Esiopetus / Förskoleundervisning / Pre-primary education

ESIOPETUS - FÖRSKOLEUNDERVISNING

Esiopetuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä sekä antaa hänelle elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Tavoitteena on myös lapsen kieli- ja kulttuuri-identiteetin ja myönteisen minäkuvan vahvistaminen sekä sosiaalisten ja ryhmätyötaitojen kehittyminen.

hiekkatie.jpg
Målet med förskoleundervisningen är att stöda barnens uppväxt och utveckling samt att ge dem kunskaper och färdigheter för livet. Målet är också att förstärka barnets språkliga och kulturella identitet och positiva självbild samt att utveckla sociala färdigheter och samarbetsfärdigheter.