Paikalliset kirjaukset

Psykologian kurssisisällöissä ei ole tapahtunut LOPS-työssä isompia muutoksia. Suurin muutos on se, että sosiaalipsykologian kurssi jää nyt kokonaan pois.


Psykologian osalta edelleen korostuu aineen tutkimusperustaisuus. Tällä tarkoitetaan sitä, että opiskelijat tutustuvat psykologian keskeisiin tutkimuksiin ja ennen kaikkea soveltavat tätä tietoa arkielämän ilmiöiden ymmärtämiseen. Tarkoituksena on tuoda tutkimustietoa lähelle opiskelijaa ja antaa välineitä myös oman arkielämän parempaan hallintaan ja itsetuntemuksen lisäämiseen.

Keskeinen taito on oppia tulkitsemaan ja pohtimaan arkikäytöstä uudesta psykologian tieteen näkökulmasta. Arvioinnissa myös korostuu opiskelijan kyky soveltaa tietoa ja arvioida sitä kriittisesti. Keskeistä on myös kokonaisuuksien hallinta, ei niinkään yksityiskohtien muistaminen. Siksi tarvitaankin monipuolisia arviointi menetelmiä. Näitä voivat mahdollisesti olla esimerkiksi arviointikeskustelut, tutkimuksen toteuttaminen ryhmässä, suulliset kokeet, esseet, oppimispäiväkirja, interventioiden kehittäminen tietylle kohderyhmälle tai mahdollisesti kurssikoe.

Arvioinnissa huomiota voidaan kiinnittää erityisesti siihen, miten opiskelija soveltaa omaksumaansa tietoa. Psykologian luonteelle on ominaista myös pari- ryhmä sekä – opetuskeskustelut, joiden onnistumista auttaa turvallinen tunneilmapiiri luokassa. Useaan kurssiin sisältyy myös valinnainen osio, jonka avulla opiskelija voi tutustua itseään kiinnostuvaan ilmiöön ja toteuttaa kyseisestä aiheesta mahdollisesti projektin, esseen, ryhmätyön tai jonkin muun tuotoksen. Näin lisätään opiskelijan mahdollisuuksia tutustua itseä eniten kiinnostaviin kokonaisuuksiin psykologian sisällä.

Opetuksessa on huomioitava se, että opiskelijoilla on mahdollisuus ja aikaa pohtia ja pyrkiä ymmärtämään käsiteltäviä ilmiöitä. Opetuksessa voidaankin hyödyntää menetelmiä, joiden avulla opiskelijat myös itse hakevat tietoa ja toisten kanssa keskustellen ja pohtien soveltavat oppimaansa. Opettaja ohjaa ja täydentää opiskelijoiden ajattelua ja tukee sitä, että opiskelija kehittyy kyvyssään pohtia psykologian ilmiöitä useasta näkökulmasta ja löytää yhteyksiä tutkimuksen ja arjen väliltä.

Opiskelijoille on ollut tarjolla verkkopohjainen psykologian kertauskurssi PS7. Kertauskurssi on toteutettu peda.netissä ja suunnattu psykologian kirjoittajille. Kurssi mahdollistaa vielä psykologian esseen kirjoittamisen harjoittelua ohjatusti.

Yleistä arvioinnista:
Valtakunnalliset kurssit 1-5 arvioidaan numerolla 4-10. Paikalliset syventävät ja soveltavat kurssit arvioidaan S (suoritettu), H (hylätty) tai K (kesken) merkinnällä.

Oppiaineen päättöarviointi
Oppiaineen lopullinen arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten syventävien kurssien kurssiarvosanojen keskiarvon perusteella.

Suoritusjärjestys
Psykologian opinnot aloitetaan ensimmäisellä pakollisella kurssilla, sen jälkeen on suositeltavaa edetä syventäviä kursseja numerojärjestyksessä.

Itsenäinen suoritus
Itsenäiseen suoritukseen soveltuvat ainoastaan valtakunnalliset syventävät kurssit 2-5. Itsenäisestä suorituksesta neuvotellaan opettajan kanssa hyvin ajoin. Jos opiskelija suorittaa kurssin itsenäisesti, hän on itse velvollinen huolehtimaan suoritustensa etenemisestä suorituksen alussa sovitun aikataulun mukaisesti. Opettaja ja opiskelija sopivat keskenään kurssiarviointiin vaikuttavista töistä. Itsenäisesti opiskellusta kurssista edellytetään hyväksyttyä arvosanaa.

Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentti

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä