Järjestyssäännöt

Polvijärvenkoulujen järjestyssäännöt


Järjestyssääntöjen tarkoitus


Järjestyssäännöt ovat välttämättömiä päivittäisen työn mahdollisimman rauhallisen sujumisen kannalta. Järjestyssääntöjen noudattamisella luodaan kouluyhteisön jäsenille hyvät työskentely- ja opiskeluedellytykset, lisätään viihtyvyyttä, turvallisuutta ja yksilön oikeusturvaa.

Sääntöjä noudattamalla kouluyhteisöön kuuluvat oppivat toimintakykyisiksi ja vastuuta kantaviksi yhteisön jäseniksi. Olet vastuussa itsestäsi, opiskelustasi ja tulevaisuudestasi.

Koulualue ja –aika

1. Koulualueeseen kuuluu koulun piha-alueet (karttaliite kouluittain) ja liikuntapaikat.
2. Kouluajaksi katsotaan lukujärjestyksen mukainen työpäivä sekä muut koulun (työsuunnitelman mukaiset) järjestämät tilaisuudet koulussa ja koulun ulkopuolella.

Koulumatkat
1. Koulumatkoilla on noudatettava liikennesääntöjä.
2. Koulutaksissa on käytettävä turvavöitä ja pyöräillessä pyöräilykypärää. (Tieliikennelaki 90§)
3. Koulun pihasta lähdettäessä ja muilla risteysalueilla on noudatettava erityistä varovaisuutta.
4. Käyttäydy kohteliaasti myös koulumatkoillasi.
5. Jos koulukyyti tulee aamulla ennen kello 8.30, voit mennä odottelemaan koulun alkua omaan luokkaan, ulos siirrytään kello 8.35.
6. Kouluun tullaan ajoissa, mutta ei turhan aikaisin (omilla kyydeillä kulkevat). Koulun päätyttyä lähdetään viivyttelemättä suoraan kotiin.
7. Polkupyöriä säilytetään lukittuina pyörätelineissä.
8. Koulumatkat eivät kuulu koulun valvonnan piiriin

Oppitunnit

1. Oppituntien alkaminen ilmoitetaan kellonsoitolla.
2. Ulkovaatteet ja kengät jätetään niille varatuille paikoille.
3. Oppitunnilla osallistutaan aktiivisesti opiskeluun kunnioittaen luokan työrauhaa. Jokaisella on oltava mahdollisuus menestyä opiskelussaan muiden sitä häiritsemättä.
4. Tehtävät suoritetaan annettujen ohjeiden mukaan, myös kotitehtävät.
5. Puheenvuoroa pyydetään viittaamalla.
6. Kouluvilppi (lunttaaminen, kuiskaaminen) on kielletty.
7. Käsityö-, liikunta- ja erityistiloihin mennään vasta opettajan tultua paikalle.
8. Tunnin loputtua siirrytään välittömästi välitunnille, käytävässä juoksematta ja meluamatta.

Välitunnit

1. Välituntien aikana oppilaat ovat ulkona, ellei sääolosuhteista johtuen
toisin ilmoiteta. Pakkasraja on –15 astetta. Tällöinkin käydään ruokavälitunnilla ulkona.
2. Välitunneilla ei saa poistua koulualueelta.
3. Välitunnilla
- ei ajella pyörillä, eikä käytetä rullalautoja, -luistimia.
- ei heitellä lumipalloja, kiviä käpyjä tms. muualla, kuin niille erikseen merkityillä paikoilla.
- ei toimita omaa tai toisen turvallisuutta vaarantavalla tavalla.
4. Tapaturman sattuessa on siitä välittömästi ilmoitettava välituntivalvojalle.

Ruokailu

1. Ruokailu tapahtuu ruokalassa. Jokaiselle luokalle on omat paikat.
2. Ruokailussa noudatetaan hyviä käyttäytymis- ja ruokailutapoja.
Maistetaan kaikkia tarjolla olevia ruokia.
3. Rauhallinen ja asiallinen keskustelu on sallittua.
4. Astiat palautetaan siististi palautushihnalle.

Poissaolot

1. Koulusta voi olla pois sairauden vuoksi tai hyväksyttävästä syystä myönnetyllä luvalla. Oman
opettajan luvalla 1-5 päivää. Yli viiden päivän poissaolon myöntää koulun johtaja.
2. Poissaolosta on tehtävä ilmoitus välittömästi koululle.

Turvallisuus
1. Jokaisella oppilaalla on oikeus turvalliseen kouluympäristöön ja fyysiseen koskemattomuuteen.
2. Kaikenlainen kiusaaminen on koulussa kielletty.
Menettelytapaohje kiusaamistilanteissa liitteenä.
3. Oppilaan on noudatettava erikseen määriteltyjä turvallisuusohjeita niitä vaativissa tilanteissa ja
tiloissa (käsityö-, liikunta-, erityistilat).
4. Juokseminen luokissa, eteisessä ja käytävissä on turvallisuussyistä kiellettyä.
5. Kouluun ei saa tuoda alaikäiseltä kiellettyjä alkoholi- ja tupakkalain mukaisia
tuotteita, vahingoittamiseen /lyömiseen soveltuvia esineitä/aineita eikä ampumiseen
soveltuvia esineitä/laitteita.
6. Väkivallasta puhuminen ja sillä uhkaaminen on kiellettyä.

Tavaroista huolehtiminen

1. Huolehdi, että sinulla on tarvittavat välineet ja varusteet mukana.
2. Älä käytä luvatta toisen omaisuutta.
3. Soittimia ja urheiluvälineitä saa käyttää vain opettajan luvalla. Ne on käytön jälkeen palautettava
omille paikoilleen.
4. Käsittele koulun omaisuutta ja koulutarvikkeita huolellisesti, koulun ja toisen omaisuuden
tahallinen turmeleminen on oppilaan itsensä korvattava. (liite 2)
5. Oppilailla voi olla koulussa mukanaan mobiililaite, se on oltava äänettömänä koulupäivän aikana.
Koulu ei ole vastuussa oppilaiden mobiililaitteista.
6. Koulun alueella tulee noudattaa siisteyttä. Ympäristöä, puita ja istutuksia ei saa turmella.

Hyvät tavat

1. Noudata hyviä tapoja. Sanat kiitos, ole hyvä ja anteeksi kuuluvat hyvään kansalaiskäyttäytymiseen.
2. Hyvä käytös on toisen huomioon ottamista.
3. Ystävällisyys ja kohteliaisuus luovat viihtyvyyttä.
4. Suvaitsevaisuus on kaikkien yhteinen päämäärä.

Sääntöjen soveltaminen

1. Järjestyssäännöt käydään perusteellisesti läpi kaikkien oppilaiden kanssa ja tarvittaessa
selvennetään niiden sisältöä.
2. Opettajat ja muu henkilökunta, mukaan lukien koulukyytien kuljettajat, valvovat omalta
osaltaan asiallista käyttäytymistä.
3. Sääntöjen noudattamista vahvistetaan opastuksella ja keskustelujen avulla.
4. Sääntöjen rikkomistapauksissa pyritään pääsemään haluttuun lopputulokseen
ensisijaisesti kasvatuskeskustelujen avulla.
5. Yhteistyöllä kaikkien kouluyhteisön jäsenten ja kotien kanssa luodaan viihtyisä ja
turvallinen oppimisympäristö.

Selvistä ja toistuvista sääntöjen rikkomisista voidaan rangaista perusopetuslain 36§:n mukaisesti:
- kasvatuskeskustelut, (käytävä ensisijaisesti, LIITE)
- oppilas voidaan määrätä poistumaan luokasta oppitunnin jäljellä olevaksi ajaksi.
- oppilas voidaan määrätä enintään kahden tunnin jälki-istuntoon.
- koulun johtaja voi antaa oppilaalle kirjallisen varoituksen.
- oppilas voidaan erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi.
- kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään.

Muut määräykset
Niistä asioista, joista ei järjestyssäännöissä erikseen mainita, noudatetaan muita voimassa olevia säännöksiä. (lastensuojelu-, oppilashuolto-, rikoslaki etc…)