Teema 1: Mitä on kestävä kehitys ja vastuullinen kuluttaminen?

POHDINTA: Mitä eroa on halulla ja tarpeella?

Arkikielessä sanat halu ja tarve sekoittuvat herkästi ja ihminen saattaa mainita
esimerkiksi
thinking.pngtarvitsevansa uudet kengät haluamisen sijasta. Mitä eroa on halulla ja tarpeella? Mitä asioita oikeasti tarvitsemme ja mitä haluamme?

Tehtävä: Tunnin alussa oppilaat kirjoittavat paperille viisi asiaa, jotka he haluaisivat saada seuraavan vuoden sisällä, vaihtavat paperin parinsa kanssa ja perustelevat kunkin asian tarpeellisuuden parilleen. Lopuksi oppilaat valitsevat viidestä asiasta tärkeimmän ja perustelevat päätöksensä.

 1. Kirjoita paperille viisi asiaa, jotka haluaisit saada seuraavan vuoden sisällä.
 2. Perustele parillesi jokainen listasi asia, miksi haluat tai tarvitset juuri sen? Pari voi kysyä tarkentavia kysymyksiä. Vaihtakaa vuoroja.
 3. Määritä sanat halu ja tarve parisi kanssa. Mitä eroa on halulla ja tarpeella? Pohtikaa mitkä omista listanne asioista on haluja ja mitkä tarpeita? Kumpia on enemmän?
 4. Kirjoita omalle paperille lisää asioita, kunnes sekä haluja että tarpeita on molempia viisi kappaletta. Pohtikaa parinne kanssa, mitä eroa haluamillanne ja tarvitsevillamme asioilla on?
 5. Päätä omasta listastasi kolme tärkeintä asiaa. Haluaisitko lisätä listaan jotain, mitä? Perustele valintasi parillesi.
 6. Kirjoita lyhyt pohdinta aiheesta ”mitä eroa on halulla ja tarpeella”.

Tarvitaan: Muistiinpanovälineet.

KIRJOITUSTEHTÄVÄ: Kuluttaminen ja tunteet

Tavaroiden, asioiden ja palveluiden haluaminen ja tarvitseminen perustuvat tunteisiin ja luovat niitä. Myös halun ja tarpeen täyttyminen tuottaa tunteita.

Tehtävä: Pohditaan yhdessä tai ryhmissä mikä ohjaa omaa halua tai tarvetta saada uusia asioita ja miten se saa meidät tuntemaan. Entä miltä tuntuu, kun odotat uutta asiaa tai kun saat sen? Entä miltä tuntuu, jos se rikkoutuu yllättäen tai ei olekaan sellainen kuin olit toivonut?

Lopuksi kukin kirjoittaa pohdinnan aiheesta ”Tunteeni ja ostaminen”. Opettaja määrää kirjoituksen pituuden.

Tarvitaan: Muistiinpanovälineet.

LUOKITTELUTEHTÄVÄ: Halu ja tarve

Mitä eroa on halulla ja tarpeella? Mitä asioita haluat ja mitä tarvitset? Ovatko haluamasi ja tarvitsemasi tavarat hyödyllisiä vai kivoja?

Tehtävä:
Jokaiselle oppilaalle jaetaan 3-5 tarralappua luokasta riippuen. Oppilaat kirjoittavat tarralapuille erilaisia asioita, joita he ovat lähiaikoina hankkineet tai haluavat hankkia. Tarralaput kiinnitetään taululle.

Opettaja kirjoittaa taulun yläreunaan kaksi otsikkoa: halu ja tarve.

Oppilaat ryhmittelevät yhdessä kunkin tarralapun ostamisen perusteluita miettien jommankumman otsikon alle, opettaja ohjaa. Esimerkiksi elokuvissa syödyt karkit ovat halu, mutta ruoaksi syöty ateria on tarve.

Tehtävää voi jatkaa miettimällä miten muuten laput voisi jakaa? Esim. palvelu vai tavara, kiva vai epämieluisa, kallis vai halpa, hyödyllinen vai hyödytön tai pitkäikäinen vai kertakäyttöinen.

Tarvitaan: Tarralappuja, tusseja, taulu, taululiitu tai taulutussi.

Esimerkkejä tavaroiden ja palveluiden luokitteluista haluiksi ja tarpeiksi.
halu,tarve.jpg


Kuva3.png

TIEDONHAKU JA POHDINTA: Turhake

pohdinta1.pngKaikki tavarat valmistetaan yhdestä tai useammasta raaka-aineesta ja niiden valmistamiseen, kuljetukseen, käyttöön ja käytöstä poistumiseen kuluu energiaa. Raaka-aineet ja energia kuluttavat rajallisia luonnonvaroja; ympäristövastuullinen ihminen tiedostaa tavaroidensa ympäristövaikutukset.

Monet tavarat ja tuotteet ovat meille meille tarpeellisia ja tärkeitä, mutta maailmassa on tuotteita, joita ilman pärjäisimme tai jotka voi korvata ympäristöystävällisemmillä vaihtoehdoilla.

Tehtävä: Tutustutaan mitä tarkoittaa turhake ja mietitään mitä turhaa oppilaat itse omistavat. Tehtävät tehdään pareittain.

1. Tutustukaa turhakkeisiin http://www.suomenluonto.fi/tag/turhake/ -sivun ja muiden sivujen avulla.
 • Mitä tarkoittaa turhake?
 • Miksi turhakkeita valitaan?
 • Montako vuotta turhakkeita on valittu?
 • Miettikää molemmat, mikä mielestänne oli viime vuoden ehdokkaista turhin turhake? Perustelkaa.
 • Miettikää parin kanssa 1-3 turhaketta ja kirjoittakaa ne erillisille papereille.

2. Opettaja kokoaa luokan turhake-laput esille. Oppilaat merkitsevät tussilla viivan kolmeen turhemmiksi arvioimiinsa turhakkeisiin. Laitetaan turhakkeet turhuusjärjestykseen ja eniten ääniä saanut ylimmäksi. Pohditaan yhdessä, mikä tekee juuri näistä turhakkeista turhimmat?

3. Kukin oppilas miettii omista tavaroistaan kaikkein turhimman ja nimeää sen.etsi2.png
 • Onko tavara turha vain sinulle ja voisiko siitä olla hyötyä jollekulle muulle?
 • Miten voisit tehdä tästä tavarasta vähemmän hyödyttömän?
 • Pohdi, miksi sinulla yhä on tämä turha tavara?

Tarvitaan: Tiedonhakuvälineet, muistiinpanovälineet.

TOTEUTETAAN TEEMAPÄIVÄ: Tavaranvaihtopäivä

Tavaranvaihtopäivä: toisen jäte, toisen aarre

Luokan tai koko koulun oppilaat tuovat yhdestä viiteen itselleen tarpeetonta tavaraa mukanaan kouluun vaihdettavaksi muiden oppilaiden tarpeettomiin tavaroihin.

Koko koulun vaihtopäivänä tavarat voidaan luokitella luokka-astekohtaisiksi vaihtopöydiksi (esim. 1-3 luokille, 4-6 luokille ja 7-9 luokille) tai teemoittain (esim. lukeminen, urheilu, keräily, vaatteet, lelut yms.).

Tavarat, jotka jäävät vaille uutta omistajaa voi lahjoittaa esim. jollekin hyväntekeväisyysjärjestölle, päiväkotiin, iltapäiväkerhoon jne.

Tehdään ristikko

Kestävä ja vastuullinen kulutus on laaja aihe ja sisältää paljon aiheita ja termejä. Sanoja on hyvä harjoitella ja ristikon laatiminen on tähän yksi keino.

Tehtävä: Oppilaat laativat ristikon pareittain tai pienryhmissä aiheesta kestävä ja vastuullinen kulutus. Ristikon keskelle mietitään pitkähkö sana tai sanoja. Oppilaat miettivät vihjesanat ja sanoille vihjekysymykset.

ristikko.jpg

Tarvitaan: Muistiinpanovälineet, tiedonhakuvälineet.

SUUNNITELLAAN PELI: Kestävä kulutus-sanaselityspeli

Alias-sanaselityspeli on monille tuttu lautapeli. Tässä tehtävässä oppilaat suunnittelevat itse oman sananselityspelinsä.

Tehtävä: Oppilaat suunnittelevat ja toteuttavat pienryhmissä kestävän kulutuksen teemaan keskittyvän pelin. Peli tulee olla sananselityspeli. Pelin tulee sisältää pelilaudan, vähintään 40 sanakorttia selitettäväksi ja yksinkertaiset peliohjeet. Peli tulee olla suunnattu yläkoululaisille. Lopuksi oppilaat pelaavat omiaan ja toistensa pelejä ja kirjoittavat lyhyen pohdinnan "mitä opein pelin tekemisestä ja pelaamisesta?".

Kestävän kulutuksen teemoja ovat:

 • Kestävä energia
 • Vedenkäyttö kestävästi
 • Kestävä ruokapeli.png
 • Kierrätys
 • Vaatteet kestävästi
 • Kestävä kulutus –kaikki teemat yhdessä

Tarvitaan: Paperia/kartonkia sananselityskorteiksi, kartonkia pelilaudaksi, sakset, tussit yms. Tiedonhakuvälineet.

Kestävän kulutuksen lupauksia

Omat teot vaikuttavat omaan kulutukseen. Pienillä teoilla on suuri merkitys.

Tehtävä:
Luokka miettii yhdessä jonkin tai joitain lupauksia, jotka säästävät luontoa ja tähtäävät kestävään kulutukseen. Luokka miettii yhdessä kuinka pitkään lupauksen tulisi pitää. Luokka pohtii syitä, miksi he valitsivat juurit tämän tai nämä lupaukset. Luokka miettii, mitä hyötyä lupauksesta on kestävän kulutuksen kannalta. Luokan lupauksen/lupauksien lisäksi kukin oppilas tekee yhden henkilökohtaisen lupauksen ja miettii sen perustelut.

Lupaukset kirjataan tauluksi ja ripustetaan luokan seinälle.

Tarvitaan: Kirjoitusvälineet, kartonkia, muistiinpanovälineet.

TEHDÄÄN POSTERI: Kestävän kulutuksen seinätaulu

Kulutustaan voi pienentää monin keinoin.

Tehtävä: Pienryhmät suunnittelevat kukin oman seinätaulun (A3) kulutusta vähentävistä vinkeistä. Seinätaulu voi olla tiettyyn teemaan liittyvä, kuten miten vähentää veden kulutusta tai miten pienentää omaa kulutustaan. Se voi olla myös kaikkia oppimiskokonaisuuden teemoja yhteen kokoava.

Opettaja voi antaa ryhmien päättää itse omat aiheensa tai jakaa aiheet arpomalla. Seinätaulun tulisi olla visuaalisesti selkeä ja sisältää tarvittavat tiedot ymmärrettävässä muodossa. Seinätaulujen tulee olla suunnattu oppilaiden omalle ikäryhmälle.

Seinätauluista voi koota näyttelyn käytävään tai luokan seinälle. Seinätauluista voidaan tehdä äänestys, esim. ”Mikä on opettavaisin juliste?”. Tällöin myös muut oppilaat lukisivat taulujen tekstit. Seinätaulujen tulee olla anonyymejä, tekijöiden nimet ilmoitetaan taulun kääntöpuolella.

Seinätauluun tulee:

 • Otsikko
 • Vähintään yksi kuva
 • Aiheeseen liittyvät tärkeimmät asiat ymmärrettävässä muodossa
 • Aiheista voi olla myös selityksiä ja perusteluita
 • Tekstin tulee olla hyvää suomea ja selkeästi jäsennettyä
 • Tekstien ja kuvan/kuvien asettelu tulee olla selkä ja siisti

Tarvitaan: Kartonkia, tusseja tai päätelaitteet.