Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan kuntien hanke avoimien oppimateriaalien kehittämiseksi alueen lukioissa

Hankkeen tavoitteet

 • Uudistaa toimintaprosesseja ja -tapoja avoimien oppimateriaalipankkien käyttämisessä oppimateriaalikustannusten pienentämiseksi.
 • Kehittää prosesseja kuratoida ja järjestää opettajien tuottamaa ja verkosta löytyvää avointa ja ilmaista oppimateriaalia digitaalisiin oppimisympäristöihin.
 • Kehittää tapoja järjestää avoimet oppimateriaalit niin, että ne ovat ovat oppilaan kannalta helpoiten käyttöön otettavissa ja luettavissa.
 • Löytää tehokkaampia ja helpompia tapoja jakaa opettajien tuottamaa oppimateriaalia opettajaverkoston sisällä.
 • Lisätä opettajien valmiuksia käyttää avoimia digitaalisia oppimateriaaleja osana opetusta. 
 • Kehittää suunnitelmallista verkostotyöskentelyn mallia oppimateriaalipankkien kokoamisessa ja oppimateriaalin jakamisessa.
 • Keskitytään eri oppiaineiden valinnaisiin ja syventäviin kursseihin (Näistä tarkempi päätös/koordinointi helmikuun alussa oman aloitustilaisuuden yhteydessä)

Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan hanke on osa laajempaa hankeverkostoa

Turun kaupungin sivistystoimiala toimii Opetushallituksen toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentamishankkeiden valtakunnallisena koordinaattorina. Alkuvaiheessa kartoitetaan mahdollisia yhteiskehittämisen mahdollisuuksia ja toimijoita, joiden suunnitelmissa on samanlaista kehittämistä, ovat ne sitten oppiaineisiin tai painopisteisiin liittyviä. 

Koordinoinnin tehtävänä on koota ja koordinoida hankeverkostoissa tehtävää kehittämistyötä niin, että vältytään päällekkäisiltä toimenpiteiltä erityisesti verkkomateriaalin tuottamisen painopisteen osalta. Koordinoijan tehtävänä on tuoda saman oppiaineen tai tutkinnon osan kehittäjät yhteen ja tukea yhteistä kehittämistä riippumatta siitä, missä hankeverkostossa he toimivat. 

Koordinoija tukee hankeverkostojen toimintaa myös varmistamalla, että kaikilla kehittäjillä on tieto siitä, mitä verkostoissa kehitetään, mitkä ovat tulokset ja miten niitä levitetään. Koordinoija koordinoi ja on hankeverkostojen apuna tulosten tuotteistamisessa ja levittämisessä. 

Koordinoija osallistuu kokonaisuudelle asetettavan ohjausryhmän työskentelyyn ja raportoi tavoitekokonaisuuden toteutumisesta säännöllisesti Opetushallitukselle. 

Lisäksi tavoitteena on hankkeen myötä syntyvien uusien ja jo olemassa olevien yhteistyöverkostojen avulla levittää ja juurruttaa eri puolilla Suomea kehitetyt hyvät käytännöt ja toimintamallit hankekokonaisuuden toimijoiden lisäksi myös muiden toimijoiden käyttöön. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi koordinoija tarjoaa tukea ja osaamistaan tulosten kuvauksissa, yhteisessä markkinoinnissa ja levittämistilaisuuksien koordinoinnissa ja järjestämisessä.

Koordinoija kokoaa hankeverkostoista yhteistyöryhmän, joka kokoontuu kuukausittain tarkastelemaan suunnitelmien toteutumista, tiedottamaan verkostohankkeiden tuloksista ja suunnittelemaan tarvittavia koulutuksia ja yhteisiä levittämistoimia. Kokoontumisista lähitapaamisia on neljä: aloituskokous tammikuussa, seurantatapaaminen huhti-toukokuussa, syksyn suunnittelutapaaminen elokuussa ja yhteenvetotapaaminen marraskuussa. 

Lue tarkemmin TASE (Toisen asteen oppimateriaalikustannusten alentaminen) hankeen koordinoinnista.

OKM ja OPH suunnittelevat kansallista ratkaisua avoimiin oppimateriaaleihin

Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Opetushallitus kehittävät kansallista ratkaisua avoimien oppimateriaalien hyödyntämiseksi opetuksessa. Kansallisen ratkaisun hyöty tulee olemaan se, että kuntien tai yksittäisten opettajien ei tarvitse enää sitoutua ylläpitämään sähköisiä palveluita, joissa oppimateriaali sijaitsee. Eri järjestelmien käytöstä aiheutuvat tunnus- ja kirjautumisongelmat saadaan helposti ratkaistua esimerkiksi mpass -kirjautumisen avulla. Materiaalin säilytyksestä puolestaan vastaa OPH, OKM tai jokin yhteistyökumppani. 

Lisätietoa suunnitelmasta OKM:n tiedotteessa:
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/avoimet-oppimateriaalit-tukemaan-jatkuvaa-oppimista

Tässä linkki kansallisen projektin hankesivuun

Vaikuttaako suunnitelma kansallisesta ratkaisusta Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan hankkeeseen?

Hankkeen aluksi pitää selvittää, miten valtiovallan suunnitelmat vaikuttavat omaan hankkeeseemme. Satakunnan ja Etelä-Pohjanmaan hankkeessa ei kuitenkaan todennäköisesti voida lähteä siitä, että kurssimateriaali tuotetaan suoraan kansalliseen ympäristöön. Oma hankkeemme on käynnissä kalenterivuoden 2019, kansallisen järjestelmän rakentaminen sen sijaan kestää varmaan pitkään.

Meidän on toki otettava huomioon OKM:n ja OPH:n suunnitelmat, jotta voimme hankkeessa löytää mahdollisimman pitkälle samankaltaisen lähestymistavan avoimiin oppimateriaaleihin, niiden muotoon ja jakamiseen. Toisaalta OKM:n ja OPH:n tavoitteena on varmasti myös kerätä tietoa oppimateriaalihankkeiden kautta oman järjestelmänsä rakentamisen pohjaksi. Omassa hankkeessamme tehty työ siis tulee vaikuttamaan myös kansalliseen ratkaisuun.


Omassa hankkeessamme kannattaa ottaa huomioon kansallisen tason suunnitelmat. Siksi: • Tuotetun oppimateriaalin sisällöt ja muoto noudattavat mahdollisimman pitkälle vakiintuneita käytäntöjä
 • Ei käytetä palveluita, jotka edellyttävät kuntien ylläpitämää järjestelmä- tai tunnushallintaa
 • Oppilaalle tarkoitetut järjestetään mahdollisesti jollekin nettisivulle tai vastaavalle julkaisualustalle
 • Ei laadita sähköisiä tehtäviä suoraan johokin tiettyyn järjestelmään. Opettajat voivat ne halutessaan siirtää käyttämäänsä järjestelmään.
 • Vain opettajalle tarkoitettu materiaali voidaan tuottaa ja jakaa myös tiedostopohjaisena (esim. word, docs, pdf).
 • Muistetaan, että hankkeessa etsitään hyviä toimintatapoja ja tuotetaan kokemukseen perustuvaa tietoa myös OPH:n suuntaan. Meillä on tässä mahdollisuus kokeilla ainakin paria erilaista tapaa tuottaa, järjestää ja jakaa avointa oppimateriaalia.Hankkeessa tuotetun materiaalin tekijänoikeudet ja saavutettavuus

Tekijänoikeudet

Materiaalien ja aineistojen kehittämisessä, tuottamisessa ja jakamisessa tulee noudattaa avoimuuden periaatetta. Hankkeessa tulee tuottaa ainoastaan sellaisia digitaalisia materiaaleja ja aineistoja, joita saa kopioida, levittää, näyttää ja esittää julkisesti sekä muokata. Alkuperäinen tekijä tai oikeudenomistajan nimi tulee mainita. 

Valtionavustuksen saaja luovuttaa hankkeen päättyessä Opetushallitukselle vastikkeetta tämän valtionavustushankkeen yhteydessä syntyvään aineistoon tai muuhun tuotokseen (jäljempänä aineisto) rinnakkaisen käyttöoikeuden sekä oikeudet aineiston sisällön ja ulkoasun muutoksiin.

Opetushallituksella on myös oikeus levittää aineistoa kaikissa (tunnetuissa ja tuntemattomissa) levitysmuodoissa sekä valmistaa siitä kappaleita. Valtionavustuksen saaja vastaa siitä, että sillä on oikeus luovuttaa edellä mainitut oikeudet Opetushallitukselle.

Saavutettavuus

Avustuksen saajan pitää huomioida avointen digitaalisten oppimateriaalien ja materiaalipankkien kehittämisessä saavutettavuusdirektiivin asettamat
minimivaatimukset digitaalisten palveluiden saavutettavuudesta.