5.luokan englannin opetuksen tavoitteet ja arvioinnin kohteet

5.luokan englannin opetuksen tavoitteet ja arvioinnin kohteet

1. Kielellisen ympäristön hahmottaminen

3. ja 4. luokan tavoitteiden syventäminen: Oppilas tutustuu englannin kieleen ja sen ilmenemiseen omassa arkielämässään sekä joihinkin englantilaisen kulttuurin piirteisiin. Oppilas tutustuu ajatukseen, että englannin kieli mahdollistaa viestinnän joka puolella maailmaa. Oppilas tiedostaa lähiympäristössään puhuttujen kielten kirjon. Englantilaisen kulttuurin ja englannin kielen aseman tuntemus laajenee. Oppilas tutustuu ajatukseen, että englannin kieltä puhutaan eri puolilla maailmaa eri tavoin.

2. Motivoida oppilasta arvostamaan omaa ja maailman kielellistä ja kulttuurista moninaisuutta - ei arvioida

Oppilas ymmärtää oman kulttuuritaustansa suhteessa muihin, ja harjoittelee suvaitsevaisuutta muita kulttuuri –ja kieliryhmiä kohtaan.

3. Kielellinen päättely

3. ja 4. luokan tavoitteet syvenevät: Oppilaan kielellinen päättelykyky kehittyy vähitellen näkemään periaatteita, joilla kielet toimivat.

4. Englanninkielisen aineiston löytäminen

Oppilas harjoittelee valitsemaan oman kielitaidon tasonsa mukaista aineistoa.

5. Tietoisuus tavoitteista ja toiminta ryhmässä

Edellisten luokkien tavoitteita syvennetään: Oppilas totuttelee englannin kielen harjoitteluun parin kanssa tai pienissä ryhmissä. Oppilas rohkaistuu käyttämään hankkimaansa sen hetkistä kielitaitoa eri tilanteissa ja kannustamaan myös toisia.

6. Kielenopiskelutavoitteiden asettaminen ja löytäminen

Edellisten luokkien tavoitteita syvennetään: Oppilas harjoittelee tunnistamaan omia vahvuuksiaan kielenoppijana ja tiedostaa säännöllisen harjoittelun merkityksen kielenoppimiselle sekä harjoittelee asettamaan tavoitteita omalle kielenopiskelulleen.

7. Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa

Oppilas harjaantuu ylläpitämään viestintätilanteita esim. pyytämällä selvennystä tai toistoa.

8. Viestintästrategioiden käyttö

Oppilas harjoittelee pitämään yllä viestintätilanteita.

9. Viestinnän kulttuurinen sopivuus

Oppilas harjoittelee toimimista erilaisissa pienissä sosiaalisissa tilanteissa esim. pöytäkeskustelu, matkailuun liittyvät tilanteet.

10. Tekstien tulkintataidot

Oppilas harjoittelee vaativuudeltaan kasvavien puhuttujen ja kirjoitettujen tekstien ymmärtämisstrategioita.

11. Tekstien tuottamistaidot

Oppilas harjoittelee tuottamaan tekstiä eri aihepiireistä kiinnittäen huomiota myös keskeisiin rakenteisiin ja ääntämisen perussääntöihin.