Iltapäivätoiminta - Eftermiddagsverksamhet

Iltapäivätoiminta - Eftermiddagsverksamhet

 

Iltapäivätoiminta
Aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa perusopetuslaki. Toiminnan koordinointivastuu on Porvoon kaupungin koulutuspalveluilla. Kerhotoiminnan toteuttajia ovat seurakunta, yksityiset toimijat ja useat eri yhdistykset. Lakisääteinen iltapäivätoiminta alkaa heti koulupäivän jälkeen ja päättyy klo 17.00.

Eftermiddagsverksamhet
Morgon- och eftermiddagsverksamhet styrs av lagen om grundläggande utbildning. Verksamheten koordineras av utbildningstjänsterna i Borgå stad, medan verksamheten förverkligas av finska församlingen, privata företagare och olika föreningar. Den lagstadgade eftermiddagsverksamheten börjar direkt efter skolan och stänger kl. 17.00.

 

Yleiset tavoitteet

  • kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen ja lasten tunnekehityksen ja eettisen kasvun tukeminen
  • lasten hyvinvoinnin ja tasa-arvoisuuden edistäminen yhteiskunnassa
  • syrjäytymisen ehkäiseminen
  • osallisuuden lisääminen

Allmänna mål

  • stödja hemmets och skolans fostrande arbete och barnens känslomässiga och etiska utveckling
  • främja barnens välbefinnande och jämlikhet i samhället
  • förebygga utslagning
  • öka delaktighetenKerholaisten valinta
Lapset valitaan kerhoihin seuraavin perustein:
1) ensimmäisen luokan oppilaat
2) erityisasemassa olevat toisen vuosiluokan oppilaat
3) muut toisen vuosiluokan oppilaat
4) vanhemmat koululaiset

Val av detagare
Platserna utdelas på följande grunder:
1) förstaklassister
2) andraklassister med specialbehov
3) övriga andraklassister
4) äldre skoleleverKerhomaksut

Kerhoajan voi valita. Iltapäivätoiminta on maksullista, maksu peritään kuukausittain. Kuukausimaksut ovat:
81 euroa/kk (3 h/pv)
108 euroa/kk (4 h/pv)
135 euroa/kk (5 h/pv)
Kuukausimaksu määräytyy pisimmän päivittäisen kerhoajan mukaan ja koskee koko kuukautta. Koulujen lomapäivät tai kuukausien pituudet eivät vaikuta kuukausimaksun suuruuteen. Näin ollen kuukausiveloitus on kiinteä ja riippumaton toimintapäivien määrästä. Iltapäiväkerhon palveluntuottaja vastaa laskutuksesta. Hakulomakkeen lähettämällä perheet sitoutuvat toimintaan ja kerhomaksujen maksamiseen. Lapset valitaan iltapäiväkerhoon yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.Avgifter
Klubbtiden är valfri. Eftermiddagsverksamheten är avgiftsbelagd och avgiften uppbärs månatligen. Månadsavgiften är:
81 euro/månad (3h/dag)
108 euro/månad (4h/dag)
135 euro/månad (5h/dag).
Månadsavgiften fastställs enligt den längsta dagliga klubbtiden och gäller för hela månaden. Skolornas lovdagar och månadernas längd inverkar inte på månadsavgiften. Det här betyder att månadsarvodet är fast och inte beroende av antalet verksamhetsdagar. Eftis serviceproducenten ansvarar för faktureringen. Genom att skicka ansökningsblanketten binder sig familjerna till verksamheten och till att betala eftisavgifterna. Barnen väljs till eftis för ett läsår i taget.


Iltapäivätoimintaan tai sieltä kotiin ei järjestetä koulukyydityksiä eikä matkoista myönnetä korvausta, mutta Matkahuollon bussikortti kelpaa klo 18.00 saakka.

Skolskjuts ordnas inte till eftermiddagsverksamhet eller hem därifrån, och kostnader för sådana resor ersätts inte, men Matkahuoltos busskort kan användas till kl. 18.00.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä