Liikkuva koulu - hanke

Tavoitteet lv. 2016-2017 ( 1. HANKEVUOSI)

Sotkuman koulu on päässyt mukaan liikkuva koulu - hankkeeseen. Liikkuvan koulun tavoitteena on antaa oppilaille aktiivisempi ja viihtyisämpi koulupäivä toiminnallisuutta lisäämällä sekä oppitunneilla että välitunneilla. Koulussamme pyrimme jalkauttamaan koulupäivän liikunnallistamisen pysyväksi osaksi koulun toimintakultturia. Kaikille oppilaille annetaan mahdollisuus " vähintään tunti päivässä" liikkumiseen koulupäivän aikana.

Koulupäivän liikuntaa pyritään lisäämään useilla eri toimenpiteillä. Merkittäviä toimia ovat pitkä välitunti, toimintaympäristön kehittäminen liikuntaa aktivoivaksi, oppimisen tukeminen toiminnallisilla menetelmillä, oppilaiden osallistaminen sekä yhteistyön tehostaminen eri tahojen kanssa.
Hankkeen vastuuopettajana toimii Anne Hassinen.

Tavoitteet lv. 2017-2018 ( 2. HANKEVUOSI)

Sotkuman koulun tavoitteena on saada jatkumo aloitetulle liikkuva koulu toiminnalle sekä varmistaa toiminnan vakiinnuttaminen pysyväksi osaksi koulun toimintakulttuuria. Laajennuksen valmistuttua koulun sisätilat suunnitellaan toiminnallisiksi, hyvinvointia ja viihtyisyyttä lisääviksi. Oppilaat ovat edelleen mukana toiminnan suunnittelussa.

Koulupäivän liikuntaa pyritään vakiinnuttamaan monipuolisilla toimenpiteillä. Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat erilaisiin liikunnallisiin aktiviteetteihin. Myös luokkatilojen suunnittelu toiminnallisuutta tukevaksi sekä piha-alueen monipuolinen kalustaminen / varustaminen liikkumista motivoivaksi sekä koulu- että vapaa-aikana koetaan tärkeäksi . Matalan kynnyksen periaatteella jatkamme oppilaiden aktivointia omaehtoiseen liikkumiseen. Merkittävässä asemassa on alueellisen yhteistyön jatkaminen sekä laajentaminen eri tahojen kanssa.

Uutena asiana on opettajien osaamisen vahvistaminen täydennyskoulutuksella, joka tukisi toiminnallisten opetusmenetelmien käyttöä luokissa sekä vähentäisi passiivista paikallaoloa oppitunneilla ( taukoliikunta).

Tulevana lukuvuonna toteutetaan liikunnallisia tapahtumia sekä lähiretkiä. Retkien tavoitteena on tarjota oppilaille kokemuksia erilaisista oppimisympäristöistä ( lähiretket luontoon ) sekä liikunnan kautta toteuttaa laaja-alaista osaamista.

Tavoitteet lv 2018-2019 ( 3. HANKEVUOSI)

Tavoitteet lv. 2018-2019

Sotkuman koulussa jatkuu edellisvuosien tapaan liikkuva koulu-hankkeen mukainen toiminta-ajatus. Liikunnallisuus ja toiminnallinen opettaminen kirjataan koulun vuosisuunnitelmaan. Matalan kynnyksen periaatteella jatkamme oppilaiden aktivointia omaehtoiseen liikkumiseen. Merkittävässä asemassa on koulumatkaliikunnan lisääminen, välituntiliikkumisen edistäminen, alueellisen yhteistyön jatkaminen sekä laajentaminen eri tahojen kanssa.

Lisäksi tehostamme  opetukseen integroitua liikuntaa sekä  entisestään toiminnallista oppimista.

Keskeisinä toimenpiteinä ovat :  

- Todetut hyvät käytänteet jatkuvat: välkkäritoiminta, useat liikuntakerhot, 

toiminnallinen oppiminen hyödyntäen hankittuja välineitä / lattiamaalauksia, 

vaellusretket / liikuntapäivät, opettajien täydennyskoulutus, seurayhteistyö

  • Toiminnassa ja suunnittelussa oppilaiden osallisuus tärkeää ( välinehankinnat, välkkärit, liikunnalliset aamunavaukset, toimintapäivät), koulun piha-alueen kehittäminen yhdessä oppilaiden kanssa
  • Koulumatkaliikunnan lisääminen erilaisin kamppanjoin
  • Välituntiliikkumisen parantaminen entisestään ( välinekorit helposti saataville, päivittäin säännöllinen salivälitunti jatkuu, välituntiturnaukset, sisätilojen käyttö välituntiliikunnassa, koulun pihalle riittävästi toimintapaikkoja / pelialueita )
  • Vähän liikkuville kohdennettuja toimenpiteitä ( opetukseen integroitu liikunta, pitkä välitunti, oppituntien tauottaminen, sporttikummi)
  • Nykytilan arvioinnin tuloksia hyödynnetään suunnittelun pohjana.