Syystiedote 2017

Syystiedote 2017-2018

Syksyllä 2017

Tervetuloa aloittamaan lukuvuoden koulutyö.

Lukuvuoden alussa koulutyönsä Kirkonkylän koululla aloittaa 177 oppilasta.

Opetustilat sijaitsevat edelleen pääosin A-talossa, yhtä pienluokkaa lukuun ottamatta. Kaikki tilat

ovat päivän aikana täydessä käytössä. 6-luokkalaisille opettaa ruotsia yläkoulun ja lukion opettaja

Anu Oinonen sekä musiikkia Arttu Leppänen, nämä tunnit pidetään B-talolla.

B-talolla käydään ruokailemassa, C-talolla teknisissä töissä ja liikuntatiloina käytetään A-salin

lisäksi vapaa-aikataloa.

Välituntialueena on koulun sisäpiha. Koulukeskuksen ympäristöön rakennettu lähiliikuntapaikka

on löytänyt sijansa polvijärveläisten elämässä. Päivisin alue on koululaisten käytössä, alue

toimii erittäin hyvin. Se on hyvin suunniteltu, tarjoaa monipuolisia liikkumisen mahdollisuuksia

sekä ala- että yläkoulun oppilaille. Oppilaat ovat tyytyväisiä ja liikkuvaisia. Vapaa-aikana alue

on myös aktiivisessa käytössä. Lähiliikuntapaikan avajaiset ovat viikolla 36 tai 37, järjestelyissä on mukana nuorisotoimi sekä järjestöpuolelta ainakin eläkeliitto. Avajaisista tiedotetaan elokuun aikana, toivottavasti saadaan mahdollisimman suuri joukko polvijärveläisiä mukaan tapahtumaan.

Uudistunutta opetussuunnitelmaa toteutimme viime lukuvuoden ajan. Oppilaiden arjessa se näkyi lisääntyneenä toiminnallisuutena, digitaalisuuden kasvuna opetuksessa, itse- ja vertaisarviointeina, osallisuutena – esim. käsitöissä oppilaan osuus korostui työn suunnittelussa, arvioinnissa ja dokumentoinnissa, yläluokilla valinnaisuuden mukaantulona sekä tietysti joidenkin oppiaineiden tuntimuutoksina. Toki se toi ja tuo arkeemme paljon muutakin, siksipä sisäänajo jatkuu. Alakoulun puolella ja lukiossa opetussuunnitelma uudistus käynnistyi viime syksynä, siitä jatkamme nyt, yläkoulun puolella 7.luokka aloittaa uudella opetussuunnitelmalla tänä syksynä. Seuraavassa luvussa on vielä koottu joitakin kokonaisuuksia opetussuunnitelmasta.

Lapset ja nuoret tarvitsevat kasvuunsa ja kehitykseensä meitä aikuisia, meidän tiivistä ja avointa yhteistyötä. Koulun tavoite on tarjota lapsille ja nuorille turvallinen, ikätason mukaiset tiedot ja taidot antava oppimisympäristö. Siihen kasvatuskumppanuuteen tarvitsemme teitä huoltajia, yhdessä onnistumme!

Avoimen yhteistyön merkeissä hyvää syksyn jatkoa kaikkiin koteihin

Helena Hirvonen

Opetussuunnitelmaa arjessa

Tällä hetkellä jo käytössä oleva opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2016, se löytyy koulun kotisivuilta pedanetistä www.peda.net. Polvijärvi sivujen alta. Opetussuunnitelmauudistus korostaa lasten ja nuorten kansalaistaitojen, tiedonhankintataitojen, osallisuuden ja arjenhallintataitojen merkitystä. Tavoitteena on kasvattaa lapsista ja nuorista aktiivisia, osallistuvia, omaan opiskeluunsa vaikuttavia koululaisia.

Opetussuunnitelma tehtiin seudullisena yhteistyönä. Seudullinen ohjaustyöryhmä jatkaa työskentelyään myös kuluvan lukuvuoden ajan, joitakin muutoksia ja lisätarkennuksia käytänteisiin tehdään.

Muutamia opetussuunnitelmaosioita on tarkennettu koulukohtaisesti. Koulukohtaiset täydennykset ovat osa lukuvuoden työsuunnitelmaa, joka laitetaan koulun kotisivuille elokuun aikana.

Monialaiset kokonaisuudet. Jokaisella luokka-asteella on oltava yhden viikkotunnin pituinen ns. monialainen oppimiskokonaisuus. Tämä tarkoittaa sitä, että silloin työskennellään saman aihekokokonaisuuden parissa kaikissa oppiaineissa. Tämän lukuvuoden monialaisten teema on Suomi 100 vuotta ja viikko sijoittuu itsenäisyyspäivän aikoihin viikoille 48-49. Tästä tiedotamme tarkemmin.

Valinnaisaineet. 4-6.luokan oppilailla on valinnaisuutta kahden viikkotunnin verran. Toisen tunnin on oltava taito- ja taideaineita, toinen muita oppiaineita. Valinnaisuus toteutetaan kahden viikkotunnin kokonaisuutena. Lukuvuodelle on suunniteltu 20 kurssia, osa kursseista koostuu taito- ja taideaineista osa muista kokonaisuuksista. Jokainen oppilas valitsee neljä kurssia. Valinnoissa on oltava sekä TATA-aineita että muita kokonaisuuksia. Oppilaat tekivät viime keväänä valinnat, aika hyvin pystyttiin toteuttamaan oppilaiden kurssitoiveet.

Tunnetaidot, sosiaalinen vuorovaikutus ja toisen asemaan asettuminen ovat tärkeitä taitoja. Näitä harjoitellaan alkuopetuksessa. Seudullisessa opetussuunnitelmassa on suositus, että tunnetaitojen opetteluun varataan 1.-2.luokilla yksi tunti viikossa. Yhtä kiinteää tuntia tähän ei nimetä. Tunnetaitojen kasvatus on koko ajan arjessa läpikulkeva teema, aina tilanteen tullen käydään asioita läpi: mitä tapahtui, miksi niin tapahtui, miten nyt menetellään, miten toista kohdellaan... Alkuopetuksessa näitä tilanteita tulee päivittäin ja ne ovat otollisia kasvatustilanteita. Oppiaineissa on myös paljon teemoja, joihin tunnetaitojen opetusta sisällytetään. KiVa-koulu –ohjelma on hyvin pitkälti tunnetaitoja kasvattava ohjelma. KiVa-tunteja opettajat vetävät 1. ja 4. luokkalaisille.

Ruotsin kielen opetus alkaa kuudennella luokalla, ruotsia on kaksi viikkotuntia ja sitä opettaa meillä yläkoulun ja lukion opettaja Anu Oinonen.

Käsityön opetus on samansisältöistä koko alakoulun ajan. Oppilaat eivät valitse enää tekstiili- tai teknistä työtä. Opetussuunnitelmassa on määritelty opetettavat tiedot ja taidot sekä teknisen että tekstiilityön osalta. 3.-6. luokkalaiset jaetaan käsitöissä kahteen-kolmeen ryhmään, opettajat suunnittelevat opiskeltavat kokonaisuudet niin, että ne sisältävät lukuvuoden aikana molempia käsityön osa-alueita. Käsityötiloina käytetään edelleen C-talon teknisen työn opetustilaa ja A-talon käsityöluokkaa.

Lukuvuoden 2017–2018 painopistealueita ja hankkeita

Valtakunnallisten oppimistavoitteiden lisäksi koulu miettii omat lukuvuoden painopistealueet. Tärkein tehtävä on opetussuunnitelman toteuttaminen ja arjen opetus- ja kasvatustyö sekä turvallinen oppimisympäristö

Hyvinvointi ja osallisuus

KiVa-koulu
Jo usean vuoden ajan olemme osallistuneet opetushallituksen KiVa Koulu = kiusaamisen vastainen koulu -ohjelmaan. Luokissa pidetään KiVa Koulu- oppitunteja, oppitunnit painottuvat 1. ja 4.luokille. KiVa-ohjelman puitteissa toimii opettajista koottu KiVa-tiimi. Tiimi käsittelee kaikki esille tulleet kiusaamistapaukset ja on aina tapauskohtaisesti myös yhteydessä huoltajiin.

PRO-koulu
Itä-Suomen yliopisto ja Niilo Mäki –instituutti on vetänyt muutaman viime vuoden ajan PRO-koulu –hanketta, (PRO= positiivisesti ryhmässä oppien). Tavoitteena on positiivisen palauteen avulla vahvistaa toivottua käyttäytymistä. Hankkeen ensimmäisenä vuonna määriteltiin oppilaiden, vanhempaintiimin ja opettajakunnan kesken, mitä asioita korostetaan, millaisesta käyttäytymisestä palkitaan. Silloin valittiin kolme tavoitetta:

  1. Muista käytöstavat
  2. Kuuntele ja keskity rauhallisesti
  3. Kannusta itseäsi ja muita

Näitä käyttäytymisodotuksia ja -tavoitteita harjoiteltiin vaiheittain. Esimerkiksi ohje: ”Muista käytöstavat” pitää sisällään mm. sisätiloissa liikkumisen ja tervehtimisen opettelua ”kiitos” ja ”ole hyvä” harjoittelua arjessa.

Viime lukuvuonna PRO-tavoitteeksi asetettiin rauhallinen käyttäytyminen yleisissä tiloissa, esim. käytävät, ruokala.

Käytännössä harjoittelu tarkoittaa sitä, että koulun henkilökunnalla on mukanaan kortteja, joita he antavat oppilaille huomatessaan odotuksen mukaista käyttäytymistä. Oppilas kertoo luokassa, miksi sai kortin ja kuka sen hänelle antoi. Luokissa on pelipohja, jossa on välitavoitteita ja päätavoite. Kun luokan oppilaat ovat saaneet kortteja, pelipohjalla liikutaan eteenpäin. Pelipohjan tavoitteet oppilaat ovat laatineet itse. Niitä voivat olla mm. lisävälitunti, levyraati, leffatunti tai extra liikuntatunti.

Hankekouluna olemme olleet mukana tutkimuksessa, jossa tutkitaan systemaattisen harjoittelun vaikutusta käyttäytymiseen.

Tällä hetkellä tutkimusryhmästä ei ole kuulunut mitään, eikä ole tarkkaa tietoa, jatkuuko projekti ja tutkimus.

Koululle ollaan kuitenkin saatu tästä toimintamallista paljon hyviä käytänteitä, joita jatketaan.

KiVa ja PRO ovat tavoitteeltaan samantyyppisiä ohjelmia, ja siksi ne on niputettu saman opettajatiimin vetovastuulle.

Oppilaskunta

Oppilaat valitsevat jokaiselta luokalta edustajan oppilaskunnan hallitukseen, joka kokoontuu muutamia kertoja lukukaudessa. Oppilaskunnan hallitus on toiminut erittäin aktiivisesti tuoden ideoita ja vinkkejä mm. toimintapäiviin, juhlien järjestämiseen ja moneen muuhun oppilaiden arkeen liittyvään asiaan.

Liikkuva koulu

Liikkuva koulu teeman toteutus alkoi Pokali:n (Pohjois-Karjalan liikunta) vetämänä koulupäivän liikunnallisuutta kehittävänä projektina, puhuttiin TUHAT-hankkeesta. Opettajia ja avustajia koulutettiin Pokali:n toimesta. Nyt liikkuva koulu- toiminnot ovat tiivis osa arkea

Välitunneille on koulutettu vertaisohjaajiksi joukko 5.luokan oppilaita. He leikittävät, opastavat ja järjestävät liikunnallisia pelejä pienemmille oppilaille.

Kahtena päivänä viikossa on pidennetty välitunti. Välitunti on puolen tunnin mittainen.

Liikkuva koulu -avustusta saatiin jo kolmannen kerran, avustus on kunnan koulujen yhteinen. Ensimmäisenä avustusvuonna rahat käytettiin liikuntavälineiden hankintaan. Viime vuonna järjestettiin liikuntaretki Joensuuhun, myös urheiluseurojen vierailijoita saatiin koululle.

Tänä lukuvuotena on tavoitteena järjestää keväällä kaikille oppilaille liikuntaretki.

Liikkuvan koulun vastuuhenkilönä toimii Aki Ruotanen

Kansainvälisyys

Kolme vuotta kestänyt kansainvälisyyshanke päättyi viime keväänä. Yhteistyömaat olivat Italia, Belgia, Kreikka, Espanja ja Saksa. Hankkeen teema oli ”playing together in our European dream city” (vapaa suomennos: yhteistoimintaa eurooppalaisessa unelmien kaupungissa).

Tulevalle lukuvuodelle on tehty uusi hankehakemus. Päätös hankkeeseen osallistumisesta saadaan elo-syyskuussa.

Yleistä vuoden varrella Kirjastotunti on joka luokalla kerran viikossa tai joka toinen viikko. Pyrimme innostamaan lapsia aktiivisiksi lukijoiksi ja kirjastonkäyttäjiksi.

Koulukuvaus järjestetään 21.8.2017. Kuvauksen hoitaa KK-kuva Joensuusta. Koteihin lähetetään tiedote ja kysely kuvausasioista heti koulun alkaessa.

Ensimmäisen luokan oppilailla on koulukummit. Koulukummit ovat 5. luokan oppilaita ja he opastavat ”eppuja” kaikissa käytännön tilanteissa. Välitunnilla he ovat silminä ja korvina, myös tukena ja seurana. He saattavat kummilapsensa terveydenhoitajalle ja hammashoitajalle ja ovat muutenkin tukena tarvittaessa.

Koulussa järjestettävistä kerhoista päätämme opettajienkokouksessa 14.8. Niistä saatte koosteen ja ilmoittautumislomakkeet viikon 34 aikana.

Tiedottaminen

Joka lukuvuoden alussa saatte koteihin kädessänne olevan syystiedotteen, johon on koottu koulun yhteystiedot sekä yleiset toiminnan periaatteet. Syystiedote löytyy myös koulun nettisivuilta. Koulun nettisivut päivitetään kuukausittain, sieltä löytyvät kaikki koulun ajankohtaiset tapahtumat ja asiat. Nettisivujen lisäksi tiedotetaan Wilmassa ja sähköpostitse. Joillakin luokilla on käytössä reissuvihkot ja viikkotiedotteet, tietysti myös puhelin on hyvä tiedonvälitystapa.

Koulun nettisivut löytyvät osoitteesta www.peda.net àPolvijärvi àKirkonkylä koulu

Kouluun unohtuneet tavarat

Oppilaat unohtavat pukuhuoneisiin ja muihin koulun tiloihin vaatteita, pyyhkeitä, käsineitä, kelloja ym. tavaroita. Toivomme huolellisuutta ja tavaroiden nimikointia. Kadonneita varusteita on syytä kysellä opettajalta tai katsella löytötavaralaatikosta tai koulun ala-aulasta tai luokan naulakoista.

Liikuntatunnit
Alkusyksystä, yleisurheilukautena, liikuntatunnit pidetään urheilukentällä tai koulun kentällä näin alkusyksystä. Sisäliikuntatunnit pidetään vapaa-aikatalolla ja A-salissa sekä luistelutunnit jäähallilla. Luistelukausi aloitetaan todennäköisesti jo syysloman jälkeen.

Koulumatkat
Liikennekäyttäytyminen on aina ajankohtainen muistuteltava näin syksyn alkaessa.

Turvallinen koulumatka on osa arkea, vaikka koulun järjestyssäännöt eivät nykysäädösten mukaan koulumatkaa kata. Aikuisten on kuitenkin valvottava ja puututtava mahdollisiin ongelmatilanteisiin myös koulumatkalla, jotta turvataan lapsille turvallinen reitti. Koulumatkoista ja niiden aikaisesta käyttäytymisestä on vastuu huoltajilla, niinpä koululta tiedotetaan aina teitä huoltajia, mikäli pulmia koulumatkoilla ilmenee. Koulutaksien ja linja-autojen kuljettajat ovat velvollisia puuttumaan mahdollisiin ongelmatilanteisiin matkan aikana.

Polkupyöräily liikenteessä vaatii tarkkuutta ja monien asioiden huomioimista yhtä aikaa, niissä taidoissa ekaluokkalaiset tarvitsevat vielä harjaantumista. Suositus onkin, että 1.luokkalaiset kulkisivat koulumatkat mieluummin kävellen kuin pyöräillen.

Polkupyörien säilytyspaikka on A-talon piha. Siellä on riittävä määrä pyörätelineitä, ja paikka on turvallinen. Kirjaston piha ei ole koululaisten pyörien säilytyspaikka.

Koulun kello soi aamulla sisälle 8.50. Kun koulu alkaa kymmeneltä, soi kello sisälle 10.00. Aamulla ennen ensimmäistä kellonsoittoa (8.50) on koulun pihalla valvojana avustaja kello 8.30-8.50. Kanslisti on paikalla 2.kerroksessa kansliassa joka aamu kello 8.00 jälkeen, hänen luokseen voi tarvittaessa aina mennä.

Poissaolot
Jos oppilas sairastuu tai on poissa muuten, tulee siitä ilmoittaa koululle mahdollisimman pian. Mikäli poissaoloilmoitusta huoltajalta ei kuulu, on opettaja velvollinen ottamaan huoltajaan yhteyttä ja varmistamaan poissaolon syyn. Poissaoloista on tulossa seudullinen ohjeistus, jossa määritellään toimintatavat, toistuvien poissaolojen käsittelyyn ja seurantaan. Kun ohjeet valmistuvat, liitetään ne koulun kotisivuille.

Jos oppilas tarvitsee koulusta lomaa, voi viiden päivän tai sitä lyhyemmän loman myöntää luokanopettaja. Sitä pidempää vapaata täytyy anoa erillisellä lomakkeella ja sen myöntää koulunjohtaja.

Perheiden lomamatkojen toivomme ajoittuvan koulun loma-ajoille. Jos kuitenkin lomamatka sattuu koulun työajalle, on oppilaan huolehdittava loma-ajan koulutehtävistä.

Ruokailu

Kouluruokailu on suunniteltu siten, että se monipuolisuudellaan kattaa osan lapsen päivittäisestä energian tarpeesta. Aamuisin lapset tarvitsevat kotona riittävän monipuolisen aamiaisen jaksaakseen koulussa aamupäivän työn. Keskuskeittiömme noudattaa kansallista allergiaohjelmaa, joka on laadittu vuosille 2008-2018. Se pohjautuu siedättämisen periaatteelle, erityisruokia tehdään vain, mikäli se on terveyden kannalta välttämätöntä.

Erityisruokavaliot
Pysyvät erikoisruokavaliot (diabetes, keliakia, laktoositon)

  • todistus toimitetaan terveydenhoitajan kautta kertaalleen ruokapalveluun
  • ei tarvitse uusia (paitsi ateriasuunnitelmat päivitetään tarvittaessa)

Vaikeat ruoka-allergiat (maito-, vilja-allergia tai vakavia oireita aiheuttavat ruoka-aineet)

  • todistus toimitetaan terveydenhoitajan kautta ruokapalveluun vuodeksi kerrallaan

Lievät allergista oireilua aiheuttavat ruoka-aineet

  • ei välttödieettiä, ei ilmoiteta

Kasvis- tai eettis/uskonnolliset –ruokavaliot

  • ilmoitus toimitetaan erillisellä lomakkeella suoraan ruokapalveluun

Lomakkeet ruokavalioiden ilmoittamiseen ovat Wilmassa kohdassa Lomakkeet

Keskuskeittiöltä pyydettiin vielä erikseen muistuttamaan, että jos oppilaalle varataan erityisruokavalion mukainen ruoka, se pitäisi myös lapsen hakea.

Opettajat ruokailevat aina yhdessä oppilaiden kanssa valvoen ruokailua, opettaen toisen huomioonottamista ja hyviä pöytätapoja.

Ruokailuun menoaika on 10.20-10.45. Syömässä käydään oppitunnin aikana. Oppilaat ovat tottuneet jo siihen, että ruokailusta palataan jatkamaan oppituntia. Ruokailuajat porrastetaan yläkoulun ja lukion oppilaiden kanssa niin, että alakoululla on käytettävissä aikaa kello 11.30 saakka. Ruokailuun käytettävää aikaa ei ole rajoitettu,jokainen oppilas saa käyttää siihen tarvitsemansa ajan.

Välipala

Välipalaa tarjotaan ruokalassa kello 13 välitunnilla. Välipala on maksuton ja tarjottavana on yleensä näkkileipää ja maitoa. Välipalaa on saatavilla ruokalassa 28.8.2017 alkaen.

Koululaisvakuutus

Kaikki Polvijärven kunnan peruskoulujen ja lukion oppilaat on vakuutettu. Koululaisvakuutuksen perusteella korvataan tapaturmat, jotka sattuvat varsinaisella kouluajalla opetuksen aikana, välitunnilla sekä otettaessa osaa koulun työsuunnitelman puitteissa järjestettyihin tapahtumiin, sekä matkalla suorinta tietä kouluun tai koulusta kotiin.

Kodin ja koulun yhteistyö

Koko koulun vanhempainilta on alkusyksyllä. Myös luokkakohtaisia vanhempainiltoja voidaan järjestää. Opetussuunnitelmauudistuksen myötä oppimiskeskustelut korvaavat ainakin osittain vanhempainvartit.

Koti ja koulu toimivat yhteistyössä lapsen parhaaksi. Tämän tiedotteen kappaleessa ”tiedottaminen” on mainittu muita yhteistyön muotoja. On tärkeää, että oppilaan mahdollisiin ongelmiin puututaan puolin ja toisin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Koulun opetustyö pidetään avoimena ja koulu pyrkii omalta osaltaan monipuoliseen ja tiiviiseen tilannekohtaiseen yhteistyöhön kotien kanssa tukiessaan niiden kasvatustehtävää.

Teiltä huoltajilta toivomme myös yhteistyössä matalaa kynnystä:

  • Ei niin pientä asiaa, jota ei kysyä kannata
  • Ei niin pientä huolta, jota ei voisi jakaa

Kolmiportainen tuki

Yleinen tuki

Kaikki oppilaat kuuluvat yleisen tuen piiriin. Yleistä tukea ovat kaikki toimet ja järjestelyt, joilla mahdollistetaan oppilaiden hyvä arki ja oppiminen.

Tehostettu tuki

Kun oppilas tarvitsee säännöllisiä tukitoimia esim. tukiopetus ja osa-aikainen erityisopetus, voidaan hänet siirtää tehostettuun tukeen. Silloin laaditaan pedagoginen arvio sekä oppimissuunnitelma, jossa määritellään tukitoimet sekä niiden seuranta. Asiakirjat tehdään yhteistyössä huoltajien kanssa. Oppilas noudattaa yleistä opetussuunnitelmaa.

Erityinen tuki

Mikäli yleisen opetussuunnitelman mukaan opiskelu on liian kuormittavaa, voidaan oppilas siirtää erityiseen tukeen. Tällöin oppilaalle laaditaan pedagoginen selvitys ja sen pohjalta HOJKS eli henkilökohtainen opetussuunnitelma. Nämä asiakirjat tehdään myös yhteistyössä huoltajien kanssa. Erityiseen tukeen siirretyllä oppilaalla on oikeus opiskeluun pienryhmässä niissä aineissa, joissa hänellä on erityisen tuen päätös.

Koululla toimii kolme joustavaa pienryhmää. Pienryhmiä opettavat erityisopettajat Marita Heikkinen-Rummukainen, Lasse Ryhänen ja Laura Tukiainen. He toimivat yhteistyössä yleisopetusluokkien kanssa. Lasse Ryhänen toimii yhteistyössä 4-6. luokkien kanssa, Laura Tukiainen 1-3. luokkien sekä Marita Heikkinen- Rummukainen 1.-7. luokkien kanssa.

Oppilaat ovat pienryhmän opettajien opetuksessa niillä tunneilla ja niissä oppiaineissa, joissa heillä on erityisen tuen päätös, muiden oppiaineiden tunneilla, yleensä ainakin taito- ja taideaineissa, oppilaat ovat oman luokka-asteensa mukana.

Osa-aikaista erityisopetusta antavat Laura Tukiainen, Helena Hirvonen ja Esa Miettinen.

Oppilas- ja opiskeluhuolto

Oppilashuollolla tarkoitetaan hyvän oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.
Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä toimiville aikuisille ja sitä tehdään yhdessä oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa.

Kunnassa on oppilashuollon ohjausryhmä, joka kehittää ja seuraa koko kunnan oppilashuoltoa. Lisäksi jokaisella koululla on oma oppilashuoltoryhmä, joka seuraa ja kehittää koulun toimintakulttuuria.

Yksittäisen oppilaan oppilashuollollisissa asioissa kootaan tapauskohtainen ryhmä huoltajan kanssa yhteistyössä. Tehtävänä on auttaa ja tukea oppilasta ja perhettä.

Polvijärven kunnan oppilashuoltosuunnitelma, löytyy koulun kotisivuilta.

Alakoulun terveydenhoitajana toimii Riitta Toivanen 0133305216

Kouluterveystarkastukset tehdään joka lukuvuosi. Ensimmäisellä ja viidennellä luokalla tehdään laajemmat tarkastukset, siihen kuuluu myös lääkärin tarkastus sekä teidän huoltajien ja oppilaan täyttämät kyselykaavakkeet.

Tapaturman sattuessa oppilas toimitetaan koululta heti terveyskeskukseen. Terveydenhoitajan luo voi aina tarvittaessa mennä. Pienimmät oppilaat kulkevat sinne yleensä kouluavustajan tai koulukummin kanssa. Tapaturmasta tai muusta vahingosta on tultava ilmoittamaan heti jollekin koulun aikuiselle.

Kouluterveydenhoitajat ovat puhelimitse varmimmin tavattavissa.

ma-pe klo 8-9 välisenä aikana.

Hammashoitola ilmoittaa koululle tai suoraan koteihin tarkastusajat.

Terveyskeskuspsykologi Pirjo Gröhn 0133307264

Kunnassamme ei ole omaa koulupsykologia, terveyskeskuspsykologi Pirjo Gröhn toimii yhteistyössä koulun kanssa.

Nuorisotyöntekijä Päivi Hyytiäinen 040 1046208

Koulukuraattori 0133305245

Koulukuraattori tukee työllään oppilaiden hyvinvointia, arjen sujumista, sosiaalista ja psyykkistä toimintakykyä sekä vuorovaikutussuhteita. Hän tarjoaa asiantuntemustaan ja tukeaan koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja perhetilanteisiin liittyviin pulmiin tai oppilaan elämässä tapahtuviin muutoksiin.

SIUN SOTE sosiaali- ja perhepalvelut läntinen tiedottaa

Ennaltaehkäisevät lapsiperhepalvelut Polvijärvi

Ajanvaraus ja neuvontapuhelin (ma,ke,to klo 12-13 ja ti 9-12) 013 3305136

Pennanen Eija, johtava sosiaalityöntekijä 013 3305214

Laakkonen Anu, sosiaalityöntekijä 013 3305825

Nevalainen Marjut, perheohjaaja / kuraattori Sotkuma 013 3305111

Vihava Suvi, kuraattori, Kirkonkylän koulu, yläaste ja lukio 013 3305245

Lastensuojelu Polvijärvi

Lastensuojelun päivystysnumero Ilmo 013 3305143

Torvinen Hanna, johtava sosiaalityöntekijä 013 3305491

Hyttinen Hanna, sosiaalityöntekijä 013 3305850

Nakari Satu, perheohjaaja 0133 3305118


AUTA LAPSESI KEHITYSTÄ JA KASVUA. HAE APUA ENNEN KUIN ONGELMAT KÄYVÄT YLI VOIMIEN!

Koulukuljetukset ja oppilaiden saattoliikenne

Oppilaiden saattoliikenne toimii kirjaston ja A-talon välisellä alueella. Sinne tulevat koulukuljetukset ja sinne toivomme teidän huoltajien myös keskittävän saattoliikenteen.

Liikenne on ohjattu merkein: koulualueelle ajetaan Tulijaistuvan vastapäätä olevasta liittymästä ja poistutaan S-Marketin vastapäätä olevasta liittymästä

Näitä periaatteita noudattaen liikenne on turvallista. Koulualueella ei tarvitse peruuttaa. Peruuttaminen on aina suuri riski, kun alueella liikkuu pieniä oppilaita.

Taksit odottavat heille osoitetuilla paikoilla ja liikenne on yhdensuuntaista. A-talon päätyyn merkityt parkkiruudut eivät ole pysäköintikäytössä koulupäivän aikana.

Koulun sisäpiha on vain henkilökunnan parkkialue, ahtautensa vuoksi se ei ole turvallinen oppilasliikennettä varten.

Koulukuljetusten piiriin kuuluu tänä syksynä paljon oppilaita. Oppilaat kulkevat sekä linja-autolla että takseilla. Kuljetukset suunnitellaan koulutoimiston ja koulun yhteistyönä. Molemmista paikoista voi kysellä, jos kuljetuksista on kysyttävää. Koulutoimistossa kyytejä koskeviin tiedusteluihin vastaa Leena Hallikainen 040 10 46 203.


Liikennöitsijöiden yhteystiedot ja ajettavat suunnat:

Nimi Pääsuunta puhelinnumero

Matti Tervo Lahtolahti 0400 292637

Ilpo Mertanen Kinahmo 0400 372396

Pentti Toivanen Horsmanaho ja

tarvittaessa Joensuuntie 0400 240067

Pentti Toivanen Ruvaslahti 0500 374808/0400 240067

Savo-Karjalan linja Kuorevaara 013 122324/0400 573685

Hannu Tirronen = HT-liikenne Hukkalan suunta 044 2312554 (auto)

Savo-Karjalan linja –autojen suorat numerot:

Joensuu-Sola-Sotkuma 050 3065429

Joensuu- Kuorevaara 050 3235461

Polvijärvi-Ruvaslahti-Kinahmo 050 3297337

Polvijärvi-Martonvaara 050 3297404

Polvijärvi-Hukkala-Saarivaara (+Kuorevaaran päiväauto) 050 3297405

Polvijärvi-Horsmanaho-Mutkanvaara 050 3165582

Koulun oppilasmäärä ja henkilökunta

Polvijärven kirkonkylän koulu, luokat 1-6

Polvijärventie 6

83700 POLVIJÄRVI

Puh. 04010 46218 opettajienhuone A-talo. Tähän numeroon ei tekstiviestejä!

04010 46217 Helena Hirvonen

0401046221 Arja Tiilikainen, kanslia

0401046220 Erityisluokka B-talo

0401046203 Koulutoimisto Leena Hallikainen, kuljetusasiat

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@polvijarvi.fi

Oppilasmäärä on 2.8.2017 mukainen

Luokka oppilasmäärä Opettajat

1A 16 Päivi Andersin

1B 17 Mikko Tanskanen

2A 16 Reetta Tolppanen

2B 14 Hanna Nyholm

3.lk 24 Tuula Räsänen

4A 16 Margit Pieviläinen

4B 17 Katri Väätänen

5.lk 26 Ossi Lampinen

6.lk 29 Aki Ruotanen/Esa Miettinen

Luokkien oppilasmäärissä on mukana pienryhmissä opiskelevat oppilaat.

Pienluokka 1-3, Erityisopettaja Laura Tukiainen

Erityisopetus 1A,2.luokat,3.lk

Pienluokka 4-6 Erityisopettaja Lasse Ryhänen

Pienluokka 2-7.lk Maritta Heikkinen-Rummukainen

Erityisopetus 1B, 3.lk, 4A, 4B Helena Hirvonen

Erityisopetus 5.lk,6.lk

6.luokan jakotunnit Esa Miettinen

Tekninen työ 6.lk

Englanti 4B,5.lk,6.lk Kati Eriksson

Englanti 4A Päivi Andersin

Ruotsi Anu Oinonen

Musiikki 6.lk Arttu Leppänen

Ortodoksinen uskonto Margit Pieviläinen

Avustajat Pirkko Arponen, pienryhmä B-talo

Rauha Tanskanen, pienryhmä B-talo

Maire Haaranen, 3.lk,4.lk,5.lk

Marja Huttunen iltapäiväkerho

Rita Keränen, pienryhmä 4-6

Maija Reijonen, pienryhmä 1-3,1A, iltapäivätoiminta

Merja Vähäkoski, 1B,2.luokat,käsityöt

Muu henkilökunta:

Siistijä: Tarja Suvanto

Kiinteistönhoitaja: Matti Sorsa

Keskuskeittiö pääemäntä Eeva Kilpi-Nevalainen

puh. 040 1046 115

Tuntien ja välituntien ajat Kirkonkylän koululla 2017-2018

Kello soi välitunnin loppumisen merkiksi.

1.OPPITUNTI 7.55-8.40

Välitunti 8.40-8.50

PÄIVÄNAVAUS 8.50-9.00

2. OPPITUNTI 9.00-9.45

Välitunti 9.45-10.00

3. OPPITUNTI 10.00-11.00, jonka aikana ruokaillaan

Välitunti 11.00-11.15

4. OPPITUNTI 11.15-12.00

Välitunti 12.00-12.15

5. OPPITUNTI 12.15-13.00

Välitunti 13.00-13.15

6. OPPITUNTI 13.15-14.00

Välitunti 14.00-14.15

7. OPPITUNTI 14.15-15.00

Tuntien ja välituntien ajat Kirkonkylän koululla 2017-2018 , pidennetyn välitunnin mukaan

1. OPPITUNTI 7.55-8.40

Välitunti 8.40-8.50

PÄIVÄNAVAUS 8.50-9.00

2. OPPITUNTI 9.00-10.45, jonka aikana ruokaillaan

Välitunti 10.45-11.15

3. OPPITUNTI 11.15-12.00

Välitunti 12.00-12.15

4. OPPITUNTI 12.15-13.00

Välitunti 13.00-13.15

5. OPPITUNTI 13.15-14.00

Välitunti 14.00-14.15

6. OPPITUNTI 14.15-15.0

Kehittämistiimi

Tässä tiedotteessa on viime lukuvuoden tiimin jäsenet, 2016-2017. Vanhempainillassa vahvistuu tämän lukuvuoden jäsenet ja heidän yhteystietonsa löytyvät vanhempainillan jälkeen koulun nettisivuilta

Vanhempien edustajat:

Kaituri-Mutanen Maija pj.

Mustonen Minna

Bessendorffer Jill

Hiltunen Marja-Liisa

Karttunen Sami

Leminen Urpo

Mutanen Suvi

Reijonen Iiro

Vaittinen Sari

Opettajien edustaja:

Helena Hirvonen

Henkilökunnan edustaja:

Haaranen Maire

Koulun järjestyssäännöt

Koulun menettelytavat kiusaamistilanteissa

Ohjeet oppilaalle tilanteisiin, joissa joudutaan soveltamaan perusopetuslain määräyksiä koulurauha-asioissa Polvijärven peruskouluissa.

Kasvatuskeskustelulomake

Ohjeistukset ja lomakkeet löytyvät koulun nettisivuilta

Omia merkintöjä

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________