1.2 Opetussuunnitelman sisältö

Paikalliset kirjaukset

HUOMIOITA & MUISTIINPANOJA 2015-2016

Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma sisältää seuraavat osat:

 • toiminta-ajatus ja arvopainotukset

Houkuttelevuus lukioon tulolle, työyhteisön oltava innovatiivinen ja kannustava, markkinointi, hankkeet mm. Lyyti

Opiskelumyönteisyys: yo- kirjoitukset, opetettava asiamäärä, kiinnostuksen säilyttäminen opiskeluun

Arvot: tavoite riman reilu ylitys, oppimisen suhteen nälkäisiä opiskelijoita, läsnäolo, tuki yläkoulu- lukio nivelvaiheeseen: lukion työpanosta suunnattava, yhteiset pelisäännöt opettajille

Opettajan oman työn arviointi tärkeää, yhteistyön lisääminen opettajien välillä

Yhteinen kasvatustapa: mallin antaminen opiskelijoille; tunteiden peliin laittaminen

Sisäisen motivaation löytäminen: kiinnostaminen, vahvuuksien jakaminen toisille; suhtautumisen ja suuntautumisen muuttuminen; työn tekeminen arvokasta; oikeudet/ velvollisuudet ja vapaus-vastuu sekä odotukset

Syrjäytymisen ehkäisy; mielenkiinnon herättäminen, mielenterveyden – ja vireyden ylläpitäminen

Sosiaalinen puoli huomioitava; sivistystyö, asioiden ja ihmisten kohtaaminen

 • koulutuksen järjestäjän hyväksymä lukion tuntijako

Oppimäärä pysyy ennallaan.

Muutoksia useissa oppiaineissa.

Muutosten taustalla ympäröivän yhteiskunnan muuttuminen, muutokset perusopetuksessa.

Uutena asiana teemaopinnot: oppiaineiden välisten yhteyksien rakentaminen.

Lukiodiplomien status muuttuu; taito- ja taideaineet keskiössä, turvataan erityisesti nykyisten lukiodiplomien toteuttaminen, sen jälkeen katsotaan muut aineet - tämän valmistelutyö vielä kesken OPHssa, koulutuksen järjestäjä kuitenkin päättää, mitä tarjotaan ja tarjotaanko jotain ylipäätään.

 • kieliohjelma

Opiskelijalla on oikeus opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen. Kannattaa miettiä, mitä poistaa ja mitä pitää.

 • toimintakulttuurin pääpiirteet
 • Jaksojärjestelmästä päättäminen jo ennen lops:n hyväksymistä, pohjalla 5 jaksoa ja tuntien pituus joko 45 tai 75 min.
 • Yhteisten opettajien määrä ja huomioiminen LOPS:n valmistelussa ja opetuksessa.
 • Tulevaisuudessa mahdollisuus etäopetukseen, sen suunta ja määrä.
 • Koeviikko (ajankäyttösuunnitelma ylipäätään) kesto noin 3 pv, yhteinen sopiminen jaksoittain.
 • Tutor- opiskelijat tukena alussa, kypsyminen tapahtuu eri tavalla ja - aikana, onko opon vetovastuu vai kuka vetää? Tiedot, taidot ja opiskelutekniikka kuntoon; tvt- taidot (verkossa o365, one drive –jako).
 • Kurssien palautteeseen ja ryhmän ohjaukseen kiinnitettävä huomiota.
 • Lukio/ yläkoulu voi antaa uuden mallin opiskelussa; arvokeskustelu opiskelijoiden ja vanhempien kanssa; nykyään saatu palaute vähentynyt ja passivoituminen huolesuttavasti lisääntynyt
 • opiskeluympäristöt ja –menetelmät

Opiskelu/ opetusmenetelmien pohtiminen: Kurssien sisällön muuttuminen huomioitava, opetuksen monipuolisuuden varmistaminen.

Oppimiskäsitys itseohjautuva – itsenäisen opiskelun osuus lisääntyy

Havaintoja: opiskelijoille tekstin tuottaminen vaikeaa; taitojen opettaminen tärkeää, tavoitteena omilla aivoilla ajatteleva, kriittinen opiskelija

 • lähtökohtana ovat oppimiskäsitys sekä opetukselle asetetut tavoitteet
 • monipuolisuus, merkitykselliset oppimiskokemukset
 • turvalliset ja terveelliset opiskeluympäristöt, myös oppilaitoksen ulkopuolelle
 • tieto- ja viestintäteknologia

TVT on keskeinen uudessa LOPS:ssa; oleellista opiskelijan valmiudet jatkon kannalta:

Opiskelu 3. asteella ja toimiminen työelämässä alati muuttuvassa toimintaympäristössä vaatii tieto- ja viestintäteknologian perusteiden hallintaa.

 • itsenäisen opiskelun periaatteet

Erilaisia käytänteitä lukioilla LOPSissa; paikallisiin kurssikuvauksiin osa laittanut, mitä kursseista EI voi suorittaa itsenäisesti.

 • aihekokonaisuudet

AIHEKOKONAISUUDET täydennetään ja konkretisoidaan LOPSissa;
Kerrotaan teemapäivistä ja -projekteista, ”Voiko teemakokonaisuus olla esim Savolaisuus – Kyllä.”

aktiivinen kansalaisuus, yrittäjyys ja työelämä
Hyvinvointi ja turvallisuus
Kestävä elämäntapa ja globaali vastuu jne.
Kulttuurien tuntemus ja kansainvälisyys
Monilukutaito ja media
Teknologia ja yhteiskunta
Näiden lisäksi myös muita aihekokonaisuuksia

 • oppiaineen tehtävä, oppiaineen opetuksen yleiset tavoitteet ja arviointi

AINEKOHTAINEN KEHITTÄMISTYÖ
suunnattava enemmän oppiaineiden väliseen yhteistyöhön

SISÄLTÖJEN LISÄÄMISTÄ VÄLTETTÄVÄ KESKITYTTÄVÄ KONKRETISOINTIIN

ARVIOINTI ON MYÖS KIRJATTAVA:
Paikallisissa syventävissä ja soveltavissa kursseissa on määrättävä myös arvioinnista

 • tavoitteet ja keskeiset sisällöt kursseittain
 • kodin ja oppilaitoksen yhteistyö
 • yhteistyö ammatillisten oppilaitosten ja muiden lukioiden kanssa
 • yhteistyö yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, muiden oppilaitosten ja tahojen kanssa
 • tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma
 • ohjaussuunnitelma

Toimintasuunnitelma siitä, kuka vastaa mistäkin asiasta. Opiskelijoiden ja opintojen ohjaaminen ei ole pelkästään OPOn hommaa vaan kaikki opettajat tekevät sitä. Nyt jo oltava olemassa ohjaussuunnitelmat, miten se näkyy koulupäivän arjessa ja sen kaikessa toiminnassa – näiden päivittäminen uuden LOPSn mukaisiksi. Tavoitteena KAIKKIEN JA KAIKEN TASOISTEN opiskelijoiden tukeminen heidän kehitystarpeidensa mukaisesti

 • oppimisen ja opiskelun tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus
 • kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
 • opiskeluhuolto

Opiskeluhuoltosuunnitelman päivitys: kurinpitokeinot ja menettelytavat.

 • opiskelijan oppimisen arviointi
  • Arviointi opiskelijan oppimisen edistäjänä
  • Arvioinnin monipuolisuutta on vahvistettu
  • Osaamisen tunnustamista on täsmennetty

”Opiskelijan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään opiskelijan edellytyksiä itsearviointiin. Opiskelijan oppimista ja työskentelyä tulee arvioida monipuolisesti” Lukiolaki 17 § 1 mom.

TAVOITTEENA opiskelijan oppimisen edistäminen opiskelijan omaa osaamista tukemalla kannustavan palautteen avulla.

ARVIOINTI ON MYÖS KIRJATTAVA
Paikallisissa syventävissä ja soveltavissa kursseissa on määrättävä myös arvioinnista.

Uudessa LOPS:ssa puhutaan monipuolisista tuotoksista ja arvioinneista, ja että arviointi toimii opiskelijan oppimisen edistäjänä.

 • toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi.
 • VANHA PIELAVEDEN LUKION OPS: "Visio 2050: Toimivan lukion säilyttäminen.
  Konsepti voi muuttua ja on syytä muuttuakin yhteiskunnan muutoksen mukana.
  Aikuisopiskelijat ja vanhukset tulee huomioida uutena mahdollisena opiskelijaryhmänä.
  Lukiostamme kehittyy toisen asteen oppilaitos, jolla on hyvät yhteydet myöskin yliopistoihin ja korkeakouluihin sekä yritysmaailmaan.

  Arvioinnin avulla kehittäminen:
  Peruslinjauksena on toiminnan muuttaminen saadun palautteen pohjalta, esim. poissaolot.
  Menettelyistä sopiminen eri osapuolten välillä ja toimiminen sovitun mukaan.
  Kyselyt ja arvioinnit silloin tällöin.
  Kurssipalautteet ovat yksi tärkeä muoto opetusta kehitettäessä.

  Lukion tavoitteet on asetettava siten, että niiden toteutumista voidaan seurata ja mitata selkeästi.
  Tyypillisinä mittareina ovat mm. yo-kirjoitukset ja jatko-opintoihin sijoittuminen."

UUTTA LOPS-TEKSTIÄ:
Lukion opetussuunnitelmassa tulee kuvata kaikkien siihen sisältyvien kurssien tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Mikäli lukio järjestää vieraskielistä opetusta, etäopetusta tai mahdollisuuden suorittaa lukiodiplomeita tai taideopintokursseja, se tulee määritellä opetussuunnitelmassa.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 13 §:n mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma.

Lukiolain 21 §:n 3 momentin mukaan (629/1998, muutettu lailla 1268/2013) koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Kyseinen suunnitelma on kirjattava oppilaitoskohtaiseen opiskeluhuoltosuunnitelmaan [Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013), 13 §].


Lukiolain 21 §:n 3 momentin mukaan (629/1998, muutettu lailla 1268/2013) koulutuksen järjestäjän tulee laatia ja ohjeistaa opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a §:n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerralla. Tasa-arvosuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.

Tasa-arvosuunnitelma voimassa 1-3 vuotta, on päivitetty 2015.

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 6 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi sisältyä opetussuunnitelmaan.

1.2 Opetussuunnitelman sisältö

Nuorten lukiokoulutuksen opetussuunnitelma sisältää seuraavat osat:

 • toiminta-ajatus ja arvopainotukset
 • koulutuksen järjestäjän hyväksymä lukion tuntijako
 • kieliohjelma
 • toimintakulttuurin pääpiirteet
 • opiskeluympäristöt ja ‑menetelmät
 • itsenäisen opiskelun periaatteet
 • aihekokonaisuudet
 • oppiaineen tehtävä, oppiaineen opetuksen yleiset tavoitteet ja arviointi
 • tavoitteet ja keskeiset sisällöt kursseittain
 • kodin ja oppilaitoksen yhteistyö
 • yhteistyö ammatillisten oppilaitosten ja muiden lukioiden kanssa
 • yhteistyö yliopistojen, ammattikorkeakoulujen, muiden oppilaitosten ja tahojen kanssa
 • tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön suunnitelma
 • ohjaussuunnitelma
 • oppimisen ja opiskelun tukea tarvitsevien opiskelijoiden opetus
 • kieli- ja kulttuuriryhmien opetus
 • opiskeluhuolto
 • opiskelijan oppimisen arviointi
 • toiminnan jatkuva kehittäminen ja arviointi.

Lukion opetussuunnitelmassa tulee kuvata kaikkien siihen sisältyvien kurssien tavoitteet ja keskeiset sisällöt.

Mikäli lukio järjestää vieraskielistä opetusta, etäopetusta tai mahdollisuuden suorittaa lukiodiplomeita tai taideopintokursseja, se tulee määritellä opetussuunnitelmassa.

Oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) 13 §:n mukaan koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että opiskeluhuollon toteuttamista, arviointia ja kehittämistä varten laaditaan oppilaitoskohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma.

Lukiolain 21 §:n 3 momentin mukaan (629/1998, muutettu lailla 1268/2013) koulutuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma opiskelijoiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Kyseinen suunnitelma on kirjattava oppilaitoskohtaiseen opiskeluhuoltosuunnitelmaan [Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki (1287/2013), 13 §].


Lukiolain 21 §:n 3 momentin mukaan (629/1998, muutettu lailla 1268/2013) koulutuksen järjestäjän tulee laatia ja ohjeistaa opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma kurinpitokeinojen käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 5 a §:n mukaan (609/1986, muutettu lailla 1329/2014) koulutuksen järjestäjä vastaa siitä, että vuosittain laaditaan oppilaitoskohtaisesti tasa-arvosuunnitelma yhteistyössä henkilöstön ja opiskelijoiden kanssa. Vuosittaisen tarkastelun sijasta suunnitelma voidaan laatia enintään kolmeksi vuodeksi kerralla. Tasa-arvosuunnitelma voidaan sisällyttää osaksi opetussuunnitelmaa tai muuta oppilaitoksen suunnitelmaa.

Yhdenvertaisuuslain (1325/2014) 6 §:n 2 momentin mukaan koulutuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaitoksella on suunnitelma tarvittavista toimenpiteistä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Yhdenvertaisuussuunnitelma voi sisältyä opetussuunnitelmaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä