Ohjeita huoltajille

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2018.pdf


Kaupungin kieliohjelma

Porvoon kaupungin perusopetuksen kieliohjelman mukaisesti kaikille yhteinen toisella luokalla alkava A1-kieli on englanti ja kuudennelta luokalta alkava B1-kieli on ruotsi.
Oppilaalla on lisäksi mahdollisuus valita A2-kielinä vuosiluokalta neljä alkaen ranskaa, ruotsia, saksaa tai venäjää. Jokaisen koulun on tarjottava mahdollisuutta valita vähintään yhtä A2-kieltä. Kevätkummun koulussa on viime vuosina opettu ruotsia.
Peipon koulu, Albert Edelfeltin koulu ja Keskuskoulu ovat yhteistyöaluekouluja, joissa on tarjolla useampia A2-kieliä. A2-kielen ryhmä perustetaan, mikäli ryhmäkoko on neljännellä luokalla vähintään kahdeksan oppilasta ja yhteistyöaluekoulussa vähintään 12 oppilasta. Oppilas voi hakeutua toissijaiseen kouluun kielen opiskelun vuoksi, mikäli siellä on tilaa. Tällöin kaupunki ei kuitenkaan osallistu oppilaan kuljetuskustannuksiin.
Näiden kielten lisäksi oppilailla on mahdollisuus valita valinnaisaineiden yhteydessä B2-kielinä ranskaa, saksaa, venäjää tai rehtorin päätöksellä jotain muuta valinnaista kieltä vuosiluokalta kahdeksan alkaen. Kahdeksannen luokan valinnaisaineiden ryhmäkoosta päättää rehtori koulun resurssien puitteissa.
Porvoossa järjestetään myös ruotsinkielistä kielikylpyopetusta, johon osallistuvien oppilaiden A1-kieli on ruotsi. Muilta osin kielikylpy oppilaiden kieliohjelma määritellään tarkemmin opetussuunnitelmassa.

Iltapäiväkerho

Kevätkummun iltapäiväkerho on kaksikielinen kerho jossa tällä hetkellä on 50 lasta. Ohjaajia on 3. Tarjoamme lapsille monipuolista toimintaa turvallisessa ympäristössä, koulun yhteydessä, jokaisena koulupäivänä klo.12-17. Yhteystiedot: Puh. 0405462333. S-posti: kevarinipkerho@gmail.com


Koulun kerhot
Kevään 2020 kerhoista tiedotetaan tammi-helmikuun vaihteessa.

Viestintä

Kodin ja koulun välinen viestintä tapahtuu pääasiassa Wilman kautta. Koulusihteerimme avustaa tarvittaessa Wilman käyttöönotossa; ota yhteyttä ja sovi aika. Opettajat ilmoittavat huoltajille, mitä ja miten muita viestintäkanavia käytetään mm. Peda.Nettiä. Pidämme huoltajien ja opettajien kohtaamisia tärkeinä ja toivomme mahdollisimman monen osallistuvan yhteisiin, luokkien vanhempien ja vanhempainyhdistyksen tapaamisiin. Asioiden hoitaminen on helpompaa, kun tunnemme toisemme. Muistakaa, että opettajien kanssa voi sopia tapaamisia tarpeen mukaan. Koulun kotisivuilla on perustietoa koulustamme, ohjeita huoltajille ja ilmoituksia tapahtumista. Vanhempainyhdistys käyttää viestinnässään Facebook-ryhmää ja Instagramia.

Järjestyssäännöt

Tulkit
Jos tarvitsette tulkkia tapaamisiin ja viestinnässä, niin olkaa yhteydessä luokanopettajaan.

Poissaolot
Ilmoita oppilaan poissaolosta luokanopettajalle jo ensimmäisenä poissaolopäivänä Wilman pikaviestillä. Koulussa seurataan oppilaiden poissaoloja ja ilmoitetaan luvattomista poissaoloista oppilaan huoltajalle. Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua.

Sairastuminen
Jos oppilas sairastuu äkillisesti, tunnin opettaja, luokanopettaja tai terveydenhoitaja lähettää oppilaan kotiin tai terveysasemalle. Matka on turvattava ja sairastumisesta ilmoitetaan huoltajalle. Tästä syystä on tärkeää, että huoltajien yhteystiedot ovat ajan tasalla. Huoltajan pitää päivittää tiedot Wilmassa.

Lomat
Koulun loma-aikojen ulkopuolinen loma anotaan Wilmassa. Opettaja voi myöntää oppilaalle kolmen päivän loman, rehtori sitä pidemmän. Kehotamme harkitsemaan, onko ylimääräinen loma eduksi lapsen koulumenestykselle. Huoltaja vastaa loma-ajan läksyjen suorittamisesta.

Koulumatkat
Suositamme polkupyörällä kulkemista aikaisintaan 2. luokalla, jos huoltaja varmistaa ajotaidot, opastaa turvallisen reitin ja oppilas suorittaa vanhempainyhdistyksen polkupyöräajokorttitestin. Koulussa pyörät pitää jättää telineisiin ja lukita ne.

Yleistä tietoa ja lomakkeita Porvoon kaupungin sivuilta
Sivuilta löytyy tietoa mm. ilmoittautumisesta kouluun, koulukyydeistä, oppilaaksioton kriteerit ja koulun vaihtamisesta. Jos haetaan oppilaaksi Kevätkummun kouluun ja koulu on lähikoulu, niin päätöksen kolunkäyntipaikasta tekee koulutusjohtaja. Jos haet nk. toissijaista paikkaa (koulu ei ole lähikoulu), niin päätöksen tekee koulun rehtori. Tarvittavat lomakkeet löytyvät alasivulta perusopetus.

Vakuutukset

Oppilaat kuuluvat kaupungin vakuutuksen piiriin koko koulupäivän ajan sekä välittömällä koulumatkalla. Koulumatkalla tarkoitetaan suorinta turvallista reittiä, johon ei kuulu poikkeaminen kioskilla tai kaupalla. Vakuutus korvaa tapaturman sattuessa hoidon terveyskeskuksessa. Yksityislääkäriä ei siis korvata. Irtaimistolle ja tavaroille ei ole vakuutusta, joten koulu ei ole korvausvelvollinen mm. rikkoutuneesta tai kadonneesta polkupyörästä tai matkapuhelimesta. Koulusihteeri tekee tarvittavat ilmoitukset vakuutusyhtiöön.

Tapaturmat
Koulu huolehtii ensiavusta ja oppilaan toimittamisesta hoitoon sekä tiedottamisesta kotiin. Vastuu vammasta siirtyy terveyskeskukselle silloin, kun oppilas on sinne toimitettu. Vaikeasti loukkaantuneet lähetetään sairasautolla Porvoon sairaalaan. Sairaankuljetuksen puhelinnumero on 112. Koulusihteeri tekee tarvittavat ilmoitukset vakuutusyhtiöön.

Lapset ja media - kasvattajan opas
Lapsilla on oikeus turvalliseen mediaympäristöön. Aikuisen tehtävä on mahdollistaa lapselle mukavia mediakokemuksia ja suojella lasta haitallisilta median sisällöiltä. Lapsen kasvaessa aikuisen rooli muovautuu valintojen tekijästä valintojen ohjaajaksi. Lapsen median käyttöä voi ohjata ja tukea monin tavoin. Tämä opas käsittelee alakouluikäisten lasten median käytön ilmiöitä eri näkökulmista.

Lapsiperheiden tuki
Lapsiperheille on tarjolla monenlaista tukea elämän eri tilanteisiin, joten älä jää yksin. Pyydä rohkeasti apua ja ota huolet puheeksi jo ennen varsinaisen ongelman syntymistä. Asioiden kulkuun voidaan vaikuttaa jo varhaisessa vaiheessa. Voit pyytää tukea keneltä tahansa lapsen tai nuoren kanssa työskentelevältä ammattilaiselta.

Oppilashuoltopalvelut
Koulun oppilashuoltoryhmän yhteystiedot löydät koulun kotisivulta.

Kiusaaminen
Koulumme hyödyntää KiVa Koulu -ohjelmaa, joka on kiusaamista ennaltaehkäisevä ja vähentävä toimenpideohjelma. Koulun henkilökunta on saanut monipuolisen materiaalin sekä koulutusta ohjelman toteuttamiseen. Kyseessä on pysyvä toimintatapa kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi, vähentämiseksi ja lopettamiseksi.

Mitä kiusaaminen on?

Tahallista ja toistuvaa pahan mielen, harmin tai haitan aiheuttamista joka kohdistuu heikommassa asemassa olevaan henkilöön

Kiusaamisen muodot
•Kiusaaminen on useimmiten sanallista (pilkkaamista, nimittelyä)
•Myös epäsuora kiusaaminen (ryhmän ulkopuolelle sulkeminen, ilkeiden juttujen levittäminen) on melko yleistä
•Fyysinen kiusaaminen ei ole yhtä tavallista
•Uudempi, mutta toistaiseksi harvinainen kiusaamisen muoto on netti-ja kännykkäkiusaaminen

Kiusaamiseen puuttuminen
Kun koululle tulee tieto tai epäily kiusaamisesta
–Tiedon saanut aikuinen selvittää, onko kysymys toistuvasta kiusaamisesta ja ohjaa tapauksen tarvittaessa eteenpäin koulutiimille
–Tiimin jäsenet
keskustelevat kiusatun kanssa
keskustelevat kiusaamiseen osallistuneiden lasten kanssa
järjestävät seurantakeskustelut eri osapuolten kanssa
–Luokanopettaja
tapaa muutaman luokkatoverin, joita rohkaistaan tukemaan kiusattua


Kasvatuskeskustelut, jälki-istunnot

Koulun toimenpiteet oppilaan toiminnan ohjaamisessa ja kurinpidossa perustuvat perusopetuslakiin
35 a § (30.12.2013/1267)

Kasvatuskeskustelu

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai heidän ihmisarvoaan loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan yhteensä enintään kaksi tuntia kestävään kasvatuskeskusteluun. Kasvatuskeskustelu voidaan järjestää kerralla tai useammassa osassa koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.Kasvatuskeskustelussa yksilöidään toimenpiteeseen johtanut teko tai laiminlyönti yhdessä oppilaan kanssa ja tarvittaessa selvitetään laajemmin käyttäytymisen syyt ja seuraukset sekä keinot koulussa käyttäytymisen ja oppilaan hyvinvoinnin parantamiseksi. Kasvatuskeskusteluun määrää koulun opettaja tai rehtori. Kasvatuskeskustelu tulee kirjata ja siitä tulee ilmoittaa oppilaan huoltajille. Huoltajalle tulee varata mahdollisuus osallistua kasvatuskeskusteluun tai osaan siitä, jos se 2 momentissa esitetty huomioon ottaen katsotaan tarpeelliseksi.

36 § (13.6.2003/477)

Kurinpito

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muuten rikkoo koulun järjestystä taikka menettelee vilpillisesti, voidaan määrätä jälki-istuntoon enintään kahdeksi tunniksi tai hänelle voidaan antaa kirjallinen varoitus. Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Kirjallinen varoitus ja määräaikainen erottaminen ovat kurinpitorangaistuksia.

Opetusta häiritsevä oppilas voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulun järjestämästä tilaisuudesta.

Oppilaan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen oppilaan taikka koulussa tai muussa opetustilassa työskentelevän henkilön turvallisuus kärsii oppilaan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti oppilaan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia, oikeassa suhteessa oppilaan tekoon tai laiminlyöntiin sekä ikä ja kehitystaso huomioon ottaen oppilaalle sopivia. Oppilas voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan. (30.12.2013/1267)

Jälki-istuntoa ei voida järjestää siten, että oppilas joutuisi sen seurauksena jäämään pois opetussuunnitelman tai muun koulun toimintaa koskevan suunnitelman mukaisesta opetuksesta. (30.12.2013/1267)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä