Kulloon päiväkoti - Kullo daghem

Tervetuloa Kulloon päiväkotiin / Välkommen till Kullo daghem

Kulloon päiväkoti on kaksikielinen päiväkoti Kulloon kylässä.
Kulloon suomenkielinen koulu, Kullo skola ja päiväkoti muodostavat yhdessä Kulloon sivistyskeskuksen.
Päiväkodissa tarjotaan 1-6 vuotiaille lapsille varhaiskasvatusta ja esiopetusta viidessä lapsiryhmässä.
Ryhmien rakennetta muutetaan vuosittain hakijoiden mukaan. Päiväkoti on auki maanantaista perjantaihin klo 6:30 - 17:00.
Tervetuloa tutustumaan!

Kullo daghem är ett tvåspråkigt daghem beläget i Kullo by.
Kullo finska skola, Kullo svenska skola och daghemmet bildar tillsammans Kullo bildningscenter.
Daghemmet erbjuder småbarnsfostran och förskoleundervisning i fem grupper för barn i åldern 1-6 år.
Barngruppernas struktur varierar från år till år beroende på vårdbarnens ålder. Daghemmet har öppet från måndag till fredag kl 6:30 - 17:00.
Välkommen att bekanta dig!

Porvoon kaupunki tiedottaa 7.9.2018

 

Palvelukoordinaattorit neuvovat varhaiskasvatuksen asiakkaita

Varhaiskasvatuksen palvelukoordinaattorit ovat aloittaneet tehtävässään. He neuvovat ja ohjaavat asiakkaita kunnalliseen ja yksityiseen varhaiskasvatuspalveluun liittyvissä asioissa.

Palvelukoordinaattorit neuvovat perheitä sopivan päiväkodin, perhepäivähoidon ja kerhojen valinnassa ja sähköisen hakemuksen tekemisessä. He vastaavat myös asiakasmaksuihin, palveluseteliin ja verkkoasiointiin liittyviin kysymyksiin sekä muihin varhaiskasvatusta koskeviin asioihin.

Varhaiskasvatuksen asiakaskyselyssä keväällä 2018 lasten huoltajat olivat keskimäärin tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatukseen. Tuloksista nousi myös ehdotuksia kehittämiskohteista. Erityisesti uusien asiakkaiden palveluohjaukseen ja tiedonsaantiin toivottiin parannusta.

– Pystyimme vastaamaan asiakaspalautteeseen, kun varhaiskasvatuksen esimiestehtäviä järjesteltiin uudelleen, ja palvelukoordinaattorit aloittivat työnsä elokuun alussa. Aikaisemmin päiväkodinjohtajat vastasivat tehtävistä, jotka nyt siirtyivät palvelukoordinaattoreille. Kehitämme myös verkkosivujen sisältöjä, kertoo varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg.

Varhaiskasvatuspalveluiden palveluohjauksen kehittämisellä pyritään lisäämään tasalaatuista ja yhdenvertaista asiakaspalvelua.

Palvelukoordinaattorit palvelevat asiakkaita puhelimitse ma-to klo 8.30–11.30. Kysymyksiä voi lähettää myös sähköpostitse.

- Läntinen alue ja perhepäivähoito: Gina Liljeberg-Karlsson, puh. 040 167 9048, carina.liljeberg-karlsson@porvoo.fi

- Itäinen alue: Marjatta Salo, puh. 040 676 7864, marjatta.a.salo@porvoo.fi

 

Lisätietoja:

varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, puh. 0400 295 708, leila.nyberg@porvoo.fi

 

Borgå stad informerar 7.9.2018

 

Servicekoordinatorerna ger råd till kunderna inom småbarnspedagogiken

Servicekoordinatorerna för småbarnspedagogiken har börjat sitt arbete. De ger kunderna råd och handledning i frågor som gäller de kommunala och privata tjänsterna inom småbarnspedagogiken.

Servicekoordinatorerna ger familjerna råd om hur de kan välja passande daghem, familjedagvård och klubbar och hur en elektronisk ansökan görs. De svarar också på frågor som gäller kundavgifter, servicesedeln, e-tjänster och övriga frågor om småbarnspedagogiken.

I kundenkäten som tjänsterna inom småbarnspedagogiken ordnade våren 2018 var barnens vårdnadshavare i genomsnitt nöjda eller mycket nöjda med småbarnspedagogiken. Bland resultaten fanns det också förslag om utvecklingsobjekt. Det kom fram önskemål om bättre servicehandledning och informationstillgång särskilt till nya kunder.

– Vi kunde bemöta kundresponsen när chefsuppgifterna inom småbarnspedagogiken omorganiserades och servicekoordinatorerna började sitt arbete vid ingången av augusti. Tidigare var det daghemsföreståndarna som svarade för dessa uppgifter som nu övergick till servicekoordinatorerna. Vi utvecklar också innehållet på webbsidorna, berättar direktören för småbarnspedagogiken Leila Nyberg.

Genom att utveckla servicehandledningen i tjänster inom småbarnspedagogiken strävar vi efter att öka enhetlig och jämlik kundservice.

Servicekoordinatorerna betjänar kunderna per telefon må–to kl. 8.30–11.30. Frågor kan också sändas med e-post.

- Västra området och familjedagvård Gina Liljeberg-Karlsson, tfn 040 167 9048, carina.liljeberg-karlsson@porvoo.fi

- Östra området: Marjatta Salo, tfn 040 676 7864, marjatta.a.salo@porvoo.fi

 

Mera information:

direktör för småbarnspedagogiken Leila Nyberg, tfn 0400 295 708, leila.nyberg@porvoo.fi