Toppkompetens

Bakgrunden till projektet Toppkompetens

Utbildningsstyrelsens projekt Toppkompetens är i första hand ett samordningsprojekt för den finlandssvenska skolutvecklingen. Tillsammans med utbildningsanordnarna och universiteten vill Utbildningsstyrelsens svenskspråkiga verksamhetsenhet stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet i kommunerna och samtidigt skapa förutsättningar för en professionell verksamhetskultur och samverkan även på en finlandssvensk nivå. Målgruppen är alla svensk- eller tvåspråkiga kommuner i fasta Finland.
Bakgrunden till projektet är de nationella utvärderingsresultaten, som visar på stora skillnader i elevernas inlärningsresultat mellan regionerna och språkgrupperna, mellan pojkar och flickor och enskilda skolor.

Undervisnings- och kulturministeriets plan, Utbildning och forskning 2011 – 2016:
”Före år 2020 halvera skillnaderna mellan skolor och områden, skillnaderna i inlärningsnivån mellan könen samt den sociala och etniska bakgrundens statistiska korrelation med inlärningsresultaten i den grundläggande utbildningen. Det långsiktiga målet är att avskaffa skillnaderna helt.
Skillnaderna mellan skolorna och den sociala bakgrunden som korrelationskoefficient ska på alla delområden i Pisa-undersökningen höra till de lägsta i jämförelsen.”
I Utbildningsstyrelsens strategi ”Kompetens och bildning 2020” utgår man ifrån att stärka jämlikhet i utbildningen:
”Olika begåvningar samt styrkor hos de lärande identifieras tidigare och bättre än för närvarande i syftet att höja den allmänna bildningsnivån, stöda inlärningen samt utveckla toppkompetens.”

Målsättning med projektet

Den primära målsättningen med projektet Toppkompetens är att stödja utvecklandet av en professionell verksamhetskultur och stärka utbildningsdirektörs och rektors pedagogiska ledarskap. Slutprodukten är att uppgöra en utvecklingsplan eller uppdatera en befintlig plan för kommunens förskola och grundläggande utbildning.

De sekundära målsättningarna i projektet är att
1. förbättra elevernas läsfärdigheter
2. utveckla undervisningen i det andra inhemska språket
3. stärka intresset för de naturvetenskapliga ämnena.

Ämnesövergripande teman är bl.a. elevernas motivation och intresse, samarbetet med hemmen samt stöd för lärande och skolgång.

Projektupplägg

Det övergripande temat ”Toppkompetens - professionell verksamhetskultur och pedagogiskt ledarskap” riktar sig i huvudsak till utbildningsdirektörer och rektorer i deltagande kommuner. Målet är att stärka kommunens pedagogiska utvecklingsarbete genom att i samarbete med lärarna och beslutsfattarna uppgöra en utvecklingsplan för kommunens skolor. Processen med utvecklingsplanen stöder beslutsfattandet, men även det kommande läroplansarbetet. Då utvecklingsplanen godkänts lokalt riktas fokus på de identifierade utvecklingsområdena och uppgörandet av den lokala läroplanen.

Arbetet genomförs dels under gemensamma seminarier och dels i lokala utvecklingsgrupper. De lokala utvecklingsgrupperna erbjuds stöd av sakkunniga för att leda och/eller delta i processen under projektets gång.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä