KE1

Opetussuunnitelman mukaiset kurssisisällöt

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija
• saa kuvan kemiasta, sen mahdollisuuksista ja merkityksestä
• syventää aiemmin opittujen kemian perusteiden ymmärtämistä kurssilla käsiteltävien asioiden yhteydessä
• osaa orgaanisten yhdisteiden rakenteita, niiden ominaisuuksia ja reaktioita sekä ymmärtää niiden merkityksen ihmiselle ja elinympäristölle
• tuntee erilaisia seoksia sekä niihin liittyviä käsitteitä
• kehittää tietojen esittämisessä ja keskustelussa tarvittavia valmiuksia
• oppii kokeellisen työskentelyn, kriittisen tiedonhankinnan ja -käsittelyn taitoja
• osaa tutkia kokeellisesti orgaanisten yhdisteiden ominaisuuksia, reaktioita ja erotus- ja tunnistamismenetelmiä sekä osaa valmistaa liuoksia.

Keskeiset sisällöt
orgaanisia yhdisteryhmiä kuten hiilivetyjä, orgaanisia happiyhdisteitä, orgaanisia typpiyhdisteitä sekä niiden ominaisuuksia ja sovelluksia
• orgaanisissa yhdisteissä esiintyvät sidokset sekä poolisuus
erilaiset seokset, ainemäärä, pitoisuus
• orgaanisten yhdisteiden hapettumis- ja pelkistymisreaktioita sekä protoninsiirtoreaktioita

Muita huomioita kurssista
• käsiteltävät aihekokonaisuudet hyvinvointi ja turvallisuus, kestävä kehitys sekä teknologia ja yhteiskunta

Vanha peda.net

Harjoitustehtäviä 1

Tee oppikirjan MOOLI 1 sivulla 18 olevasta tehtävästä 17 seuraavat kohdat:

e) Suomen kemianteollisuuden tärkeitä tuotteita
f) kuuluisia suomalaisia kemistejä
g) nanokemia
h) molekyyligastronomia

Kirjoita vastauksesi (yksi A4) Wordillä ja palauta tiedosto palautuslaatikon kautta.

Harjoitustehtäviä 3Tee ylläolevissa tiedostoissa olevat tehtävät ja palauta tiedostot palautuslaatikon avulla

Harjoitustehtävä 4

Kaivovesitutkimus, oppikirja s 37


Palauta raportti palautuslaatikon kautta.

Harjoitustehtävä 5

Kirjoita esseevastaus aiheesta joko a) Allotropia tai b) Kovalenttinen sidos

Palauta vastaustiedostot palautuslaatikon kautta.

Harjoitustehtävä 6

Kuinka monta litraa polttoainetta arvioisit kulutettavan Jyväskylän(hyvä Jyp) kokoisessa kaupungissa
aamuruuhkan aikana. Esitä vastaukseesi perustelut.