MAA10

Tehtävä 185

Tehtävän lisäksi aineistosta määritetään 
a. keskiluvut: moodi, mediaani ja keskiarvo sekä
b. hajontaluvut: vaihteluvälin pituus ja keskihajonta.

Liitteet:

MAA10_teht_185.ods

Tehtävälista

MAA10 1.11.2018

1.1 Klassinen todennäköisyys - P(A)=n(A)/n(E) - Vastatapahtuman todennäköisyys - Kahden nopan heitto T. 1, 4, 5, 6, 7, 11, 14, 27   1.2 Geometrinen todennäköisyys - P(A)=m(A)/m(E) T. 32, 33, 35, 37, 38, 41, 45, 49   2.1 Tuloperiaate T. ...

10. Todennäköisyys ja tilastot (MAA10)

Tavoitteet
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• osaa havainnollistaa diskreettejä ja jatkuvia tilastollisia jakaumia sekä määrittää ja tulkita jakaumien tunnuslukuja
• perehtyy kombinatorisiin menetelmiin
• perehtyy todennäköisyyden käsitteeseen ja todennäköisyyksien laskusääntöihin
• ymmärtää diskreetin todennäköisyysjakauman käsitteen ja oppii määrittämään jakauman odotusarvon ja soveltamaan sitä
• perehtyy jatkuvan todennäköisyysjakauman käsitteeseen ja oppii soveltamaan normaalijakaumaa
• osaa käyttää teknisiä apuvälineitä digitaalisessa muodossa olevan datan hakemisessa, käsittelyssä ja tutkimisessa sekä jakaumien tunnuslukujen määrittämisessä ja todennäköisyyksien laskemisessa annetun jakauman ja parametrien avulla.

Keskeiset sisällöt
• diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma
• jakauman tunnusluvut
• klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
• kombinatoriikka
• todennäköisyyksien laskusäännöt
• diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma
• diskreetin jakauman odotusarvo
• normaalijakauma