5.15.1 Evankelis-luterilainen uskonto

Paikalliset kirjaukset

UE1-kurssilla esitellään uskontoon liittyviä työtehtäviä, urapolkuja ja jatkokoulutusmahdollisuuksia. Kursseilla vahvistetaan ja kehitetään opiskelijoiden työelämätaitoja monipuolisten työskentelymenetelmien ja kurssien sisältöjen avulla. Työskentelymenetelminä voidaan käyttää esimerkiksi tiimityöskentelyä, vertaisarviointia, keskusteluita ja väittelyitä sekä ajankohtaisten ilmiöiden analysointia. Mahdollisuuksien mukaan voidaan toteuttaa vierailuja ja kutsua vierailijoita tunneille. Kurssien aikana voidaan tehdä yhteistyötä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja mahdollisuuksien mukaan laajemminkin.

Tavoitteena on, että uskonnon kursseilla opiskelija ymmärtäisi uskontojen merkityksen yhteiskunnassa ja työelämässä. Monikulttuuristuvissa työyhteisöissä on tärkeää ymmärtää ja hyväksyä erilaisia uskonnollisia katsomuksia ja niiden harjoittamistapoja.

UE5 yhdistyisi hyvin myös äikkään, kuvikseen ja musiikkiin. Pukeutuminen ja ruokakulttuuri olisi myös luonteva osa oppiainerajat ylittävää kokonaisuutta. Tästä voisi saada mukavan luovan ja erilaisia taitoja vahvistan kokonaisuuden.

Itsenäisestä suorituksesta neuvotellaan opettajan kanssa hyvin ajoin. Jos opiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti, hän on itse velvollinen huolehtimaan suoritustensa etenemisestä suorituksen alussa sovitun aikataulun mukaisesti. Opettaja ja opiskelija sopivat keskenään kurssiarviointiin vaikuttavista töistä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa.

Arvioinnista:
Uskonnon pakolliset ja valtakunnalliset syventävät kurssit arvioidaan numerolla asteikolla 4-10. Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S (suoritettu), H (hylätty) tai K (kesken).

Kurssit pyritään arvioimaan monipuolisesti siten, että kurssin arvosana ei määräydy yksinomaan esimerkiksi kurssikokeen arvosanasta. Kursseilla arvioitavia asioita voivat olla mm. jatkuva näyttö, erilaiset tehtävät, oppimispäiväkirjat, portfoliot, esitelmät, tutkielmat, välitestaukset ja kokeet. Kurssin arvioinnissa otetaan huomioon jokaiselle kurssille opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet ja katsomusaineisiin liittyvät taidot.

Kursseilla voidaan käyttää myös itsearviointia ja vertaisarviointia. Jokaisen kurssin alussa kerrotaan tarkemmin kyseisen kurssin arvioinnin perusteista.

Oppiaineen lopullinen arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvon perusteella. Kurssien keskiarvoa voidaan korottaa esimerkiksi tentin avulla tai opettajan oman harkinnan mukaan, mikäli ylioppilaskirjoituksissa saatu uskonnon arvosana on selkeästi saatua kurssiarvosanaa parempi.


5.15.1 Evankelis-luterilainen uskonto

Pakolliset kurssit

1. Uskonto ilmiönä – kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä (UE1)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää uskonnollisten ja ei-uskonnollisten katsomusten luonnetta ja sisäistä monimuotoisuutta

 • osaa jäsentää uskontoa ilmiönä ja tuntee uskontojen tutkimusta

 • tuntee juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin yhteisiä juuria, niiden keskeisiä piirteitä, kulttuuriperintöä ja vaikutusta yhteiskuntaan

 • osaa keskustella juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä

 • kehittää valmiuksia toimia moniuskontoisissa ja monikulttuurisissa ympäristöissä ja työelämässä.

Keskeiset sisällöt

 • uskonto ilmiönä, uskonnon määrittely ja tutkiminen

 • nykyajan uskonnollisuus, sekularisaatio, uskonnottomuus ja uskonnonvapaus

 • maailman ja Suomen uskontotilanne

 • Lähi-idän monoteististen uskontojen kulttuuritausta, synty sekä niiden keskeiset ja yhteiset piirteet

 • pyhien kirjojen synty, asema, käyttö ja tulkintatavat juutalaisuudessa, kristinuskossa ja islamissa

 • juutalaisuuden ja islamin sisäinen monimuotoisuus, etiikka, elämäntapa, suhde yhteiskuntaan eri puolilla maailmaa sekä merkitys länsimaiselle kulttuuripiirille

 • ajankohtaisia katsomusten kohtaamiseen liittyviä kysymyksiä


2. Maailmanlaajuinen kristinusko (UE2)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää kristinuskon merkitystä, kulttuurin, yhteiskunnan ja yksilön näkökulmasta

 • tuntee kristinuskon keskeiset suuntaukset ja niiden syntytaustan ja pystyy vertailemaan niiden keskeisiä piirteitä

 • perehtyy kristinuskon erilaisiin tulkintatapoihin ja ilmenemismuotoihin eri puolilla maailmaa

 • osaa analysoida ja arvioida ajankohtaista kristinuskoon liittyvää keskustelua.

Keskeiset sisällöt

 • kristinuskon asema ja vuorovaikutus ympäröivän kulttuurin kanssa eri puolilla maailmaa

 • katolisen, ortodoksisen ja protestanttisen, erityisesti luterilaisen, kristillisyyden synty, erityispiirteet, eettinen ajattelu ja yhteiskunnalliset vaikutukset

 • karismaattinen kristillisyys ja kontekstuaalinen teologia

 • kristillisperäisten uskontojen pääpiirteet

 • uskonnon asema ja sen taustat eri puolilla Eurooppaa

 • ekumenia ja katsomusten dialogi

 • ajankohtaisia kristinuskoon liittyviä kysymyksiä ja niiden taustoja

Valtakunnalliset syventävät kurssit

3. Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä (UE3)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneitä uskontoja osana yksilön ja yhteisön elämää sekä niiden vaikutuksia kulttuuriin ja yhteiskuntaan

 • tuntee Intiassa ja Kiinassa syntyneiden uskontojen ilmenemistä ja vaikutuksia länsimaissa

 • tietää luonnonuskontojen levinneisyyden ja keskeiset piirteet

 • perehtyy uusien uskonnollisten liikkeiden taustaan ja keskeisiin piirteisiin

 • kehittää valmiuksia toimia työelämässä ja kansainvälisissä toimintaympäristöissä.

Keskeiset sisällöt

 • hindulainen maailmankuva ja elämäntapa sekä hindulaisuuden monimuotoisuus ja vaikutukset Intian kulttuuriin, yhteiskuntaan ja politiikkaan

 • Intian nykypäivän uskontotilanne

 • jainalaisuuden ja sikhiläisyyden keskeiset piirteet

 • buddhalainen elämäntapa sekä buddhalaisuuden opetukset, suuntaukset ja keskeiset vaikutukset Aasian kulttuureihin

 • Kiinan vanhan kansanuskon, kungfutselaisuuden ja taolaisuuden keskeiset piirteet ja vaikutus kiinalaiseen ajatteluun ja yhteiskuntaan

 • Kiinan nykypäivän uskontotilanne

 • shintolaisuus Japanin etnisenä uskontona sekä uskontojen vaikutuksia yhteiskuntaan ja politiikkaan Japanissa

 • Aasian uskontojen vaikutus länsimaissa

 • luonnonuskontojen ja vodoun keskeiset piirteet ja levinneisyys

 • uusien uskonnollisten liikkeiden taustaa ja keskeisiä piirteitä

4. Uskonto suomalaisessa yhteiskunnassa (UE4)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu monipuolisesti uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen nyky-Suomessa

 • perehtyy uskontojen vaikutukseen ja merkitykseen julkisella, yksityisellä, kolmannella ja neljännellä sektorilla

 • ymmärtää, että tietoa uskonnoista tarvitaan yhteiskuntaelämän eri osa-alueilla

 • osaa analysoida uskonnonvapauteen ja uskonnon ja yhteiskunnan vuorovaikutukseen liittyvää ajankohtaista keskustelua

 • osaa toimia aktiivisena kansalaisena ja yhteiskunnan jäsenenä

 • kehittää valmiuksia osallistua uskontojen ja katsomusten väliseen dialogiin.

Keskeiset sisällöt

 • Suomen uskontotilanne, suomalainen uskonnollisuus ja sekularisaatio

 • uskonnollisten yhteisöjen muodot ja niiden suhde yhteiskuntaan

 • uskonnot yhteiskunnan muokkaajina Suomessa eri aikoina

 • uskontojen ja katsomusten välinen dialogi tämän päivän Suomessa

 • uskonto ja uskonnolliset yhteisöt suomalaisessa ja yleiseurooppalaisessa lainsäädännössä, uskonnon- ja katsomuksenvapaus sekä yhdenvertaisuuteen ja syrjintään liittyvät kysymykset

 • uskonnon merkitys ja näkyvyys julkisella sektorilla, politiikassa, työelämässä ja taloudessa

 • uskonnolliset yhteisöt kolmannen sektorin toimijoina

 • uskonto yksilöiden ja perheiden elämässä ja tapakulttuurissa

 • uskonnottomuus, uskontokritiikki ja uskonnoton tapakulttuuri Suomessa

 • osana kurssia voidaan toteuttaa vapaaehtoisprojekti tai perehtyä jonkin uskonnollisen yhteisön yhteiskunnalliseen toimintaan

5. Uskonnot tieteessä, taiteessa ja populaarikulttuurissa (UE5)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tuntee uskonnon tutkimuksen näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla sekä ajankohtaista tutkimusta

 • hahmottaa uskonnon ja taiteen suhdetta: uskonnollisen taiteen ja arkkitehtuurin merkitystä uskonnoissa ja uskontojen vaikutusta taiteen kehitykseen

 • perehtyy siihen, miten uskonnollisen taiteen kautta ilmaistaan uskonnon, erityisesti kristinuskon, keskeisiä oppeja

 • tutustuu uskonnolliseen symboliikkaan ja siihen, miten taiteessa ja populaarikulttuurissa käsitellään uskonnollisia teemoja

 • tuntee muinaissuomalaisen uskonnon ja kristinuskon vaikutuksia suomalaisessa kulttuuriperinnössä.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnon tutkimuksen ajankohtaisia näkökulmia ja menetelmiä eri tieteenaloilla: uskontotieteen ja teologian eri tutkimusalat sekä taiteentutkimus, kulttuurintutkimus ja yhteiskuntatieteet

 • uskonnon, taiteen ja populaarikulttuurin eri muotojen vuorovaikutus

 • uskonnollisten tilojen arkkitehtuuri uskonnon ja sen erityispiirteiden kuvaajana

 • uskonnollisia teemoja, symboliikkaa ja myyttejä eri taidemuodoissa ja populaarikulttuurissa

 • Raamatun kertomusten ja kristillisen opin erilaisten tulkintojen tarkastelu taiteen eri muotojen avulla

 • muinaissuomalainen uskonto ja kristinusko suomalaisessa kulttuuriperinnössä

6. Uskonnot ja media (UE6)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • tutustuu uskontoon liittyviin ajankohtaisiin teemoihin mediassa

 • osaa analysoida ja arvioida uskonnon ja median välisiä suhteita

 • osaa arvioida kriittisesti uskontoon liittyvää informaatiota ja sen lähteitä

 • osallistuu uskontoon liittyvän mediasisällön tuottamiseen tai laatii media-analyysin.

Keskeiset sisällöt

 • uskonnollinen media ja median käyttö uskonnoissa

 • uskonnollisen kielen ja kuvaston käyttö eri medioissa

 • uskontojen mediajulkisuus

 • uskonnollinen media ja median hyödyntäminen uskonnoissa

 • median vaikutus uskontoilmiöihin, kuten asenteet ja uskontoihin liittyvät mielikuvat, uskonnot ja konfliktit, uskonnot ja rauhan rakentaminen, uskontokritiikki

 • uskontoon liittyvän mediasisällön tuottaminen tai media-analyysi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä