3.2 Opiskeluympäristöt ja -menetelmät

Paikalliset kirjaukset

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma

Sähköinen ylioppilaskoe
Ylioppilastutkinnon sähköistäminen muuttaa tutkinnon vastaamaan nuorten tulevia tarpeita tuomalla tieto- ja viestintätekniikan käyttöön koko tutkintoprosessissa. Sähköistäminen mahdollistaa laajojen, tietoyhteiskunnalle ominaisten sisältöjen monenlaisen käytön koetehtävissä ja esimerkiksi äänen ja liikkuvan kuvan hyödyntämisen tausta-aineistoissa.

https://www.ylioppilastutkinto.fi/images/sivuston_tiedostot/Sahkoinen_tutkinto/aikataulu.pdf

Tieto- ja viestintätekniikan käytön periaatteet

Tieto-ja viestintätekniikkan hyödyntäminen on osa opetuksen toteuttamista. Tietotekniikka on opetusta tukevaa ja lisäarvoa antavaa, ei itseisarvo. Sen avulla pyritään parantamaan ja monipuolistamaan opetuksen laatua, sekä tarjoamaan aktivoivia ja kehittäviä opiskeluympäristöjä sekä mahdollistamaan itsenäinen ja yksilöllinen opiskelu. OPS:n oppimiskäsitys on itseohjautuva – itsenäisen opiskelun osuus lisääntyy enenevässä määrin. Itsenäisessä opiskelussa tiedostetaan kuitenkin omat haasteensa - edelleen opettajan ohjaus sekä tietojen taitojen opettaminen tärkeää, tavoitteena omilla aivoilla ajatteleva, kriittinen opiskelija. Tietotekniikan antamien mahdollisuuksien avulla kehitetään opiskelijoiden oppimismenetelmiä.

Toimintatavat

Verkossa olevaa oppimateriaalia käytetään aktiivisesti opetuksessa. Peda.net-verkon ja ISOverkoston tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään kaikissa oppiaineissa. Peda.net työskentely-ympäristö on keskeinen kanava myös koulun sisäisessä tiedottamisessa. LOPS_2016_Isoverstas.pdfTieto-ja viestintätekniikkaa hyödyntämällä tehdään yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa. Panostetaan avoimien ja joustavien opiskeluympäristöjen ja verkko-opetuksen kehittämiseen.

Välineet

Opettajilla on tarkoituksenmukaiset opetuskäytön tekniset ja pedagogiset valmiudet. Laitteita ja ohjelmistoja on riittävä määrä ja ne pidetään ajantasalla. Tarvittava tekninen tuki on saatavilla omasta koulusta.

Koulun tietostrategia nähdään oppimisen kehittämisenä ja jatkuvana prosessina, jota voidaan muuttaa uusien tarpeiden ja haasteiden mukaan.

TVT:n tavoitteet vuosille 2016-

Yhteistyö verkko-opinnoissa Sisä-Savon lukioiden kanssa. TVT on keskeinen uudessa LOPS:ssa. Oleellista opiskelijan valmiudet jatkon kannalta. Opiskelu 3. asteella ja toimiminen työelämässä alati muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii tieto- ja viestintäteknologian perusteiden hallintaa.

Lukio digiaikaan- hanke

Tavoite: Hankkeen tavoitteena on saada laitekanta riittävän suureksi ja monipuoliseksi, jotta uudenlaisten oppimisympäristöjen kehittäminen olisi mahdollista kaikissa oppiaineissa sekä sähköistyvän ylioppilaskirjoitusten vaatimukset pystyttäisiin ottamaan huomioon jo kurssien arvioinnissa.

Konkreettiset tavoitteet:
1. tvt laitekanta on riittävä digiajan lukion toimintojen toteutukseen
2. sähköiset kokeet ovat käytössä kaikissa oppiaineissa.
3. sähköisiä oppimisympäristöjä käytetään tehokkaasti ja monipuolisesti kaikissa oppiaineissa.
4. e-oppikirjat ovat käytössä
5. tvt-laitteiden lisääntymisen myötä opiskelutapojen muuttaminen yhä enemmän yksilöllisiksi, itseohjautuviksi sekä menetelmien monipuolisen käytön lisääminen on mahdollista.
6. sähköistymissuunnitelmat on päivitetty jokaiseen oppiaineeseen.

Aikataulu: Hanke alkaa elokuussa 2015 ja loppuu viimeistään joulukuussa 2017.
Syyslukukausi 2015: sähköistymissuunnitelmat laaditaan kaikkiin oppiaineisiin. Laitehankintojen suunnittelu ja tarjouspyynnöt

Kevätlukukausi 2016: laitteiden ja ohjelmistojen hankinta, koulutus ja kokeileva sähköistäminen kaikissa oppiaineissa.
Syyslukukausi 2016:
Digiaikaan siirtyminen uusien laitteiden ja ohjelmistojen kanssa täydellä volyymilla (sähköiset kokeet kaikissa aineissa ja sähköiset oppimisympäristöt laajasti käytössä opetuksessa). e-kirjat otetaan käyttöön, mikäli laadukkaita ja interaktiivisia versioita on saatavilla ko oppiaineeseen.
Kevätlukukausi 2017: Hankkeen onnistumisen arviointi

Hankkeen toteutumisen arviointi
Jokaisen lukukauden lopulla tehdään kysely sekä opettajakunnalle että opiskelijoille tvt:n opetuskäytöstä. Opiskelijoilta kerätään lisäksi palautetta ja uusia ideoita jokaisen kurssipalautteen yhteydessä.
Hankkeesta tiedottaminen
Koulun uusilla peda.net - sivuilla tiedotetaan hankkeen etenemisestä.

Sähköistymissuunnitelma
Jokaisen oppiaineen kohdalla tehdään sähköistymissuunnitelma, jossa suunnitellaan opetuksen ja kokeiden sähköistäminen. Lisäksi kartoitetaan tarpeelliset oppiainekohtaiset ohjelmistot.

3.2 Opiskeluympäristöt ja -menetelmät

Lukion opiskeluympäristöjä ja -menetelmiä koskevien ratkaisujen lähtökohtana ovat oppimiskäsitys sekä opetukselle asetetut tavoitteet. Opiskeluympäristöjen ja -menetelmien valinnan ja kehittämisen perustana ovat myös opiskelijoiden edellytykset, kiinnostuksen kohteet, näkemykset ja yksilölliset tarpeet.

Koska oppiminen on monimuotoista ja sidoksissa aiemmin hankittuun osaamiseen, käytetään lukiossa monipuolisia opetus-, ohjaus- ja opiskelumenetelmiä. Menetelmien valinnassa otetaan huomioon eri oppiaineissa edellytetty käsitteellinen ja menetelmällinen osaaminen. Tutkimiseen, kokeilemiseen ja ongelmanratkaisuun perustuvat opiskelumenetelmät edistävät oppimaan oppimista ja kehittävät kriittistä ja luovaa ajattelua. Menetelmällisillä ratkaisuilla voidaan rakentaa kokonaisuuksien hallintaa ja oppiainerajat ylittävää osaamista.

Lukion opetus- ja opiskelumenetelmien tarkoituksena on edistää opiskelijoiden aktiivista työskentelyä ja yhteistyötaitojen kehittymistä. Opiskelijoita ohjataan suunnittelemaan opiskeluaan, arvioimaan toiminta- ja työskentelytaitojaan sekä ottamaan vastuuta omasta oppimisestaan. Heitä ohjataan myös käyttämään monipuolisesti tieto- ja viestintäteknologiaa. Lisäksi opiskelumenetelmien valinnassa ja työskentelyn ohjauksessa kiinnitetään huomiota sukupuolittuneiden asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen.

Merkitykselliset oppimiskokemukset sitouttavat ja innostavat opiskeluun. Opiskelijoille tarjotaan mahdollisuuksia työskentelyyn, joka kytkee opiskeltavat tiedot ja taidot sekä heidän kokemuksiinsa että ympäristössä ja yhteiskunnassa esiintyviin ilmiöihin. Opiskelijoita rohkaistaan ratkomaan avoimia ja riittävän haastavia tehtäviä, havaitsemaan ongelmia sekä esittämään kysymyksiä ja etsimään vastauksia.

Lukiossa opiskelijat toimivat turvallisissa ja terveellisissä opiskeluympäristöissä. Tavoitteena on, että opiskeluympäristöt ovat monipuolisia ja että ne rikastuttavat opiskeluun liittyviä kokemuksia ja edistävät opiskelumotivaatiota. Opiskeluympäristöjen kehittämisellä tuetaan vuorovaikutusta ja yhdessä oppimista itsenäisen työskentelyn ohella. Opiskeluympäristöjä koskevissa ratkaisuissa otetaan huomioon, että oppimista tapahtuu mitä moninaisimmissa tilanteissa ja paikoissa. Rakennettuja tiloja ja luontoa hyödynnetään opiskelussa siten, että luova ajattelu ja tutkimiseen perustuva opiskelu on mahdollista. Opiskeluympäristöjä laajennetaan oppilaitoksen ulkopuolelle myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen. Yliopistojen, ammattikorkeakoulujen ja muiden oppilaitosten, kirjastojen, liikunta- ja luontokeskusten, taide- ja kulttuurilaitosten, työelämän ja yritysten sekä muiden tahojen tarjoamia opiskeluympäristöjä hyödynnetään monin tavoin.

Opiskelijoita ohjataan hyödyntämään digitaalisia opiskeluympäristöjä, oppimateriaaleja ja työvälineitä eri muodossa esitetyn informaation hankintaan ja arviointiin sekä uuden tiedon tuottamiseen ja jakamiseen. Opiskelijat vastaavat itse henkilökohtaiseen opiskelukäyttöön tarkoitettujen työvälineiden, laitteiden ja materiaalien hankinnasta, ellei koulutuksen järjestäjä niitä tarjoa.

Opiskelijoiden yksilöllistä etenemistä, henkilökohtaisia oppimispolkuja ja verkko-opiskelutaitojen kehittymistä tuetaan tarjoamalla opiskelijoille mahdollisuuksia suorittaa opintoja myös etäopiskeluna. Etäopiskeluna suoritettu kurssi koostuu opettajan ohjaamasta itsenäisestä opiskelusta, ja siinä käytetään monipuolisesti tietoverkkoja sekä muuta tieto- ja viestintäteknologiaa. Etäopiskelussa pyritään käyttämään myös yhteisöllisiä työtapoja. Lukiokurssi voidaan järjestää myös monimuoto-opetuksena, jolloin verkossa tapahtuvan etäopetuksen ja -opiskelun lisäksi kurssi sisältää myös lähiopetusta ja -ohjausta.

Itsenäistä opiskelua järjestettäessä otetaan huomion opiskelijan edellytykset suorittaa opintoja opetukseen osallistumatta sekä hänen ohjauksen ja tuen tarpeensa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä