Taitajaksi TVT:lla

Taitajaksi TVT:lla

Taitajaksi TVT:lla on keväällä 2015 käynnistynyt Polvijärven kunnan esi- ja perusopetuksen hanke TVT-opetuskäyttöön sekä laitehankintoihin

Uusi opetussuunnitelma asettaa vaatimuksia oppilaiden tieto- ja viestintäteknologian osaamiselle mm. monilukutaidossa ja medialukutaidossa. Se edellyttää myös, että kaikilla oppilailla on mahdollisuus tieto- ja viestintäteknologian osaamisen kehittämiseen.

Opetussuunnitelma edellyttää, että tieto- ja viestintäteknologiaa hyödynnetään suunnitelmallisesti perusopetuksen kaikilla vuosiluokilla. Kaikkien oppilaiden tietotekniset taidot pyritään saamaan vastaamaan jatkokoulutuksen ja tulevaisuuden työelämän vaatimia tarpeita. Oppilaiden ohella myös opetushenkilöstö tarvitsee nykyaikaista tieto- ja viestintäteknologiaa, jotta TVT:tä voidaan hyödyntää monipuolisesti ja tavoitteellisesti sekä opetuksen suunnittelussa että itse opetuksessa.

Hankkeen avainkäsitteet ovat
TVT-laitteisto
Henkilöstön koulutus ja osaaminen
TVT-välineet pedagogiikan kehittämisessä ja uusien didaktisten ratkaisujen mahdollistajana
Sähköisten oppikirjojen ja oppimateriaalien käyttö
Oppilaiden tieto- ja viestintäteknisten taitojen kehittäminen
Oppimismotivaatio
Oppimaan oppiminen
Syrjäytymisen ja eristymisen ehkäisy
Digiyhteiskunnassa pärjääminen
Erilaisten oppijat
Robotiikka ja ohjelmointi
Koko koulun kehittäminen kohti nykyaikaista digikulttuuria