Opiskeluhuolto

Opiskeluhuolto Posion esi-, perus,- ja lukiokoulutuksessa

OPISKELUHUOLTO

Opiskeluhuoltoa koskeva uusi laki astui voimaan 1.8.2014. Se koskee esi – ja perusopetusta sekä lukio- ja ammatillista koulutusta. Opiskeluhuollolla tarkoitetaan opiskelijan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellyttämää toimintaa oppilaitosyhteisöissä. Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ehkäisevänä ja koko oppilaitosta tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona sekä yksilökohtaisena opiskeluhuoltona, siten kun se laissa säädetään. Opiskelija tai huoltaja voi kieltäytyä yksilökohtaisesta opiskeluhuollosta.

Posion opiskeluhuollon palveluita 1.8.2014 alkaen on oikeutettu käyttämään esi- ja perusopetuksessa n.270 oppilasta ja toisen asteen koulutuksessa n. 45 opiskelijaa.

Posiolla esiopetusluokkia on yksi. Posiolla toimii yksi yhteinen yhteiskoulu 0.-9.-luokille. Perusopetuksessa on käytössä kaksi erityisen tuen pienryhmää sekä Jopo-luokka.

Toisen asteen oppilaitoksia Posiolla on vain lukio. Posion lukiossa on n. 45 opiskelijaa. Uuden lain myötä oppilaitoksen sijaintikunta vastaa opiskeluterveydenhuoltopalveluista terveydenhuoltolain mukaan sekä psykologi- että kuraattoripalveluista.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan Hyvinvointipalvelualueen monialaisena suunnitelmallisena yhteistyönä opiskelijoiden ja heidän huoltajiensa sekä tarvittavassa muiden yhteistyötahojen kanssa.

Posion kunnan opiskeluhuoltopalvelut

Erityisopetus/Erityisopettaja
(Uuden lain myötä opiskelija tai huoltaja ei voi kieltäytyä oppimiseen liittyvästä kolmiportaisesta tuesta, joka on yleinen tuki-tehostettu tuki ja erityinen tuki.)

Koulukuraattori (50%)
Koulukuraattori on koulun sosiaalityöalueen työntekijä, joka tukee ja ohjaa oppilaiden koulunkäyntiä sekä lisää sosiaalista hyvinvointia ja myönteistä kokonaiskehitystä. Koulun sosiaalityön keinoja ovat psykososiaalinen työ, yhteistyö ja vaikuttaminen kouluyhteisössä, asuinalueella, kunnassa sekä yhteiskunnassa lapsia ja nuoria koskevissa asioissa sekä toiminnan että suunnittelun ja päätöksenteon tasolla. Koulukuraattori toimii yhteistyössä oppilaan, opiskelijan ja hänen huoltajiensa, kouluyhteisön, koulutoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten sekä muiden viranomaisten kanssa. Koulukuraattori osallistuu oppilaitoskohtaiseen opiskeluhuoltoryhmään sekä tarvittaessa asiantuntijaryhmään.

Uuden oppilas- ja opiskeluhuoltolain puitteissa opiskelijalle on järjestettävä mahdollisuus keskustella kuraattorin kanssa viimeistään seitsemäntenä oppilaitoksen työpäivänä sen jälkeen, kun hän on tätä pyytänyt. Kiireellisissä tapauksissa keskustelu on järjestettävä saman tai seuraavana päivänä. Kuraattorin arvion perusteella opiskelijalla on oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus hänen opiskeluunsa ja kehitykseensä liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi. Jokaisen oppilaitoksen käytettävissä on oltava vastaavan kuraattorin palvelut.

Posiolla toimii yksi 50% työajalla oleva koulukuraattori, joka antaa palveluita esikouluikäisistä aina lukioikäisiin asti. Koulukuraattorin tukena toimii kunnassa johtava sosiaalityöntekijä myös johtavana kuraattorina.

Uuden lain myötä Posion kunta on järjestämisvastuussa oppilaiden ja opiskelijoiden psykologi- ja kuraattoripalveluista 1.8.2014 lähtien.

Koulupsykologi ks.perheneuvola

Hyvinvointia lisääviä ja ylläpitäviä toimia kouluyhteisössä

Kouluterveyskysely
Kouluterveyskyselyn avulla seurataan Posion peruskoulun 8.lk ja 9.lk sekä lukion 1. ja 2 vuoden opiskelijoiden hyvinvointia ja terveyttä. Kysely tehdään joka toinen vuosi. Kouluterveyskyselyyn on Posiolla osallistuttu vuodesta 2010 lähtien.

Kouluterveyskyselyt käsitellään koulun hyvinvointitiimissä. Kouluterveyskyselyn tulokset antavat mahdollisuuden seurata nuorten hyvinvoinnissa tapahtuvaa kehitystä. Siinä mitataan nuorten elinoloja, kouluoloja, terveyttä ja terveystottumuksia sekä heidän kokemuksiaan oppilas- ja opiskeluhuollolta saamasta tuesta. Kouluterveyskyselyn tulokset tukevat ja ohjaavat nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi tehtävää työtä terveydenhuollossa, koulussa ja kunnissa. Kouluterveyskyselyiden tuloksia on hyödynnetty mm. Kasvamme yhdessä - iltojen yhteydessä.

Verso
VERSO-toiminta perustuu restoratiiviseen sovitteluun,joka tarjoaa vaihtoehtoisen tavan ratkaista oppilaiden keskinäisiä sekä opettajien ja oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut koulun henkilökunnan jäsenet ja oppilaat auttavat osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Tarkoituksena on vähentää koulujen toimintahäiriöitä koko yhteisön vuorovaikutustaitoja edistämällä. Posion yhteiskoulussa on koulutettu ensimmäiset VERSO oppilaat ja ohjaajat 2007. Toimintamalli on aktiivisessa käytössä.

Vanhempainillat ja -kahviot
Iltojen tavoitteena on:

• Tukea vanhemmuutta yläkouluikäisten nuorten perheissä sekä vahvistaa nuorten parissa tehtävää ennaltaehkäisevää työtä ja varhaista ongelmiin puuttumista.

• Yhteistyökäytäntöjä kehittämällä voidaan tarjota nuorille ja heidän huoltajilleen monialaista tietoa ja tukea ja tätä kautta lisätä heidän hyvinvointiaan

• Lisätä keskustelua nuorten ja huoltajien välillä sekä edistää kodin, koulun ja muiden nuorten parissa toimivien yhteistyötä sekä parantaa nuorten ja huoltajien tietoisuutta opiskeluhuollon ja sen toimintaa tukevan kolmannen sektorin palveluista


Nivelvaiheet
Nivelvaiheella tarkoitetaan tässä lapsen siirtymistä päivähoidosta, esiopetukseen, toiselle opettajalle, luokka-asteelle tai toiseen kouluun. Koulunkäynnin tai opiskelun kannalta tarpeellisen tiedon siirtäminen nivelvaiheissa on tärkeää, jotta opettaja pystyy huomioimaan oppilaan/opiskelijan vahvuudet ja tuen tarpeet alusta asti. Yhteiset käytännöt nivelvaiheiden huomioimisessa mahdollistavat oppilaan/opiskelijan koulu-/opiskelupolun ja oppimisen kokonaisvaltaisen seurannan ja auttavat yleisen, tehostetun tai erityisen tuen tarpeiden määrittelyssä.

Lukio-opiskelijoiden opinto-ohjaukseen liittyy vuosittain opiskelijan henkilökohtaista ohjausta ryhmänohjaajan ja opinto-ohjaajan toimesta. Opinto-ohjaukseen kuuluu myös henkilökohtaista ohjausta jatko-opintoihin.

Yhteistyötahot
Sosiaalitoimi
Kouluissa tehtävä opiskeluhuolto on lastensuojelulain 2 luvun mukaista lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvää työtä, jota tehdään peruspalveluiden piirissä. Lastensuojelun näkökulmasta toimiva opiskeluhuolto tukee lasten, nuorten ja perheiden tilannetta ja näin ennaltaehkäisee lastensuojelun tarpeen syntyä. Posion kunnan lastensuojelun kehittämistyön painopisteenä on varhainen puuttuminen.


Perheneuvola
Perheneuvola toimii terveyskeskuksen tiloissa. Perheneuvolan psykologi tekee lasten ja nuorten psykologisia tutkimuksia eli testauksia. Psykologisiin tutkimuksiinvoi kuulua mm. kehitystasotutkimukset, neuropsykologiset tutkimukset, lukitestit, persoonallisuustutkimukset. Lisäksi tutkimuksiin kuuluvat lasten ja nuorten vanhempien haastattelut. Perheneuvola antaa konsultaatioapua opettajille ja erityisopettajille sekä hyödyntää yhteistyöverkostoja perheiden tukemiseksi.

Perheneuvolan henkilökuntaan kuuluvat psykologi, erikoissairaanhoitaja ja konsultoiva lasten ja nuorten psykiatrian erikoislääkäri.