MAB5

MAB5 2. VK 24.9.2018

2. Todennäköisyys:
2.1 Todennäköisyyden peruskäsitteitä
satunnaisilmiö, tapahtuma, suotuisa tapahtuma, tilastollinen todennäköisyys, alkeistapaukset, vastatapahtuma
s.106 sininen laatikko

s.108 T. 104, 106, 107, 108, 109, 112, 113, 118, 121, 123

2.2 Todennäköisyyslaskennan malleja
taulukointi ja Venn diagrammi, geometrinen malli (esim. kahden nopan heitto)
s.122 T. 125, 126, 127, 128, 131, 133, 138, 139, 140, 142, 143, 149

2.3 Kertolaskusääntö
riippumattomien tapahtumien kertolaskusääntö s. 130

s. 136 T. 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 165, 166, 167

2.4 Yhteenlaskusääntö
Sivun 143 sinisessä laatikossa esitellään erillisten tapahtumien yhteenlaskusääntö ja yleinen yhteenlaskusääntö.
s. 146 esitellään hyvä esimerkki puukaavion käytöstä

s. 148 T. 174, 175, 176, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184

2.5 Tuloperiaate ja kombinaatiot
Lue sivun 152 esitys tuloperiaatteesta.
s. 154 kertoma ( On löydettävä toiminto ! laskimesta.)
s. 156 kombinaatio ( On löydettävä toiminto nCr laskimesta.)

s.159 T. 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 203, 204

s. 161 T. 209, 210, 211, 212, 213, 214, 217

Näistä valitaan kokeeseen seitsemän tehtävää, joista viiteen vastataan.
MAB05 1vk pe 31.8.2018

1 Tilastot:
1.1 peruskäsitteitä: frekvenssi, muuttuja, suhteellinenfrekvenssi, summafrekvenssi, suhteellinen summafrekvenssi, frekvenssijakauma, otos, kertymä
tilastollisia tunnuslukuja: keskiarvo, tyyppiarvo=moodi, mediaani
ks. MAOL:n sivu 48-49

s.20 T. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 24, 25

1.2 tilastokuvaajan tulkitseminen:
hajontalukuja: vaihteluväli, keskihajonta
Pylväsdiagrammi, sektoridiagrammi ja histogrammi ovat hyödyllisimmät tilastokuvaajat.
Erilaisten aineistojen keskinäinen vertailu normitetun arvon avulla. 
Normittamattoman arvon X normittaminen Z:ksi MAOL:n sivun 52 yläosa "normaalijakauma". Oppikirjassa s.36
Muuttujan arvo poikkeaa keskiarvosta merkitsevästi, jos se on yli kahden keskihajonnan päässä siitä.

s.39 T. 28, 29, 30, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 47

1.3 frekvenssijakauman laatiminen:
Tehdään pääsääntöisesti tietokoneella Libreoffice Calc:lla.
s. 57 T 49, 50, 51, 53, 54, 60, 61, 62

1.4 tunnuslukujen laskeminen:
Tehdään jälleen Libreofficella.

s. 73 T.69, 70, 71, 72, 79, 82, 84

1.5 Kahden muuttujan yhteisjakauma:
yhteisjakauman kuvaaja (X,Y), regressiokäyrä, korrelaatiokerroin kuvaa X:n ja Y:n arvojen riippuvuutta toisistaan välillä 0-1. 0=>ei riippuvuutta 1=> voimakas riippuvuus.

s.92 T.87, 89, 90, 91, 92, 96

Vastataan koetehtävistä 5/7.Tilastoja

Mene Suomen tilastokeskuksen nettisivuille http://www.tilastokeskus.fi/ .

Yritä vastata seuraaviin kysymyksiin löytyvien tietojen perusteella.

1. Miten asuntojen keskimääräinen asukasluku on muuttunut vuodesta 1960 vuoteen 2015?

2. Miten yksinasuvien määrä on muutunut vuodesta 1960 vuoteen 2015?

3. Mikä oli biokaasun osuus vuoden 2014 teollisuuden energian käytöstä?

4. Vertaile kivihiilen käyttöä energian lähteenä vuosien 2015 ja 2016 välillä.

5. Miten on muuttunut vuokralla asuvien osuus 20-29 vuotiaissa vuodesta 2005 vuoteen 2014?