Pienluokat

Integraatio

Albert Edelfeltin koulu

Integraatio 2016-17 uuden opsin hengessä; AE pienluokat- Ae iso koulu

Arjen taidot, kommunikaatio, osallistuminen:

Liikkuminen lähiympäristössä oman luokan koulun ulkopuolella, toimiminen ison koulun tiloissa: Liikuntasalin A-lohko varattu pienluokille keskiviikko aamu klo 8.30-9.15

Tekninen työ varattu 12.15- yhteisten tilojen käyttö

Yhteisiin tapahtumiin, projekteihin osallistuminen; isot juhlat joulu/ kevät, muut tapahtumat

Jokaisella luokalla on oma yhteistyöluokka isolla koululla,jonka kanssa suunnitellaan yhteiset toiminnot lukuvuodelle

2017 SUomi 100-vuotta-teema

Oppiainekohtainen integraatio:

Sosiaalisten taitojen, kommunikaation harjoittaminen, ainekohtaiset tavoitteet, jokaisella oppilaalla omat henkilökohtaiset tavoitteet:

R1- liikunta 1-luokan kanssa; 2opp. +ohj.( Sami Luiskari ke 9.15?)

R1-ai- 2-3 oppilasta+ ohjaaja+ 1( Marjan lk)

englanti; 1-oppilas 5lk; Salla Ronni

valinnaisliikunta 7/8 lk: 1opp. Juha Uosukainen

Opetussuunnitelman mukaiset painotukset 2016-2017

R1-luokassa painottuvat arjen taidot, itsestä huolehtiminen ja kommunikaatio.

Arjen taidot; harjoittelemme päivittäin omien tavaroiden huolehtimista ( otamme repusta reissuvihkot, pulpetin tavaroiden järjestäminen, tavaroiden vieminen paikoilleen). Käsien pesu on myös harjoittelukohde, jota valvomme.

Itsestä huolehtimiseen kuuluu wc-taitojen harjoittelu ohjatusti.

Kommunikaatio on tärkeä osa-alue, joka näkyy kaikissa oppiaineissa; harjoittelemme viittomia, kansion käyttöä, Ipadin- ja tietokoneen käyttöä. Oppilaalle on tärkeä löytää oma kommunikointikanava ja se tapahtuu useimmiten eri menetelmien ja välineiden yhdistelmänä.

Ilmiöpohjaista oppimista harjoitellaan lukuvuoden aikana; tällöin oppilaat harjoittelevat valintojen tekoa ja tutustumista valittavaan aiheeseen eri tavoin.

Integraatiota 1B-luokan äidinkieleen ja liikuntaan,yhteistyöluokkana 1b muutenkin koko lukuvuoden.

R2-lk:

Opiskelutaidot ja käytännön työskentelytaidot

Käytännön projektit ympäristöopissa; aiheeseen liittyvät linnut( esim. ruokinta-asema, linnun pöntöt,itsevalmistettu linnunruoka jne.)

Yhteistyön aloittaminen 2a luokan kanssa

R3-lk: Tavoitteena löytää omat vahvuudet, kiinnostuksen kohteet ja oma tapa oppia. Opetellaan havaintojen tekemistä ja asioiden pohtimista. Vuorovaikutus ja Ilmaisussataitojen harjoittelu tulee myös tärkeäksi. Aikaa ajatteluun ja ääneen puhuminen sekä oman mielipiteen ilmaisu ovat tavoitteina. Siitä seuraa osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen. Perjantain luokkapalavereissa harjoitellaan oman mielipiteen ilmaisua. Omaa työskentelyä ja oppimista koskevat päätökset sekä valintojen tekeminen oppitunneilla auttavat ymmärtämään päätöksen syy-seurauksen.

R4:n painotukset olivat arjentaidot kaikilla, niitä harjoitellaan päivittäin. Pukeminen, itsestä ja tavaroista huolehtiminen, hyvät tavat ja pienet kodinhoidolliset tehtävät ja isommilla vielä ruuan valmistus/asiointi kaupassa.

Kommunikoinnissa omat yksilölliset tavoitteet joka oppilaalla. Koko luokan osalta painotuksena käyttää selkeää puhetta kuvin ja viitomin tuettuna.

Tietotekniikka; siinä painotuksena hienomotoriikan harjoitukset/silmä-käsi koordinaatio ja keskittyminen työskentelyyn.

Isommilla oppilailla työelämätaidot: Tet-harjoittelut ja tutustumiset toimintakeskuksiin

R5-lk: Arkielämän taidot ja itsestä huolehtiminen painotuksena näkyy mm. seuraavasti;

- Kaikki opetus luokassa on hyvin käytännön läheistä. Joka tilanteessa pyritään opastamaan ja tukemaan oppilaita

niin itsenäiseen suoriutumiseen kuin se kunkin oppilaan kohdalla on mahdollista. Itsenäinen suoriutuminen voi yk-

sittäisen oppilaan kohdalla näyttää ns. puusta katsoen näyttää hyvin vähäiseltä, mutta oppilaan kannalta olla suuri

saavutus. Taitoja harjoitellaan arkipäivän luonnollisissa tilanteissa, mutta myös erillisinä harjoituksina.

- Kommunikaatio painotuksena näkyy luokassa mm. siten, että kaikki mahdolliset kommunikaatioaloiteetkin pyritään

huomioimaan ja niihin vastaamaan. Kommunikaatioaloite voi olla murahdus, jokin äännähdys, hymy, pään liike, käden

liike, katse, itku, naurahdus jne. Kaikkiin kommunikaatioaloitteisiin on olennaisen tärkeä vastata. Jokaisella oppilaalla

omia yksilöllisiä kommunikation apuvälineitä, joita käytetään mahdollisimman paljon. Myös oppilaan kanssa keskus-

telu ja oppilaan mielipiteiden ja valintojen kunnioittaminen on välttämätöntä oppilaan itsetunnon ja kommunikaation vah-

vistamiseksi. Luokkamme aikuiset osallistuivat toissa lukuvuonna Ruskeasuon koulun puheterapeutin pitämään luku-

vuoden mittaiseen juuri meidän luokalle suunnattuun Oiva-koulutukseen. Koulutuksessa opeteltiin juuri aivan käytän-

nön esimerkkien avulla kiinnittämään erityistä huomiota kunkin yksittäisen oppilaan pieniinkin kommunikaatioaloittei-

siin ja rohkaisemaan aikuisia tukemaan kutakin oppilasta yksilöllisesti kommunikaatioaloitteisiin

Toimintakulttuuri

Ae pienluokkien toimintakulttuuri

OPETUKSESSA:

¤ oppimiselle annetaan aikaa

¤ etsitään oppilaalle sopivin oppimisympäristö ja –tyyli

¤ etsitään väyliä itseilmaisulle ja ymmärretyksi tulemiselle

¤ käytetään eri aistikanavia

¤ kannustetaan ja rohkaistaan sekä ohjataan kohtaamaan vastoinkäymisiä ja selviämään niistä

¤ opetusmenetelmiä ja sisältöjä mietitään ikää ja –kehitystasoa vastaaviksi

¤ kertaus,toisto ja välitön palaute toiminnasta motivoivat oppilasta jatkamaan

¤ taitoja harjoitellaan käytännön elämän tilanteissa myös koulun ulkopuolella