Parkkojan koulun lukuvuosisuunnitelma 2022-2023

Parkkojan koulun lukuvuosisuunnitelma 2022-2023

Sisällysluettelo

 1. Koulun toiminta-ajatus
 2. Koulun toimintakulttuuri

2.1 Toimintakulttuurin kehittäminen

2.2 Hyvinvointi ja osallisuus

 1. Opetuksen yleinen järjestäminen

Koulun päivittäinen työaika ja oppilastiedot luokittain

3.1 Tapahtumat ja teemapäivät

3.2 Esiopetus

3.3 Monialainen opintokokonaisuus

3.4 Koulun ulkopuolinen toiminta

3.5 Opiskeluhuollon järjestäminen

 1. Opetuksen yhteydessä järjestettävä toiminta

4.1 Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja iltapäiväkerho Reppu

4.2 Koulun kerhotoiminta

 1. Yhteistyö

5.1 Yhteistyö koulussa

Nivelyhteistyö esi- ja alkuopetuksessa

Kummioppilastoiminta

Oppimisen tuen järjestäminen

5.2 Yhteistyö alakoulujen ja Yhtenäiskoulun välillä

5.3 Oppilaiden osallisuus

5.4 Kodin ja koulun yhteistyö

5.5 Yhteistyö muiden tahojen kanssa

5.6 Kansainvälinen toiminta

 1. Oppilasarviointi
 2. Tiedottaminen
 3. Henkilöstön ys-aika, VESOT ja muu koulutus sekä TYHY-toiminta

 

 

 

 

 1. Koulun toiminta-ajatus 

Perusopetus on suomalaisen sivistyksen perusta. Koulumme tehtävänä on antaa lapselle perustiedot ja -taidot elämää ja jatko-opintoja varten ja kasvattaa lasta turvallisessa, kannustavassa ja viihtyisässä oppimisympäristössä kohti oman elämän hallintaa.

Koulun toimintakulttuurissa painotetaan myönteistä ja suvaitsevaa ilmapiiriä, joka kannustaa oppimaan ja aktivoi työskentelemään tavoitteellisesti ja vastuullisesti. Kunnallisen opetussuunnitelman mukaisesti kaikkien päämääränä on vastuullisen toiminnan kautta itsenäiseen ajatteluun kasvaminen.

 1. Koulun toimintakulttuuri 

Koulun toimintakulttuuri koostuu koulun työtä ohjaavien normien ja toiminnan tavoitteiden tulkinnasta. Toimintakulttuuriin vaikuttavat työn organisointi, suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi sekä se, miten tätä johdetaan. Lisäksi siihen vaikuttavat työyhteisön ammatillinen osaaminen, ilmapiiri sekä arkikäytännöt ja oppimisympäristö.

Toimintakulttuuri ilmenee selvimmin yhteisön käytännöissä. Toimintakulttuuriin kehittämisen perusedellytys on toisia arvostava, avoin ja vuorovaikutteinen sekä kaikkia yhteisön jäseniä osallistava ja luottamusta rakentava keskustelu. 

Toimintakulttuurin keskiössä on luonnollisesti koulu oppivana yhteisönä. Oppiva yhteisö kehittyy dialogin avulla. Yhdessä tekeminen ja osallisuuden kokemukset vahvistavat yhteisöä. Tavoitteiden pohdinta ja oman työn säännöllinen arviointi ja kiireettömyys edistävät yhteisön oppimista. Pedagogisen johtamisen merkitys korostuu, jolloin johtaminen kohdistuu erityisesti oppimisen edellytyksistä huolehtimiseen. (OPS 2014)


2.1 Toimintakulttuurin kehittäminen 

Parkkojan koulun toimintakulttuurin kehittämisen keskiöön nostetaan lukuvuonna 2022-2023 kolme toimintakulttuurin osa-aluetta.

1.) Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

2.) Hyvinvointi ja turvallinen arki (luku 2.2)

3.) Osallisuus ja demokraattinen toiminta (luku 2.2)

Vuorovaikutus ja monipuolinen työskentely

Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö toimii joustavasti. Se rohkaisee kokeilemiseen ja antaa tilaa eri ikäkausien luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja elämyksille.

 

Monipuoliset työtavat

Koulutyössä hyödynnämme suunnitelmallisesti eri työtapoja ja oppimisympäristöjä ja työskentelyä pyritään säännöllisesti viemään ulos luokkahuoneesta. Tavoitteenamme luoda lisää mahdollisuuksia projektimaiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä ja koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Koulun aikuisten keskinäinen yhteistyö tukevat oppilaiden kasvua joustavaan yhteistyöhön. Yhdessä tekemistä lisätään niin henkilökunnan kuin oppilaiden kanssa ja se edistää myös taitoa työskennellä rakentavasti monenlaisten ihmisten kanssa. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään edistämään työskentelyn ja materiaalien monipuolisuutta.


2.2 Hyvinvointi ja osallisuus 

Hyvinvointi ja turvallinen arki

Koulun käytännöt tukevat ja edistävät hyvinvointia ja turvallisuutta ja luovat siten edellytyksiä oppimiselle.  Näiden käytäntöjen tulee ulottua kaikkeen koulutyöhön ja ne ohjaavat jokaisen työskentelyä. Hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä tarkastellaan ja tehdään niihin parannuksia ja täsmennyksiä lukuvuoden aikana. Opetuksen suunnittelussa tavoitteena on entistä paremmin huomioida oppilaiden yksilöllisyys ja tasa-arvoisuus.  Koulun käytäntöjen joustavuutta kehitetään ja siten parannetaan oppilaiden erilaisten tarpeiden huomioimista.  Oppilaiden päivittäiseen liikkumiseen ja sen edellytyksiin kiinnitetään huomiota. Yhteisöllinen oppilashuolto on tärkeä osa toimintakulttuuria ja yhteisöllisen oppilashuollon uutta työkalua hyödynnetään käytännön työssä.  

Koulun ilmapiirin vaikutus hyvinvointiin

Oppilailla on yhdenvertainen mahdollisuus saada ohjausta sekä tukea kehitykseensä ja oppimiseensa sekä yksilöinä että ryhmän jäseninä. Yhteisössämme arvostetaan hyväntahtoisuutta ja ystävällisyyttä. Kiusaamista, väkivaltaa, rasismia tai muuta syrjintää ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan. Koulutyössä pyritään arjen ennakoitavuuteen ja kiireettömyyteen ja kehitetään edelleen tiedottamisen tapoja. Rauhallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, hyvät sosiaaliset suhteet sekä ympäristön viihtyisyys edistävät työrauhaa. Koulun ilmapiirin luominen on jokaisen koulussa työskentelevän vastuulla ja koulussamme on vuorovaikutuksen pelisäännöt, joiden noudattaminen vahvistaa hyväntahtoista ilmapiiriä. Ennakoitavuus ja kiireettömyys paranevat yhdessä suunnittelun ja hyvän tiedottamisen avulla.

Osallisuus ja demokraattinen toiminta

Oppilaskuntatoiminta ja yhteydet ympäristöön

Oppilaat osallistuvat oman kehitysvaiheensa mukaisesti toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen ja arviointiin. He saavat kokemuksia kuulluiksi ja arvostetuiksi tulemisesta yhteisön jäseninä.  Oppilaskuntatoiminta tarjoaa yhden tärkeän väylän oppilaiden osallistumiselle.  Koulussamme oppilaskunnan hallituksen ja sitä kautta myös koko oppilaskunnan toimintaa kehitetään ja lisätään vaikuttamisen ja osallistumisen mahdollisuuksia. Lisäksi kehitetään kummitoimintaa pienten ja isojen oppilaiden välillä. Nämä yhteistyön tavat vahvistavat vuorovaikutusta koko kouluyhteisössä.  Yhteistyötä kunnan eri toimijoiden, yhdistysten ja vanhempien kanssa on tavoitteena lisätä ja luoda lisää vakiintuneita käytäntöjä.

 1. Opetuksen yleinen järjestäminen

Koulussamme aloitti lukuvuoden 2022-2023 yhteensä 120 oppilasta.

Esiluokka 19 oppilasta

1.lk 15 oppilasta

2.lk 20 oppilasta

3.lk 15 oppilasta

4.lk 20 oppilasta

5.lk 16 oppilasta

6.lk 15 oppilasta

Koulun päivittäinen työaika

Koulupäivät alkavat Parkkojalla klo 8.30 -9.30 ja päättyvät klo 12.30-14.30. Välitunnit ovat kestoltaan 15 minuuttia.

Aamuhoito on järjestetty esikoululaisille klo 7-8. Esikoululaisten ja 1.-2.-luokkalaisten iltapäivätoiminta, Reppu, toteutuu koulujen työpäivinä klo 12-17. Iltapäivätoiminnassa on 2-4 työntekijää ja ilmoittautuneita lapsia 35, joista esikoululaisia 16, 1. luokkalaisia 10 ja 2. luokkalaisia 9.

Tuntikehystä käytetään painotetusti eli ryhmätunteja käytetään englannin, ruotsin, matematiikan, äidinkielen ja käsityön opetukseen. Taito-ja taideaineiden opetuksessa on pyritty hyödyntämään ja huomioimaan opettajien erikoistumisopinnot ja erityisosaaminen.

Tuntikehykseen sisältyvä tukiopetuskiintiö on 8h/vko. Tuntikehyksen ja TVA – korvausten jako liitteessä 1 ja koulunkäynninohjaajat ja heidän työaikansa liitteessä 2.

 

 

3.1 Tapahtumat ja teemapäivät

Koulussa järjestettäviä tapahtumia

Joulujuhla joulukuussa 2022
Kevätjuhla toukokuussa 2023

Lisäksi järjestetään muita tapahtumia ja teemapäiviä (liikuntapäivä, hiihtokilpailut, vappujuhlat, Talma- päivä jne.), joiden tarkkoja päivämääriä ei vielä vahvisteta lukuvuoden alkaessa. Aamunavauksia toteutetaan seurakunnan kanssa yhteistyössä.

Oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia lukuvuoden aikana. Näistä tapahtumista sovitaan oppilaskunnan hallituksen kokouksissa. Tapahtumia ovat mahdollisuuksien mukaan nälkäpäiväkeräys, ulkoliikuntapäivä, Halloween- teemainen kummituskuja, talviliikuntapäivä ja ystävänpäivätempaus. Lisäksi oppilaskunta kerää varoja kioskitoiminnalla. Varoja käytetään mm. oppilaiden toivomien yhteisten pelivälineiden hankintaan, stipendeihin sekä muihin oppilaiden valitsemiin kohteisiin.

Lisäksi oppilaskunnan hallituksen edustajat toimivat oppilaiden äänenä. Kokousten kautta ohjaava opettaja tuo oppilaita askarruttavia asioita sekä erilaisia ehdotuksia henkilökunnan kokouksiin.

3.2 Esiopetus 

 

Esiopetuksessa käytetään oppiaineiden sijaan oppimiskokonaisuuksia, jotka ovat  

 

 • Kielen rikas maailma (kielellinen kehitys ja vuorovaikutustaidot, kiinnostus kieliin ja kulttuureihin)
 • Ilmaisun monet muodot (musiikki, kuvataide, suullinen ja kehollinen ilmaisu)
 • Minä ja meidän yhteisömme (oman lähiympäristön historiaa, yhteiskunnallisia teemoja, eettinen kasvatus ja katsomuskasvatus)
 • Tutkin ja toimin ympäristössäni (matematiikka, ympäristökasvatus, teknologiakasvatus)
 • Kasvan ja kehityn (liikunta, hyvinvointi ja terveys, ravinto, turvallisuus)

 

Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla on mahdollisuus innostua, kokeilla ja oppia uutta. Leikkiessään ja toimiessaan erilaisissa oppimisympäristöissä lapset laajentavat osaamistaan eri tiedon- ja taidonaloilla. Esiopetuksessa lapsilla on tilaisuuksia monipuoliseen vuorovaikutukseen ja sosiaalisten taitojen vahvistamiseen.  

 

Esiluokan tilat ja välineet kannustavat vuorovaikutukseen, toiminnallisuuteen, lasten liikkumiseen ja monipuoliseen leikkiin. Kaikkien koulun tilojen käyttäminen rikastuttaa oppimista ja lisää lapsen viihtymistä ja turvallisuuden tunnetta.  

 

Esiluokkalaiset ovat osallisina koko koulun toimintakulttuurissa yhteisten tapahtumien, oppilaskuntatyön ja kummitoiminnan kautta. Esi- alkuopetuksen tiivis yhteistyö ja yhdessä oppiminen toteutuu tänä lukuvuonna erityisesti draaman ja ohjatun leikin avulla, arjen hyvät tavat huomioiden.  

 

Koko koulun toimintakulttuurin painopistealueista esiopetuksessa painotetaan erityisesti vuorovaikutusta ja monipuolista työskentelyä esimerkiksi Theraplay- vuorovaikutusleikki toiminnan avulla. Tunne- ja turvataitoja opettelemalla lisäämme hyvinvointia ja turvallista arkea. Liikkuvan koulun toimintakulttuuria vaalimme myös varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen liikuntahankeen myötä. Koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö tukee osaltaan esiopetuksen tavoitteiden toteutumista.  

 

Esiopetuksessa ja sitä täydentävässä varhaiskasvatuksessa huolehditaan lapsen kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista yhdessä huoltajien kanssa. Esiopetuksen ja iltapäivätoiminnan henkilöstön päivittäinen kohtaaminen ja tiedonsiirto sekä sovitut palaverit ovat yhteistyötä, joka mahdollistaa lapselle turvallisen arjen ja saumattoman päivän.  

Pornaisten kunnan varhaiserityisopettaja osallistuu säännöllisesti viikoittain lapsiryhmän toimintaan. Hän toimii tuen kaikilla tasoilla lapsen, huoltajien ja esiopetuksen henkilöstön tukena 

3.3 Monialainen opintokokonaisuus 

Ainakin yksi monialainen oppimiskokonaisuus toteutetaan kaikilla luokka-asteilla syyskuussa 2022.  Oppimiskokonaisuuden teema on ”Sadonkorjuu”.Teema liittyy laaja-alaisista oppimiskokonaisuuksista erityisesti osa-alueisiin ”Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot” (L3) ”Työelämätaidot ja yrittäjyys” (L6).

Koko koulu toteuttaa monialaisen oppimiskokonaisuuden samalla viikolla syyskuussa ja sen teemana on erityisesti maatalous. Oppilaat tutustuvat ruoan tuotantoon, tutustuvat syötäviin kasveihin ja niiden kasvatukseen. Viikkoon sisältyy myös yhteistyötä eri luokkien välillä ja Sadonkorjuumarkkinat arki-iltana, jolloin koululle on kaikilla vapaa pääsy.

3.4 Koulun ulkopuolinen toiminta

Koululta tehdään retkiä lähiympäristöön ja lähikouluihin. Retkillä kuljetaan kävellen, pyörillä, auto- tai linja-autokyydillä.  Luokat tekevät tutustumiskäyntejä lähiympäristöön, yrityksiin ja maatiloille ja luontoretkiä Isojärvelle, metsiin ja kodalle, pyöräilyretkiä lähiseuduille.

Luokat käyvät myös mahdollisuuksian mukaan museokäynneillä, näyttelyissä ja teatteriesityksissä.

 1. luokalla on yrityskylävierailu maaliskuussa 2023 ja leirikoulu Vierumäen Urheiluopistolla toukokuussa 2023.

3.-6. – luokkalaiset tekevät lasketteluretken Talmaan talvella 2023. Kustannuksiin osallistuu myös vanhempainyhdistys MuFa ry.

Uimahallikäynnit tehdään mahdollisuuksien mukaan.

3.5 Opiskeluhuollon järjestäminen

Kouluterveydenhoito toteutetaan kunnallisen kouluterveydenhuolto-ohjelman mukaisesti. Kouluterveydenhoitajana toimii Jenni Tikkanen. Hän on tavattavissa koululla maanantaisin.

Koulukuraattori Noora Toivonen on koulullamme tiistaisin ja psykologi Kirsi Putous keskiviikkoisin.

Kouluruokailussa noudatetaan kunnallista neljän viikon ruokalistaa. Ruoka kuljetetaan Pornaisten yhtenäiskoululta. Ruokailu on osa terveys- ja tapakasvatusta ja tavoitteena on ohjata oppilaita monipuoliseen ruokavalioon ja hyvien pöytätapojen toteuttamiseen.

Koulun yhteisöllinen opiskeluhuoltoryhmä (OHR) kokoontuu tiistaisin, kerran kuukaudessa. Jokaisen luokan opiskeluilmapiiriä kartoitetaan ja siitä keskustellaan ennalta sovitussa OHR-kokouksessa. Luokissa toteutetaan kysely ja tämän pohjalta tehdään sosiogrammi. Näiden perusteella opiskeluhuoltoryhmä yhdessä opettajan ja mahdollisesti koulunkäynninohjaajaan kanssa käyvät läpi kyseisen luokan opiskeluilmapiiriä ja miettivät mahdollisia parannuskeinoja, jos tilanteessa on parantamisen varaa. Työkaluna käytetään yhteisöllisen opiskeluhuollon työkalua, jossa hyvinvointi on jaettu fyysiseen, psyykkiseen, henkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin.

Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa käsittelevissä kokouksissa aiheina ovat myös oppilaiden tuen resursointi ja suunnittelu, sidosryhmien kanssa tehtävä yhteistyö, henkilökunnan hyvinvointi, oppilaiden osallisuus ja turvallisuus ja kyselyjen tulosten tarkastelu.

Yksilökohtaisen oppilashuoltoryhmän kutsuu koolle se, jolle asia työtehtävien perusteella  kuuluu.

Oppilaskuljetuksista vastaavat pääasiassa Jari Salokangas (taksi) ja bussiliikenteestä paikalliset kuljetusyritykset.

Koululle tulee syksyllä 2022 popup- hammashoitola, jossa oppilaille tehdään koulupäivän aikana hammastarkastus. Laajempi hammashuolto tapahtuu vanhempien toimesta.

 1. Opetuksen yhteydessä järjestettävä toiminta

 

4.1 Esiopetusta täydentävä varhaiskasvatus ja iltapäiväkerho Reppu

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa järjestetään esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen aamutoimintaa klo 7.00 alkaen ennen opetuksen alkua ja iltapäivätoimintaa opetuksen jälkeen klo 17 asti.

Lapsille annetaan mahdollisuus päivittäin vapaaseen leikkiin ja heille tarjotaan myös tukea kotitehtävien tekemisessä. Toiminta sisältää esiopetusta täydentävän varhaiskasvatuksen aamuhoidon lapsille aamupalan ja iltapäivisin välipalan.

Toiminnan koordinoijana on rehtori yhdessä koulunkäynninohjaajien kanssa.

Parkkojan iltapäiväkerhon Repun toiminnan suunnitelma on liittessä 3.

 

4.2 Kerhotoiminta

Syksyllä 2021 Pornaisten kunnassa alkoi hanke, Suomen harrastamisen malli. Tarkoituksena on mahdollistaa jokaiselle lapselle ja nuorelle mieluisa ja maksuton harrastus koulupäivän yhteydessä. Hanke jatkuu lukuvuonna 2022-2023 ja Parkkojan koulussa on parkourkerho torstaisin. 

Koulullamme on espanjankerho syyslukukaudella torstaisin, joka toteutetaan lähi- ja etäkokoontumisina yhteistyössä Mika Waltarin koulun kanssa.

Koulun opettajat tarjoavat kerhoja. Pienemmille oppilaille on suunnitteilla musiikkikerho ja kädentaitokerho.  Isommille oppilaille on käsityökerho. Kaikkia kerhoja ei järjestetä koko lukuvuoden ajan, vaan esimerkiksi kolmen kuukauden ajan. 

Lisäksi koulullamme pidetään maksullista taidekurssia lapsille englanniksi keskiviikkoisin.

 

 1. Yhteistyö

 

 5.1 Yhteistyö koulussa 

 

Opettajat ja ohjaajat tekevät tiivistä yhteistyötä erityisesti niissä luokissa, joissa on tukea tarvitsevia oppilaita. Opettajat suunnittelevat yhdessä teemapäivä ja tapahtumia. 5.-6- luokkien opettajat toteuttavat samanaikaisopetusta 3-6 tuntia viikossa. Samanaikaisopetuksen oppilaineet ovat pääsääntöisesti matematiikka, suomen kieli ja kirjallisuus, ympäristöoppi, kuvataide ja liikunta

 

 Nivelyhteistyö esi- ja alkuopetuksessa 

 

Syyslukukauden alussa asetetaan tavoitteet yhteiselle toiminnalle ja tehdään alustavat suunnitelmat 

Tänä lukuvuonna painopistealueena on draaman ja ohjatun leikin kautta arjen hyvien tapojen oppiminen. Marraskuussa toteutetaan roolileikkipisteet, joiden avulla harjoitellaan kohteliaita käytöstapoja, kauniita ruokailutapoja, matemaattisia valmiuksia ja sadun maailmaan eläytymistä. 

Kevätlukukaudella teemat jatkuvat teatterin keinoin toteutettuina ja dokumentoituina, menetelminä näytelmät, nukketeatteri, pöytäteatteri sekä esitysten videointi. 

 

Kevätlukukaudella tulevat esiluokkalaiset tutustuvat esiopetukseen ja tulevien 1.luokkalaiset tutustuvat koulun toimintaan. Ennen esiopetuksen tutustumispäivää huoltajille ja lapsille järjestetään “avoimet ovet” - koulukierros. Lisäksi toteutetaan siirtopalaverit varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja esiopetuksesta 1.luokalle. 

 

Esi –ja alkuopetuksen henkilöstö arvioi lukuvuoden päätteeksi lukuvuoden aikana tapahtunutta

yhteistyötä.

 

 

  Kummioppilastoiminta 

Koululla järjestetään oppilaiden kummitoimintaa siten, että 5.-luokkalaiset ovat esikoululaisten ja 6.-luokkalaiset ovat 1.-luokkalaisten kummeja.Kummitoiminta on yhteisiä oppitunteja eri oppiaineissa tai sitä, että isot oppilaat auttavat pienempiä. Kummitoiminnassa isot opettavat ja ovat esimerkkeinä pienemmille.

 

 Oppimisen tuen järjestäminen 

Erityisopettaja Tanja Qvintus työskentelee koulussamme päätoimisesti 24 tuntia viikossa. Työ on laaja-alaista erityisopetusta. Opetus tapahtuu sekä samanaikaisopetuksena luokissa, että pienryhmä- ja yksilöopetuksena. Erityisopetuksen perusajatuksena on varhainen tuki oppimisen pulmissa. Erityisopettaja teettää lukuvuoden aikana erityisopetuksen vuosikellon mukaisesti erilaisia testejä ja seuloja. Muun muassa näiden avulla oppilaat ohjautuvat erityisopetukseen. 

Lisäksi koulumme esikoulussa vierailee varhaiserityisopettaja Anne-Marie Ketonen yhtenä päivänä viikossa.

Tukiopetusta järjestetään tarpeen mukaan. 

 

5.2 Yhteistyö alakoulujen ja  Yhtenäiskoulun välillä 

 

 

Rehtoreiden sekä opetussuunnitelman ja opiskeluhuollon ohjauksen palaverit pitävät luontevalla tavalla

kunnan koulujen opettajat ja rehtorit yhteistyössä.

 

Kaikille yhteinen koulu- hankkeen koulutuksia tarjotaan kaikille kunnan koulujen työntekijöille, joten tässä yhteydessä kokemusten ja tietotaidon jakaminen on luontevaa.

 

Kunnan 6. vuosiluokkien luokanopettajat ovat pohtineet yhteistyöajatuksia. Yhteisenä projektina on luontevasti kaikkien kunnan kuudensien luokkien yrittäjyyskasvatuskokonaisuus helmi-maaliskuussa 2023, jonka yhteydessä 6. luokat menevät Yrityskylä-tapahtumaan 28.3.-23.     

Lisäksi yhteistyössä toteutetaan tulevien 7. luokkalaisten tutustumispäivä 26.5.2023

 

5.3 Oppilaiden osallisuus

 

Oppilaiden osallisuus huomioidaan siten, että he saavat osallistua oppituntien sisältöihin tai muihin arjen ratkaisuihin opetussuunnitelman ja koulun järjestyssääntöjen puitteissa.Päätökset tehdään usein demokraattisella äänestyksellä tai siten, että oppilasryhmä esim. suunnittelee liikuntatunnin sisältöjä.

Oppilaskunta järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia lukuvuoden aikana. Näistä tapahtumista sovitaan oppilaskunnan hallituksen kokouksissa. Tapahtumia ovat mahdollisuuksien mukaan nälkäpäiväkeräys, ulkoliikuntapäivä, Halloween- teemainen kummituskuja, jouluovitempaus, talviliikuntapäivä ja ystävänpäivätempaus. Lisäksi oppilaskunta kerää varoja kioskitoiminnalla. Varoja käytetään mm. oppilaiden toivomien yhteisten pelivälineiden hankintaan, stipendeihin sekä muihin oppilaiden valitsemiin kohteisiin.

Lisäksi oppilaskunnan hallituksen edustajat toimivat oppilaiden äänenä. Kokousten kautta ohjaava opettaja tuo oppilaita askarruttavia asioita sekä erilaisia ehdotuksia henkilökunnan kokouksiin.  Kokoukset voidaan pitää myös sähköisillä etäyhteyksillä.  

 

5.4 Kodin ja koulun yhteistyö 

Vanhempainillat järjestetään luokkakohtaisesti ja kolmikantakeskustelut 1-2 kertaa vuodessa. Muita luokkien kokoontumisia järjestetään tarpeen mukaan. Koululla järjestetään avointen ovien ilta teemaviikon yhteydessä 8.9.2022.

Vanhemmat keräävät yhteistyössä opettajan kanssa luokille rahaa leirikoulua ym. toimintaa varten. Säännöllinen varojen keruutapa on luokkatoimikunnan järjestämä perjantainen pullapäivä koululla, jolloin oppilaat voivat ostaa leivonnaisia.
Rehtori tai opettajat osallistuvat vanhempainyhdistyksen MuFa ry:n kokouksiin tarpeen mukaan.  MuFa järjestää mahdollisuuksien mukaan diskoja ja muuta toimintaa oppilaille ja vanhemmille. 

 

5.5 Yhteistyö muiden tahojen kanssa 

 

Kunnan kirjaston kirjastonhoitaja käy koulussa ja oppilaat voivat lainata tällöin kunnan kirjaston kirjoja. Kirjastonhoitaja käy koululla maanantaisin. Tämän lisäksi kirjastonhoitaja pitää kirjavinkkausta oppilaille ja tuo tarvittaessa teemoihin sopivaa materiaalia koululle.  

Pornaisten seurakunnan työntekijä käy pitämässä aamunavauksia noin kerran kuukaudessa ja sen lisäksi työntekijä käy esiopetusryhmässä pitämässä opetustuokioita ja osallistuu esiopetuksen toimintaan.  Tämän lisäksi seurakunta järjestää "Choises - Sun oma valinta"- päihdekasvatusta 6. luokalle tammi-helmikuussa. Tämä toteutetaan yhteistyössä ohjaamon ja kuraattorin kanssa.

Lukuvuoden alussa rehtori käy yhteiskeskustelun kirjastotoimen ja vapaa-aikatoimen päälliköiden kanssa yhteistyötoiveista ja -mahdollisuuksista.

 

Parkkojan koulussa toimii Suomen mallin kerhohankkeena yksi kerho yhteistyössä kunnan vapaa-aikatoimen kanssa.

Pornaisten kunnan 6. luokat osallistuvat yrittäjyysprojektiin helmi-maaliskuussa 2023 ja sen päätteeksi on Yrityskylä-tapahtuma Vantaalla.

 

Etelä-Suomen Aluehallintoviraston rahoittamassa Liikkuva lapsi varhaiskasvatuksessa -hankkeessa hankkeen liikuntakoordinaattori käy keskiviikkoisin esiopetusryhmässä ohjaamassa lapsia monipuoliseen liikkumiseen yhteistyössä esiopettajan kanssa.

 

Koulutus elämään –organisaation oppituntikokonaisuudet toteutetaan lukuvuoden aikana.

SPR:n Pornaisten osaston kanssa järjestetään Nälkäpäiväkeräys syyskuussa 2022.

 

5.6 Kansainvälinen toiminta 

 

Koululla ei ole kansainvälistä toimintaa

 

 1. Oppilasarviointi 

Arviointi perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin, jotka ovat luettavissa valtakunnallisessa ja kunnallisessa opetussuunnitelmassa.

Oppilaita ja heidän suorituksiaan ei verrata toisiinsa ja oppilaiden persoona, temperamentti tai muu henkilökohtainen ominaisuutensa eivät ole arvioinnin kohteena.

Oppilasarvioinnin kohteena ovat oppiminen, työskentely sekä käyttäytyminen.

Arvioinnin tehtävä on antaa oppilaalle rakentavaa palautetta opiskelustaan. Arvioinnin tehtävänä on myös tukea ja auttaa oppilaan itse- ja vertaisarviointia, jolloin hän voi tulla tietoiseksi omasta edistymisestään ja ymmärtää, miten voi itse vaikuttaa oppimiseensa ja koulutyön onnistumiseen.

Oppilaat saavat sanallisen arvioinnin 3. luokan kevääseen asti. Numeroarviointi annetaan 4. luokan väliarvioinnista eteenpäin.

Väliarviointi kirjataan Wilmaan ja se julkaistaan oppilaille ja huoltajille tammikuun 2023 lopussa.

 

 1. Tiedottaminen 

 

Keskeisin tiedotuskanava niin sisäiseen kuin ulkoiseen tiedottamiseen on sähköinen Wilma-järjestelmä. Siihen on huoltajille ja oppilaille annettu tunnukset, joiden avulla voi turvallisesti viestiä asioista. Koulun kotisivut löytyvät peda.net -sivustolta. Sivuilla on tietoa koulun toiminnasta.

Henkilökunnalla on käytössään henkilökohtaiset puhelinnumerot, joihin voi soittaa pääsääntöisesti virka-aikana.

Henkilökunnalla on viran puolesta käytössä sähköpostiosoitteet, joiden kautta tiedottaminen onnistuu.

Koululla on oma Facebook- sivu, jossa esitellään niin koulun arkea kuin teema- ja juhlapäiviäkin. 

 1. Henkilöstön YS-aika ja VESOt sekä TYHY-toiminta 

Virkaehtosopimuksen mukaisia VESO- päiviä pidettiin kaksi kouluvuoden suunnittelupäivinä 5.8. ja 8.8.2022. Puuttuva VESO toteutetaan koulukohtaisesti tai kunnan yhteisenä VESO-päivänä kevätlukukauden aikana. VESO – päivän sisältö voi olla mm. lukuvuosisuunnitelman arviointia tai seuraavan lukuvuoden suunnittelua.

Henkilökunnan yhteinen YS-aika on keskiviikkoisin klo 14.40 alkaen.

TYHY-toimintaa:  Henkilökunnan tyhy toiminta toteutetaan kunnan tyhy- toimintasuunnitelman mukaisesti ja koulun oma tyhy -toimintaa suunnitellaan yhdessä.

 

 

 

 

 

LIITE 3

 

 PARKKOJAN ILTAPÄIVÄKERHO REPUN TOIMINTASUUNNITELMA SYKSY 2022– KEVÄT 2023

 

Toimintasuunnitelma pitää sisällään tavallisia Repussa hyväksi koettuja toimintatapoja, sekä lasten omia toiveita.

 

ELOKUU

Elokuun teemana on tutustuminen kerholaisiin, ohjaajiin sekä ympäristöön. Pohdimme yhdessä sääntöjä. Mietimme, miten otamme huomioon toiset lapset ja aikuiset. Ulkoilemme paljon koulun pihalla.

 

SYYSKUU

Syyskuun teemana on elonkorjuu. Tutustumme elonkorjuu aiheeseen itsessään ja erilaisiin kasviksiin. Teemme askarteluja ja luemme kirjoja aiheeseen liittyen.

 

LOKAKUU

Lokakuun teemana on kierrätys. Tutustumme kierrätysmateriaaleihin ja askartelemme niitä käyttäen. Pidämme perinteisesti Repussa omat Halloween-juhlat, jolloin saa pukeutua naamiaisasuun ja tuoda herkkuja.

 

MARRASKUU

Marraskuun teemana on pelit ja leikit. Leikimme yhdessä lasten toiveleikkejä ja pelaamme erilaisia pelejä. Muistamme isää kortilla.

 

JOULUKUU

Joulukuun teemana on tietysti joulu ja joulun odotus. Kuuntelemme joululauluja ja teemme jouluaskarteluita. Teemme mahdollisesti jotain jouluherkkuja itse. Jos on lunta, teemme lasten toiveesta lumiukkoja ja käydään pulkkamäessä. Pikkujoulut järjestetään mahdollisuuksien mukaan.

 

TAMMIKUU

Tammikuun teemana on toivottavasti lumi ja lumileikit. Ulkoilemme mahdollisimman paljon ja käymme säiden salliessa hiihtämässä ja luistelemassa. Etsimme jäisiä lehtiä ja askartelemme Talvisia taideteoksia. Puhumme uudesta vuodesta ja teemme jotain raketteihin liittyvää.

 

HELMIKUU

Helmikuun teemana on ystävät ja ystävänpäivä. Puhutaan ystävistä ja ystävyydestä. Teemme ystävänpäiväkortteja. Laskiaisena voitaisiin sopia keittiön kanssa pullat ja mehua. Laskiaisena tietenkin menemme myös pulkkamäkeen.

 

MAALISKUU

Maaliskuun teemana kevään odotus ja pääsiäinen. Teemme pääsiäisaskarteluita sekä istutamme pääsiäisruohot. Pidämme lasten toiveesta reppulaisten päivää, jonka lapset saavat ideoida itse.

 

HUHTIKUU

Huhtikuun teemana kevät ja vappu. Ulkoilemme paljon ja teemme vappuun liittyviä askarteluita. Pidämme mahdollisuuksien mukaan myös vappujuhlat ja naamiaiset.

 

TOUKOKUU

Toukokuun teemana kesän odotus. Leikimme kesäisiä pihaleikkejä yhdessä, teemme retkiä sekä askartelemme äitienpäiväkortit.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä