FY2

2.VK. sähköinen koe!

11 Kaasun tilanmuuttuminen:

s.101 T11-1, 11-2, 11-3, 11-5, 11-6

12 Aineen olomuodot ja olomuodon muutokset:

-Tunnista energian muutokset ja muutoksen suunta aineen olomuodomuuttuessa.
-hyvät käsitteet hahmottaa:kolmoispiste ja kriittinen piste
EI tehtäviä sivuilta 112-113

13 Energia olomuodon muutoksissa:
-ominaissulamislämpö
-ominaishöyrystymislämpö
-Sulamislämpö on kiinteän aineen sulamisessa sitoutuva energia.
-Höyrystymislämpö on nestemäisen aineen höyrystymisessä sitoutuva energia.
-Saman suuruiset energiat vapautuvat aineen olomuodon muuttuessa takaisin nesteestä kiinteäksi tai höyrystä nestemäiseksi.

s. 121 T. 13-2, 13-3, 13-4, 13-5, 13-8, 13-9

Energia lähteet ja energian tuotanto:
-Lue kappale: kiinnitä huomiota voimaloiden toimintaperiaatteeseen. Mitä tapahtuu voimalan eri osissa?
Kappaleesta 15 tulee tehtävä: Kerro lyhyesti seuraavista energian tuotantotavoista ja energian lähteistä (n. 2-3 lausetta/kohta) 
a)fossiiliset polttoaineet
b)aurinkoenergia
c)maalämpö
d)bioenergia
e)ydinvoima
f)aaltovoimalaitos
g)tuulivoima

Näistä koe taas rakennetaan vastattava 5/7.


1.VK Sähköinen koe!

Sähköiset vastaukset luodaan hyvin samaan tapaan kuin matematiikassa. Kuvaajien piirtäminen voidaan tehdä Geogebra ohjelman avulla. Mittaustuloksista tehtävät kuvaajat saadaan Geogebran taulukkolaskentaohjelmalla tai Libreofficen Calc taulukkolaskentaohjelmalla.
Sähköisen vastauksen muodostamista voi harjoitella osoitteessa: https://math-demo.abitti.fi/

1. Termodynaaminen systeemi:

Lue sivun 9 tietoa aineen mikrotason rakenteesta. Lue ainakin s10 ja 11 harmaat laatikot.
Lue yleisesti kaikki löytämäsi harnaat laatikot. Ja tiivistelmä sivut kuten s.22.

s. 15. T. 1-2, 1-7

2. Paine:

Käsitteitä: normali ilmanpaine, hydrostaattinen paine, tilanmuuttujat, 
Lue määritelmä s. 17 harmaa laatikko.

s. 21 T. 2-2, 2-3, 2-5, 2-7, 2-8

3. Mekaaninen energia:

Lue energian säilymislaki s. 28.
Tutustu liike-energian ja potentiaalienergian käsitteisiin.
Näiden kahden summasta muodostuu kappaleen mekaaninen energia.

s.33 T. 3-4, 3-7, 3-8, 3-9, 3-10

4. Työ, teho ja hyötysuhde:
Lue vakiovoimantekemästä työstä s.35.
Kappaleelle tehty työ muuttaa kappaleen mekaanista energiaa.
Teho on työntekonopeus. s.37
Hyötysyhde kertoo kuinka iso osa käytetystä energiasta tulee hyötykäyttöön ja kuinka suuri osuus menee hukkaan.
s.40 T. 4-3, 4-5, 4-6, 4-9, 4-10, 4-14, 4-15

5. Lämpö ja energian siirtyminen:
Fysiikassa lämpö tarkoittaa siirtyvää lämpöenergiaa, jota mitataan Jouleina.
Lämpöenergian siirtymismekanismit s.44-46

s.47 T. 5-1, 5-2, 5-10

6. Lämpöopin 1. ja 2. pääsääntö:
Sisäenergian muutos, 
s.52 1.pääsääntö, 
s.53 laajenevakaasu tekee työtä, 
s.55 2.pääsääntö

s.57 T. 6-1, 6-2, 6-6, 6-7, 6-8

7. Lämpökone:

Lue määritelmä sivulta 59.
Lue sivu 60. 
Katso lämpövoimakoneiden hyötysuhteiden kaavat MAOL:n sivulta 128. Älä sekoita suorituskykyyn.
Lue polttoaineen lämpöarvoista sivulta 62 ja etsi vastaavat taulukkoarvot MAOL s. 85.
Tiivistelmä s. 66

s. 65 T. s. 65 T. 7-2, 7-3, 7-5, 7-8

8. Lämpölaajeneminen:
Materiaalit laajenevat lämmetessään s.72 vrt MAOL s. 128.
Lue myös kirjan sivu 75.

s.77 T. 8-1, 8-2, 8-6, 8-8, 8-9

9. Energian sitoutuminen ja vapautuminen:
Aineen sitoma ja vapauttama lämpöenergia s. 79
Ominaislämpökapasiteetti kertoo aineen kyvyn sitoa lämpöenergiaa.

s. 85 T. 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8

10. Kaasujen yleinen tilanyhtälö:
Ideaalikaasumalli kuvaa riittävän tarkasti tutkimiemme kaasujen käyttäytymistä tilanmuuttujia muutettaessa.
s. 91 Ideaalikaasun tilanyhtälö vrt. MAOL s. 128.

s. 93 T. 10-1, 10-2, 10-5, 10-6, 10-7, 10-8, 10-10, 10-11

Kokeen 7 tehtävää muodostetaan edeltävästä tehtäväjoukosta. Viiteen tehtävään on kokeessa taas vastattava.