Oppimisen tuki

Jokaisella oppilaalla on oikeus omista lähtökohdistaan käsin onnistua oppimisessa, kehittyä ja kasvaa oppijana sekä ihmisenä. Koulutyössä otetaan huomioon monenlaiset oppijat ja oppimisen erilaiset lähtökohdat. Erityistä huomiota kiinnitetään oppimisen esteiden ja oppimisvaikeuksien varhaiseen tunnistamiseen. Koulun tavoitteena on tarjota oppilaille riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti, kun tuen tarve ilmenee.

Oppilaan tuki pyritään järjestämään yleisopetuksen yhteydessä aina kun se on oppilaan edun mukaista. Oppilaalle annettava tuki on joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja muuttuu tuen tarpeen mukaan. Tuen toteuttamisessa käytetään monipuolisesti eri keinoja, kuten opetuksen ja tehtävien eriyttämistä, samanaikaisopetusta, joustavia oppilaiden ryhmittelyjä, ohjaajapalveluita, tukiopetusta, osa-aikaista erityisopetusta, pienryhmäopetusta ja erilaisia oppilashuollon palveluita. Tukimuotoja käytetään sekä yksittäin että yhdessä toisiaan täydentävinä. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.

Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaisesti oppilaalle annettavaa lyhytaikaista tukea kutsutaan yleiseksi tueksi. Jos oppilas tarvitsee oppimisessaan säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, hänelle annetaan tehostettua tukea. Tehostettu tuki on suunnitelmallista ja perustuu moniammatilliseen pedagogiseen arvioon. Tehostetussa tuessa oppilaan saama tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.

Jos tehostettu tuki ei ole riittävää kartoitetaan oppilaan eteneminen opinnoissaan sekä oppilaan tukitoimet ja suunnitellaan, millaisia tukitoimia oppilaalle tulisi jatkossa järjestää erityisen tuen piirissä. Kartoituksen perusteella oppilaalle tehdään yhteistyössä oppilaan, huoltajien ja opettavien opettajien kanssa oppimissuunnitelma tai henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Pedagoginen tiimi

Pedagoginen tiimi koordinoi kolmiportaisen tuen toteutumista koulussa ja seuraa oppilaan tuen tarvetta ja kohdentumista säännöllisesti lukuvuoden aikana . Pedagoginen tiimi käsittelee pedagogiset asiakirjat, käsittelee oppilaan tuen järjestämistä moniammatillisessa yhteistyössä oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa ja huolehtii prosessin kulusta.

Pedagogisen tuen tiimiin kuuluvat rehtori, apulaisrehtori, erityisopettajat ja tarvittaessa oppilashuollon toimijoita.

Oppilaan tuen tarpeisiin liittyvissä asioissa huoltaja voi olla yhteydessä ensisijaisesti oman koulun opettajiin, erityisopettajaan, rehtoriin, apulaisrehtoriin tai koulupsykologiin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä