5.4.2.1 Suomi, A-oppimäärä

5.4.2.1 Suomi, A-oppimäärä

Opetuksen tavoitteet

Suomen kielen A-oppimäärän erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

  • suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B2.1 vuorovaikutuksen ja tulkinnan taidoissa sekä B1.2 tuottamisen taidoissa ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla 1 ja 2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Opintojen edetessä kiinnitetään kursseilla käsiteltävien aiheiden yhteydessä enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Opintojen aikana ja erityisesti opintojen loppuvaiheessa painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti kaikkia kielitaidon osa-alueita, suullista ja kirjallista vuorovaikutustaitoa kokonaisuudessaan samanarvoisesti painottaen. Painotukset voivat vaihdella kursseittain.

1. Arkielämä, lähiympäristö ja terveys (FINA1)

Kurssilla käsitellään opiskelijan arkipäivään ja lähiympäristööön liittyviä tilanteita ja toimintaa. Kerrataan ja syvennetään jokapäiväisiä sosiaalisia tilanteita ja asioimistilanteita painottaen viestinnällisiä valmiuksia. Harjoitellaan ilmaisemaan itseään suullisesti ja kirjallisesti esimerkiksi kouluun ja kotiin, ruokailutottumuksiin, terveyteen ja vapaa-aikaan liittyvissä tilanteissa.

2. Luonto ja tiede (FINA2)

Kurssilla harjoitellaan viestinnällisiä valmiuksia keskustelemalla ja pitämällä esityksiä. Opiskelijat opettelevat hyödyntämään itse- ja vertaisarviointia. Käsitellään luontoon, ympäristöön ja tieteeseen liittyviä aiheita esimerkiksi kestävän kehityksen, turismin ja virkistäytymisen näkökulmista. Luetaan joitakin teemaan liittyviä asia- ja kaunokirjallisia tekstejä ja laajennetaan sanastoa.

3. Tekniikka ja kulutus (FINA3)

Kurssilla tutustutaan erilaisiin digitaalisiin työkaluihin niitä myös käyttäen. Käsitellään tekniikkaan, kulutukseen ja kauppaan liittyviä teemoja.

4. Yhteiskunta ja tiedotusvälineet (FINA4)

Kurssilla opetellaan tekemään tiivistelmiä esiteltäessä ja keskusteltaessa erilaisista suomalaista yhteiskuntaa käsittelevistä mediateksteistä. Kurssilla tuodaan esiin, minkälaisia eri ilmaisutapoja tiedotusvälineet käyttävät esimerkiksi käsitellessään politiikkaan, tutkimukseen tai maailman ajankohtaisiin tapahtumiin liittyviä asiakysymyksiä.

5. Koulutus ja työelämä (FINA5)

Kurssilla opetellaan tulkitsemaan ja tuottamaan erityyppisiä aiheeseen liittyviä tekstejä. Käsitellään koulutukseen, ammatteihin ja elinkeinoihin liittyviä teemoja yhteiskunnan ja opiskelijan omasta näkökulmasta.

6. Suomalainen kulttuuri ja kirjallisuus (FINA6)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa sekä suomenkielisen kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemusta nuorten näkökulmasta. Luetaan vähintään yksi kaunokirjallinen teos ja esitellään se joko suullisesti tai kirjallisesti. Tutustutaan joihinkin suomalaisiin kuvataiteilijoihin, kirjailijoihin ja säveltäjiin. Kirjallisissa tehtävissä painotetaan eri tekstilajien edellyttämää kielenkäyttöä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää suomen kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä kirjallinen tai suullinen suomenkielinen osuus tai kokonaisuus.

7. Viesti kirjoittaen (FINA7)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa suomen kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan ja tuotetaan fakta- ja fiktiotekstejä sekä eri tekstilajien tekstejä, kuten kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Harjoitellaan taitoa toistaa tai kääntää tekstisisältöjä suomen kielellä ja suomen kielestä. Kurssilla voidaan kerrata kielitietoa perusrakenteista opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

8. Viesti puhuen (FINA8)

Kurssilla harjoitellaan taitoa puhua ja ilmaista itseään suomen kielellä virallisissa ja epävirallisissa tilanteissa. Harjoitellaan taitoa ilmaista itseään vapaasti, tehdä kysymyksiä, kertoa, keskustella, kuvailla, haastatella, argumentoida sekä pitää esityksiä. Suullisten esitysten tekemisessä voidaan hyödyntää digitaalisia työvälineitä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä