5.22 Teemaopinnot

Paikalliset kirjaukset

Teemaopintojen sisältö vaihtelee Pielaveden lukiossa vuosittain. Jos opiskelija suorittaa saman otsikon alla olevan kurssin toiseen kertaan eri sisällöin, kirjataan toinen kurssisuoritus kohtaan Muut paikalliset kurssit (5.2?, MUPA) TÄMÄ MUPA OSIO VIELÄ KESKEN!

1. Monitieteinen ajattelu (TO1)

Tavoitteet

 • monilukutaidon kehittäminen
 • esim. verkkoesityksen koostaminen tekstillä, kuvalla, äänellä ja liikkkeellä (multimodaalisuus)
 • yhteistyötaitojen kehittäminen
Keskeiset sisällöt
 • johonkin teemaan, aihepiiriin tai tapahtumaan perehtyminen
 • kurssi rakentuu eri tieteenalojen ja oppiaineiden sisällöille ja käsitteistölle valitun aiheen mukaisesti
Toteutus
 • valitaan kurssille ajankohtainen teema, ideoita kootaan opiskelijoilta ja opettajilta
 • haetaan, arvioidaan ja jaetaan aiheesta tietoa nykyteknologiaa hyödyntäen
 • tuotetaan ja jaetaan esim. multimodaalisia tekstejä, kuvia, musiikkia
 • tuotetaan jokin kokonaisuus, esim. näyttely, esitys, teemapäivä
Esim.
TO11

Yksi mahdollinen teemajakso voisi olla maailman tilanne nyt. Aihekokonaisuus mahdollistaisi ajankohtaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimisen. Toisaalta kokonaisuuteen voitaisiin liittää myös biologiaa ja maantiedettä ja pohtia luonnon ja ympäristön tilannetta paikallisesti sekä maailmanlaajuisesti. Englannin kieli voi toimia ainakin osittain tiedonhaun kielenä ja osa tuotettavista teksteistä tai keskusteluista voitaisiin tuottaa myös vieraalla kielellä. Äidinkielestä ja englannista voidaan myös tuoda mediakriittisyyttä ja tiedonhakutaitojen kehittämistä kokonaisuuteen. Historia ja yhteiskuntaoppi tietysti sopivat ehdottomasti tähän kokonaisuuteen. Kemian voisi liittää tarkempaan tarkasteluun ihmisen osuudesta luonnon ja ympäristön saastumiseen ja sen vaikutuksiin.

TO12

Vaikuttamaan pyrkivä opintokokonaisuus. Esimerkiksi biologian, maantieteen, historian tms. alalta voisi nousta esiin ongelmakysymys, johon opiskelijat haluaisivat vaikuttaa ja ottaa kantaa. Yhteiskuntaopin tunneilla olisi mahdollista perehtyä virallisiin vaikutusmahdollisuuksiin, äidinkielen kurssi 4 käsittelee kielellistä vaikuttamista, mukaan voisi mahdollisuuksien mukaan yhdistää musiikkia (aihetta kommentoiva musikaaliesitys, protestilaulut), kuvataidetta (lavastus, videokuvaus, julisteet), miksei kieliäkin. Psykologiassa puhutaan vaikuttamisesta psykologisena ilmiönä ja toisaalta mielenosoituksia voitaisiin tarkastella joukko- ja ryhmäilmiöiden näkökulmasta.

TO13

Ilmastonmuutos. Sen käsittelyssä voisi olla mukana hyvin monet oppiaineet (mm. BI, GE, TE, MA, FY ja AI).

2. Tutkiva työskentely teknologialla (TO2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • perehtyy syvällisemmin tieteellisen tutkimuksenteon käytäntöihin
 • opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen

Keskeiset sisällöt

 • perehdytään tieteellisen tutkimuksenteon periaatteisiin ja käytäntöihin
 • tutustutaan eri tutkimusotteisiin (esim. kokeellinen, korrelatiivinen, kuvaileva- ja tapaustutkimus)
 • tutustutaan eri tiedonhankintatapoihin (esim. testit, kyselyt, haastattelut, tarkkailut, fysiologiset mittaukset)
 • laaditaan oma tutkimussuunnitelma ja toteutetaan oma tutkimus
 • lasketaan ja analysoidaan tutkimustulokset (tilastomatemaattiset menetelmät), tehdään graafiset kuvaajat
 • arvioidaan tutkimusta kriittisesti (luotettavuus, objektiivisuus, yleistettävyys, reliabiliteetti, validiteetti)
 • kirjoitetaan ja esitetään tutkimusraportti

Toteutus

 • kurssi toteutetaan useamman oppiaineen yhteistyönä niin, että mukana on matematiikka/tilastotiede, tietojenkäsittely sekä reaaliaineita, joihin tilastolliset tutkimusmenetelmät sopivat
 • opiskelija toteuttaa tutkimuksensa valitsemassaan reaaliaineessa, projekti voi olla esim. reaaliaineeseen liittyvä kokonaisuus, olemassa olevan keksinnön tai uuden keksinnön kehittäminen

Esim.
TO21
Luonnontieteiden yhteinen projekti tai tutkielma
Tutustutaan laajaan kokonaisuuteen, jossa tutustutaan nykyaikaisiin menetelmiin esim. syöpä ja sen hoito, uusiutuva energiantuotto/ bioenergia.


TO22
Kielten ja reaaliaineiden välinen tutkielma
Tutustutaan uuteen tieteen alaan tai kokonaisuuteen, jota kehitetään eteenpäin ja raportoidaan valitulla kielellä.


3. Osaaminen arjessa (TO3)

Tavoitteet

 • Arkielämässä tarvittavien taitojen harjoitteleminen sekä koulun toimintaympäristössä että myös koulun ulkopuolisilla kursseilla ja koulutuksissa

Keskeiset sisällöt

 • Sisällöt määräytyvät toteutustavan mukaan

Toteutus

 • Kurssitoteutus voi olla yksilöllinen ja kurssi voi koostua useammista osista, mutta sen on kuitenkin rakennuttava yhden, eheän teeman ympärille.
 • Toteutus voi perustua myös osaamisen näyttämiseen
Esim.
TO31

Yhteiskunnallinen toimija
Oppilaskuntatoiminta kehittää opiskelijoiden valmiuksia toimia omien ryhmiensä edustajina ja
harjaantua neuvotteluun perustuvaan yhteistoimintaan. Kurssisuoritus on sovellettavissa myös
muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan, kuten nuorten ohjaamiseen ja hygieniapassin suorittamiseen.

TO32
Tutor-kurssi
Opiskelija toimii toisena opiskeluvuotenaan ns. tutorina, joka perehdyttää uusia opiskelijoita lukion
käytänteisiin ja auttaa heitä lukio-opintojen alkuun. Lisäksi tutorit osallistuvat yläkoulun
lukioinfoihin ja lukion vanhempainiltoihin, rekrytoivat ja ohjaavat uusia tutoreita, suunnittelevat
erilaisia teemapäiviä koulutyön piristykseksi ja osallistuvat mahdollisesti päivänavausten pitämiseen. Tutor osallistuu yhteisiin palavereihin ja laatii kaikesta tutorointiin liittyvästä toiminnasta raportin, jonka hän palauttaa ohjaavalle opettajalle lukuvuoden lopussa. Tutoreiden koulutus alkaa ensimmäisen vuosikurssin keväänä ja itse tutorointi tapahtuu toisen vuosikurssin aikana. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä (S) ja opiskelija saa erillisen todistuksen toiminnastaan tutorina. Kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti.
TO33
Stressinhallintakurssi
Tukee opiskelijan jaksamista ja hyvinvointia opinnoissa. Opiskelija oppii tunnistamaan stressin
aiheuttajia ja löytämään keinoja stressin hallintaan ja rentoutumiseen. Kurssi toteutetaan
ryhmämuotoisena toiminnallisia menetelmiä käyttäen. Kurssi arvioidaan S-kurssimerkinnällä (0,5
kurssia). Yhteistyössä kuraattorin, terveydenhoitajan, ryhmänohjaajan kanssa.

TO34
Eväitä elämään
Kurssilla perehdytään yllätyksellisiin elämäntilanteisiin ja niistä selviytymiseen. Tällaisia tilanteita
ovat esim. perhekuvioiden muuttuminen, työsuhteen alkaminen ja päättyminen, onnettomuuteen
joutuminen jne. Kurssin aihepiireistä voidaan päättää yhdessä kurssin alkaessa. Kurssi toteutetaan
oppiainerajat ylittävänä yhteistyönä. Kurssin lähetymistavoissa painotetaan arjessa selviämistä.
Oppiaineyhdistelmä: psykologia-filosofia-yhteiskuntaoppi.

TO35
Vieraiden kulttuurien ja vieraiden kielten teemaopinnot
Vieraiden kulttuurien ja vieraiden kielten teemaopinnot jakautuvat itsenäisesti tehtäviin,
pienryhmissä ja yksin tai parin kanssa tapahtuviin opintoihin:

- Opiskelija voi itsenäisesti syventyä erilaisiin kulttuuri-ilmiöihin, maiden historiaan,maantieteeseen, kieliin, kirjallisuuteen tai vieraiden kielialueiden mediaan ja tapakulttuuriin. Opiskelija voi osoittaa opiskelutaitojaan aineenopettajien ohjauksessa. Kurssityön muoto on sovittava itsenäistä opiskelua ohjaavan opettajan kanssa. Itsenäinen kurssi arvioidaan S-kurssimerkinnällä (0,5kurssia).
- Opiskelija perehtyy aineenopettajien ohjauksessa pienryhmässä eri kieliin puheharjoituksissa turistin arkitilanteisiin ennen osallistumista vaihto-ohjelmiin,tavallisiin viestintä-ja vuorovaikutuskeinoihin sekä yhteistyöhön ulkomaisten koulujen kanssa (esim E-twinning). Kurssi arvioidaan S-kurssimerkinnällä (0,5kurssia).
-Opiskelija voi osoittaa kiinnostuksensa kansainvälisyyteen mm. hankkimalla europassin, tekemällä eurooppalaisen CV:n, osallistumalla vaihto-ohjelmiin, majoittamalla vaihto-ohjelmien vieraita tai
kertomalla kansainvälisestä vaihdosta nuoremmille opiskelijoille. Lisäksi kansainvälisyysteemaa voi harrastaa mm. järjestämällä tietokilpailuja, esityksillä kielivalintatilaisuuksissa, päivänavauksilla, luovan kirjoittamisen teksteillä ja kuvilla koulun kotisivulle. Opiskelija voi myös osallistua mahdollisen kv. teemaviikon järjestelyihin: Tämän osion teemaopinnot on pisteytetty niin, että eri osatoiminnoin opiskelija saa laajuudeltaan ½-kurssisuorituksen.

- Eurooppakurssilla mukanaolo on on laajudeltaan 0,5 kurssia. Tarkoituksenmukaista olisi yhdistää eurooppakurssiin joku yllämainituista kolmesta sisällöllisesti syventävästä. Oppiaineyhdistelmä: kielet ja reaaliaineet.

TO36
Yhteistoiminnallinen toteuttaminen
Kurssin tavoitteena on luoda hyvät ja toimivat lavasteet/musiikkiesitykset/näytteleminen syystapahtumaan.
Lavasteet valmistetaan kuvataideopettajan johdolla. Musiikkiesitykset musiikinopettajan johdolla. Näytelmässä konsultoi äidinkielen opettaja. Näytelmän kirjoittajalla ja/tai ohjaajalla on mahdollisuus suorittaa teatterin lukiodiplomi. Kokonainen kurssimerkintä, jonka saa vain kerran lukioaikana.

TO37
Liikennekasvatuskurssi
Liikennekasvatuskurssin tavoitteiden saavuttaminen osoitetaan tuomalla ajokortti lukion kansliaan.

TO38
Yhteistyö paikallisten yritysten kanssa; esim. mainosten / esitteiden laatimista yrityksille, johon voisi yhdistää oppiaineista äi, psy, ena, ku, yh. Tähän yhdistyisi hyvin myös yrittäjyyskasvatus. Teeman aikana täytyy neuvotella yrittäjän kanssa ja muokata suunnitelmaa/tuotosta ko. yrittäjän toiveiden ja tarpeiden mukaan. Vastuullisuutta ja sitoutumista tarvitaan, koska työn vastaanottaja on yksityinen yritys ja lopputuotos tulee oikeaan käyttöön.

5.22 Teemaopinnot

Teemaopinnot ovat eri tiedonaloja yhdistäviä opintoja. Ne eheyttävät opetusta ja kehittävät opiskelijoiden taitoja hahmottaa ja ymmärtää yksittäistä oppiainetta laajempia kokonaisuuksia. Teemaopintojen keskeisenä tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia usean eri oppiaineen tietojen ja taitojen yhdistämiseen ja soveltamiseen. Teemaopintojen tavoitteet ja sisällöt tarkennetaan ja konkretisoidaan opetussuunnitelmassa.

Opetuksen tavoitteet

Teemaopintojen tavoitteena on, että opiskelija

 • rohkaistuu etsimään eri tieteen- ja taiteenalojen keskeisten käsitteiden ja näkökulmien välisiä yhteyksiä ja muodostaa niiden pohjalta kokonaisuuksia

 • hahmottaa ongelmia, ilmiöitä tai kysymyksiä sekä innostuu etsimään niihin ratkaisuja yksin ja yhteistyössä muiden kanssa

 • hyödyntää eri aloilta hankkimiaan tietoja ja taitoja

 • hakee informaatiota eri lähteistä ja arvioi tietolähteiden luotettavuutta

 • soveltaa osaamistaan ja kehittää tieto- ja viestintäteknologisia taitojaan käytännön toiminnassa

 • työskentelee tavoitteellisesti ja toimii rakentavasti ryhmän jäsenenä.

Arviointi

Teemaopintojen arviointi perustuu opiskelijan taitoihin hakea tietoa, arvioida ja soveltaa sitä sekä tuottaa luotettavien lähteiden pohjalta jäsentyneitä kokonaisuuksia. Olennaisia arvioinnin kohteita ovat opiskelijan taidot arvioida kriittisesti tietolähteitä sekä ymmärtää eri tietojen ja taitojen välisiä yhteyksiä. Työskentelyn arviointi kohdistuu sen tavoitteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen. Opiskelijoille annetaan ohjaavaa palautetta myös vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoista sekä työvälineiden käytöstä. Teemaopintojen arvioinnissa käytetään monipuolisia arviointimenetelmiä.

Valtakunnalliset syventävät kurssit

1. Monitieteinen ajattelu (TO1)

Kurssin tavoitteena on tarjota tilaisuuksia ajattelun taitojen kehittämiseen laaja-alaisesti ja oppiainerajat ylittävästi. Opiskelijat oppivat hahmottamaan eri tieteen- ja taiteenalojen välisiä yhteyksiä sekä niiden keskeisten periaatteiden ja käsitteiden vuorovaikutusta yhtä tiedonalaa laajemmissa kokonaisuuksissa. Kurssin aikana opiskelijat kehittävät kriittistä ja luovaa ajatteluaan itsenäisesti ja yhteistoiminnassa muiden kanssa. He analysoivat ja arvioivat erilaisia käsitejärjestelmiä ja näkökulmia ja käyttävät niitä johtopäätösten ja ratkaisujen tekemiseen. Kurssin keskeiset sisällöt valitaan vähintään kahdesta eri oppiaineesta tai aihekokonaisuudesta.

2. Tutkiva työskentely teknologialla (TO2)

Tieto- ja viestintäteknologian kurssin tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee, toteuttaa ja esittää yksin tai yhteistyössä muiden opiskelijoiden kanssa johonkin ilmiöön tai aihepiiriin liittyvän dokumentoidun projektin, tutkielman, keksinnön tai muun tuotoksen. Samalla hän kehittää osaamistaan tieto- ja viestintäteknologiassa. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija saa tilaisuuksia oppiainerajat ylittävään työskentelyyn ja yhteistyöhön. Kurssin keskeisillä sisällöillä on yhteys kahden tai useamman eri oppiaineen tietoihin ja taitoihin sekä aihekokonaisuuksiin.

3. Osaaminen arjessa (TO3)

Vapaaehtoistoiminnan, työelämän, liikennekasvatuksen tai kansainvälisen toiminnan kurssilla opiskelija saa tilaisuuksia tietojensa ja taitojensa soveltamiseen käytännön työtehtävissä ja tilanteissa. Tarkoituksena on vahvistaa opiskelijoiden koulussa hankkiman osaamisen ja arkielämän välistä yhteyttä. Kurssin tavoitteena on, että opiskelija oppii ymmärtämään yhteiskunnan toimintaperiaatteita ja kehittää työelämässä tarvittavaa osaamista koulun ulkopuolisissa toimintaympäristöissä. Hän saa mahdollisuuksien mukaan tilaisuuksia osaamisensa syventämiseen myös kansainvälisessä yhteistyössä. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi kokonaan tai osin kurssin tavoitteiden ja sisältöjen mukainen muualla hankittu osaaminen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä