Kurssin suoritus

Essee V

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Essee V

A) Moderni elämäntapa

Videokatkelmassa kuvataan Berliiniä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Minkälaisia erilaisia modernin elämäntavan piirteitä videokatkelmassa voidaan havaita?


___________________________________________________________________________________________________________________________
B) New York City 1900 in Color

Videokakelmassa kuvataan New Yorkia 1900-luvun alussa. Miten eri yhteiskuntaluokkien elämää on kuvattu?


___________________________________________________________________________________________________________________________
C) Seuraava videokatkelma esittää Lontoota vuosina 1927 ja 2013. Miten Lontoo on modernisoitunut viimeisen sadan vuoden aikana?Essee IV

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Essee IV

A) Euroopan kauppasuhteet ja maailmantalous

Vuoden 1500 tienoilta alkaen eurooppalaiset alkoivat harjoittaa yhä tiiviimmin mannertenvälistä meriliikennettä ja kauppaa. Taulukko koskee Atlantin orjakauppaa 1500–1700-luvuilla.


Atlantin yli kuljetettujen orjien määrä vuosina 1519–1800

Orjakauppa.PNG
Lähde: Ronald Findley & Kevin O’Rourke, Power and plenty (2007)

a) Erittele taulukon pohjalta Atlantin orjakaupan kehitystä 1500–1700-luvuilla ja Euroopan eri maiden roolia orjakaupassa. Pohdi, mistä maiden väliset erot johtuvat.
b) Eurooppalaiset kävivät uuden ajan alussa kauppaa sekä Amerikkaan että Aasiaan. Vertaile eurooppalaisten kauppasuhteita näihin maanosiin vuosina1500–1800. Mitä eroja kauppasuhteiden synnyssä ja kaupan rakenteessa oli?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

B) Oheisessa taulukossa on tietoja eräiden Euroopan kaupunkien väkiluvun kehityksestä 1500-luvun alusta 1600-luvun loppuun saakka. Erittele taulukossa näkyviä keskeisiä muutoksia ja pohdi, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet niihin.

Euroopan kaupungit.PNG
Lähde: The Fontana Economic History of Europe, 2. the sixteenth and seventeenth centuries (1974)
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

C) Oheinen taulukko kuvaa kolmen Euroopan siirtomaavallan ulkomaankauppaa 1770-luvulla. Luvut osoittavat, kuinka suuri prosenttiosuus kunkin maan tuonnista oli peräisin Euroopasta, Amerikan mantereilta ja Aasiasta.

Kolmiokauppa.PNG
Lähde: Dennis Flynn et al. (toim.), Global connections and monetary history 1470–1800 (2003)

a) Mitä eroja Britannian, Ranskan ja Alankomaiden tuonnin alueellisessa jakautumisessa oli? Pohdi myös erojen syitä.
b) Millainen taloudellinen merkitys siirtomailla oli Euroopalle 1700-luvulla?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Essee III

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Essee III

A) Oheinen kartta esittää eurooppalaisten vilkkaimpia kauppareittejä vuoden 1300 tienoilla.

kauppareitit.jpg

a) Erittele karttaa apuna käyttäen, mitkä olivat keskeiset kauppareitit noin vuonna 1300 ja miten ne muuttuivat 1500-luvun alkuun mennessä.
b) Mitä taloudellisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia 1300- ja 1400-luvuilla syntyneillä uusilla kauppareiteillä oli Euroopassa?
___________________________________________________________________________________________________________________________

B) Alla oleva opetustaulu esittää ns. mustan surman kulkua keskiajalla.
mustasurma.jpg
Lennart Segerstrålen maalaus (1925)

a) Minkäläisen kuvan opetustaulu antaa mustasta surmasta ja ihmisten reaktioista siihen?
b) Tarkastele mustan surman vaikutuksia Euroopassa.
___________________________________________________________________________________________________________________________

C) Oheinen puupiirros kuvaa Nürnbergin kaupunkia 1400-luvulla.

1024px-Nuremberg_chronicles_-_Nuremberga.png
Lähde: Nürnbergin kronikka
a) Mitä keskiaikaisen kaupungin piirteitä löytyy oheisesta kuvasta?
b) Vertaile elämää maaseudulla ja kaupungeissa myöhäiskeskiajalla.
___________________________________________________________________________________________________________________________

D)

Ohjeita

Muista lainata dokumenttia ja viitata lähteeseen.

Petronius (27-66) kirjoittaa satiirisessa romaanissaa Satyriconissa näin ...
Homeros kertoo teoksessaan Odysseia tapahtumista näin ...
Homeros mainitsee myös, että ...
Edward Gibbon kirjoittaa teoksessaan Rooman valtakunnan rappio ja tuho (1776–1788) näinEssee II

Valitse seuraavista vaihtoehdoista yksi (A, B, C tai D)

A) Dokumnettitehtävä

Ohessa on ote kirjailija Petroniuksen (27-66) satiirisesta romaanista Satyricon. Rikas yläluokkalainen Trimalkio puhuu pidoissa ystävilleen:

Hyvät ystävät, uskokaa pois, myös orjatkin ovat ihmisiä ja he ovat imeneet samaa maitoa kuin mekin, vaikka kohtalo onkin heitä pahasti sortanut. Mutta jos minulle suodaan elonpäiviä, pysyn terveenä, he saavat pian maistaa vapauden vettä. Kerta kaikkiaan, minä vapautan testamentissani heidät kaikki. Filargyrukselle määrään lisäksi maatilan ja hänen aviokumppaninsa. Kariolle samoin kaupunkitalon, vapautusrahan ja vuoteen vuodevaatteineen. Mutta rakkaan Fortunatani teen perillisekseni ja suljen hänet kaikkien ystävieni suosioon. Ja sen vuoksi teen tämän kaiken tiettäväksi, että palveluskuntani jo nyt rakastaisi minua aivan kuin jo olisin kuollut. 


a) Minkälaiseksi dokumentissa kuvataan orjien asema Roomassa ensimmäisellä vuosisadalla? (4p)
b) Arvioi, miten todenmukainen annettu kuva on. (4p)
c) Mikä merkitys orjilla oli antiikin aikana? (7)

B) Dokumenttitehtävä

Alla on kaksi lainausta antiikin Kreikan kirjallisuudesta.
a) Millaisista elinympäristön muutoksista lainaukset kertovat? (8p)
b) Mitä vaikutuksia muutoksilla oli antiikin ihmiselle? (12p)

Hän (nymfi Kalypso) antoi miehelle (Odysseus) suuren kirveen, käteen käyvän pronssisen työkalun, jonka molemmat terät oli hiottu teräviksi ja tukeva öljypuonen varsi oli lujasti kiinni, ja kiiltelevän karsimapuukon. Hän vei Odysseuksen saareen kaukaisimpaan ääreen, missä kasvoi korkeita puita, leppiä ja poppeleita ja taivasta tavoittelevia hopeakuusia, kauan sitten kuolleita rutikuivia keloja, jotka pystyivät hyvin pinnalla.
Homeros, Odysseia. Suom. Pentti Saarikko. Helsinki: Otava 1985

Vuorilla kasvoi runsaasti metsää, mistä vieläkin on jälkiä näkyvissä. Nyt on joitain vuoria, jotka kykenevät ruokkimaan vain mehiläisiä, mutta ei kovin kauan aikaa sitten saattoi nähdä noilla samoilla vuorilla kaadettuja rakennusten kattohirsiä, jotka olivat kyllin pitkiä suurimpiinkin rakennuksiin. Oli myös korkeaksi kasvatettuja istutetuja puita, ja vuoret tuottivat karjalle yltäkyllin ravintoa. Joka vuosi Zeus antoi maan ylle langeta hedelmöittävän sateen, joka ei valunut mereen pitkin paljasta maata ja mennyt hukkaan niin kuin nyt,
Platon, Kritias. Suom. A. M. Anttila. Teoksest 5. Helsinki: Otava 1982

C) Dokumenttitehtävä

Plinius nuorempi kertoo kirjeessään Vesuviuksen tulivuoren purkauksesta ja Pompejin tuhoutumisesta vuonna 79 seuraavasti:

Kuului naisten valitusta, lasten avunhuutoja ja miesten huutoja. Jotkut yrittivät huutamalla etsiä vanhempiaan, jotkut lapsiaan, jotkut puolisoitaan ja yrittivät tuntea heidät äänen perusteella. Toiset säälittelivät omaa kohtaloaan, toiset omaistensa menetystä. Oli niitäkin, jotka kuoleman pelossa rukoilivat kuolevansa. Monet nostivat kätensä jumalia kohti, vielä useammat eivät enää rukoilleet mitään jumalia. He selittivät, että yö oli ikuinen ja maailman viimeinen. Oli vielä niitäkin, jotka lisäsivät todellista pelkoa keksityillä ja valheellisilla kauhukertomuksilla.
Plinius nuoremman kirjeitä Trajanuksen ajan Roomasta. Toim. ja käänt. T. Elo ja H. Laakkonen (2005)

a) Vertaile sitaatissa esiintyviä erilaisia suhtautumistapoja Pompejin katastrofiin. (8p)
b) Pompeji löydettiin kaivauksissa 1700-luvulla. Tarkastele esimerkkien avulla, minkälaisia tietoja arkeologiset kaivaukset voivat antaa tutkijoille. (12)

D) Dokumnettitehtävä

Alla olevissa lainauksissa kuvataan Rooman valtakunnan tuhoa.

”Kristinusko vaikutti jossakin määrin Rooman valtakunnan tuhoutumiseen. (…) Rooman rappeutuminen oli luonnollinen ja väistämätön seuraus valtakunnan kohtuuttomasta suuruudesta.”
Edward Gibbon, Rooman valtakunnan rappio ja tuho (1776–1788)

”Luhistumisen aiheutti barbaarien lisääntyvä painostus valtakunnan heikommalla läntisellä puoliskolla.”
 A. H. M. Jones, The Decline of the Ancient World (1966)

a) Vertaile lainauksissa esitettyjä Rooman valtakunnan hajoamisen syitä. (8p)
b) Erittele näiden lainauksien ja muiden tietojesi pohjalta, miksi Rooman valtakunta tuhoutui. (12p)

Essee II

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Essee I

Vastaa yhteen tehtävään.

A) Keräilijöiden ja metsästäjien elämäntapa
B) Perustele väite: Maanviljelyyn siirtyminen oli edellytys kaupunkien synnylle.
C) Miten ympäristöolosuhteet vaikuttivat jokilaaksokulttuurien kehitykseen?

Essee I

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Essee V Teollistuva ja globalisoituva maailma

Valitse seuraavista vaihtoehdoista yksi (A, B tai C), johon vastaat.

Essee A

Kuvassa on Punch-lehden pilapiirros vuodelta 1859 ja se kuvaa teollistumisen aikakauden Lontoota ja erityisesti sen läpi virtaavan Thames-joen tilaa.
A) Minkälaisena piirtäjä näkee Thamesin ja miten piirros vastaa tietoja tuon aikakauden ympäristöongelmista?
B) Millaisia ympäristöongelmia kaupungeissa esiintyi ja mitä seurauksia näillä ongelmilla oli?
C) Miten ongelma pyrittiin ratkaisemaan?


kuva löytyy oppikirjan sivulta 154

__________________________________________________________________________________________________________

Essee B

Selosta kuvaajassa esitettyyn väestönkasvuun vaikuttaneita tekijöitä.

kuva löytyy oppikirjan sivulta 150
__________________________________________________________________________________________________________

Essee C

Kartassa on kuvattu ihmisten muuttoliikkeitä maailmassa vuosina 1820-1910.
A) Millaiset asiat selittävät näitä muuttoliikkeitä?
B) Esittele syitä, jotka muuttoliikkeiden kohteina olevissa maissa houkuttelivat ihmisiä liikkeelle, sekä syitä, jotka lähtömaista ajoivat ihmisiä liikkeelle.

kuva löytyy oppikirjan sivulta 144Essee V

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.