KURSSITARJOTIN

Kurssikuvaukset LOPS 2016

KURSSIKUVAUKSET LOPS 2016 POSION LUKIO

ÄIDINKIELI JA KIRJALLISUUS

PAKOLLISET KURSSIT

ÄI01 Tekstit ja vuorovaikutus
Kurssilla harjoitellaan monilukutaitoja, vuorovaikutustaitoja ja oman oppimisprosessin arviointia.
Keskeiset sisällöt
- oman viestijäkuvan kehittyminen puhujana, kuuntelijana, kirjoittajana ja lukijana
- tekstin käsite ja tekstilajit: kertovat, kuvaavat, ohjaavat, kantaa ottavat ja pohtivat tekstit ja niiden yhdistelmät
- tekstikokonaisuuden rakentuminen, tekstien tavoitteen, kontekstin, sisällön, rakenteen ja näkökulmien erittely sekä tiedon soveltaminen omaan ilmaisuun
- tekstien monimuotoisuus, erityisesti mediatekstit ja kuvat mediassa
- tekstien moniäänisyys
- proosan erittely ja tulkinta: fiktiiviset ja faktatekstit, erityisesti romaanien ja novellien analyysi
- tiedonhankinnan ja arvioinnin taidot, verkkolukeminen, lähdekritiikki, lähdeviittaukset
- tekstien referointi, kommentointi ja aineiston pohjalta kirjoittaminen sekä yhdessä kirjoittaminen
- ryhmäviestintätaidot ja ryhmädynamiikka tavoitteellisessa ryhmäkeskustelussa

ÄI02 Kieli, kulttuuri ja identiteetti
Kurssilla syvennetään kielen ja kulttuurin merkityksen tuntemusta
sekä perehdytään suomen kieleen ja suomalaiseen kulttuuriin.
Keskeiset sisällöt
- kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin merkitys identiteetin rakentamisessa
- kielen rakenteiden ja muiden merkityksiä rakentavien ilmaisutapojen analyysi, kielen metaforisuus
- suomen kielen vertailu muihin kieliin, kielen vaihtelu ja muuttuminen, kirjakielen normit, kehittäminen ja ohjailu, Suomen kielellinen ja kulttuurinen
moninaisuus, kielen ja kulttuurin yhteys, monikielisyys, kielten elinvoimaisuus
- kurssin teemaan liittyviä fiktiivisiä ja faktatekstejä
- kirjoittaminen prosessina: ideointi, suunnittelu, aiheen rajaus ja näkökulman valinta, jäsentely, palautteen antaminen ja vastaanottaminen, muokkaaminen,
tyylin hionta, otsikointi ja viimeistely
- informatiivisen puheenvuoron rakentaminen ja esittäminen sekä palautteen antaminen ja vastaanottaminen


ÄI03 Kirjallisuuden keinoja ja tulkintaa
Kurssilla tutustutaan monipuolisesti kaunokirjallisuuteen ja sen merkitykseen sekä , harjoitellaan kirjallisuuden tulkintaa ja opitaan nauttimaan lukemisesta.
Keskeiset sisällöt
- kaunokirjallisuuden lajit sekä niiden moninaisuus ja muuttuvuus
- monitulkintaisuus, kielen kuvallisuus ja tekstuaaliset keinot kaunokirjallisuudessa ja omissa teksteissä
- proosan, lyriikan ja draaman erittely ja tulkinta, erityisesti näytelmien ja runojen analyysi
- monimuotoisten tekstien kerronnan ja ilmaisun tarkastelua, esimerkiksi teatterin, elokuvan ja taidekuvien erittelyä ja tulkintaa
- kirjallisuuden pohjalta kirjoittaminen
- tavoitteellinen kirjallisuuskeskustelu sekä keskustelun erittelyä ja arviointia ryhmätaitojen näkökulmasta

ÄI04 Tekstit ja vaikuttaminen
Kurssilla syvennetään mediataitoja, tutkitaan tekstejä ja niiden ilmaisutapoja erityisesti vaikuttamisen näkökulmasta ja opiskellaan argumentaatiotaitoja.
Keskeiset sisällöt
- vaikuttamisen ja argumentoinnin tavat sekä retoriset keinot
- vaikuttamisen kielelliset ja visuaaliset keinot
- tekstien ideologisuuden tunnistaminen, mielipiteen ja tutkimustiedon erot, tiedon- ja tieteenalojen puhetavat ja näkökulmat, tiedonhankinta ja -hallinta,
viestinnän eettisyys
- sananvapaus, sensuuri, lähdekritiikki, tekijänoikeudet, mediakritiikki
- kantaa ottavan ja vaikuttavan kauno- ja tietokirjallisuuden keinoja ja lajeja
- argumentointitaidot, kantaa ottavien kirjoitusten ja puheenvuorojen harjoittelu

ÄI05 Tekstit ja konteksti
Kurssilla tutustutaan maailmankirjallisuuteen aikansa arvomaailman heijastajana sekä syvennetään tyylikäsitystä omien ja kirjallisuuden tekstien kautta.
Keskeiset sisällöt
- tekstien tarkastelua ihmiskuvan, maailmankuvan, arvo- ja aatemaailman ilmentäjinä sekä tekstin ilmestymisajankohdan että nykyajan kontekstissa
- tyylin vaikutus tekstiin ja kielenhuoltoa tyylin näkökulmasta
- suomalaisen ja maailmankirjallisuuden keskeisiä teoksia
- kirjallisuusaiheisia kirjoitus- ja puhetehtäviä, esimerkiksi puheenvuoro, draama, essee

ÄI06 Nykykulttuurit ja kertomukset
Kurssilla tutustutaan laajasti nykykulttuuriin ja sen ilmiöihin, kertomuksellisuuteen ja syvennetään vuorovaikutusetiikan taitoja.
Keskeiset sisällöt
- ajankohtaisia kielen ja kulttuurin ilmiötä, esimerkiksi kielen ja tekstien muuttuminen digitaalisissa ympäristöissä, kieli ja identiteetti
- monimuotoisten tekstien ajankohtaiset lajit, esimerkiksi teatteri, mediatekstit, elokuva, kuvat
- kertomukset ja kertomuksellisuus kauno- ja tietokirjallisuudessa ja muussa kulttuurissa, intertekstuaalisuus, kuten myytit ja klassikot nykykulttuurissa
- nykyteosten käsittelyä, puhe- ja kirjoitustehtäviä kurssin teemoista sekä kielenhuoltoa
- dialoginen vuorovaikutus ja vuorovaikutusetiikka, myös verkossa

SYVENTÄVÄT KURSSIT

ÄI07 Puhe- ja vuorovaikutustaitojen syventäminen
Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan puhe- ja vuorovaikutustaitoja
harjoittelemalla niitä eri tilanteissa. Kurssin päätteeksi on mahdollisuus suorittaa toisen asteen puheviestintätaitojen päättökoe eli Puhvi-koe.
Keskeiset sisällöt
- vuorovaikutustilanteiden ja vuorovaikutussuhteiden osatekijät ja ominaispiirteet
- puhuttujen tekstien erittely, tulkinta, arviointi
- kielellinen ja ei-kielellinen viestintä
- arjen vuorovaikutustilanteet
- esiintymisen, neuvottelujen, kokousten ja erilaisten keskustelujen ominaispiirteet ja menettelytavat sekä argumentointitaidot niissä
- esiintymis- ja ryhmätaitojen harjoittelu
- puheviestinnän kulttuurisia piirteitä

ÄI08 Kirjoittamistaitojen syventäminen
Kurssilla syvennetään erityylisten tekstien tuottamistaitoja, erityisesti harjoitellaan aineistopohjaisia , laajoja tekstejä.
Keskeiset sisällöt
- kirjoitusprosessi, erityisesti tekstin muokkaaminen ja viimeistely palautteen perusteella sekä yhdessä kirjoittaminen, tekstien jakaminen
- tekstien ymmärrettävyyden, havainnollisuuden ja eheyden harjoittelua sekä kielenhuoltoa
- kirjoittaminen monipuolisen aineiston pohjalta, kuten fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien pohjalta
- mediatekstien tuottamista ja analyysia


ÄI09 Lukutaitojen syventäminen
Kurssilla syvennetään ja monipuolistetaan kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa harjoittelemalla erilaisten tekstien erittelyä, tulkintaa, tuottamista ja arvioimista.
Keskeiset sisällöt
- kirjallisuuden, kuvan ja median käsitteiden käyttö tekstien erittelyssä, tulkinnassa ja arvioinnissa
- fiktiivisten ja faktatekstien sekä monimuotoisten tekstien analysointia eri näkökulmista
- tekstikokonaisuuksien lukeminen, esimerkiksi esseiden, romaanien, novellien, tietokirjojen ja oppiaineen alaan kuuluvien tietotekstien lukeminen

SOVELTAVAT KURSSIT

ÄI10 Ilmaisutaito
Kurssilla kokeillaan omia ulottuvuuksia draaman ja eri roolihahmojen kautta, tehdään omaa ilmaisua kehittäviä harjoituksia, leikitään ja luodaan, saadaan rohkeutta itseilmaisuun. Kurssilla tehdään esitys dramatisoimalla jokin kirjallisuusteksti.

ÄI11 Kirjallinen ilmaisutaito
Kurssilla harjoitetaan luovaa kirjoittamista, seikkailua kaunokirjallisuuden keinojen maailmassa. Kurssilla tehdään runsaasti erityyppisiä harjoitustehtäviä, jotka voivat liittyä esim. aistihavaintoihin, eläytymiseen, tajunnanvirtaan, dialogien ja monologien kirjoittamiseen jne.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI:
ÄI12 Kirjallisuusdiplomi
Kurssilla syvennytään monipuolisesti maailmankirjallisuuteen, Suomen kirjallisuuden klassikoihin sekä nykykirjallisuuteen. Kurssia voi suorittaa koko lukioajan, ja siihen sisältyy 20 teoksen lukeminen ja tenttiminen noin viiden kirjan erissä.RUOTSI B1-KIELI

PAKOLLISET KURSSIT

RUB11 Minun ruotsini

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan ruotsin kielen taidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita sekä analysoidaan ja arvioidaan omia kielenopiskelutaitoja. Asetetaan tavoitteita omalle oppimiselle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Pohditaan ruotsin kielen merkitystä omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa. Syvennetään vapaamuotoisia ja tuttavallisia matkailuun ja arkeen liittyviä vuorovaikutustaitoja. Käsiteltävät aihepiirit liittyvät nuorten omiin kiinnostuksen kohteisiin sekä tarpeisiin käyttää kieltä erityisesti suullisissa viestintätilanteissa.

RUB12 Hyvinvointi ja ihmissuhteet
Kurssilla harjoitellaan erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia käyttäen ja niistä suoriutumiseen tarvittavia strategioita. Harjoitellaan taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä ja käydä merkitysneuvotteluja arkipäiväiseen elämään liittyvistä asioista. Kurssilla pohditaan eri näkökulmista, mitä on hyvä elämä ja mikä merkitys hyvinvoinnilla ja ihmissuhteilla on ihmisen elämässä. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation tuomia muutoksia vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

RUB13 Kulttuuri ja mediat
Kurssilla vahvistetaan monilukutaitoa ja erilaisten tekstilajien tulkitsemis- ja tuottamistaitoa eri medioita hyödyntäen. Tutustutaan suomenruotsalaisiin ja muihin pohjoismaisiin kulttuuri-ilmiöihin ja medioihin ajankohtaisesta ja nuoria kiinnostavasta näkökulmasta.

RUB14 Monenlaiset elinympäristömme
Kurssilla kehitetään erilaisten tekstilajien tulkintaa ja tuottamista. Aihepiireinä ovat kulttuurisesti moninainen elinympäristö sekä yhteiskunnan ajankohtaiset ilmiöt, joita tarkastellaan ensisijaisesti nuorten näkökulmasta.

RUB15 Opiskelu- ja työelämää ruotsiksi
Kurssilla harjoitellaan työelämässä tarvittavia vuorovaikutustaitoja sekä pohditaan jatko-opintoja ja tulevaisuudensuunnitelmia. Tutkitaan mahdollisuuksia opiskella ja tehdä töitä ruotsin kielellä. Tutustutaan mahdollisuuksiin osallistua pohjoismaiseen ja muuhun kansainväliseen yhteistyöhön.


SYVENTÄVÄT KURSSIT

RUB16 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

RUB17 Kestävä elämätapa
Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa ruotsin kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla käsitellään eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

SOVELTAVAT KURSSIT

RUB18 (vRUB8)Kieliopin kertauskurssi, (koulukohtainen) 0,5 kurssia
Kurssilla kerrataan keskeisimmät peruskoulussa opitut rakenteet. Suoritetaan kouluvuoden alussa. Välttämätön, jos päättötodistuksen ruotsin arvosana oli 7 tai sen alle.


RUB19 (vSOV15, RUB9) Ruotsin kielen valmiudet
Soveltuvaksi, pakolliseen oppimäärään luettavaksi kurssiksi on rehtorin ja asianomaisen opettajan päätöksellä hyväksytty kesäyliopistossa suoritettu ruotsin kielen lukiolaiskurssi, jonka laajuus on vähintään 38 tuntia ja sisältöön kuuluu tekstin ja kuullun ymmärtämistä sekä ainekirjoitusta ja kielioppia.

RUB110 (vSOV28, RUB10)Ruotsin kielen ainekirjoituskurssi, soveltava
Kurssilla vahvistetaan opiskelijan ainekirjoitustaitoja harjoittelemalla oman tekstin tuottamista. Suositellaan suoritettavaksi 2. vuosikurssin opintojen aikana. Suoritetaan itsenäisesti.

ENGLANTI A1-KIELI

PAKOLLISET KURSSIT

ENA01 Englannin kieli ja maailmani

Kurssilla kartoitetaan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa osana kulttuurien tuntemista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun ja nuoren elämänpiiriin.

ENA02 Ihminen verkostoissa

Kurssilla harjoitellaan englannin kielen käyttöä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjoitellaan taitoa ilmaista mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Kurssilla käsitellään

ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

ENA03 Kulttuuri-ilmiöitä

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa. Kurssilla tuotetaan erityyppisiä tekstejä painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.


ENA04 Yhteiskunta ja ympäröivä maailma

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin

yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

ENA05 Tiede ja tulevaisuus

Kurssilla syvennetään tekstin ymmärtämisen ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa erilaisista tiedon- ja tieteenaloista.

Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja. Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja

digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä.

ENA06 Opiskelu, työ ja toimeentulo

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat tarvitsevat mahdollisissa

jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka

liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.


SYVENTÄVÄT KURSSIT

ENA07 Kestävä elämäntapa

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan

eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän

pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon

opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

ENA08 Viesti ja vaikuta puhuen

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä

harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään

opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kurssikoe on pareittain suoritettava suullinen koe, mutta kurssiin kuuluu myös kirjallisia kokeita.

SOVELTAVAT KURSSIT

ENA09 Kielioppikurssi
Englannin kieliopin ylioppilaskokeen kannalta keskeisten asioiden kertausta. Rakenteita aktivoidaan
paitsi kirjallisesti myös suullisilla harjoituksilla.

ENA10 Englannin kielen valmiudet
Soveltuvaksi, pakolliseen oppimäärään luettavaksi kurssiksi on rehtorin ja asianomaisen opettajan päätöksellä hyväksytty kesäyliopistossa suoritettu englannin kielen lukiolaiskurssi tai ulkomailla suoritettu kielikurssi, jonka laajuus on vähintään 38 tuntia ja sisältöön kuuluu tekstin ja kuullun ymmärtämistä sekä ainekirjoitusta ja kielioppia.


SAKSA B2 -KIELI

SYVENTÄVÄT KURSSIT

SAB21 Vapaa-aika ja harrastukset
Nuorten jokapäiväinen elämä (esim. päivän tapahtumista keskusteleminen),kiinnostuksen kohteet, vapa-ajan vietto ja harrastukset (esim. urheilutilanteet, retkeily, diskossa käyminen).Edellä mainituissa yhteyksissä käytettävät palvelut (esim. kahvilassa käyminen). Kerrataan ja vahvistetaan perusopetuksessa opittuja rakenteita. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

SAB22 Meillä ja muualla
Oman maan ja kohdekielisten maiden ihmiset (esim. sukulaisuussuhteet, saksalaisessa perheessä vieraileminen), saksalainen vaihto-oppilas Suomessa). Maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kerrataan ja vahvistetaan perusopetuksessa opiskeltuja rakenteita, uutena asiana opiskellaan esim. imperfekti. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista.

SAB23 Ennen ja nyt
Elämä ennen ja nyt yksilön ja yhteiskunnan kannalta. Terveys ja hyvinvointi (esim. ruokailutottumukset, lääkärissä käynti, lemmikkieläimen merkitys ihmisen hyvinvoinnille). Kerrataan ja vahvistetaan perusopetuksessa opiskeltuja rakenteita, uutena asiana opiskellaan esim. adjektiivin taivutus ja käskymuoto. Kurssilla painotetaan puheviestintää.

SAB24 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden ja suunnitelmien kuvailua.

SAB25 Kulttuuri
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi saksankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon kaikkia alueita.

SAB26 Yhteinen maapallomme
Lähtökohtana ovat Suomen ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan ja maapallon tilan ja tulevaisuuteen liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.

SAB27 Tiede ja tekniikka Lähtökohtana ovat eri tieteenaloihin, tekniikkaan ja viestinnän eri muotoihin liittyvät yleistajuiset tekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

SAB28 Luonto ja kestävä kehitys
Kurssin aihepiireinä ovat luonto ja sen ilmiöt ja luontoon suhtautuminen Suomen ja saksankielisten maiden kulttuurissa. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kirjoittamista.

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI
SAB39 Kieliopin kertauskurssi
Kurssilla kerrataan saksan kieliopin keskeiset pääasiat. Suoritusjärjestys ja suoritustapa: Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä ja oppitunneille osallistumalla.


SAKSA B3-kieli SYVENTÄVÄT KURSSIT

SAB31 Hyvää päivää, hauska tutustua
Tervehdykset, esittäytyminen, henkilötietojen kertominen ja kysyminen, kahvilassa / ravintolassa asioiminen sekä tien kysyminen ja neuvominen. Opiskellaan kielen keskeisimpiä rakenteita, esim verbin preesens –taivutus, kysymyssanoja ja lukusanat.

SAB32 Näin asiat hoituvat
Matkustaminen ja lomanvietto, ostoksilla käyminen, henkilöiden kuvaileminen, säästä keskusteleminen sekä harrastuksista kertominen. Rakenteista opiskellaan esim. käskymuoto, akkusatiivi, ja päälauseen sanajärjestys.

SAB33 Vapaa-aika ja harrastukset
Kirjeen kirjoittaminen, perheeseen ja lähisuhteisiin liittyvää sanastoa, asuminen, päivän toimien kuvaileminen sekä mielipiteen ilmaiseminen ja kysyminen. Rakenteista opiskellaan esim. datiivi, perfekti ja sivulauseet.

SAB34 Meillä ja muualla
Kurssin aihepiireinä ovat Suomen ja saksankielisten maiden ihmiset, maantiede, historia, nähtävyydet ja lomanviettomahdollisuudet. Kurssilla painotetaan puheen ymmärtämistä ja puhumista ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan yksinkertaisten viestinnällisten tehtävien avulla.

SAB35 Ennen ja nyt
Kurssilla tarkastellaan elämää ennen ja nyt sekä yksilön että yhteiskunnan kannalta. Aiheina ovat esimerkiksi terveys ja hyvinvointi. Kurssilla painotetaan puheviestintää ja vahvistetaan perusrakenteiden hallintaa. Kirjoittamistaitoa harjoitellaan viestinnällisten tehtävien avulla.

SAB36 Opiskelu ja tulevaisuudensuunnitelmat
Kurssin aihepiirit liittyvät kouluun, myöhempään opiskeluun ja työelämään sekä nuorten tulevaisuudensuunnitelmiin. Kurssilla harjoitellaan kyseisiin aihepiireihin liittyvää suullista ja kirjallista viestintää, kuten omien toiveiden suunnitelmien kuvailua.

SAB37 Kulttuuri
Kurssin aihepiireinä voivat olla esimerkiksi saksankielisten maiden kuvataide, kirjallisuus, musiikki, elokuva, teatteri tai urheilu. Kurssilla harjoitetaan kielitaidon kaikkia alueita.

SAB38 Yhteinen maapallomme
Lähtökohtana ovat esimerkiksi Suomen ja saksankielisten maiden yhteiskuntien toimintaan sekä maapallon nykytilaan ja tulevaisuuden näkymiin liittyvät yleistajuiset tekstit, myös mediatekstit. Kurssilla painotetaan tekstin ymmärtämistä ja kuvausten ja yksinkertaisten selostusten laatimista suullisesti ja kirjallisesti.


KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ KURSSI

SAB39 Kieliopin kertauskurssi
Kurssilla kerrataan saksan kieliopin keskeiset pääasiat.

Suoritusjärjestys ja suoritustapa: Kurssit suoritetaan numerojärjestyksessä ja oppitunneille osallistumalla.


PITKÄ MATEMATIIKKA

PAKOLLISET KURSSIT

MAY01 Luvut ja lukujonot
Matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden tehtävänä on herättää opiskelijan kiinnostus matematiikkaa kohtaan muun muassa tutustuttamalla hänet matematiikan moninaiseen merkitykseen ihmiselle ja yhteiskunnalle sekä sen ainutlaatuiseen ja kiehtovaan olemukseen tieteenalana. Tässä opintokokonaisuudessa opiskelijalla on tilaisuus vahvistaa pohjaa matematiikan opinnoilleen ja nähdä matematiikka hyödyllisenä ja käyttökelpoisena selitettäessä ja hallittaessa muun muassa yhteiskunnan, talouden ja luonnon tapahtumia ja tilanteita.

Keskeiset sisällöt
- reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta
- funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta
- lukujono
- rekursiivinen lukujono
- aritmeettinen jono ja summa
- logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys
- muotoa a^x = b , x ?N olevien yhtälöiden ratkaiseminen
- geometrinen jono ja summa

MAA02 Polynomifunktiot ja –yhtälöt
Keskeiset sisällöt
- polynomien tulo ja muotoa (a+b)^n,n=3,n?N olevat binomikaavat
- 2. asteen yhtälö ja ratkaisukaava sekä juurten lukumäärän tutkiminen
- 2. asteen polynomin jakaminen tekijöihin
- polynomifunktio
- polynomiyhtälöitä
- polynomiepäyhtälön ratkaiseminen

MAA03 Geometria
Keskeiset sisällöt
- kuvioiden ja kappaleiden yhdenmuotoisuus
- sini- ja kosinilause
- ympyrän, sen osien ja siihen liittyvien suorien geometria
- kuvioihin ja kappaleisiin liittyvien pituuksien, kulmien, pinta-alojen ja tilavuuksien laskeminen
MAA04 Vektorit
Keskeiset sisällöt
- vektoreiden perusominaisuudet
- vektoreiden yhteen- ja vähennyslasku ja vektorin kertominen luvulla
- koordinaatiston vektoreiden skalaaritulo
- yhtälöryhmän ratkaiseminen
- suorat ja tasot avaruudessa

MAA05 Analyyttinen geometria
Keskeiset sisällöt
- pistejoukon yhtälö
- suoran, ympyrän ja paraabelin yhtälöt
- itseisarvoyhtälön ja epäyhtälön ratkaiseminen
- pisteen etäisyys suorasta

MAA06 Derivaatta
Keskeiset sisällöt
- rationaaliyhtälö ja epäyhtälö
- funktion raja-arvo, jatkuvuus ja derivaatta
- polynomifunktion, funktioiden tulon ja osamäärän derivoiminen
- polynomifunktion kulun tutkiminen ja ääriarvojen määrittäminen

MAA07 Trigonometriset funktiot
Keskeiset sisällöt
- suunnattu kulma ja radiaani
- trigonometriset funktiot symmetria- ja jaksollisuusominaisuuksineen
- trigonometristen yhtälöiden ratkaiseminen
- yhdistetyn funktion derivaatta
- trigonometristen funktioiden derivaatat

MAA08 Juuri- ja logaritmifunktiot
Keskeiset sisällöt
- potenssien laskusäännöt
- juurifunktiot ja -yhtälöt
- eksponenttifunktiot ja -yhtälöt
- logaritmifunktiot ja -yhtälöt
- juuri-, eksponentti- ja logaritmifunktioiden derivaatat

MAA09 Integraalilaskenta
Keskeiset sisällöt
- integraalifunktio
- alkeisfunktioiden integraalifunktiot
- määrätty integraali
- pinta-alan ja tilavuuden laskeminen

MAA10 Todennäköisyys ja tilastot
Keskeiset sisällöt
- diskreetti ja jatkuva tilastollinen jakauma
- jakauman tunnusluvut
- klassinen ja tilastollinen todennäköisyys
- kombinatoriikka
- todennäköisyyksien laskusäännöt
- diskreetti ja jatkuva todennäköisyysjakauma
- diskreetin jakauman odotusarvo
- normaalijakauma

SYVENTÄVÄT KURSSIT

MAA11 Lukuteoria ja todistaminen

Keskeiset sisällöt
- konnektiivit ja totuusarvot
- geometrinen todistaminen
- suora, käänteinen ja ristiriitatodistus
- induktiotodistus
- kokonaislukujen jaollisuus ja jakoyhtälö
- Eukleideen algoritmi
- alkuluvut ja Eratostheneen seula
- aritmetiikan peruslause
- kokonaislukujen kongruenssi

MAA12 Algoritmit matematiikassa
Keskeiset sisällöt
- iterointi ja Newton-Raphsonin menetelmä
- polynomien jakoalgoritmi
- polynomien jakoyhtälö
- Newton-Cotes-kaavat: suorakaidesääntö, puolisuunnikassääntö ja Simpsonin sääntö

MAA13 Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi
Keskeiset sisällöt
- funktion jatkuvuuden ja derivoituvuuden tutkiminen
- jatkuvien ja derivoituvien funktioiden yleisiä ominaisuuksia
- käänteisfunktio
- kahden muuttujan funktio ja osittaisderivaatta
- funktioiden ja lukujonojen raja-arvot äärettömyydessä
- epäoleelliset integraalit
- lukujonon raja-arvo, sarjat ja niiden summa

KOULUKOHTAINEN SYVENTÄVÄ

MAA15 Funktio-opin ja yhtälöiden täydennyskurssi
- Täydennetään ja laajennetaan lausekkeiden, funktioiden yhtälöiden ja epäyhtälöiden käsittelyä ja ratkaisemista.
- Lisänä opiskellaan matemaattista todistamista ja ongelmaratkaisua. Suoritusjärjestys: Kurssien MAA1 ja MAA2 jälkeen ensimmäisenä tai toisena lukuvuotena. Parhaiten toisena.LYHYT MATEMATIIKKA

PAKOLLISET KURSSIT

MAY Matematiikan yhteinen opintokokonaisuus
MAY01 Luvut ja lukujonot
Matematiikan yhteisen opintokokonaisuuden tehtävänä on herättää opiskelijan kiinnostus matematiikkaa kohtaan muun muassa tutustuttamalla hänet matematiikan moninaiseen merkitykseen ihmiselle ja yhteiskunnalle sekä sen ainutlaatuiseen ja kiehtovaan olemukseen tieteenalana. Tässä opintokokonaisuudessa opiskelijalla on tilaisuus vahvistaa pohjaa matematiikan opinnoilleen ja nähdä matematiikka hyödyllisenä ja käyttökelpoisena selitettäessä ja hallittaessa muun muassa yhteiskunnan, talouden ja luonnon tapahtumia ja tilanteita.

Keskeiset sisällöt
- reaaliluvut, peruslaskutoimitukset ja prosenttilaskenta
- funktio, kuvaajan piirto ja tulkinta
- lukujono
- rekursiivinen lukujono
- aritmeettinen jono ja summa
- logaritmi ja potenssi sekä niiden välinen yhteys
- muotoa a^x = b , x ?N olevien yhtälöiden ratkaiseminen
- geometrinen jono ja summa

MAB02 Lausekkeet ja yhtälöt
Keskeiset sisällöt
- suureiden välinen lineaarinen riippuvuus ja verrannollisuus
- ongelmien muotoileminen yhtälöiksi
- yhtälöiden ja yhtälöparien graafinen ja algebrallinen ratkaiseminen
- ratkaisujen tulkinta ja arvioiminen
- toisen asteen polynomifunktio ja toisen asteen yhtälön ratkaiseminen

MAB03 Geometria
Keskeiset sisällöt
- kuvioiden yhdenmuotoisuus
- suorakulmaisen kolmion trigonometria
- Pythagoraan lause ja Pythagoraan lauseen käänteislause
- kuvioiden ja kappaleiden pinta-alan ja tilavuuden määrittäminen
- geometrian menetelmien käyttö koordinaatistossa

MAB04 Matemaattisia malleja
Keskeiset sisällöt
- lineaarisen ja eksponentiaalisen mallin soveltaminen
- potenssiyhtälön ratkaiseminen
- eksponenttiyhtälön ratkaiseminen logaritmin avulla
- lukujonot matemaattisina malleina

MAB05 Tilastot ja todennäköisyys
Keskeiset sisällöt
- diskreettien tilastollisten jakaumien tunnuslukujen määrittäminen
- regression ja korrelaation käsitteet
- havainto ja poikkeava havainto
- ennusteiden tekeminen
- kombinatoriikkaa
- todennäköisyyden käsite
- todennäköisyyden laskulakien ja niitä havainnollistavien mallien käyttöä

MAB06 Talousmatematiikka
Keskeiset sisällöt
- indeksi-, kustannus-, rahaliikenne-, laina-, verotus- ja muita laskelmia
- taloudellisiin tilanteisiin soveltuvia matemaattisia malleja lukujonojen ja summien avulla


FYSIIKKA

PAKOLLINEN KURSSI

FY01 Fysiikka luonnontieteenä

Keskeiset sisällöt

- fysiikan merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä

- tutustuminen perusvuorovaikutuksiin, maailmankaikkeuden rakenteisiin ja syntyyn sekä aineen rakenteeseen

- voima liikkeen muutoksen aiheuttajana ja liikeilmiöt

- tutkimukset ja mallintaminen fysikaalisen tiedon rakentumisessa

- tulosten kerääminen, esittäminen graafisesti ja luotettavuuden arviointi


SYVENTÄVÄT KURSSIT

FY02 Lämpö

Keskeiset sisällöt

- fysiikan merkitys energiantuotannon ratkaisuissa ja kestävän tulevaisuuden rakentamisessa

- lämpö ja lämpötila

- kaasujen tilanmuutokset, lämpölaajeneminen ja paine

- kappaleiden lämpeneminen, jäähtyminen, olomuodon muutokset ja lämpöenergia

- mekaaninen työ, teho ja hyötysuhde

- energian säilyminen lämpöopissa ja lämmön siirtymissuunta

- tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointia ja suunnittelua

FY03 Sähkö

Keskeiset sisällöt

- fysiikan ja teknologian merkitys jokapäiväisessä elämässä ja yhteiskunnassa

- sähkövirta ja jännite sekä resistanssi ja Ohmin laki

- yksinkertaiset tasavirtapiirit ja Kirchhoffin lait

- sähköteho ja Joulen laki

- kondensaattori, diodi ja LED komponentteina

- sähköstaattinen vuorovaikutus, Coulombin laki ja sähkökenttä

- sähköturvallisuus, kytkentöjen tekeminen ja virtapiirien tutkiminen

FY04 Voima ja liike
Keskeiset sisällöt

- fysiikan merkitys yksilön ja yhteiskunnan turvallisuudelle

- vuorovaikutus liikkeen muutoksen syynä, tasainen ja tasaisesti kiihtyvä suoraviivainen liike

- Newtonin lait, voimakuvio ja voimien yhteisvaikutus

- etä- ja kosketusvoimia: paino, kitka, noste ja kvalitatiivisesti väliaineen vastus

- liikeyhtälö

- momentti ja tasapaino pyörimisen suhteen yksinkertaisissa tilanteissa

- liikemäärän säilymislaki, impulssiperiaate ja yksiulotteiset törmäykset

- liike- ja potentiaalienergia sekä mekaanisen energian säilymislaki

- mallien käyttäminen ja muodostaminen sekä niiden rajoitukset ja puutteet

FY05 Jaksollinen liike ja aallot

Keskeiset sisällöt

- fysiikan merkitys lääketieteessä ja musiikissa

- tasainen ympyräliike

- gravitaatiovuorovaikutus

- harmoninen voima ja värähdysliike

- aaltoliikkeen synty ja aaltojen eteneminen

- aaltoliikkeen heijastuminen, taittuminen, diffraktio, interferenssi ja seisovat aallot

- ääni aaltoliikeilmiönä

- mallien ja simulaatioiden suhde todellisuuteen

FY06 Sähkömagnetismi

Keskeiset sisällöt

- fysiikan merkitys energia- ja viestintäteknologiassa

- magnetismi, magneettinen vuorovaikutus ja magneettikenttä

- varatun hiukkasen liike sähkö- ja magneettikentässä

- sähkömagneettinen induktio, magneettivuo, induktiolaki ja Lenzin laki

- generaattori, muuntaja, vaihtovirran synty ja energian siirto sähkövirran avulla

- sähkömagneettisen säteilyn spektri, valon heijastuminen, taittuminen, interferenssi ja diffraktio

- tutkimuksen tai ongelmanratkaisuprosessin jäsennetty kuvaaminen

FY07 Aine ja säteily

Keskeiset sisällöt

- näkökulmia fysiikan ja kosmologian kehittymiseen

- energian kvantittuminen

- sähkömagneettisen säteilyn kvantittuminen ja fotonit

- aaltohiukkasdualismi

- atomiytimen rakenne

- ydinreaktiot, ydinenergia, ytimen sidosenergia sekä energian ja massan ekvivalenssi

- radioaktiivisuus ja hajoamislaki

- säteilyturvallisuus ja säteilyn hyötykäyttö

- tiedonhankinta, esittäminen ja arviointi

KEMIA

PAKOLLINEN KURSSI
KE01 Kemiaa kaikkialla
Keskeiset sisällöt
- kemian merkitys nykyaikana, jatko-opinnoissa ja työelämässä
- atomin rakenne ja jaksollinen järjestelmä pääpiirteissään
- alkuaineiden ja yhdisteiden ominaisuuksia
- aineiden ominaisuuksien selittäminen aineen rakenteen, kemiallisten sidosten ja poolisuuden avulla
- kysymykset tiedonhankinnan lähtökohtana
- turvallinen työskentely, aineen erotusmenetelmät, aineiden ominaisuuksien tutkiminen, havainnointi ja johtopäätösten tekeminen

SYVENTÄVÄT KURSSIT

KE02 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa
Keskeiset sisällöt
- kemian merkitys hyvinvoinnin ja terveyden kannalta
- orgaanisten yhdisteiden, kuten hiilivetyjen, happi- ja typpiyhdisteiden, rakenteiden mallintaminen ja kuvaaminen erilaisilla malleilla
- avaruusrakenne ja isomeria
- orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksien selittäminen rakenteen avulla
- ainemäärä ja pitoisuus
- työvälineiden ja reagenssien käyttö sekä liuosten valmistus
- aineen rakenteen analyysimenetelmät, kuten spektroskopia

KE03 Reaktiot ja energia
Keskeiset sisällöt
- kemian merkitys energiaratkaisujen ja ympäristön kannalta
- kemiallisen reaktion symbolinen ilmaisu ja tasapainottaminen
- epäorgaanisten ja orgaanisten yhdisteiden reaktioita sekä niiden sovelluksia
- aineen häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa ja sen yksinkertainen laskennallinen käsittely
- energian häviämättömyys kemiallisessa reaktiossa, sidosenergia ja Hessin laki
- kaasujen ominaisuudet ja yleinen tilanyhtälö
- reaktioiden tutkiminen kokeellisesti, titraus analyysimenetelmänä, tutkimustulosten käsitteleminen, tulkitseminen ja esittäminen


KE04 Materiaalit ja teknologia
Keskeiset sisällöt
- kemian merkitys teknologiassa ja yhteiskunnassa
- metallien ja polymeerien ominaisuudet, käyttö ja elinkaari
- atomin ulkoelektronirakenne ja jaksollinen järjestelmä alkuaineiden jaksollisten ominaisuuksien selittäjänä
- hapetusluvut ja hapetus-pelkistysreaktiot
- sähkökemian keskeiset periaatteet: jännitesarja, normaalipotentiaali, kemiallinen pari ja elektrolyysi
- kemiallisten reaktioiden laskennallinen soveltaminen
- tutkimuksen tai ongelmanratkaisun ideointi ja suunnittelu
- yhteistyön rooli kemiallisen tiedon tuottamisessa

KE05 Reaktiot ja tasapaino
Keskeiset sisällöt
- kemian merkitys kestävän tulevaisuuden rakentamisessa
- kemiallisen reaktion nopeus ja siihen vaikuttavia tekijöitä
- homogeeninen ja heterogeeninen tasapaino sekä tasapainotilaan vaikuttaminen
- happo-emästasapaino, vahvat ja heikot protolyytit ja puskuriliuokset
- tasapainoon liittyvät graafiset esitykset
- homogeenisen ja happo-emästasapainon laskennallinen käsittely
- tutkimustulosten ja -prosessin arviointi


BIOLOGIA

PAKOLLISET KURSSIT

BI01Elämä ja evoluutio

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoasekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.

BI02 Ekologia ja ympäristö

Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnonmonimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla

tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti.


SYVENTÄVÄT KURSSIT

BI03 Solu ja perinnöllisyys (vBI2)

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista,

solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.

BI04 Ihmisen biologia (vBI4)

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön

merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

BI05 Biologian sovellukset

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologianerilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelunkohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen taitutkimuksen.

MAANTIEDE

PAKOLLINEN KURSSI

GE01 Maailma muutoksessa

Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puoliltamaailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Kurssi käsittelee myös eri puolilla

maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinenkestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

GE02 Sininen planeetta (vGE1)

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovatluonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaahyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

GE03 Yhteinen maailma (vGE2)

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana onluonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja

harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

GE04 Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta

Kurssi perehdyttää aiemmilla kursseilla hankittujen maantieteellisten tietojen ja taitojen soveltamiseen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- javaikuttamisprojektin toteuttamisessa. Keskeisiä näkökulmia kurssilla ovat osallistuva suunnittelu, maailmanlaajuiset kehitystrendit ja geomedian käyttötutkimuksessa ja vaikuttamisessa.

HISTORIA


PAKOLLISET KURSSIT

HI01 Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa

Kurssi tarkastelee yksilön, yhteiskunnan ja luonnon välistä vuorovaikutusta eurooppalaisessa ja globaalissa kulttuuriympäristössä. Opetuksen näkökulma on nykyisyyden selittämisessä sekä historiallisten ilmiöiden pitkän aikavälin tarkastelussa. Kurssilla tutustutaan yhteiskunnallis-taloudellisten rakenteiden keskeisiin muutoksiin sekä sosiaali- ja ympäristöhistoriaan maanviljelyksen alusta nykyaikaan. Kurssilla harjoitellaan monipuolisen historiallisen lähdeaineiston hyödyntämistä.

HI02 Kansainväliset suhteet

Kurssi tarkastelee kansainvälisen politiikan keskeisiä ilmiöitä ja valtasuhteiden muutoksia 1900-luvun alusta nykypäivään. Kurssilla analysoidaan kansainvälistä politiikkaa erilaisten taloudellisten ja ideologisten mallien näkökulmista. Keskeisiä teemoja ovat kilpailun ja yhteistyön välinen jännite, tasapainon ja turvallisuuden tavoittelu sekä erilaisten poliittisten järjestelmien kilpailu. Kurssilla syvennetään tiedon hakemisen, analysoinnin ja tuottamisen taitoja sekä perehdytään kansainvälisiin suhteisiin liittyvien erityyppisten lähteiden tulkintaan ja arviointiin.


HI03 Itsenäisen Suomen historia
Kurssin tarkoituksena on analysoida Suomen historian keskeisiä muutosprosesseja ja kehityslinjoja taustoineen autonomian ajan loppupuolelta nykyaikaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat Suomen valtiollisen ja kansainvälisen aseman kehittyminen, muutoksiin liittyvät kriisit, siirtyminen sääty-yhteiskunnasta kansalaisyhteiskuntaan sekä poliittiset, taloudelliset ja kulttuuriset murrokset. Kurssilla perehdytään Suomen historian erilaisiin lähteisiin, muuttuviin tulkintoihin ja historian tiedon käyttöön.


SYVENTÄVÄT KURSSIT

HI04 Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys

Kurssi tarkastelee yhteiskunnallisen ajattelun, aatteiden ja ihmisoikeuksien kehittymistä sekä myyttisiä, uskonnollisia ja tieteellisiä maailmanselityksiä antiikista nykypäivään. Kurssilla perehdytään kulttuuriperintöön, taiteeseen ja tieteeseen oman aikansa ilmentäjinä Euroopassa. Tarkastelun kohteena on eurooppalainen ihminen, yksilön ja yhteiskunnan suhde, sukupuoli ja arkielämä.

HI05 Ruotsin itämaasta Suomeksi
Kurssi tarkastelee Suomen kehitystä osana Itämeren alueen historiaa autonomian ajalle asti. Kurssilla perehdytään yhteiskunnan, talouden ja ympäristön lisäksi yhteisöjen ja yksilöiden väliseen vuorovaikutukseen, arjen historiaan ja ihmisten elämäntapaan sekä elinkeinoihin historian eri vaiheissa. Kurssilla syvennytään erityisesti lähiympäristön historian lähteisiin ja erilaisiin tutkimusmenetelmiin.

HI06 Maailman kulttuurit kohtaavat

Kurssilla perehdytään kulttuurin käsitteeseen ja kulttuurieroja koskevan ajattelun muutoksiin sekä tarkastellaan, miten suhtautuminen eri kulttuureihin on vaihdellut ajattelun ja yhteiskuntien rakenteen muuttuessa. Kulttuuri ymmärretään kokonaisvaltaisena käsitteenä. Kurssilla tarkastellaan eurooppalaisten ja Euroopan ulkopuolisten kulttuurien kohtaamista ja vuorovaikutusta historian eri aikoina.

YHTEISKUNTAOPPI

PAKOLLISET KURSSIT

YH01 Suomalainen yhteiskunta

Kurssi perehdyttää valtiollisiin ja yhteiskunnallisiin järjestelmiin ja niissä vaikuttamiseen. Kurssi keskittyy suomalaisen yhteiskunnan analyysiin valtio-opin, sosiaalipolitiikan ja sosiologian käsitteistöä ja teorioita hyödyntäen. Keskeisiä näkökulmia ovat demokratia, yhteiskunnan perusrakenteiden kehitys, valta ja

vaikuttaminen aktiivista ja osallistuvaa kansalaisuutta korostaen.

YH02 Taloustieto

Taloustieteisiin pohjautuva kurssi johdattaa ymmärtämään talouden toimintaperiaatteita ja ajankohtaista talouspoliittista keskustelua. Se käsittelee mikro- ja makrotalouden kysymyksiä kansalaisten, yritysten ja valtioiden näkökulmista. Kurssilla perehdytään talouden ja politiikan kytköksiin sekä työnteon ja yrittämisenmerkitykseen hyvinvointivaltion rahoittamisessa. Lisäksi tarkastellaan talouden ja ympäristön suhdetta kestävän kehityksen näkökulmasta.

YH03 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma

Kurssi perehdyttää Euroopan taloudelliseen ja poliittiseen yhdentymiseen ja yksittäisen kansalaisen asemaan yhdentyvässä Euroopassa ja globalisoituvassa maailmassa. Kurssi aikana opitaan seuraamaan ajankohtaisia maailman tapahtumia. Se kannustaa osallistumaan erilaisia kansainvälisen politiikan ilmiöitä

koskevaan keskusteluun. Kurssin toteuttamisessa painotetaan tutkivaa oppimista, jossa hyödynnetään mediaa ja muita monipuolisia informaatiolähteitä.

SYVENTÄVÄ KURSSI

YH04 Kansalaisen lakitieto

Kurssilla perehdytään Suomen oikeusjärjestyksen ja oikeuden käytön perusasioihin. Tutustutaan tärkeimpiin oikeudellisiin sopimuksiin ja tiedon lähteisiin sekä paneudutaan tavanomaisten oikeusasioiden hoitamiseen.

EVANKELIS-LUTERILAINEN USKONTO

PAKOLLISET KURSSIT

UE01 Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

- ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten luonnetta ja sisäistä monimuotoisuutta

- osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta

- tuntee juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria, niiden keskeisiä piirteitä, kulttuuriperintöä ja vaikutusta yhteiskuntaan

- osaa keskustella juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä

- kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä.

UE02 Maailmanlaajuinen kristinusko

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

- ymmärtää kristinuskon merkitystä, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta

- tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan ja pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä

- perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa

- osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista kristinuskoon liittyvää keskustelua.

SYVENTÄVÄT KURSSIT

UE03 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

- tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan

- tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa

- tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet

- perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin

- kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

UE04 Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

- tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa

- perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla

- ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla

- osaa analysoida uskonnonvapauteen ja uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua

- osaa toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä

- kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

UE05 Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

- tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä ajankohtaista tutkimusta

- hahmottaa uskonnon ja taiteen suhdetta: uskonnollisen taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä uskonnoissa ja uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen

- perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä oppeja

- tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja

- tuntee muinaissuomalaisen uskonnon ja kristinuskon vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä.

UE06 Uskonnot ja media

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

- tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa

- osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita

- osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä

- osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.


FILOSOFIA

PAKOLLISET KURSSIT

FI01 Johdatus filosofiseen ajatteluun
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

- muodostaa perustellun käsityksen filosofian luonteesta ja menetelmistä tutustumalla filosofisiin ongelmiin ja niiden mahdollisiin ratkaisuihin

- oppii arvioimaan väitteiden totuutta sekä harjaantuu esittämään ja vaatimaan erilaisille mielipiteille ja väitteille perusteluja sekä hahmottamaan esitettyjen

perustelujen rakennetta ja arvioimaan niiden pätevyyttä

- tuntee ja oppii erilaisten harjoitusten kautta soveltamaan filosofian työtapoja, kuten oletusten kyseenalaistamista, käsitteiden luokittelua ja määrittelemistä

sekä ajatuskokeiden ja vastaesimerkkien käyttöä

- perehtyy joihinkin keskeisiin filosofisiin kysymyksiin ja niihin liittyviin käsitteellisiin erotteluihin

- tuntee perustavia tieto-opillisia erotteluja, osaa eritellä ja arvioida kriittisesti erilaisia tiedollisia uskomuksia ja tutustuu tietämiseen joissain lukion oppiaineissa.

FI02 Etiikka
Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

- perehtyy filosofisen etiikan keskeisiin käsitteisiin, kysymyksiin ja teorioihin sekä ympäristöfilosofian perusteisiin

- hahmottaa normatiivisten väitteiden luonteen ja suhteen kuvaileviin väitteisiin sekä osaa perustella käsityksiä hyvästä ja oikeasta

- osaa jäsentää oman elämänsä merkityksellisyyttä ja elämänvalintojaan filosofisen käsitteistön avulla

- osaa perustella moraalin velvoittavuuden ja soveltaa moraaliin filosofisia käsite-erotteluja ja johdonmukaista argumentaatiota

- osaa eritellä ja arvioida toimintaa eettisesti sekä kykenee jäsentämään omia moraalisia ratkaisujaan ja arvioitaan filosofisen etiikan välinein.


SYVENTÄVÄT KURSSIT

FI03 Yhteiskuntafilosofia (vFI4)

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

- perehtyy yhteiskuntafilosofian keskeisiin käsitteisiin ja suuntauksiin sekä perusnäkemyksiin yksilön suhteesta yhteisöihin, yhteiskuntaan ja valtioon

- oppii käyttämään keskeisiä filosofisia käsitteitä yhteiskunnallisen ja poliittisen toiminnan jäsentämiseen sekä omien yhteiskunnallisten ratkaisujensa perustelemiseen

- oppii erittelemään oikeudenmukaisuutta, vallankäyttöä ja työnjakoa yksilöiden, yhteisöjen ja instituutioiden toiminnassa

- oppii arvioimaan käsitteellisesti yhteiskunnallisen järjestyksen rakentumista, perustelemista ja oikeutusta

- osaa soveltaa oppimaansa ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin.

FI04 Tieto, tiede ja todellisuus

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija:

- hahmottaa filosofisia, eri tieteisiin ja arkielämään perustuvia käsityksiä todellisuuden rakenteesta

- osaa eritellä ja arvioida filosofisia teorioita todellisuudesta, totuudesta, tiedosta ja tieteestä

- osaa jäsentää ja eritellä tieteellisen tutkimuksen, päättelyn ja selittämisen luonnetta

- osaa jäsentää havainnon ja tiedon sekä tieteellisten teorioiden ja mallien suhdetta todellisuuteen

- oppii hahmottamaan erityistieteiden tieteenfilosofisia kysymyksiä joissain lukion oppiaineissa.

PSYKOLOGIA

PAKOLLINEN KURSSI

PS01 Psyykkinen toiminta ja oppiminen

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

- ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä

- tuntee psykologian keskeisiä aihepiirejä, kuten tunteet, motivaatio ja kognitiiviset toiminnot, sekä osaa havainnoida ja pohtia ihmisen toimintaa ja omaa

psyykkistä hyvinvointiaan näitä kuvaavien käsitteiden avulla

- perehtyy oppimisen prosesseihin liittyvään psykologiseen tietoon ja osaa pohtia omaa opiskeluaan sen pohjalta

- osaa esittää esimerkkejä psykologisen tutkimuksen aihepiireistä ja niihin liittyvistä tutkimuksista sekä analysoida j

Varoitus: sisältö oli liian pitkä, ja sen loppu on poistettu. Koko sisältö näkyy vain muokkausnäkymässä.