Erityinen tuki

Erityinen tuki

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään hänelle erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityisopetuksen lisäksi oppilas saattaa tarvita esimerkiksi vahvaa oppilashuollollista, kuntouttavaa, hoidollista tai muuta yksilöllistä tukea. Huoltajan tuki, moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllinen ohjaus on tärkeää.

Oppilaan status on erityistä tukea saava oppilas sen jälkeen, kun hänelle on tehty erityisen tuen päätös. Hän ei voi saada yhtä aikaa yleistä, tehostettua ja erityistä tukea, vaan oppilas voi olla kerrallaan vain yhdellä tuen tasolla. Oppilaalla ei voi myöskään olla yhtä aikaa tehostetun tuen edellyttämää oppimissuunnitelmaa ja HOJKSia.