5.4.2.4 Suomi, äidinkielenomainen oppimäärä

5.4.2.4 Suomi, äidinkielenomainen oppimäärä

Äidinkielenomaisen suomen kielen opetuksen tavoitteena on tarjota kaksikielisille ruotsinkielistä lukiota käyville opiskelijoille mahdollisuus kehittää edelleen suomen kielen taitojaan sekä vahvistaa heidän kielellistä ja kulttuurista identiteettiään. Kurssit on jäsennetty samojen teemojen alle kuin A-oppimäärän mukaisessa opetuksessa, jotta opinnot voidaan järjestää sekä erillisinä kursseina että yksilöllisenä opiskeluna.

Opetuksen tavoitteet

Suomen kielen äidinkielenomaisen oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

  • syventää taitoaan käyttää suomen kielen rakenteita

  • syventää kielitietoaan suomen kielestä ja kehittää taitoaan vertailla suomea ruotsiin ja muihin kieliin kehitttääkseen kielitaitoaan vivahteikkaammaksi

  • kasvattaa sanastoaan vivahteikkaammaksi pystyäkseen lukemaan, tulkitsemaan, tuottamaan ja hyödyntämään erilaisia yleissivistäviä tai koulutukseen liittyviä tekstejä

  • tutustuu suomenkieliseen kulttuuriin ja kirjallisuuteen sekä lukee ja analysoi suomenkielistä kaunokirjallisuutta

  • kehittää edelleen taitoaan toimia tavoitteellisena suomen kielen puhujana, kuuntelijana, lukijana ja kirjoittajana erilaisissa viestintäympäristöissä

  • suhteuttaa omaa osaamistaan kielitaidon kehittyvän kuvausasteikon tasoon B2.2 ja arvioi omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen

  • kykenee lukion jälkeen suoriutumaan vaativistakin opinnoista ja työtehtävistä myös suomeksi.

Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla 1 ja 2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Opintojen edetessä kiinnitetään kursseilla käsiteltävien aiheiden yhteydessä enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Opintojen aikana ja erityisesti opintojen loppuvaiheessa painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella kursseittain.

1. Arkielämä, lähiympäristö ja terveys (FIM1)

Kurssilla syvennetään taitoa ilmaista itseään tarkasti ja vivahteikkaasti erilaisissa kurssin teemaan liittyvissä yhteyksissä kiinnittäen huomiota puhutun ja kirjoitetun kielen eroavaisuuksiin. Huomiota kiinnitetään myös spontaanin puhekielen, slangin, murteiden ja yleiskielisen suomen eroihin. Valmistellaan ja pidetään lyhyitä puheita. Käsitellään ja analysoidaan novelleja ja muuta kaunokirjallisuutta.

2. Luonto ja tiede (FIM2)

Kurssilla käsitellään erilaisia puhuttuja ja kirjoitettuja tekstejä, myös kaunokirjallisia, jotka käsittelevät luontoa, ympäristöä, tiedettä ja kestävää kehitystä. Laajennetaan kurssin teemaan liittyvää sanastoa. Valmistellaan ja pidetään pidempikestoisempia projektiesittelyjä sekä opitaan arvioimaan omia ja muiden esityksiä.

3. Tekniikka ja kulutus (FIM3)

Kurssilla tutustutaan teksteihin, joissa yhdistyvät kuva, ääni ja kirjoitus sekä näiden tapaan ilmaista asioita. Käsitellään kulutukseen, kauppaan, tekniikkaan ja tieto- ja viestintäteknologiaan liityviä tekstejä suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen. Luetaan asiayhteyteen sopivaa kaunokirjallisuutta ja keskustellaan niistä esimerkiksi digitaalisia keskustelualustoja hyödyntäen.

4. Yhteiskunta ja tiedotusvälineet (FIM4)

Kurssilla tuotetaan kurssin teemaan liittyviä tekstejä kiinnittäen huomiota tekstin jäsentämiseen, kappalejakoon, vaihtelevaan kielenkäyttöön sekä tekstin yhtenäisyyteen. Hyödynnetään erityyppisiä mediatekstejä ajankohtaisista tapahtumista kiinnittäen huomiota tekstin tyyliin ja tapaan rakentua. Luetaan kaunokirjallisuutta ja luodaan yhteyksiä kirjallisuuden ja mediatekstien välille.

5. Koulutus ja työelämä (FIM5)

Kurssilla harjoitellaan erityyppisten kurssin teemaan liittyvien tekstien kirjoittamista sekä valmistautumista työhaastatteluun. Työskennellään koulutukseen, työ- ja elinkeinoelämään liittyvien tekstien kanssa. Harjoitellaan kääntämistä suomesta ja suomen kielelle valottaen kielten välisiä eroja. Harjoitellaan tekstin tiivistämistä kummallakin kielellä.

6. Suomalainen kulttuuri ja kirjallisuus (FIM6)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään monilukutaitoa sekä suomenkielisen kulttuurin ja kirjallisuuden tuntemusta. Syvennetään myös taitoa ymmärtää kieli esteettisenä ja kulttuurisena vaikuttajana. Luetaan ja analysoidaan kaunokirjallinen teos. Syvennetään taitoa kirjoittaa tuottamalla eri tekstilajien kirjoituksia.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää suomen kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä kirjallinen tai suullinen suomenkielinen osuus tai kokonaisuus.

7. Viesti kirjoittaen (FIM7)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita kriittisesti ja tuottaa suomen kieltä erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan ja tuotetaan fakta- ja fiktiotekstejä sekä eri tekstilajien tekstejä, kuten kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Tuotetaan erilaisia digitaalisia tekstejä opiskelijoiden tarpeiden tai toiveiden mukaan. Kurssilla voidaan kerrata keskeisiä rakenteita opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

8. Viesti puhuen (FIM8)

Kurssilla syvennetään taitoa puhua ja toimia suomen kielellä virallisissa ja epävirallisissa viestintätilanteissa. Kehitetään taitoa ilmaista itseään sekä keskustella ryhmässä ajankohtaisista ja yleissivistykseen kuuluvista ilmiöistä. Kehitetään argumentointitaitoa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä