KE2

1. VK.

 1. Atomin rakenne:

  Kvanttimekaaninen atomimalli: eneriatasot, pääkvanttiluku, sivukvanttiluku ja spinkvanttiluku tulee tuntea käsitteinä.
  - minimienergia periaate
  - Paulin kieltosääntö
  - Hundin sääntö
  - alkuaineiden ja ionien elektronikonfiguraatiot
  - ionisaatioenergia
  - elektroniaffiniteetti
  - elektronegatiivisuus
  - empiirisen kaavan selvittäminen
  - polttoanalyysi menetelmänä
  -Opettele myös yhdisteen todellisen molekyylikaavan määrittäminen yhdisteen empiirisen kaavan ja moolimassan avulla.

  s. 30 t. 1, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 27, 29, 30-31, 34, 37, 38, 39, 42, 44, 49, 51, 53, 55

  2. Vahvat sidokset:

  - kovalenttinen sidos
  - ionisidos
  - metallisidos (tämä tarkemmin siis vasta seuraavassa välikokeessa)
  - milloin alkuaineet yhdistyvät milläkin sidoksella
  - hybridisaatio (mitä se tarkoittaa käsitteenä)
  - sp3-, sp2- ja sp- hybridisaatio käsitteinä + jokin esimerkki yhdiste jokaisesta hybridisaation muodosta. Mikä vaikutus hybridisaatiolla on molekyylin muotoon.
  - yksinkertainen -> sigmasidos
  - kaksoissidos -> sigma + piisidos

  s.85 T. 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71, 72

  Seitsemän tehtävää, joista viiteen on vastaus muotoiltava.

2. VK.

3. Heikot sidokset:

- ioni-dipoli-sidos
- hydrataattiverho
- liukoisuuteen vaikuttavat tekijät
-liukeneminen
-kiteytyminen
- metallisidos
- suolojen liukoisuus/niukkaliukoisuus

s. 113 T.118, 119, 122, 123, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 139, 140

4.Orgaanisten yhdisteiden rakenne:

keskeiset käsitteet:
-isomeria
-rakenneisomeria: runkoisomeria, funktioisomeria, paikkaisomeria
-Stereoisomeria: Cis-trans-isomeria, peilikuvaisomeria,... konformaatio


s.143 T. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 169, 170, 171, 173, 174, 177, 179, 181, 185

Kokeen rakenne: 1 käsitetehtävä , 3 tehtävää koostetaan yläpuolella olevasta tehtävälistasta ja 2 tehtävää sisältää tilannekuvauksia, jotka on selvitettävä käyttäen oppikirjan teoriatietoja. Otetaan mukaan vielä jokeritehtäväksi jokin kiperä YO-tehtävä menneiltä vuosilta. Siis yhteensä seitsemän tehtävää, joista viiteen on vastattava.