Koulujen kerhotoiminta - Skolornas klubbverksamhet

Koulujen kerhotoiminta - Skolornas klubbverksamhet

Yleistä

Porvoon kaupunki on useana vuonna hakenut tukea opetushallitukselta kerhotoiminnan kehittämiseen. Opetushallituksen tavoitteena on tarjota jokaiselle peruskoulun oppilaalle mahdollisuus osallistua monipuoliseen ja ilmaiseen kerhotoimintaan koulupäivän jälkeen.

Koulun kerhotoimintaa on kehitetty keväästä 2008 osana opetusministeriön - Perusopetus paremmaksi - (POP) -ohjelmaa. Opetushallitus ohjaa ja koordinoi kehittämistoimintaa valtakunnallisesti. Koulun kerhotoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain 47§:ssä mainittua ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyä toimintaa.

Koulun kerhotoiminta on tarkoitettu peruskoulun oppilaille ja toiminta on oppilaille ilmaista, vapaaehtoista ja monipuolista sekä luonnollinen osa koulun toimintaa. Koulun kerhotoimintaa voidaan järjestää myös aamu- ja iltapäivätoimintaa täydentävänä toimintana. Toimintaa koordinoi Porvoon koulutuspalvelut. Koulu vastaa toiminnasta.

Porvoon kaupungin tavoitteena on saada kerhotoiminta osaksi kaikkien peruskoulujen toimintaa sekä syventää ja kehittää toiminnan sisältöä. Koulujen kerhojen tulee olla kytköksissä opetussuunnitelmaan.

Kerhotoiminnan tavoitteet

 • kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen
 • lasten ja nuorten osallisuuden lisääminen
 • mahdollisuuden antaminen sosiaalisten taitojen kehittämiseen ja yhteisöllisyyteen kasvamiseen
 • mahdollisuuden antaminen onnistumisen ja osaamisen kokemukseen
 • luovan toiminnan ja ajattelun kehittäminen
 • lasten ja nuorten kannustaminen tuottamaan omaa kulttuuriaan
 • mahdollisuus oppilaan tuntemisen lisäämiseen
 • harrastuneisuuden tukeminen ja myönteisen harrastusten edistäminen

Allmän information

Borgå stad har under flera år ansökt om understöd av UBS för att utveckla klubbverksamheten. Målsättningen för UBS är att erbjuda varje elev i grundskolan möjlighet att delta i mångsidig och kostnadsfri klubbverksamhet efter skoldagen.

Skolornas klubbverksamhet har sedan våren 2008 utvecklats som en del av Undervisningsministeriets program - Bättre grundläggande utbildning - (POP-programmet). Utbildningsstyrelsen leder och koordinerar utvecklingsverksamheten nationellt. Med skolornas klubbverksamhet avses verksamhet enligt 47 § i lagen om grundläggande utbildning som definieras i grunderna för läroplanen.

Skolornas klubbverksamhet är avsedd för grundskolans elever, och verksamheten är gratis, frivillig och mångsidig och också en naturlig del av skolans verksamhet. Klubbverksamhet kan också vara verksamhet som kompletterar morgon- och eftermiddagsverksamheten. Borgå stads utbildningstjänster koordinerar verksamheten som skolorna svarar för.

Borgå stad har som mål att klubbverksamheten blir en del av varje grundskolans verksamhet samt att fördjupa och utveckla verksamhetens innehåll. Klubbarna ska ha anknytning till läroplanen.

Målen för skolans klubbverksamhet

 • stödja hemmets och skolans fostringsarbete
 • öka barnens och de ungas delaktighet
 • ge eleverna möjlighet att utveckla sociala färdigheter och att växa till människor med samhällsansvar
 • ge eleverna möjlighet till att få uppleva att de lyckas
 • utveckla kreativt handlande och tänkande
 • uppmuntra barnen och de unga att skapa sin egen kultur
 • ge möjlighet att bättre lära känna eleverna
 • stödja intressen och främja positiva fritidssysselsättningar

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä