5.21 Opinto-ohjaus

Paikalliset kirjaukset

Työelämä ja yrittäjyys ovat keskeisiä sisältöjä opinto-ohjauksen kursseissa, erityisesti OP2- kurssissa. Kursseilla pyritään tekemään yhteistyötä elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Opiskelijoita rohkaistaan perehtymään monipuolisesti erilaisiin työtehtäviin ja yrittämisen vaihtoehtoihin. Vaihtelevilla työskentelymenetelmillä kehitetään ja vahvistetaan opiskelijoiden työelämätaitoja.

Soveltava kurssi:
OP3 Kohti työelämää

Kurssilla kehitetään ja vahvistetaan työelämätaitoja käytännön harjoittelulla. Kurssilla ei ole lähiopetusta, sillä kurssi koostuu suurimmaksi osaksi harjoittelusta oikealla työpaikalla. Työnantajia voi olla yksi tai useampi ja harjoittelut voivat olla peräkkäisiä päiviä tai erillisiä, yksittäisiä päiviä. Työpaikoilla voidaan olla myös koulupäivän ulkopuolella. Harjoittelupäivän pituus on 6-8 tuntia ja opiskelija sopii itse asiasta työnantajan kanssa. Harjoittelupäiviä on yhteensä 4. Harjoittelupäivien lisäksi kurssilaiset tekevät ensin suunnitelman työpaikoista, joista he olisivat kiinnostuneita. Harjoittelupäivien jälkeen kirjoitetaan raportti harjoittelujaksosta. Kurssi arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

Ehdotus:

OP2:een voitaisiin kehittää lukio-tet. Mikä olisi sopiva pituus? 5 päivää vai vähemmän, vai enemmän? Miten toteutetaan; onko enemmän jobshadow tyyppistä (seurataan asiantuntija, johtajan tms. työpäivää) vai peruskoulun tetin kaltaista? Nykyään on mahdollisuus myös virtuaaliseen tiede-tettiin. Voisiko tet koostua esim. kahdesta 1-3 päivän jaksosta? Tämän suunnittelussa olisi hyvä olla alusta asti paikallisia työnantajia. Ongelmana Pielavedellä on korkeakouluammattien vähyys. Jos painotus on työelämätaidoissa ja/tai yrittäjyydessä, niin sitten koulutustaso ei nouse niin merkittäväksi. Lukiolaisten pitäisi saada mennä myös kunnan ulkopuolelle tetissä ilman rajoituksia, toki kulut ym. jäisi lukiolaiselle itselleen silloin. Tet-sana lienee ehkä myös huono, koska tuo vahvat mielikuvat peruskoulumaisesta tetistä.

Yleistä:
Opinto-ohjauksen pakollisia kursseja ei voi pääsääntöisesti suorittaa itsenäisesti.

5.21 Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalle karttuu riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee elämään liittyvissä siirtymä- ja muutostilanteissa, kuten siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään sekä kohti täysivaltaista ja aktiivista yhteiskunnan jäsenyyttä.

Ohjaustoiminta muodostaa koko lukiokoulutuksen ajan kestävän jatkumon, jonka aikana opinto-ohjauksen kurssit ja muu ohjaus tarjoavat opiskelijalle mahdollisuuden hankkia perustiedot ja -taidot, joiden varassa hänen on mahdollista suunnitella lukio-opintojaan ja jatko-opintojaan sekä pohtia urasuuntautumistaan. Henkilökohtainen, luokkamuotoinen, pienryhmä- ja vertaisohjaus tukevat opiskelijaa kiinnostusten kartoittamisessa, vahvuuksien tunnistamisessa, urasuunnittelussa sekä valinta- ja ongelmatilanteiden ratkaisemisessa. Henkilökohtaisessa ohjauksessa opiskelijan tulee voida keskustella lukio-opintoihinsa, urasuunnitteluunsa, jatkokoulutusvalintoihinsa sekä elämäntilanteeseensa ja tulevaisuuteensa liittyvistä kysymyksistä. Pienryhmissä opiskelijalla on mahdollisuus käsitellä asioita, jotka ovat jaettavissa muiden opiskelijoiden kanssa ja joiden esille ottaminen ryhmässä on mielekästä.

Opinto-ohjauksen tavoitteet

Ohjaus toteutetaan tavalla, joka vahvistaa opiskelijoiden aktiivista toimijuutta, osallisuutta ja vastuullisuutta. Tavoitteena on, että opiskelija löytäisi omat yksilölliset, myös elinikäistä oppimista tukevat tapansa oppia. Opiskelijaa tuetaan tunnistamaan vahvuutensa ja kehittämisen kohteensa sekä etsimään tietoa siitä, miten ja mistä hän saa apua mahdollisiin opiskelun haasteisiin. Ohjauksella edistetään opiskeluvalmiuksien kehittymistä ja opintojen sujumista sekä tuetaan nuorta elämänsuunnittelun ja -hallinnan taidoissa sekä koulutukseen ja uravalintoihin liittyvissä päätöksissä. Tavoitteena on, että opiskelija pystyy urasuunnittelussaan ja päätöksenteossaan arvioimaan realistisesti omia edellytyksiään ja mahdollisuuksiaan.

Opiskelijan tiedonhakutaitoja vahvistetaan ohjaamalla häntä monipuolisesti erilaisia opiskeluympäristöjä hyödyntäväksi, aktiiviseksi ja kriittiseksi tiedonetsijäksi, joka osaa myös soveltaa etsimäänsä tietoa. Tavoitteena on, että opiskelija tuntee keskeiset jatkokoulutuksiin, ammattialoihin ja urasuunnitteluun liittyvät tietolähteet, ohjauspalvelut ja sähköiset hakujärjestelmät sekä osaa käyttää niissä olevaa informaatiota urasuunnittelun ja jatko-opintoihin hakeutumisen tukena.

Opinto-ohjauksen avulla opiskelija saa tietoa opiskelusta muissa oppilaitoksissa, lukion jälkeisistä jatko-opiskeluvaihtoehdoista, työ- ja elinkeinoelämästä sekä yrittäjyydestä. Opiskelijalle tarjotaan mahdollisuus tutustua monipuolisesti ammatteihin ja työelämään sekä kansanopistojen, toisen asteen ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen koulutustarjontaan. Opiskelijaa ohjataan siten, että hän osaa etsiä tietoa myös muiden maiden tarjoamista opiskelumahdollisuuksista ja työskentelystä ulkomailla.

Opiskelija saa ohjausta jatko-opintojensa suunnittelussa sekä opintoihin hakeutumisessa. Tavoitteena on, että opiskelija suunnittelee lukio-opintojaan ja tekee valintojaan siten, että hänellä on valmiudet hakeutua jatko-opintoihin välittömästi lukio-opintojen jälkeen. Opiskelijaa tuetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman laatimisessa ja suunnitelmien päivittämisessä.

Pakolliset kurssit

1. Minä opiskelijana (OP1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu lukio-opintojen käytänteisiin, opintojen rakenteeseen sekä ylioppilastutkintoon

 • harjaantuu lukiossa vaadittaviin opiskelutaitoihin sekä omien vahvuuksien ja kiinnostusten kohteiden kartoittamiseen liittyvissä keskeisissä tiedoissa ja taidoissa

 • pohtii elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen liittyviä kysymyksiä.

Keskeiset sisällöt

 • opiskelu- ja tiedonhankintataidot, oppimaan oppiminen

 • lukio-opintojen ja ylioppilastutkinnon suunnittelu; henkilökohtainen opiskelusuunnitelma ja ylioppilastutkintosuunnitelma

 • jatko-opintojen pohtiminen ja ammatillinen suuntautuminen; jatko-opinto- ja urasuunnitelma

 • itsetuntemus ja sen kehittäminen

 • elämänhallintataidot

 • oman oppimisen arviointi

 • jatko-opintoihin ja tulevaisuuden suunnitteluun liittyvät tietolähteet, sähköiset ohjauspalvelut ja hakujärjestelmät

 • työelämään sekä toisen ja korkea-asteen koulutuspaikkoihin tutustuminen

 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

2. Jatko-opinnot ja työelämä (OP2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • kehittää edelleen itsetuntemustaan sekä elämänsuunnittelu- ja elämänhallintataitojaan

 • perehtyy jatkokoulutuksen ja työelämän kannalta sellaisiin keskeisiin teemoihin, jotka auttavat ura- ja elämänsuunnittelutaidoissa sekä antavat valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään siirtymiselle

 • tutustuu toisen ja korkea-asteen erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin sekä muuhun koulutustarjontaan

 • lisää työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan.

Keskeiset sisällöt

 • jatko-opintomahdollisuudet Suomessa ja ulkomailla

 • työelämätietous, muuttuva ja monimuotoinen työelämä

 • yrittäjyys

 • työelämä- ja työnhakutaidot

 • työelämään sekä jatko-opintoihin tutustuminen

 • jatko-opintojen ja tulevaisuuden suunnittelu, jatko-opintoihin hakeutuminen

 • henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman, ylioppilastutkintosuunnitelman sekä jatko-opinto- ja urasuunnitelman päivittäminen

 • lukio-opintojen kannalta kulloinkin ajankohtaiset asiat

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä