Järjestyssäännöt

Järjestyssäännöt

Kirkonkylän koulun järjestyssäännöt
Hyväksytty sivistyslautakunnassa 15.12.2016

POLVIJÄRVEN KIRKONKYLÄN KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKOITUS JA SOVELTAMINEN

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä, informoida lainsäädännön ja järjestyssääntöjen velvoittavuudesta sekä määrätä ajallisesta (kouluaika) ja alueellisesta (koulun alue) soveltamisesta.

Koulun alueeseen kuuluvat koulun piha-alueet sekä kunnan liikuntapaikat.
Kouluajaksi katsotaan lukujärjestyksen mukainen työpäivä sekä muut koulun (vuosisuunnitelman mukaiset) järjestämät tilaisuudet, tapahtumat, retket yms. koulussa ja koulun ulkopuolella.

OPPILAAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

Oppilaan oikeudet

 • Jokaisella oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.
 • Jokainen oppilas on tasavertainen toisiin nähden sukupuolesta, kielestä, kulttuurista ja uskonnosta riippumatta.
 • Jokaisella oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä.
 • Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

Oppilaan velvollisuudet

 • Oppilaalla on velvollisuus osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu.
 • Oppilaan velvollisuus on suorittaa tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäytyä asiallisesti.
 • Oppilaan velvollisuus on osallistua opetukseen, ellei hänelle ole myönnetty lupaa poissaoloon. Poissaolosta on tehtävä ilmoitus välittömästi koululle.
 • Koulusta voi olla pois sairauden vuoksi tai hyväksyttävästä syystä myönnetyllä luvalla. Oma
  opettaja voi myöntää luvan 1-5 päivän poissaoloon, yli viiden päivän poissaolon myöntää koulunjohtaja.


TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN

Hyvä käytös

 1. Olen kaveri kaikille, puutun kiusaamiseen.
 2. Annan toisille opiskelurauhan.
 3. Noudatan hyviä tapoja. Sanat kiitos, ole hyvä ja anteeksi kuuluvat hyvään käyttäytymiseen.
 4. Pukeudun tarkoituksenmukaisesti sään ja oppitunnin mukaan.
 5. Pidän kiinni sovituista ajoista.

Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

 1. Huolehdin, että minulla on tarvittavat välineet ja varusteet mukana.
 2. Pyydän lupaa, jos tarvitsen lainaan jotakin.
 3. Käytän soittimia ja urheiluvälineitä vain opettajan luvalla. Palautan ne käytön jälkeen omille paikoilleen.
 4. Käsittelen koulun omaisuutta ja koulutarvikkeita huolellisesti, olen vahingonkorvauslain mukaan korvausvelvollinen, jos huolimattomuuttani tai tahallisesti rikon koulun omaisuutta.
 5. Noudatan siisteyttä koulun alueella. Suojelen ympäristöä, puita tai istutuksia.

Oleskelu ja liikkuminen

 1. Pysyn koulupäivän aikana koulun alueella, ellei minulla ole opetukseen liittyvää tai muuta perusteltua syytä poistua.
 2. Käyttäydyn kohteliaasti myös koulumatkoillani.
 3. Taksissa ja linja-autossa noudatan kuljettajan ohjeita.
 4. Jos koulukyyti tulee aamulla ennen kello 8.30, voin mennä odottelemaan koulun alkua koulun aulaan, ulos siirryn kello 8.35.
 5. Tulen kouluun ajoissa, mutta en turhan aikaisin (omilla kyydeillä kulkevat). Koulun päätyttyä lähden viivyttelemättä suoraan kotiin.
 6. Koulumatkat eivät kuulu koulun valvonnan piiriin.

Turvallisuus

 1. Kunnioitan jokaisen oppilaan oikeutta turvalliseen kouluympäristöön ja fyysiseen koskemattomuuteen.
 2. En saa kiusata. Kirkonkylän koulu on KiVa-koulu. (Menettelytapaohje kiusaamistilanteissa liitteenä)
 3. Noudatan erikseen määriteltyjä turvallisuusohjeita niitä vaativissa tilanteissa ja tiloissa (käsityö-, liikunta- ja erityistilat).
 4. En tuo kouluun alkoholi- ja tupakkalain mukaisia tuotteita, vahingoittamiseen tai lyömiseen soveltuvia välineitä enkä ampumiseen soveltuvia esineitä tai laitteita.
 5. En puhu väkivallasta, enkä uhkaa sillä.
 6. Liikun kävellen luokissa, eteisessä ja käytävillä.
 7. Säilytän polkupyörän lukittuna telineessä, ja annan suksien, rullalaudan ja/tai -luistinten olla koko koulupäivän ajan niille merkityillä paikoilla.

Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö

 1. Käytän tietokoneita, matkapuhelimia ja muita mobiililaitteita asiallisesti koko koulupäivän ajan.
 2. Mobiililaitteen käyttö ei saa häiritä koulupäivää.
 3. Pidän kännykkäni äänettömällä oppituntien aikana.
 4. En julkaise toisen valokuvaa tai videota internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa ilman tämän lupaa.
 5. En kopioi oppilastöihin tekstiä tai kuvia lähdettä ilmaisematta.

Oppitunnit

 1. Tulen viivyttelemättä tunnille oppitunnin alkaessa.
 2. Jätän ulkovaatteet ja kengät siististi niille varatuille paikoille.
 3. Osallistun oppitunnilla opiskeluun kunnioittaen luokan työrauhaa. Annan jokaiselle mahdollisuuden menestyä opiskelussaan häiritsemättä sitä.
 4. Suoritan tehtävät annettujen ohjeiden mukaan, myös kotitehtävät.
 5. Pyydän puheenvuoroa viittaamalla.
 6. Toimin koulutyössäni rehellisesti. Kouluvilppi (lunttaaminen, kuiskaaminen) on kielletty.
 7. Menen käsityö-, liikunta- ja erityistiloihin vasta opettajan tultua paikalle.
 8. Tunnin loputtua siirryn välittömästi välitunnille, liikun käytävässä kävellen ja meluamatta.

Välitunnit

 1. Vietän välitunnit ulkona koulun välituntialueella, ellei sääolosuhteista johtuen toisin ilmoiteta.
 2. Toimin omaa ja toisen turvallisuutta vaarantamatta.
 3. Heittelen lumipalloja vain niille erikseen merkityillä paikoilla.
 4. Hiihdän vain hiihtämiseen osoitetulla paikalla.
 5. Tapaturman sattuessa tai nähdessäni kiusaamistilanteen ilmoitan siitä välittömästi välituntivalvojalle.

Ruokailu

 1. Ruokailen omalle luokalle tarkoitetulla paikalla.
 2. Noudatan ruokailussa hyviä käyttäytymis- ja ruokailutapoja, ja maistan kaikkia tarjolla olevia ruokia.
 3. Käytän ääntäni tilanteeseen sopivalla tavalla, keskustelen rauhallisesti ja asiallisesti.
 4. Palautan astiat siististi palautushihnalle.

Välipala

 1. Klo 13 välitunnilla voin syödä välipalaa joko ruokalassa tai luokassa.
 2. Välipalaksi voin ottaa mukaan terveellistä syötävää.

MIKÄLI RIKON EDELLÄ MAINITTUJA SÄÄNTÖJÄ

 1. Opettaja tai koulunjohtaja voi määrätä minut siivoamaan aiheuttamani sotkut.
 2. Opettajalla tai koulunjohtajalla on oikeus määrätä minut kasvatuskeskusteluun enintään kahdeksi tunniksi koulupäivän aikana tai sen jälkeen. Kasvatuskeskustelusta täytetään kasvatuskeskustelulomake, ja se tallennetaan Wilmaan. Kasvatuskeskustelusta kerrotaan huoltajille joko puhelimitse tai kirjallisesti.
 3. Opettaja tai koulunjohtaja voi määrätä minut enintään kahdeksi tunniksi jälki-istuntoon. Jälki-istunnossa minulla voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä sekä muita harjoituksia ja tehtäviä. Minut voidaan myös velvoittaa istumaan hiljaa jälki-istunnon ajan.
 4. Koulunjohtaja voi antaa minulle kirjallisen varoituksen, jos häiritsen opetusta, rikon koulun järjestystä tai menettelen vilpillisesti.
 5. Jos jatkan epäasiallista käytöstä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen jälkeen, sivistyslautakunta voi erottaa minut enintään kolmeksi kuukaudeksi.
 6. Jos häiritsen opetusta, opettaja tai koulunjohtaja voi määrätä minut poistumaan luokasta jäljellä olevan oppitunnin ajaksi.
 7. Jos olen vaaraksi muille tai opetus häiriintyy kohtuuttomasti käytökseni vuoksi, koulunjohtaja voi evätä osallistumiseni opetukseen enintään jäljellä olevan työpäivän ajaksi.
 8. Opettaja tai koulunjohtaja voi määrätä minut tekemään laiminlyömiäni kotitehtäviä tunniksi koulun jälkeen.

Tiedän, että

 • Koulunjohtajalla tai opettajalla on oikeus tarkastaa tavarani. Koulunjohtaja tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa.
 • Koulunjohtajalla tai opettajalla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa on suunnitelma kurinpitokeinojen ja kasvatuskeskustelujen käyttämisestä.

http://www.oph.fi/download/163777_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf

Kurinpitokeinoista ja muista seuraamuksista säädetään perusopetuslain 35 ja 36 §:issä.

Perusopetuslain mukaisista turvaamistoimenpiteistä säädetään perusopetuslain 36 §:ssä.

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628#L7P35

JÄRJESTYSSÄÄNNÖISTÄ TIEDOTTAMINEN

 1. Järjestyssäännöt käydään opettajien ja avustajien kanssa läpi lukuvuoden alussa.
 2. Järjestyssäännöt käydään oppilaiden kanssa läpi lukuvuoden alussa.
 3. Järjestyssäännöt ovat luettavissa Wilmassa pysyvissä tiedotteissa sekä Kirkonkylän koulun pedanet-sivuilla.
 4. Järjestyssäännöt tarkistetaan vähintään joka kolmas vuosi.

Liite järjestyssääntöihin

MENETTELYOHJEET KIUSAAMISTAPAUKSESSA


Koulukiusaaminen on pitkäaikaista, henkistä tai ruumiillista väkivaltaa, jonka yksilö tai ryhmä kohdistavat yhteen uhriin. Kiusaamisessa on olemassa osapuolten välinen epätasapaino, jolloin kiusattu joutuu puolustautumaan tai on avuton kiusaajaa tai kiusattuja vastaan. Kiusaaminen tapahtuu usein piilossa.

Oppilaiden välisessä toiminnassa on tärkeää erottaa leikinomainen kiusoittelu, härnääminen ja kahinointi varsinaisesta kiusaamisesta. On kuitenkin hyvä muistaa, että koulukiusaamisessa on aina kyse subjektiivisesta kokemuksesta ja osapuolet voivat kokea tilanteen eri tavalla.

Koulukiusaamiseen voi liittyä seuraavia piirteitä:
• Kiusaaminen on ruumiillista
• Sillä alistetaan ja loukataan toista
• Se on tahallista ja tietoista
• Se tapahtuu toistuvasti
• Kiusaajan ja kiusatun välillä vallitsee epätasapaino
• Kiusaaminen voi olla ryhmän sisäistä tai siitä eristävää, suoraa tai epäsuoraa ja siihen voi liittyä ryhmän vahvistava tai hyväksyvä käyttäytyminen.


Miten toimit, jos olet huomannut kiusaamista:
• Kerro aikuiselle, jos huomaat kiusaamista.
• Ole kiusatulle kaveri, älä jätä häntä yksin.
• Rohkaise kiusattua kertomaan kiusaamisesta jollekin aikuiselle, voit myös itse tarjoutua kertomaan hänen puolestaan.
• Jos olet kiusattu, pyri löytämään ystävä, jonka kanssa olet vahvempi.
• Kiusaamistilanteessa sano päättäväisesti ja tarkasti, mistä et pidä: ”Jätä minut rauhaan, koska en pidä siitä, että sinä…”

Miten koulussa toimitaan?
Luokissa käsitellään ja keskustellaan kiusaamisesta oppilaiden kanssa. Kun havaitaan kiusaamista, siihen puututaan heti. Koulussa, jossa toimii KiVa-tiimi, se hoitaa esille tulleet, tosituvat ja jatkuvat kiusaamistapaukset seuraavanlaisesti:
- Keskustellaan sekä kiusatun että kiusaajan kanssa yksin.
- Tilannekohtaisesti keskustellaan osapuolten kanssa yhdessä.
- Ilmoitetaan kummankin osapuolen kotiin.
- Tilannetta seurataan kaksi viikkoa, jonka jälkeen on seurantakeskustelu osapuolten kanssa.

A. Jos kiusaaminen on loppunut ja tilanne on rauhoittunut, sovitaan mahdollisista jatkokeskusteluista. Välituntivalvojat ja koulun aikuiset seuraavat tilannetta.
B. Jos kiusaaminen on jatkunut, kutsutaan huoltajat koululle, keskustellaan kaikki osapuolet yhdessä. Koulun johtaja osallistuu keskusteluihin.


Tilanteen vielä jatkuessa asia viedään oppilashuoltoryhmään. Muut tilanteen hoitoon osallistuvat tahot ovat tällöin poliisi, perhetyöntekijä, psykologi.


Kiusaamisen jatkuessa käytetään koulun rankaisukeinoja, voimakkaimpana määräaikaista koulusta erottamista.