Iltapäivätoiminta - Eftermiddagsverksamhet

Iltapäivätoiminta - Eftermiddagsverksamhet

 

Iltapäivätoiminta
Aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaa perusopetuslaki. Toiminnan koordinointivastuu on Porvoon kaupungin koulutuspalveluilla. Kerhotoiminnan toteuttajia ovat seurakunta ja useat eri yhdistykset.

Eftermiddagsverksamhet
Morgon- och eftermiddagsverksamhet styrs av lagen om grundläggande utbildning. Verksamheten koordineras av utbildningstjänsterna i Borgå stad, medan verksamheten förverkligas av finska församlingen och olika föreningar.

 

Yleiset tavoitteet

  • kodin ja koulun kasvatustyön tukeminen ja lasten tunnekehityksen ja eettisen kasvun tukeminen
  • lasten hyvinvoinnin ja tasa-arvoisuuden edistäminen yhteiskunnassa
  • syrjäytymisen ehkäiseminen
  • osallisuuden lisääminen

Allmänna mål

  • stödja hemmets och skolans fostrande arbete och barnens känslomässiga och etiska utveckling
  • främja barnens välbefinnande och jämlikhet i samhället
  • förebygga utslagning
  • öka delaktighetenKerholaisten valinta
Lapset valitaan kerhoihin seuraavin perustein:
1) ensimmäisen luokan oppilaat
2) erityisasemassa olevat toisen vuosiluokan oppilaat
3) muut toisen vuosiluokan oppilaat
4) vanhemmat koululaiset

Val av detagare
Platserna utdelas på följande grunder:
1) förstaklassister
2) andraklassister med specialbehov
3) övriga andraklassister
4) äldre skoleleverKerhomaksut

Kerhoajan voi valita. Kerhomaksu on 81euroa/kk (3 tuntia/ päivä), 108 euroa/kk (4 tuntia/ päivä) tai 135 euroa/kk (5 tuntia/ päivä). Kuukausimaksu vahvistetaan pisimmän päivittäisen kerhoajan mukaan ja se koskee koko kuukautta. Koulujen loma-ajat tai kuukausien pituus eivät vaikuta maksun suuruuteen. Hakulomakkeen lähettämällä perheet sitoutuvat toimintaan ja kerhomaksujen maksamiseen. Lapset valitaan iltapäiväkerhoon yhdeksi lukuvuodeksi kerrallaan.

Avgifter
Klubbtiden är valfri. Klubbavgiften är 81 euro/månad (3h/dag) eller 108 euro/månad (4h/dag) eller 135 euro/månad (5h/dag). Månadsavgiften fastställs enligt den längsta dagliga klubbtiden och gäller för hela månaden. Skolornas lovdagar och månadernas längd inverkar inte på månadsavgiften.
Genom att skicka ansökningsblanketten binder sig familjerna till verksamheten och till att betala eftisavgifterna. Barnen väljs till eftis för ett läsår i taget.