Luokkaretkiohjeet

Yleiset ohjeet

Luokkaretki ei ole pakollinen koulutyöhön kuuluva tapahtuma, velvoitetta sen järjestämiseen ei opettajalla ole. Jos luokkaretki päätetään tehdä, merkitään se koulun vuosisuunnitelmaan ja silloin se on osa koulun opetusta ja opetussuunnitelmaa.

Opettaja ja oppilaat yhteistyössä neuvottelevat retkestä ja retkikohteesta. Yhteinen suunnittelu on osa kasvatustyötä. Lopullisen päätöksen retkikohteesta tekee kuitenkin opettaja. Huoltajia kuullaan ja vanhempainilloissa keskustellaan retkestä, sen sisällöistä, kohteesta, tavoitteista ym. yleisistä asioista retkeen liittyen.

Opettajalla on valvontavastuu retkestä. Huoltajia voi olla retkillä lisävalvojina. Luokanopettajan vastuu ryhmästään on kuitenkin jakamaton.
Opettaja voi perua jo suunnitellun luokkaretken, mikäli retken tekeminen uhkaisi opettajan tai oppilaiden turvallisuutta, terveyttä tai yleistä hyvinvointia.

Retkillä noudatamme koulun järjestyssääntöjä sekä kunkin paikan omia sääntöjä ja turvallisuusohjeita. Valtakunnallisten ohjeistusten mukaan emme suosittele luokkaretkellä kylpylä- tai uimahallikäyntejä.

Mikäli oppilas rikkoo järjestyssääntöjä ja turvallisuusmääräyksiä, niin että hänen tai muiden turvallisuus vaarantuu, opettaja on yhteydessä huoltajiin.

Luokkaretki on koulutyötä ja kaikilla oppilailla on oikeus osallistua siihen. Mahdollisesta retkeltä poisjäämisestä neuvotellaan opettajan kanssa ja retkeltä poisjäävälle oppilaalle järjestetään muuta koulutyötä.

Varojen keruu

Opettajan tehtäviin ei kuulu luokkaretkivarojen keruu tai mikään retken varallisuuden kartuttamiseen liittyvä rahaliikenne esim. tuotteiden myynti, myytävien tuotteiden etsiminen yms. Opettaja voi kuitenkin poiketa yllämainitusta ja olla huoltajien ja oppilaiden kanssa yhteistyössä parhaaksi katsomallaan tavalla.

Jos tuotteiden myyntiä tai muuta sellaista rahankeruuta järjestetään, vanhemmat valitsevat keskuudestaan tiimin, joka huolehtii varojen keruuseen liittyvistä käytännöistä sekä rahaliikenteestä. Tiimi toimii yhteistyössä opettajan kanssa.

Kun aloitetaan esim. kuukausirahan keräämistä tai muuta säästämistä, tehdään sopimus menettelytavoista säästetyn rahan palauttamisesta oppilaalle, jos oppilas ei retkeen jostain syystä voi osallistua.