5.5.1 Vieraat kielet, englanti, A-oppimäärä

Paikalliset kirjaukset

Englannin kurssisisällöissä painotukset hieman muuttuvat aikaisempaan ja aihekokonaisuudet vaihtavat paikkaa kurssien välillä. Englannin osalta erityisesti korostuvat kielenoppimisen taidot, kohdekielelle ominainen vuorovaikutus (esim. aktiivinen kuuntelu puhetilanteissa, englanninkielinen keskeyttää ja osoittaa kiinnostusta kyselemällä paljon enemmän kuin suomenkielinen henkilö) ja kielen merkitys välineenä, ei niinkään oppimisen kohteena. Näiden taitojen kehittyminen edellyttää jo vahvaa kielitaitoa peruskoulun puolelta. Jo ensimmäisenä opiskeluvuotena edellytetään kykyä lukea ja tulkita pitkiä ja monipuolisia tekstejä (mahdollisesti kaunokirjallisuuden lukemista kohdekielellä). Toisaalta ensimmäisenä vuonna painotetaan myös opiskelijan kykyä kehittää omia kielenopiskeluntaitojaan ja tähän opiskelijoita myös ohjataan.

Opetuksessa voidaan käyttää seuraavia menetelmiä:
Pari- ja ryhmätyöskentely
Keskusteluharjoitukset
Toiminnallisia menetelmiä (esim. työpistetyöskentely)
Tiedonhaku kohdekielellä (esimerkiksi haetaan tietoa ja jaetaan toisille, itse haettu tieto jaetaan toisille suullisesti/mahdollisesti tietotekniikan avulla, keskustelun ja pohdinnan pohjana)
Sähköiset menetelmät (mahdollisesti pelit, sanaston opiskeluohjelmat yms.)
Keskustelu- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelu (pari- ja ryhmätyöskentelyn kautta)
Monipuolisten tekstien tuottaminen yksin, parin kanssa sekä ryhmässä (tekstit voivat olla puhuttuja tai kirjoitettuja)

Monipuolisen arvioinnin tukena voidaan käyttää mahdollisesti seuraavia keinoja:
Arviointikeskustelut (painottaen mahdollisesti eri kurssien keskeisiä alueita, esim. opintojen alussa omien opiskelutaitojen kehittäminen)
Itsearviointi
Kurssikoe
Sanakokeet
Välitestit
Kirjoitelmat
Suulliset kokeet
Tuntipalaute → kannustus, hyvien opiskelumenetelmien tukeminen ja palautteen merkitys siinä, että rohkaistaan kielenkäyttöön, palautteen muoto eri tilanteissa, vuorovaikutuksessa ei kiinnitetä huomiota kieliopillisiin virheisiin vaan viestin välittymiseen kohdekielelle tyypillisin keinoin.

Arviointi ei perustu pelkästään kurssikokeeseen vaan huomioidaan myös opiskelijoiden oppimistaitojen ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen ja ohjataan opiskelijaa havainnoimaan omia mahdollisuuksiaan kehittyä. Toisaalta sanaston laajaa hallintaa edellytetään nykyisellään olevassa yo-kokeessa ja myöskään kurssikokeesta täysin luopuminen ei ole realistista ja sanastotestejä on oltava, jotta opiskelijoiden sanasto laajenee ja kehittyy tasaisesti. Toisaalta nämä eivät voi olla myöskään ainoat arviointimenetelmät.

Pakolliset kurssi arvioidaan numeroin 4-10 samoin syventävä kurssi 7. Suullisen taidon kurssi arvioidaan opetushallituksen tuottaman suullisen kokeen ja muiden näyttöjen mukaan.

5.5.1 Vieraat kielet, englanti A-oppimäärä

Opetuksen tavoitteet

Englannin kielen A-oppimäärän opetuksen erityisenä tavoitteena on, että opiskelija

  • kehittyy englannin kielen käyttäjänä sekä toimijana kulttuurisesti moninaisessa maailmassa niin paikallisissa, kansallisissa, eurooppalaisissa kuin globaaleissa yhteisöissä

  • ymmärtää englannin kielen merkityksen ja roolin kansainvälisen kommunikaation kielenä

  • osaa arvioida oman osaamisensa riittävyyttä jatko-opintojen näkökulmasta

  • osaa suunnitella kieliopintojaan tulevaisuuden tarpeitaan varten työelämän ja kansainvälistymisen näkökulmista

  • saa kokemuksia laajempien englanninkielisten tekstien lukemisesta, tulkitsemisesta ja käsittelystä

  • osaa suhteuttaa omaa osaamistaan kehittyvän kielitaidon kuvausasteikon tasoon B2.1 ja arvioida omien taitojensa kehittymistä sekä kehittää taitojaan edelleen.

Pakolliset kurssit

Pakollisilla kursseilla 1–2 painotetaan opiskelutaitojen vankentamista, oman osaamisen kehittämistä yksin ja yhdessä muiden kanssa sekä erilaisissa vuorovaikutustilanteissa toimimista. Kurssista 3 lähtien kiinnitetään enenevässä määrin huomiota eri tekstilajien edellyttämään kieleen. Kursseilla 4–6 painotetaan kieltä tiedonhankinnan, olennaisen tiedon tiivistämisen ja tiedon jakamisen välineenä.

Jokaiselle kurssille varataan tilaa käsitellä ajankohtaisia tai paikallisia asioita, joista voidaan sopia yhdessä. Oppiainerajat ylittävää tai aihekokonaisuuksia avaavaa opetusta voidaan toteuttaa kaikilla kursseilla. Kursseilla harjoitellaan monipuolisesti sekä suullista että kirjallista vuorovaikutusta, joskin painotukset voivat vaihdella kursseittain.

1. Englannin kieli ja maailmani (ENA1)

Kurssilla kartoitetaan opiskelijan kielitaidon eri osa-alueiden osaamista ja kehittämisen kohteita, analysoidaan ja arvioidaan omia kieltenopiskelutaitoja, asetetaan tavoitteita englannin opiskelulle ja etsitään keinoja oman ja yhteisen osaamisen kehittämiseksi. Kurssilla pohditaan maailman kielellistä monimuotoisuutta, englannin kieltä globaalina ilmiönä sekä kielitaitoa välineenä kasvattaa kulttuurista osaamista. Aihepiirit ja tilanteet liittyvät opiskeluun, nuoren elämänpiiriin ja kielenkäyttötarpeisiin.

2. Ihminen verkostoissa (ENA2)

Kurssilla harjoitellaan toimintaa kielelliseltä ja kulttuuriselta vaativuudeltaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa eri viestintäkanavia käyttäen, myös kansainvälisessä kontekstissa. Syvennetään taitoa toimia aktiivisena keskustelijana ja toista kuuntelevana kielenkäyttäjänä. Harjaannutetaan taitoa muotoilla mielipiteitä sekä käydä merkitysneuvotteluja. Monipuolistetaan erilaisissa vuorovaikutustilanteissa tarvittavien strategioiden valikoimaa. Kurssilla käsitellään ihmissuhteisiin liittyviä teemoja ja niiden yhteydessä psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Pohditaan myös teknologian ja digitalisaation merkitystä vuorovaikutukselle ja hyvinvoinnille.

3. Kulttuuri-ilmiöitä (ENA3)

Kurssilla laajennetaan ja syvennetään opiskelijoiden monilukutaitoa. Kurssilla tehdään eri tekstilajien tuotoksia painottaen tekstilajille ominaista kielellistä tarkkuutta. Aihepiireinä ovat erilaiset kulttuuriset ilmiöt, englanninkieliset mediat sekä luova toiminta.

4. Yhteiskunta ja ympäröivä maailma (ENA4)

Kurssilla kehitetään tiedonhankintataitoja ja kriittistä lukutaitoa sekä harjoitellaan aktiivista toimijuutta englannin kielellä. Tutustutaan erilaisiin yhteiskunnallisista ilmiöistä käytäviin keskusteluihin erityisesti aktiivisen kansalaisuuden näkökulmasta. Pohditaan yksilöiden ja yhteisöjen vastuita ja toimintamahdollisuuksia, kuten ihmisoikeuskysymyksiä ja vaikuttamismahdollisuuksia kansalaisyhteiskunnassa.

5. Tiede ja tulevaisuus (ENA5)

Kurssilla syvennetään tekstin tulkinnan ja tuottamisen sekä tiedonhankinnan taitoja hakemalla tietoa opiskelijoita kiinnostavista tiedon- ja tieteenaloista. Harjaannutaan jakamaan omia tietoon tai mielipiteeseen perustuvia näkökantoja.Pohditaan erilaisia tulevaisuudenvisioita erityisesti teknologian ja digitalisaation näkökulmista sekä englannin kielen asemaa kansainvälisenä tieteen ja teknologian kielenä. Aihepiirit nousevat eri tiedon- ja tieteenaloista.

6. Opiskelu, työ ja toimeentulo (ENA6)

Kurssilla syvennetään käsitystä kielitaidosta työelämätaitona ja sosiaalisena pääomana. Tutustutaan tekstilajeihin, joita opiskelijat kohtaavat mahdollisissa jatko-opinnoissa tai työelämässä. Pohditaan jatko-opinto- tai urasuunnitelmia ja työntekoa myös kansainvälisessä kontekstissa. Käsitellään talousasioita, jotka liittyvät itsenäistyvän, työelämään astuvan nuoren elämänpiiriin, sekä laajempia talouden ilmiöitä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

Kursseilla syvennetään opiskelijan taitoa käyttää englannin kieltä eri tarkoituksiin. Kursseilla harjoitellaan tekstien tulkitsemista ja tuottamista yksin ja yhdessä sekä kerrataan kielitietoa opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Kursseihin voidaan integroida muihin opintoihin liittyvä laajahko kirjallinen tai suullinen englanninkielinen osuus tai kokonaisuus.

7. Kestävä elämäntapa (ENA7)

Kurssilla syvennetään taitoa tulkita ja tuottaa englantia erilaisissa kirjallisissa vuorovaikutustilanteissa ja erilaisille yleisöille. Kurssilla analysoidaan tai tuotetaan eri tekstilajien tekstejä, kuten fiktiivisiä tai ei-fiktiivisiä, kertovia, kuvaavia, pohtivia, ohjaavia tai kantaa ottavia tekstejä. Kurssilla jatketaan oppimäärän pakollisten kurssien teemojen käsittelyä ekologisen, taloudellisen sekä sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävän elämäntavan näkökulmasta ottaen huomioon opiskelijoiden tarpeet tai kiinnostuksen kohteet.

8. Viesti ja vaikuta puhuen (ENA8)

Kurssilla syvennetään taitoa tuottaa kieltä suullisesti, taitoa ymmärtää puhuttua kieltä ja rakentaa dialogia. Vankennetaan puhumisen sujuvuutta sekä harjoitellaan valmistelua edellyttävää suullista tuottamista. Kurssilla kerrataan oppimäärän pakollisilla kursseilla käsiteltyjä aihepiirejä tai niitä täydennetään opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä