Porin TVT-ops 2016

Porin kaupungin perusopetuksen TVT-opetussuunnitelma

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen vuosiluokkakokonaisuuksiin liittyvine tavoitetasoineen

Tavoitteet vuosiluokilla 1–2

Tavoitteet vuosiluokilla 3–6

Tavoitteet vuosiluokilla 7–9

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteet ja keskeiset käsitteet, sekä käytännön TVT-taitojen kehittäminen omien tuotosten laadinnassa
Oppilas 

Osaa käynnistää ja sammuttaa soveltuvalla tavalla tabletin tai tietokoneen. (1.2.1)

Osaa käyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa ja ymmärtää niiden merkityksen myös tietoturvallisuuden näkökulmasta. (1.2.2)

Ymmärtää perusasiat käytettävästä laitteesta. (1.2.3)

Ymmärtää mitä eroa sovelluksilla ja erilaisilla tiedostoilla (1.2.4)

Osaa itsenäisesti tuottaa tekstidokumentin käytössään olevalla laitteella. (1.2.5)

Osaa liittää valmiin kuvan dokumenttiin. Ymmärtää myös dokumentin tallentamisen ja tallennuspaikan merkityksen ja osaa itsenäisesti toimia sen mukaan työskennellessään tabletilla, puhelimella tai tietokoneella. (1.2.6)

Osaa näppäintaidot ja tekstin tuottamisen perustaidot äidinkielen opetuksen edellyttämällä tasolla. (1.2.7) 

Osaa ikäluokalleen sopivalla tavalla toimia sähköisessä oppimisympäristössä. (1.2.8)

Saa mahdollisuuksia opiskella erilaisia aiheita oppimispelien avulla. (1.2.9)

Osaa kuvanlukutaidon perusteet. Osaa osallistua keskusteluun esim. kuvasta tai videosta. (1.2.10) 

Saa mahdollisuuksia tutustua ohjelmoinnin perusteisiin esimerkiksi jonkin leikillisen tai toiminnallisen menetelmän tai soveltuvan pelin avulla. (1.2.11)
Edellisten taitojen lisäksi 6. luokan lopussa oppilas:

Saa mahdollisuuksia käyttää opiskelussaan henkilökohtaista tunnusta työskennellessään koulun osoittamissa oppimisympäristöissä ja sähköisissä palveluissa. Tunnukset otetaan käyttöön viimeistään viidennen luokan alussa. (1.6.1)

Osaa käyttää opiskelussaan erilaisia laitteita, kuten tietokonetta, tabletia ja puhelinta, sekä näiden oheislaitteita, kuten tulostinta tai kameraa. (1.6.2) 

Osaa käyttää omaa puhelintaan oman opiskelunsa tukena. (1.6.3)

Osaa käyttää tekstinkäsittelysovellusta itsenäisesti erilaisilla välineillä. (1.6.4)

Osaa tuottaa ja muokata erilaisia dokumentteja yksin ja ryhmässä. (1.6.5)

Osaa käyttää tarkoituksenmukaisia sovelluksia: 
− tekstin tuottamiseen
− diaesityksen tekemiseen
− kuvan ottamiseen ja muokkaamiseen
− videon kuvaamiseen ja editointiin (1.6.6)

Osaa itsenäisesti jakaa digitaaliset tuotoksensa muille. (1.6.7)

Osaa tuottaa ja muokata kuvaa, ääntä ja videota sekä animaatiota. (1.6.8 ) 

Osaa käyttää monia sovelluksia samanaikaisesti ja käyttää leikepöytää. (1.6.9)

Osaa itsenäisesti käyttää muistiinpanoja opiskelunsa tukena ja valita käyttötarkoitukseen sopivan sovelluksen. (1.6.10)

On saanut mahdollisuuksia tutustua ohjelmoinnin perusteisiin esimerkiksi leikillisen tai toiminnallisen menetelmän, pelien tai visuaalisen ohjelmointiympäristön kautta. Osaa toteuttaa pienimuotoisen ohjelmointitehtävän itsenäisesti. (1.6.11 )

On saanut kokemusta työskentelystä verkko-oppimisympäristössä (1.6.12)

Osaa oma-aloitteisesti tallentaa ja organisoida työnsä koulun osoittamaan sähköiseen portfolioon. Kaikki portfolioon tallennetut työt ovat oppilaan hallinnassa myös yläkouluun siirtymisen jälkeen. (1.6.13)
Edellisten taitojen lisäksi 9. luokan lopussa oppilas:

Osaa hyödyntää sujuvasti erilaisia tietoteknisiä laitteita, ohjelmistoja ja palveluita oman opiskelunsa välineinä. Osaa järjestää työnsä niin, että pääsee sujuvasti käsiksi omiin töihinsä erilaisilta laitteilta. (1.9.1) 

Osaa tuottaa ja muokata erilaisia dokumentteja yksin ja ryhmässä ja osaa itsenäisesti jakaa digitaaliset tuotoksensa erilaisille kohderyhmille tarkoituksenmukaisella tavalla. (1.9.2)

Osaa oma-aloitteisesti tallentaa ja organisoida työnsä sähköiseen portfolioon. Sähköinen portfolio jää oppilaan käyttöön peruskoulun päättyessä. (1.9.3)

Osaa ikäkauden vaatimuksiin nähden sujuvan tekstinkäsittelyn. (1.9.4)

Osaa taulukoiden tekemisen, niiden esittämisen graafisesti ja yksinkertaisten laskentakaavojen käytön taulukkolaskentaohjelmalla.

Osaa käyttää näitä hyväksi eri oppiaineissa. (1.9.5)

Osaa esityksen tekemisen esitysgrafiikkaohjelmalla ja osaa yhdistellä siihen muilla sovelluksilla tekemiään elementtejä, kuten kuvaa, ääntä, animaatiota, taulukkoja ja tilastoja. (1.9.6)

Osaa tuottaa ja siirtää kuvaa, videota, ääntä ja animaatiota kameralta tai puhelimelta tietokoneelle, muokata sitä, julkaista ja jakaa eteenpäin. (1.9.7)

Saa mahdollisuuksia harjoitella ohjelmointia osana eri oppiaineiden opintoja ja osaa käyttää ohjelmointia apuna oppimistehtävän tukena. (1.9.8)

Osaa itsenäisesti käyttää muistiinpanoja opiskelunsa tukena ja valita tarkoitukseen sopivan sovelluksen. (1.9.9)

Osaa työskennellä erilaisissa verkko-oppimisympäristöissä sujuvasti. (1.9.10)
TVT:n vastuullinen, turvallinen ja ergonominen käyttö


Oppilaiden kanssa keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja. (2.2.1)

Laaditaan luokan/koulun omat säännöt, miten toimitaan eri laitteiden kanssa. (2.2.2)

Oppilas tietää koulun säännöt kännykän käytöstä kouluaikana. (2.2.3)

Oppilas tietää nettiselaamisen turvallisuusriskit ja osaa toimia riskitilanteissa: käytännössä osaa sulkea selaimen tarvittaessa, ei lataa koneelle tuntemattomia sovelluksia, oudossa tilanteessa pysähtyy kysymään aikuiselta apua. (2.2.4)

Oppilas ymmärtää internetin ja sosiaalisen median ympäristöksi, jossa voi tapahtua kiusaamista, valehtelua ja tahallista harhaanjohtamista. (2.2.5)

Oppilas tietää, että internetin ja sosiaalisen median palveluissa on ikärajat ja osaa toimia niiden mukaan. (2.2.6)

Oppilas ymmärtää, että sosiaalista mediaa koskevat samat säännöt kuin muuta kanssakäymistä. (2.2.7)

Oppilas tietää, milloin voi ottaa kameralla toisesta kuvan ja milloin kuvan voi julkaista. (2.2.8)

Oppilas tuntee käsitteen ruutuaika ja tietää mitkä laitteet siihen sisältyvät. (2.2.9)

Oppilas ymmärtää työjaksojen pituuden merkityksen hyvinvoinnille ja tuntee hyvät työasennot. (2.2.10)
Edellisten taitojen lisäksi 6. luokan lopussa oppilas:

Tuntee tekijänoikeuden periaatteet ja osaa käyttää vain luvallista materiaalia omissa tuotoksissaan. Osaa huomioida tekijänoikeudet myös omien tuotostensa osalta. (2.6.1)

Osaa merkitä käyttämänsä lähteet omiin tuotoksiinsa. (2.6.2)

Osaa noudattaa tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssään. (2.6.3)

Osaa laatia vahvan salasanan ja ymmärtää, miten niitä käsitellään tietoturvan näkökulmasta. (2.6.4)

Osaa turvata itsensä ja yksityisyyden suojansa. Ei ilmoita henkilötietojaan sähköisiin palveluihin tai jaa omia kuviaan harkitsemattomasti. Oppilas ymmärtää, että julkaistua materiaalia ei välttämättä saa enää poistettua. (2.6.5)

Osaa suojata koneensa haitalliselta materiaalilta. Osaa välttää roskapostia olemalla ilmoittamatta osoitettaan epäilyttävillä sivustoilla. Osaa olla lataamatta ja avaamatta epäilyttäviä posteja tai tiedostoja. (2.6.6)

Osallistuu työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä ja saa tätä kautta mahdollisuuden kerätä kokemusta vastuullisen työskentelyn periaatteista. (2.6.7)

Osaa käyttäytyä hyviä käytöstapoja ja sääntöjä noudattaen verkossa. Ei jaa itsestään tai muista asiatonta materiaalia ja käyttää asiallista kieltä. (2.6.8)

Osaa järjestää työskentelynsä terveellisten ja ergonomisten työtapojen mukaisesti. Ymmärtää asentojen vaihtamisen ja taukojen pitämisen merkityksen. (2.6.9)

Osaa itse huolehtia sähköisten laitteiden sopivista käyttömääristä ja noudattaa niitä koskevia sopimuksia. (2.6.10)

Osaa tarvittaessa pyytää apua kohdatessaan turvallisuus- tai muita ongelmia. (2.6.11)

Oppilasta kannustetaan myös havainnoimaan ikätoveriensa sähköisten laitteiden käyttötapoja ja tarjoamaan tai hankkimaan apua tarvittaessa. (2.6.12)
Edellisten taitojen lisäksi 9. luokan lopussa oppilas:

Tuntee tekijänoikeuden periaatteet ja osaa käyttää vain luvallista materiaalia omissa tuotoksissaan. (1.9.1)

Noudattaa tietoturvan periaatteita kaikessa työskentelyssään. Ymmärtää virustorjunnan merkityksen ja osaa suojata laitteet, palvelut ja sisällöt haittaohjelmilta. (1.9.2)

Osaa turvata itsensä ja yksityisyydensuojansa. (1.9.3)

Osaa luoda ja hallita käyttäjätilejä erilaisiin palveluihin. (1.9.4)

Osaa huolehtia tuotostensa varmuuskopioinnista tarkoituksenmukaisella tavalla. (1.9.5)

Osallistuu vastuullisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä. (1.9.6)

Osaa käyttäytyä eettisesti sekä hyviä käytöstapoja ja sääntöjä noudattaen verkossa. (1.9.7)

Osaa ilmaista itseään vastuullisesti verkkoympäristössä ymmärtää oman toimintansa seuraukset. (1.9.8)

Ymmärtää toimintansa seuraukset sekä rikosoikeudellisen vastuun. (1.9.9)

Oppilas ymmärtää työjaksojen pituuden merkityksen hyvinvoinnille ja tuntee hyvät työasennot. (1.9.10)

TVT:n käyttö tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä

Oppilas 

Osaa käyttää verkon keskeisiä hakupalveluita tiedonhankinnassa eli osaa hakea verkosta tietoa hakusanoilla. (3.2.1)

Osaa käyttää erilaisia työvälineitä oppimistehtävien suorittamiseen. Oppilaille tarjotaan mahdollisuuksia käyttää erityyppisiä laitteita. (3.2.2)

Saa mahdollisuuksia toteuttaa TVT:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä. (3.2.3)
Edellisten taitojen lisäksi 6. luokan lopussa oppilas:

Osaa itsenäisesti suunnitella tiedonhankintaansa verkossa. Tiedonhankintaa harjoitellaan eri oppiaineissa mahdollisimman monipuolisesti. (3.6.1)

Osaa käyttää monipuolisesti erilaisia hakusanoja ja lauseita tiedonhankinnassaan ja osaa käyttää erilaisia hakuoperaattoreita. Osaa hakea tietoa useammasta eri lähteestä. (3.6.2)

Tuntee lähdekritiikin perusteet. (3.6.3)

Osaa hyödyntää erilaisia lähteitä oman tiedon tuottamisessa. (3.6.4)

Osaa itsenäisesti käyttää muistiinpanoja opiskelunsa tukena ja valita tarkoitukseen sopivan sovelluksen ja työtavan. (3.6.5)

Oppilaille tarjotaan mahdollisuus tutustua erilaisiin esitys- ja työskentelytapoihin ja häntä ohjataan niiden käytössä. (3.6.6)

Osaa valita itselleen sopivia ilmaisutapoja erilaisissa TVT:n avulla toteutettavissa oppimistehtävissä. Oppilas osaa tuottaa selkeitä ja viimeisteltyjä töitä. (3.6.7)

Ymmärtää portfolioajattelun periaatteen ja toteuttaa sitä omassa työssään. (3.6.8)
Edellisten taitojen lisäksi 9. luokan lopussa oppilas:

Oppilaat käyttävät joustavasti ja monipuolisesti erilaisia tietoteknisiä laitteita mm. työasemaa, mobiililaitteita ja erilaisia muita laitteita. He käyttävät uusia tapoja hankkia tietoa esim. älykkäiden antureiden ja esineiden internetin avulla. Ohjelmien, sovellusten ja palvelujen avulla oppilaat tutkivat ja tulkitsevat keräämäänsä tietoa. (3.9.1)

Oppilaille annetaan mahdollisuus käyttää halutessaan myös omia laitteitaan. (3.9.2) 

Oppilas ymmärtää erilaisia merkkijärjestelmiä ja osaa myös ilmaista itseään käyttämällä monipuolisesti erilaisia merkkijärjestelmiä ja mediaa. Moniluku- ja kirjoitustaito, sekä ohjelmointikielet ovat osa oppilaan ajattelua ja edistävät luovuutta. (3.9.3)

Osaa itsenäisesti suunnitella tiedonhankintaansa verkossa. Osaa käyttää monipuolisesti erilaisia hakusanoja sekä lauseita tiedonhankinnassaan ja osaa käyttää erilaisia hakuoperaattoreita. Osaa hakea tietoa useammasta eri lähteestä. (3.9.4)

Tuntee lähdekritiikin perusteet ja osaa vertailla, valikoida ja hyödyntää eri lähteistä saamaansa tietoa. (3.9.5)

Oppii arvioimaan omaa ja muiden - myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen - tapaa toimia ja tuottaa tietoa. (3.9.6)

Osaa itsenäisesti käyttää muistiinpanoja opiskelunsa tukena ja valita tarkoitukseen sopivan sovelluksen ja työtavan – myös omilla laitteillaan. (3.9.7)

Työskentelee määrätietoisesti kasvattaakseen tietovarantoaan. (3.9.8) 

Ymmärtää portfolioajattelun periaatteen ja toteuttaa sitä suunnitelmallisesti omassa työssään. (3.9.10)

Osaa tehdä synteesejä ja johtopäätöksiä uutta tietoa tuottamalla. Oppilaan osaamisen arvioinnissa otetaan huomioon tiedon tuottaminen ja jäsentäminen. (3.9.11)

Tvt:n käyttö vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa

Saa kokemusta erilaisten oppimista tukevien yhteisöllisten palvelujen käytöstä. (4.2.1)

Saa kokemusta tvt:n käytöstä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa. (4.2.2)
Edellisten taitojen lisäksi 6. luokan lopussa oppilas:

Osallistuu aktiivisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä. (4.6.1)

Osaa ottaa vastuuta omasta viestinnästään. (4.6.2)

Osaa hyödyntää verkossa saamaansa palautetta oman opiskelunsa tukena. (4.6.3)

Osaa tarkastella ja arvioida TVT:n roolia vaikuttamiskeinona. (4.6.4)

Osaa viestiä kuvan ja videon avulla. (4.6.5)

Saa kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. (4.6.6)

Oppilaalle tarjotaan koulutyössä tilaisuuksia käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa itsearvioinnin työkaluna ja oman oppimisprosessin ohjaamisen apuna. (4.6.7)
Edellisten taitojen lisäksi 9. luokan lopussa oppilas:

Osallistuu aktiivisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä. (4.9.1)

Osaa antaa verkossa palautetta ja hyödyntää itse saamaansa palautetta. (4.9.2)

Ymmärtää viestinnän erilaisia lähtökohtia ja tavoitteita ja osaa tulkita verkkoviestintää näistä lähtökohdista käsin. (4.9.3)

Osaa käyttää tarkoituksenmukaisesti erilaisia verkkoviestintäkanavia, kuten sosiaalista mediaa, verkkojulkaisuja, blogeja sekä pilvitallennuspalveluita osana omaa opiskeluaan. (4.9.4)

Osaa viestiä kuvan ja videon avulla. Ymmärtää kuvallisen viestinnän erilaisia käyttötapoja ja osaa suunnitella oman viestintänsä. (4.9.5)

Saa kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä. (4.9.6)

Oppilaalle tarjotaan koulutyössä runsaasti tilaisuuksia käyttää tieto- ja viestintätekniikkaa itsearvioinnin työkaluna ja oman oppimisprosessin ohjaamisen apuna. (4.9.7)

Perusopetuksen tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen opetussuunnitelma ja koulutustarvekysely

Digitaalisten laitteiden, työtapojen, pedagogiikan ja opetusmateriaalien rooli kasvaa uuden opetussuunnitelman myötä. Opetussuunnitelman sisältöjen (L5 + oppiaineet) ohella muutos johtuu yhteiskunnan, työelämän ja sosiaalisen kanssakäymisen digitalisoitumisesta, joka tapahtuu koulumaailmasta riippumatta. Tähän mennessä koulun ei ole koettu tarpeeksi vastanneen tähän muutokseen.

Uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään ensimmäistä kertaa selvästi, miten digitalisaatio tulee sisällyttää opetukseen ja oppimiseen. Ohjeistus löytyy opetussuunnitelmasta vuosiluokkakokonaisuuksittain otsikon Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5) alta. Opetussuunnitelman perusteiden pohjalta Porissa on laadittu vuosiluokkakokonaisuuksille 1–2, 3–6 ja 7–9 taitotasotavoitteet, jotka oppilaiden pitää hallita kunkin vuosiluokkakokonaisuuden lopulla. Tämä TVT-ops viedään syksyllä sivistyslautakunnan hyväksyttäväksi. TVT-opsin myötä opetuksen järjestäminen helpottuu ja samoin voidaan taata se, että oppilailla on tietty digitaalisen toiminnan taitotaso riippumatta siitä, missä koulussa he opiskelevat.

TVT-opsin toteutuminen edellyttää opettajilta TVT-taitoja. TVT-opsissa on jokainen taito numeroitu, joka mahdollistaa koulutusten kohdentamisen tiettyyn taitoon. Opettajat voivat käyttää TVT-opsin taitotasoja myös oman osaamistasonsa määrittämiseen. Syksyllä 2016 toteutetaan TVT-taitotasokysely kaikille opettajille, jotta mm. koulutusta voidaan järjestää tarvelähtöisesti.

Rehtorin vastuulla on viime kädessä pitää huolta siitä, että oppilas saa L5:n mukaista opetusta ja pystyy työskentelemään oman ikäryhmänsä mukaisten taitojen edellyttämällä tasolla. Rehtoreiden toivotaan esittelevän TVT-opsin syksyn suunnittelukokouksessa.

Lisätietoja: Teemu Heino, 044 531 5083, etunimi.sukunimi@edupori.fi

Liitteet:

Porin kaupungin TVT-ops (luonnos, ei hyväksytty sivistyslautakunnassa)

Opetussuunnitelman perusteista poimitut L5:sta koskevat kohdatPorissa 22.6.2016

Jari Leinonen

Sivistysjohtaja

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen valtakunnallisen opetussuunnitelman perusteissa

Tähän dokumenttiin on koottu opetussuunnitelman perusteista tieto- ja viestintäteknologiseen osaamiseen liittyvät tekstit.

3.3. Tavoitteena laaja-alainen osaaminen

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Tieto- ja viestintäteknologinen (tvt) osaaminen on tärkeä kansalaistaito sekä itsessään että osana monilukutaitoa. Se on oppimisen kohde ja väline. Perusopetuksessa huolehditaan siitä, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen kehittämiseen. Tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.

Tieto- ja viestintäteknologista osaamista kehitetään neljällä pääalueella 1) Oppilaita ohjataan ymmärtämään tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita ja keskeisiä käsitteitä sekä kehittämään käytännön tvt-taitojaan omien tuotosten laadinnassa. 2) Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti. 3) Oppilaita opetetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedonhallinnassa sekä tutkivassa ja luovassa työskentelyssä. 4) Oppilaat saavat kokemuksia ja harjoittelevat tvt:n käyttämistä vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa. Kaikilla näillä alueilla tärkeätä on oppilaiden oma aktiivisuus ja mahdollisuus luovuuteen sekä itselle sopivien työskentelytapojen ja oppimispolkujen löytämiseen. Tärkeätä on myös yhdessä tekemisen ja oivaltamisen ilo, mikä vaikuttaa opiskelumotivaatioon. Tieto- ja viestintäteknologia tarjoaa välineitä tehdä omia ajatuksia ja ideoita näkyväksi monin eri tavoin ja siten se myös kehittää ajattelun ja oppimisen taitoja.

Oppilaita opastetaan tuntemaan tvt:n erilaisia sovelluksia ja käyttötarkoituksia sekä huomaamaan niiden merkitys arjessa, ja ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa ja vaikuttamisen keinona. Yhdessä pohditaan, miksi tieto- ja viestintäteknologiaa tarvitaan opiskelussa, työssä ja yhteiskunnassa ja miten näistä taidoista on tullut osa yleisiä työelämätaitoja. Tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta opitaan arvioimaan kestävän kehityksen näkökulmasta ja toimimaan vastuullisina kuluttajina. Oppilaat saavat perusopetuksen aikana kokemuksia tvt:n käytöstä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa. He oppivat hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.

13.2. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 1-2

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Opetuksessa hyödynnetään esiopetuksen aikana ja koulun ulkopuolella oppilaille karttuneita tieto- ja viestintäteknologian (tvt) tietoja ja taitoja. Leikkiin perustuva työskentely on edelleen keskeistä. Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä. Samalla opitaan keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita. Samoin harjoitellaan näppäintaitoja sekä muita tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoja. Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä. Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaiden kanssa keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja. Huomiota kiinnitetään terveellisiin työasentoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvinvoinnille. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaita opastetaan käyttämään keskeisiä hakupalveluita, kokeilemaan eri työvälineitä ja tekemään pienimuotoisia tiedonhankintatehtäviä eri aihepiireistä ja itseä kiinnostavista asioista. Heitä kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaat saavat kokemuksia oppimista tukevien yhteisöllisten palveluiden käytöstä ja harjoittelevat käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa erilaisissa vuorovaikutustilanteissa.

14.2. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-6

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Tieto- ja viestintäteknologiaa (tvt) hyödynnetään monipuolisesti eri oppiaineissa ja muussa koulutyössä ja vahvistetaan yhteisöllistä oppimista. Samalla oppilaille luodaan mahdollisuuksia etsiä, kokeilla ja käyttää omaan oppimiseen ja työskentelyyn parhaiten sopivia työtapoja ja -välineitä. Koulussa tutkitaan tieto- ja viestintäteknologian vaikutusta arkeen ja otetaan selvää sen kestävistä käyttötavoista.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaat oppivat käyttämään erilaisia laitteita, ohjelmistoja ja palveluita sekä ymmärtämään niiden käyttö- ja toimintalogiikkaa. He harjaantuvat sujuvaan tekstin tuottamiseen ja käsittelyyn eri välineillä ja oppivat myös kuvan, äänen, videon ja animaation tekemistä. Oppilaita kannustetaan toteuttamaan tvt:n avulla ideoitaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Ohjelmointia kokeillessaan oppilaat saavat kokemuksia siitä, miten teknologian toiminta riippuu ihmisen tekemistä ratkaisuista. Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan tvt:n vastuulliseen ja turvalliseen käyttöön, hyviin käytöstapoihin sekä tekijänoikeuksien perusperiaatteiden tuntemiseen. Koulutyössä harjoitellaan eri viestintäjärjestelmien sekä opetuskäytössä olevien yhteisöllisten palvelujen käyttöä. Oppilaat saavat tietoa ja kokemusta hyvien työasentojen ja sopivan mittaisten työjaksojen merkityksestä terveydelle. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaat harjoittelevat etsimään tietoa useammasta eri lähteestä hakupalveluiden avulla. Heitä ohjataan hyödyntämään lähteitä oman tiedon tuottamisessa ja harjoittelemaan tiedon kriittistä arviointia. Oppilaita kannustetaan etsimään itselle sopivia ilmaisutapoja ja käyttämään tvt:tä työskentelyn ja tuotosten dokumentoinnissa ja arvioinnissa. Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Oppilaita ohjataan toimimaan oman roolinsa ja välineen luonteen mukaisesti sekä ottamaan vastuuta viestinnästään. Heitä ohjataan tarkastelemaan ja arvioimaan tvt:n roolia vaikuttamiskeinona. Oppilaat saavat kokemuksia tieto- ja viestintäteknologian käyttämisestä vuorovaikutuksessa koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa myös kansainvälisissä yhteyksissä.

15.2. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen (L5)

Tieto- ja viestintäteknologian käyttö on luonteva osa oppilaan omaa ja yhteisön oppimista. Oppilaat syventävät taitojaan ja hyödyntävät opiskelussaan koulun ulkopuolella opittua. Heille muodostuu käsitys siitä, miten tieto- ja viestintäteknologiaa voi hyödyntää eri oppiaineiden opiskelussa, myöhemmissä opinnoissa ja työelämässä sekä yhteiskunnallisessa toiminnassa ja vaikuttamisessa. Oppimistehtävien yhteydessä tarkastellaan tvt:n merkitystä yhteiskunnassa ja vaikutuksia kestävään kehitykseen.

Käytännön taidot ja oma tuottaminen: Oppilaita kannustetaan oma-aloitteiseen tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen erilaisissa oppimistehtävissä sekä eri tehtäviin sopivien työtapojen ja välineiden valintaan. Heidän käsityksensä eri laitteiden, ohjelmistojen ja palvelujen käyttö- ja toimintalogiikasta syvenee. He harjaantuvat systematisoimaan, organisoimaan ja jakamaan tiedostoja sekä valmistamaan erilaisia digitaalisia tuotoksia itsenäisesti ja yhdessä. Ohjelmointia harjoitellaan osana eri oppiaineiden opintoja. Vastuullinen ja turvallinen toiminta: Oppilaita ohjataan turvalliseen ja eettisesti kestävään tieto- ja viestintäteknologian käyttöön. He oppivat, miten suojaudutaan mahdollisilta tietoturvariskeiltä ja vältytään tiedon häviämiseltä. Vastuulliseen toimintaan ohjataan pohtimalla, mitä esimerkiksi käsitteet tietosuoja ja tekijänoikeus tarkoittavat, ja mitä seurauksia vastuuttomasta ja lainvastaisesta toiminnasta voi olla. Oppilaita opastetaan terveellisten ja ergonomisten työtapojen omaksumiseen. Tiedonhallinta sekä tutkiva ja luova työskentely: Oppilaita ohjataan monipuoliseen tiedon hankintaan ja tuottamiseen sekä tietolähteiden monipuoliseen käyttöön tutkivan ja luovan työskentelyn pohjana. Samalla harjoitellaan lähdekriittisyyttä ja opitaan arvioimaan omaa ja muiden - myös erilaisten hakupalveluiden ja tietokantojen - tapaa toimia ja tuottaa tietoa. Vuorovaikutus ja verkostoituminen: Opetuksessa käytetään yhteisöllisiä palveluita ja koetaan yhteistyön ja vuorovaikutuksen merkitys oppimiselle, tutkivalle työskentelylle ja uuden luomiselle. Oppilaita opastetaan käyttämään erilaisia viestintäkanavia ja -tyylejä tarkoituksenmukaisesti. Harjoitellaan tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämistä myös kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja opitaan hahmottamaan sen merkitystä, mahdollisuuksia ja riskejä globaalissa maailmassa.