Vuosisuunnitelma 2019-2020

Vehmaskylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2018-2019

Pieksämäen kaupunki

Vehmaskylän koulu

 Vehmaskyläntie 420

 76100 Pieksämäki

Koulunjohtaja Johanna Lehvonen 0400 855785

koulun opettajat 044 787 4008

Sähköposti: etunimi.sukunimi@edu.pieksamaki.fi

https://peda.net/pieksamaki/peruskoulut/vehmaskyl%C3%A4n-koulu

 1. Koulun perustiedot

1.1 Koulutiedot

Koulun päivittäinen työaika on 8.8.2019-30.5.2020

 1. oppitunti 9.00-9.45
 2. oppitunti 9.45-10.30
 3. oppitunti 11.15-12.00
 4.  oppitunti 12.15-13.00
 5. Oppitunti 13.15-14.00
 6. Oppitunti 14.15-15.00

Päivänavaus on klo 9.00 luokissa. Lounas klo 10.30.

1.2 Opetusryhmät ja oppilasmäärät

Koulun oppilasmäärät

Lukuvuonna koulussa on 32 oppilasta.

1.-2. luokka op. Riitta Hankilanoja 11 oppilasta

3.-4. luokka op. Katariina Holm 10 oppilasta

5.-6. luokka op. Johanna Lehvonen 11 oppilasta.

 

1.3 Tuntikehys ja sen jakautuminen/käyttö

Koulun tavoitteet ja toimenpiteet

Koulun tuntikehys on jaettu tasapuolisesti opetusryhmien kesken. Jakotunteja käytetään englannin kielen, matematiikan, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä käsityön opetukseen. Koulukohtainen tuntikehys on erillisessä liitteessä.

Haasteena yhdysluokkaopetuksessa on oppiaineiden eri määrä samassa yhdysluokassa. Esim. viides ja kuudesluokkalaisilla on eri määrä englannin ja matematiikan tunteja. Joissakin oppiaineissa kuten musiikki ja kuvaamataito voidaan käyttää vuorokurssiperiaatetta ja opiskella vuorovuosina 2/1 tuntia musiikkia tai kuvaamataitoa. Kuudennen luokan yhteiskuntaoppi toteutetaan joka vuosi jaksona, jolloin sitä opiskellaan sekä viidennellä, että kuudennella luokalla. Jaksoon sitoutuu luontevasti yrityskyläopintokokonaisuus.

Vehmaskylän koulun lukuvuoden 2019-2020 kehittämiskohteena on opetusmenetelmien kehittäminen. Teemana on hyvä käytös ja muiden huomioon ottaminen sekä luontoarvot ja taiteet.

Vastuuhenkilöt

Koko koulun henkilökunta

1.4 Koulun toimintakalenteri

Koulun toimintakalenteri lv. 2019-2020


Elokuu

maatilavierailu

Syyskuu

yleisurheilupäivä

ruskataidetta

vanhempainilta

Lokakuu

taiteilijavierailu

kuvataideprojekti

ympäristön siivous

Marraskuu

nukketeatteri/ käsinuket

Joulukuu

 1. luokkalaisten itsenäisyysjuhla

joulujuhla

taidenäyttely

Tammikuu

jääveistokset

lumikenkäkävely

Helmikuu

kuvataideprojekti

talviurheilukilpailut

ystävänpäivätapahtuma

Maaliskuu

laskiainen

tutustuminen paikallisiin taidekohteisiin

Huhtikuu

pääsiäistapahtuma

vapputapahtuma

Toukokuu

pihan siivous

kevätjuhla

Lisäksi koululla on oppilaskunnan järjestämiä tapahtumia. Koulu osallistuu myös erilaisten teemaviikkojen ja koululaisvierailujen järjestämiseen.

Lukuvuoden työ - ja loma-ajat

Syysloma 21.-27.10.2019 ( vko 43)

Joululoma 21.12.2019 - 6.1.2020

Talviloma 24.2.- 1.3.2020 ( vko 9)

Pääsiäisloma 10.-13.4.2020

Lomapäiviä 6.12., 1.5., ja 21.5.

Lukuvuosi päättyy la 30.5.

 

 1. Koulutuksen järjestäminen, johtaminen ja kehittäminen

2.1 Koulun toiminta-ajatus

 • Laadukkaan perusopetuksen tarjoaminen
 • Hyvät käytöstavat, työrauha
 • Vastuu omasta työstä, työvälineistä, ympäristöstä, ihmisistä
 • Tukea oppilasta tunnistamaan omat mahdollisuutensa, asettamaan tavoitteensa sekä pyrkiä pitkäjänteisesti niitä kohti
 • Yhteisöllisyys, yhteistyö, elämyksellisyys, hyvä ilmapiiri

 

2.2 Lukuvuoden kehittämiskohteet

Opetustoimen tavoitteet:

Eheän ja yhtenäisen kasvun sekä oppimispolun edistäminen.
Kestävän ja laadukkaan palvelurakenteen kehittäminen.

Osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen opiskelu- ja työyhteisöissä.

Koulun tavoitteet:

Uuden OPS.n arvioinnin kehittämisen vahvistaminen: formatiivinen, itse- ja ryhmäarviointi

Sähköisen opetuksen laajentaminen, tietokoneiden, tablettien ja mobiililaitteiden käytön lisääminen oppimisessa ja opetuksessa.

Oppilaiden osallisuuden lisääminen.

Koulun toimenpiteet:

Koko henkilökunta yhdessä suunnittelee ja osallistuu kehittämiskohteiden koulutuksiin ja käytännön toteutuksiin. Toteutumista arvioidaan lukuvuoden aikana henkilöstön kokouksissa.

 

2.2.1 TVT-suunnitelma

Vehmaskylän koulun TVT-vastaava on Katariina Holm. Hän osallistuu kunnan TVT-tiimiin. Digitutorina toimii Katja Nenonen. Hän käy koulullamme kerran kuussa.

Lukuvuoden aikana henkilöstön on mahdollista osallistua koulutuksiin. 3. luokan oppilaille otetaan käyttöön Wilma-tunnukset.

Kunnan TVT-strategiaa jalkautetaan koululle. Koulun varustetaso on hyvä. Oppilaskäyttöisiä iPadeja on 19 kappaletta ja ne ovat jatkuvassa käytössä. Oppilastietokoneet ovat kannettavia (19 kpl) ja niillä on oma latausvaununsa sekä joka koneeseen kuulokkeet. Tämän lisäksi käytössä on 22 kpl minitabletteja. Jokaisella opettajalla on käytössään henkilökohtainen iPad ja kannettava tietokone.

 

2.3 Talous

2.3 Talous

Koulun tuntikehys on jaettu oikeudenmukaisesti ottaen huomioon yhdysluokkaopetuksen erityistarve. Erityisopetuksen resurssi on jaettu eniten tukea tarvitseviin ryhmiin. Koulunkäynninohjaajan resurssi painottuu myös yhdysluokkaopetuksesta tuleviin tarpeisiin.

 

 1. Henkilöstö

Vehmaskylän koulu on 3-opettajainen, ja jokaisen opettajan erityisosaamista hyödynnetään koulun oppituntien jaossa. Henkilöstöä kannustetaan pitämään yllä ja vahvistamaan osaamistaan koulutuksilla. Työhyvinvointi on tärkeä asia ja sitä pyritään kehittämään ja vahvistamaan kaikin tavoin.

 

3.1 Henkilöstö


Opettajakunta

Riitta Hankilanoja 1-2

Katariina Holm 3-4

Johanna Lehvonen 5-6, erityisopetus, koulunjohtaja

Sisko Luukkonen, resurssiope

Koulunkäynninohjaajat
Kirsi Sutinen ( luokat1-6), Tiina Lähdekorpi ( luokat 1-2)

Terveyden - ja oppilashuollon henkilökunta
Eeva Turunen, kouluterveydenhoitaja
Nina Hohti, koulupsykologi
Päivi Hännikäinen koulukuraattori

Muu henkilökunta
Irma Häkkinen, keittäjä-siistijä


Koulun sijaiskäytänteet

Opettajan poissa ollessa sijainen pyritään saamaan mahdollisimman nopeasti. Tarvittaessa käytetään koulunkäynninohjaajaa sijaisena.

3.2 Henkilöstön osaamisen vahvistaminen

Koulun toimenpiteet

Koulumme henkilöstöä kannustetaan ylläpitämään ja kehittämään osaamistaan ja taitojaan opettajina. Koulumme opettajat osallistuvat aktiivisesti ammattitaitoaan lisäävään ja ylläpitävään koulutukseen. Osallistutaan OPH:n järjestämiin koulutuksiin sekä kehitetään TVT-taitoja tutoroinnin ja koulutuksien avulla.

 

3.3 Työhyvinvointisuunnitelma

Koulun toimenpiteet

Työhyvinvointisuunnitelma päivitetään yhdessä henkilöstön kanssa syyskuussa.  Tyhy- toimintaa on kerran kuussa. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua kaupungin tarjoamiin tyhy-tapahtumiin.

 

 1. Opetusjärjestelyt ja opetussuunnitelmatyö

Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2018

https://peda.net/opetussuunnitelma/ko2

4.1 Opetussuunnitelma

Koulun toimenpiteet

Osallistutaan koulutuksiin, joissa vahvistetaan uuden opetussuunnitelman vaatimia taitoja, kuten TVT-taidot. OPS-työtä tehdään veso-koulutuksissa.

 

4.2 Koulun ulkopuolella annettava opetus

Pieksämäen kaupungin ohjeet koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta ovat nähtävinä http://www.pieksamaki.fi/fi/perusopetus/.... Retket ja opintokäynnit: kts. koulun toimintakalenterin suunnitelma.

4.3 Valinnaiset opinnot

Koulun toiminta

Valinnaisopintoja järjestetään koulun 5-6 luokille. He ovat valinneet tämän vuoden valinnaiseksi draaman. Valinnaiset järjestetään joka viikko 1h perjantaisin.

4.4 Valmistava opetus, maahanmuuttaja- ja S2-kielenopetus

Suomessa vakinaisesti asuvalla oppivelvollisuusikäisellä (7-17-vuotiaalla) maahanmuuttajalla on oikeus samaan peruskoulutukseen kuin suomalaisillakin. Kaikenikäisille maahanmuuttajille järjestetään suomen tai ruotsin kielen opetusta. Samalla heitä tuetaan oman äidinkielensä ja kulttuuri-identiteettinsä säilyttämisessä. Peruskouluikäisten maahanmuuttajien opetusta järjestetään esiopetuksen yhteydessä, perusopetukseen valmistavana opetuksena, suomi tai ruotsi toisena kielenä -opetuksena ja tukiopetuksena (Opetushallitus 2008, 18).

Koulutoimen ohjeistus:

Uuden maahanmuuttajaoppilaan ilmoittautuessa kouluun rehtori järjestää tapaamisen hänen vanhempiensa/huoltajiensa kanssa. Tällöin kerrotaan suomalaisesta koulujärjestelmästä, esitellään koulu ja sen tavat yms. sekä täytetään tarpeelliset lomakkeet. Tässä yhteydessä sovitaan alkuhaastatteluaika, johon osallistuvat oppilas huoltajineen, rehtori, luokanopettaja / -ohjaaja, erityisopettaja, koulupsykologi ja tarvittaessa tulkki. (Oulu 2011.)

Koulun toimenpiteet

Koulussamme ei ole tällä hetkellä maahanmuuttajaoppilaita.

4.5. Monialaiset oppimiskokonaisuudet

Monialaiseksi oppimiskokonaisuudeksi koulussamme on tänä lukuvuonna valittu taidekasvatus.

Oppimiskokonaisuudessa hyödynnämme erilaisia yhteistyötahoja. Suunnitelma ja aikataulut tarkentuvat syyskuun aikana. Lukuvuosisuunnitelmaan on jo kirjattu ne asiat, jotka varmasti toteutuvat.

4.6 Uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus

Koulussa ei ole oppilaita, jotka olisivat estyneitä osallistumaan uskontotunneille.

4.7 Vapaaehtoinen kieli

Koulussa ei ole vapaaehtoista kieltä opiskelevia oppilaita.

4.8 Kansainvälinen toiminta ja kansainväliset yhteydet


Koululla ei tänä vuonna ole kansainvälisiä hankkeita.

4.9 Päivänavaukset

Pidämme koko koulun yhteisiä päivänavaukset juhlasalissa maanantaisin. Käymme läpi koulun ajankohtaisia asioita. Koululla vierailee myös seurakunta n. kerran kuussa. Muina päivinä aamunavaukset ovat luokissa.

4.10 Koulukuljetukset ja valvonnat

Oppilaat noudattavat Pieksämäen kaupungin koulukuljetuksen sääntöjä koulumatkoillaan ja kulkuvälineissä.

Pieksämäen kaupungin koulukuljetusopas, joka on yhteinen Keski-Savon kanssa, on nähtävänä http://www.pieksamaki.fi/fi/koulutoimist

Aamu- ja iltapäiväkyydeistä huolehtii taksiyrittäjä Terho Hämäläinen sekä Kantamatkat OY Aamulla myös linja-auto tuo oppilaita. Koulu on perinteisesti tehnyt Excel-taulukon kuljettajille eri oppilasryhmien kouluun tulo- ja lähtöajoista eri päivinä.

Oppilaiden aamuvalvonta on järjestetty ensimmäisen kyydin saapuessa koulun pihaan. Koulunkäynninohjaajat valvovat kyydit. Samoin toimitaan taksikyyteihin mennessä koulupäivän jälkeen. Varsinaisia odotusaikoja ei ole, vaan oppilaat pääsevät suoraan koulun loputtua kotiinkuljetukseen.

Koulukuljetukset suunnittelee koulukuljetuspäällikkö Pasi Haverinen.

Välitunneilla on aina valvova opettaja sekä tarvittaessa ohjaaja. Ruokailun valvonnasta vastaa oman luokan opettaja.

 

4.11 Oppilasarviointi

Koulun toimenpiteet

Luokkien 1-4 väliarviointi suoritetaan arviointikeskustelulla ja lukuvuosiarviointi sanallisena arviointina. Arviointikeskustelut pidetään tammikuun loppuun mennessä. Luokat 5-6 saavat aina numeroarviointitodistuksen. Kuudensilla luokilla on lisäksi kevätlukukauden aikana käytävä luokanvalvojan ohjaava palautekeskustelu, tsemppikeskustelu, oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. 2.luokan lopuksi opettaja käy myös tämän keskustelun oppilaan kanssa.

Arviointi perustuu jatkuvaan ja kannustavaan arviointiin. Oppilaan oma itsearviointi on tärkeä osa arviointia. Wilmassa on käytössä formatiivisen arvioinnin työkalu.

Oppimissuunnitelmat ja HOJKSit täytyy päivittää marraskuun loppuun mennessä

 

 1. Oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin tuki

5.1 Oppimisen tuki

Oppilaalla on perusopetuslain mukaan oikeus saada riittävää kasvun ja oppimisen tukea heti tuen tarpeen ilmetessä. Ennaltaehkäisevä oppimisvaikeuksien ja muiden pulmien havaitseminen ja niihin puuttuminen kuuluu kaikille kouluyhteisössä. Keskeinen oppilaan tukija ja huolen havaitsija on opettaja. Yhteistyö kodin kanssa on tässä erityisen tärkeää. Opettajan huoli herää mm. poissaolojen lisääntymisestä, numeroiden laskusta tai muutoksista oppilaan ikätoverisuhteissa, käytöksessä tai olemuksessa.

5.1.1 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki (sis. tukiopetus)

Koulun toimenpiteet

Yleinen tuki järjestetään oppilaan omassa ryhmässä. Luokanopettaja arvioi tuen tarpeen ja hänelle kuuluu vastuu tuen järjestämisestä. Opettaja tekee yhteistyötä sekä vanhempien että muiden asiantuntijoiden kanssa tukeen liittyvissä asioissa.

Tuen muotoja ovat ensisijaisesti tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, joustavat opetusjärjestelyt ja eriyttäminen.

Tehostetussa tuessa voidaan käyttää kaikkia perusopetuksen tukimuotoja paitsi erityisen tuen päätökseen liittyvää tukea. Yleisen tukeen voidaan määrällisesti lisätä osa-aikaista erityisopetusta, yksilöllisiä opetus- ja opetusmateriaaliratkaisuja. Oppilaan motivaatio ja koulumyönteisyyttä pitää lisätä ja ylläpitää oppilashuollollisilla toimilla. Oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma.

Erityisen tuen oppilaalle tulee laatia HOJKS, ja hänen asiansa käsitellään moniammatillisessa työryhmässä. Ennen erityisen tuen päätöstä tarvitaan oppilaan ja hänen vanhempiensa suostumus ja allekirjoitus asiakirjoihin. Tukikeinoina käytetään kaikkia perusopetuksen tukimuotoja.

Oppilaan asiat käsitellään työryhmässä, johon kuuluvat koulunjohtaja, erityisopettaja ja luokanopettaja sekä koulupsykologi. Jos tarve vaatii, ryhmään voi kuulua muitakin tahoja. Yhteistyö on tiivistä myös huoltajien kanssa.

5.1.2 Erityisopetus

Koulun toimenpiteet

Erityisluokanopettaja Johanna Lehvonen toimii laaja-alaisena erityisopettajana koulussamme ma ja ke. Tämän lisäksi koulumme opettajista Riitta Hankilanojalla on erityisluokanopettajan pätevyys.

Erityisopetusta oppilaat saavat osa-aikaisesti samanaikaisopetuksena tai yksilöopetuksena. Erityisopetus suunnitellaan yhdessä erityisopettajan, luokanopettajan ja tarvittaessa vanhempien kanssa. Pienluokkia koulussa ei ole.

 

5.1.3 Koulunkäynninohjaajat

Koulun toimenpiteet

Vehmaskylän koulussa on kaksi koulunkäynninohjaajaa. Toinen ohjaajista toimii henkilökohtaisena ohjaajana ykkösluokassa. Toinen koulunkäynninohjaaja toimii luokka-avustajana tarvittaessa. Ohjaajan tehtäviin kuuluu oppimisen ja yksilöllisen kasvun tukeminen yhteistyössä opettajan kanssa. Ohjaaja työskentelee luokissa ja välitunneilla osallistuen koulun arkeen oppilaan rinnalla. Ohjaaja valvoo kyyditykset aamuisin.

 

5.2 Kasvun ja hyvinvoinnin tuki

5.2.1 Opiskeluhuoltopalvelut

Koulun toimenpiteet

Koulukuraattori on Päivi Hännikäinen.

Kuraattoriin otetaan tarvittaessa yhteyttä oppilaan yksilökohtaisen opiskeluhuollon tarpeissa. Monialaisia asiantuntijaryhmiä koottaessa pyydetään huoltajan suostumus oppilaan asioiden käsittelyyn. Uuden lain mukaisesti erityisopettaja pitää oppilashuoltokertomusrekisteriä.

Kouluterveydenhoitaja on Eeva Turunen (044-7874095). Hän käy koululla säännöllisesti. Hän suorittaa kaikille koulun oppilaille terveysohjelman mukaiset terveystarkastukset, auttaa akuuteissa tapauksissa, seuraa oppilaiden painon ja pituuden kehitystä ja yleistä hyvinvointia.

Koululääkäri Liisa Hänninen suorittaa koululla kouluterveysohjelman mukaiset lääkärintarkastukset, joihin kutsutaan huoltajat mukaan.

Puheterapeutti Riikka Härkönen.( 044-799 5694). Hän hoitaa lapsia, joilla on puheen, kielen tai kommunikaation vaikeuksia. Hänen keskittyy alle kouluikäisiin. Jos äänteitä pitää vielä korjata alkuopetuksen aikana, koulumme erityisopettaja antaa puheopetusta ja ohjeita kotiharjoittelua varten.

Hammashoito

Hammastarkastukset järjestetään koululla keskitetysti. Oikomishoitojen kuljetuksista vastaavat vanhemmat.

Kouluruokailu

Oppilaat ruokailevat luokissa opettajan valvonnassa. Kouluruokailuun kuuluu myös kauniiden ruokailutapojen oppiminen. Ruokailuun on varattu aikaa klo 10.30-11.15 Ruokahetkenä pyritään kiireettömyyteen ja rauhalliseen käytökseen. Ruuan arvostaminen ja joka päivä syöminen on tavoitteena.

5.2.2 Yhteisöllinen opiskeluhuolto

Koulun toimenpiteet

Koululla toimii yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä. Siihen kuuluvat koulun kaikki opettajat, koulunkäynninohjaaja, koulukuraattori, koulupsykologi ja kouluterveydenhoitaja. Myös vanhempien edustaja ja oppilaskunnan edustaja ovat ryhmän toiminnassa mukana. Ryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukukaudessa.

Ryhmä suunnittelee koulun oppilashuoltotyötä, tukee opettajien opetus- ja kasvatustyötä, edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia ja ennalta ehkäisee ongelmia. Sen tehtävänä on myös arvioida koulun oppilashuollollista toimintaa.
 

5.2.3 Yksilökohtainen opiskeluhuolto

Koulun toimenpiteet

Yksilökohtaiseen oppilashuoltoon kutsutaan koolle moniammatillinen työryhmä. Työryhmän koostumus riippuu käsiteltävästä asiasta. Oppilaan huoltajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Yksilökohtaisesta oppilashuollon tapaamisesta tehdään muistio, joka toimitetaan oppilashuoltorekisteriin.

5.2.4 Opiskeluhuollon yhteistyö ja seuranta

Koulun toimenpiteet

Koulukuraattori esittelee oppilashuoltoa koulun oppilaille. Asiaa käsitellään myös vanhempainilloissa.

Osallistumme opetuksen järjestäjän ja opetushallituksen sekä THL:n tekemään arviointiin ja seurantaan.

5.2.5 Oppilaanohjaus

Koulun toimenpiteet

Oppilaanohjauksessa tavoite on oppilaan onnistumisen tukeminen. Kuudennella luokalla luokanopettaja käy ohjauskeskustelun oppilaan ja vanhempien kanssa.

 

5.2.6 Kerhotyö

Tänä vuonna koulussa ei ole kerhoja.

 

5.2.7 Nivelvaiheiden yhteistyö

Koulun toimenpiteet ja aikataulu

Keväällä koulu järjestää tuleville ykkösluokkalaisille kouluun tutustumispäivän. Opettaja käy kouluun tulevien osalta keskustelut esiopettajan kanssa keväällä. Keskusteluissa käydään läpi esim. tuen tarpeet. Kuudesluokkalaiset kutsutaan keväällä tutustumaan yläkouluun koko päiväksi. Kuraattori ja nuoriso-ohjaaja käyvät yleensä haastattelemassa kuudesluokkalaisia keväällä siirtymävaiheessa.

5.2.8 Kiusaamisenvastainen toiminta

Koulumme on yksi Suomen KiVa-kouluista eli Kiusaamisen vastainen koulu.

Opetustunteja toteutetaan säännöllisesti 2. ja 4. luokilla. Kiusaamistapauksissa kaikkia osapuolia kuullaan ja asiat kirjataan ylös. Asiasta järjestetään seuranta ja tiedotetaan vanhempia. Ellei kiusaaminen lopu, järjestetään suurempi oppilashuollollinen tapaaminen.

Vastuuopettajana Johanna Lehvonen.

Koulu osallistuu myös Verso- toimintaan. Oppilaat koulutetaan vertaissovittelijoiksi. Vastuuopettajana on Johanna Lehvonen.

 

 1. Osallisuus ja vaikuttaminen

6.1 Oppilaskuntatoiminta ja muu toiminta osallisuuden lisäämiseksi

Koulun toimenpiteet

Koulussa toimii vuosittain valittava oppilaskunta, jonka toiminnasta vastaa l-2 luokan opettaja, Riitta Hankilanoja. Oppilaskuntaan oppilaat äänestävät jokaisesta luokasta I ,2,3,4,5,6 yhden varsinaisen ja yhden varahenkilön.

Koulu osallistuu verso-ohjelmaan. Se tuo opettajille ja oppilaille restoratiivisia kohtaamisen menetelmiä arjen toimintaan. Restoratiivinen sovittelu tarjoaa vaihtoehtoisen tavan ratkaista oppilaiden keskinäisiä sekä opettajien ja oppilaiden välisiä ristiriitoja koulun arkipäivässä. Sovittelu on selkeä toimintamalli, jonka avulla sovittelijoiksi koulutetut koulun henkilökunnan jäsenet ja oppilaat auttavat osapuolia itse löytämään ratkaisun ristiriitaansa. Osapuolet saavat kertoa oman näkemyksensä tapahtuneesta, kuvata tuntemuksiaan ja pohtia eri ratkaisuvaihtoehtoja. Mallia noudattamalla edetään sopimukseen, jonka toteutumista seurataan. Tarkoituksena on vähentää kouluyhteisön jäsenten välisiä konflikteja koko yhteisön vuorovaikutustaitoja edistämällä. Sovittelulla puututaan mieltä pahoittavaan toimintaan mahdollisimman varhain.

 

6.2 Vanhempaintoimikunta

Koulun toimenpiteet

Koululla yritetään elvyttää vanhempaintoimikunnan toimintaa. Viime lukukaudella kukaan vanhemmista ei halunnut osallistua ko. toimikuntaan.

Koulu tekee yhteistyötä monien kylällä toimivien yhdistysten kanssa, joiden parissa vanhemmat jo toimivat aktiivisesti.

Tällaisia yhdistyksiä ovat mm. Vehmaskylän Vauhti, Vehmaskylän Maa- ja kotitalousseura, Vehmaskylän Metsästäjät, 4 H, jne, Seutuopisto. Vanhemmat jäädyttävät koulun luistinradan, auraavat pihan, jään, tekevät hiihtoladut, ostavat koululle yhteiskäyttöön erilaisia pelivälineitä, osallistuvat koulun juhlien kahvituksiin, tapahtumajärjestelyihin, retkikassakeräyksiin, arpajaisiin, kutsuvat tutustumiskäynneille työpaikoilleen jne.

 1. Kodin ja koulun yhteistyö

Koulun toimenpiteet

Vanhemmat ovat ensisijaisesti vastuussa lapsensa kasvatuksesta. Koulu tukee vanhempien kasvatustyötä sekä vastaa lapsen opetuksesta ja kasvamisesta koulussa.

Yhteydenpito vanhempiin keskustelemalla henkilökohtaisesti tai puhelimitse, Wilma-viestein, sähköpostilla, koulun puhelimen tekstiviesteillä, ryhmäviesteillä, paperitiedotteilla, koulun kotisivujen; Peda.netin avulla.

Yhteistyö eri yhdistysten kanssa, johon vanhemmat kuuluvat: Vehmaskylän vauhti; ulkoalueiden lumityöt, luistinradan jäädytys, hiihtolatujen teko ja kunnossapito, ruohonleikkaus, puunkaatoapu, urheiluvälineiden hankintaa, mm.

Vehmaskylän maa- ja kotitalousseura, Metsästäjät, 4H, seutuopisto, Lions Club jne.

7.1 Kodin ja koulun yhteistyö oppilaan, luokan ja koulun tasolla


Koulun toimenpiteet
Kotien ja perheiden kanssa tehdään yhteistyötä järjestämällä vanhempainiltoja ja -vartteja, yhteisiä juhlia ja tapahtumia, sekä tiedottamalla koulun toiminnasta ja kaikista tapahtumista mahdollisimman avoimesti. Koulun henkilökuntaan saa yhteyden Wilma-ohjelman kautta, puhelimitse tai sähköpostilla. Verkkoympäristöstä koulun kotisivulta löytyvät henkilökunnan yhteystiedot. Siellä on löydettävissä myös ajantasaisia tiedotteita koulun tapahtumista ja koulunpidon järjestelyistä. Sovittujen tapaamisten ajankohdat:

Vanhempainvartteja tarjotaan vuosittain.

Koko koulun vanhempainilta syyskuussa.

1.-4. luokalla arviointikeskustelut loka-tammikuun aikana.

Ohjaavat palautekeskustelut eli ns. tsemppikeskustelut 2. ja 6. luokan lopulla. Huoltajat voivat olla mukana näissä keskusteluissa.

Oppilaan tuen asiakirjoihin liittyvät tapaamiset (oppimissuunnitelma ja HOJKS)

Oppilashuollolliset tapaamiset.
Vastuunjako
Huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsesta. Koulu tukee käytettävissä olevin keinoin huoltajia kasvatustyössä.
Yhteistyöllä pyritään avoimeen vuorovaikutukseen. Huoltajille tarjotaan mahdollisuus osallistua koulun toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Koulu tekee aloitteen yhteistyön käynnistämiseksi.

 

 1. Oppimisympäristöt ja turvallisuus

8.1 Järjestyssäännöt

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN JÄRJESTYSSAANNÖT

 1. Järjestyssääntöjen tarkoitus ja noudattaminen

Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulun sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä kouluyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Lainsäädäntö ja järjestyssäännöt koskevat ihan jokaista koulun oppilasta tasavertaisesti.

Kouluajaksi katsotaan koulun työjärjestyksen mukainen työpäivä, koulumatkat sekä koulun toimesta järjestettävät juhlat, leirikoulut, retket, urheilukilpailut, tutustumismatkat tms. Oppitunnin pituus on 60 minuuttia, josta opetusta on vähintään 45 minuuttia. Opetusta voidaan jaksottaa toisinkin työpäivää lyhentämättä. Koulualueesta on erillinen karttaliite.

 1. Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet
 2. Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

Jokaisella oppilaalla on oikeus maksuttomaan perusopetukseen, yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan. Kouluissa noudatetaan Keski-Savon peruskoulujen yhdessä laadittua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

Oppilaalla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen työympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.

Kouluissa on suunnitelmat, jossa oppilasta suojataan väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä. Oppilaalla on oikeus fyysiseen ja psyykkiseen koskemattomuuteen. Kiusaaminen on kielletty. Pieksämäen perusopetuksen kouluissa on käytössä KiVakoulu —ohjelma.

 1. Oppilaan velvollisuudet

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, jollei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty vapautusta. Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti (Pol 35§).

Jos oppilas ei tule kouluun, on hänen huoltajansa velvollinen samana päivänä ilmoittamaan syyn luokanopettajalle / luokanohjaajalle. Oppilaan poissaoloon koulusta on pyydettävä lupa. Luvan enintään kolmen (3) päivän poissaoloon myöntää luokanopettaja / luokanohjaaja ja muutoin rehtori.

Toisen omaisuuden rikkominen, vahingoittaminen ja varastaminen on kielletty. Oppilaan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa.

Koulussa noudatetaan lisäksi yleisiä peruskoulua koskevia säännöksiä, koulujen täsmennettyjä järjestyssääntöjä sekä rehtorin, opettajan tai koulun muun henkilökunnan antamia ohjeita.

 1. Turvallisuus, viihtyvyys ja opiskelun esteetön sujuminen
 2. Hyvä käytös

Oppilaan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti ja toiset huomioon ottaen. Lisäksi oppilaan tulee edistää työ- ja opiskelurauhaa sekä noudattaa hyviä ruokailutapoja.

Pukeutumisen tulee olla asiallista ja kuhunkin tilanteeseen tarkoituksenmukaista. Oppitunneille saavutaan viivyttelemättä, asianmukaiset varusteet mukana ja kotitehtävät tehtyinä.

Toisesta henkilöstä otettua valokuvaa tai videota ei saa julkaista ilman tämän lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Oppilastöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.

 1. Oleskelu ja liikkuminen

Välitunti vietetään ulkona koulualueella. Koulualueelta saa kesken koulupäivän poistua vain opettajan luvalla, (karttaliite koulualueesta). Sisätiloissa liikutaan kävellen. Koulumatka kuljetaan lyhintä turvallista reittiä pitkin. Yläkoulussa lukujärjestyksen mukaiset siirtymät kouluyksiköiden välillä kuljetaan lyhintä turvallista reittiä, liikennesääntöjä noudattaen.

 1. Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

Jokainen pitää omalta osaltaan huolta koulualueen siisteydestä. Roskaaminen on kielletty. Roskaaminen edellyttää jälkien siivoamiseen. Oppikirjoja ja muuta koulun omaisuutta tulee käsitellä huolellisesti. Oppilas on velvollinen korvaamaan koulun omaisuudelle tahallisesti tai huolimattomuudellaan aiheuttamansa vahingon tai puhdistamaan ja järjestämään paikat tai esineet alkuperäiseen kuntoon.

 1. Turvallisuus

Oppilas on velvollinen ilmoittamaan koulun henkilökunnalle havaitsemansa puutteen tai vian. Polkupyörät, mopot ja muut kulkuneuvot säilytetään niille varatuilla paikoilla koulupäivän ajan. Koulukohtaiset turvallista toimintaympäristöä edistävät ohjeistukset löytyvät koulujen omista toimintaohjeista.

I . Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Koulun tietokoneita ja muita mobiililaitteita sekä oppilaan omia laitteita käytetään oppituntien tai muun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen aikana opettajan antamien ohjeiden mukaisesti. Opetusta häiritsevä käyttö on kielletty.

 1. Päihteet ja vaaralliset aineet

Lailla kiellettyjen, vaarallisten tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettujen esineiden tai aineiden tuominen kouluun on kielletty. Kielto koskee mm. tupakkaa ja tupakkatuotteita, alkoholia, huumausaineita, veitsiä, ampuma-aseita, voimakkaita laserosoittimia sekä vastaavia esineitä ja aineita. Sähkötupakka rinnastetaan tupakkatuotteisiin ja sen käyttö kouluaikana on kielletty-

Opettajalla tai rehtorilla on oikeus tarkastaa oppilaan tavarat ja tarvittaessa ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet haltuunsa.

 1. Kurinpito

Oppilas, joka häiritsee opetusta tai muutoin rikkoo koulun järjestystä, menettelee vilpillisesti tai kohtelee muita oppilaita tai koulun henkilökuntaa epäkunnioittavasti tai loukkaavasti, voidaan ensisijaisena toimenpiteenä määrätä osallistumaan kasvatuskeskusteluun koulupäivän aikana tai sen ulkopuolella.

Oppilaalle voidaan myös määrätä rangaistus (Pol 36§). Rangaistuksena voi olla luokasta poistaminen, opetuksen epääminen loppupäiväksi, enintään kahden tunnin jälki-istunto, kirjallinen varoitus tai erottaminen enintään kolmeksi kuukaudeksi.

Jälki-istunnossa voidaan teettää kirjallisia tai suullisia tehtäviä, harjoituksia ja tehtäviä, joiden tulee olla kasvatusta, opetusta ja kehitystä tukevia. Kotitehtävänsä laiminlyönyt oppilas voidaan määrätä työpäivän päätyttyä enintään tunniksi kerrallaan valvonnan alaisena suorittamaan tehtäviään,

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa luokkahuoneesta taikka koulun tilaisuudesta oppilas, jonka käyttäytyminen tilanteeseen nähden ei ole hyväksyttävää (Pol 36 b Oppilaalle järjestetään valvonta.

Rehtorilla tai koulun opettajalla on oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa oppilaalta kielletty esine tai aine, jolla oppilas häiritsee opetusta tai oppimista. Samoin heillä on oikeus tarkastaa oppilaan mukana olevat tavarat, oppilaan hallinnassa olevat koulun säilytystilat ja päällisin puolin hänen vaatteensa, mikäli epäilyksen alla on kielletty esine tai aine (Pol 36 d-e §).

Kaikissa tapauksissa oppilasta ja huoltajia kuullaan ja tapahtumista niistä tehdään kirjalliset merkinnät.

Rehtorilla tai opettajalla on velvollisuus ilmoittaa koulumatkalla tietoonsa tulleesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

 1. Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

Järjestyssäännöt on laadittu yhteistyössä oppilaskunnan kanssa. Säännöt käydään läpi oppilaiden ja henkilöstön kanssa aina lukuvuoden alussa. Säännöt ovat nähtävillä koulujen kotisivuilla sekä koulun ilmoitustaululla tai luokissa. Sääntöjen toimivuutta arvioidaan vuosittain vuosisuunnitelman laatimisen yhteydessä.

 

 

8.2 Ongelma/kriisitilanteiden toimintamallit

Pelastautumisharjoitus pidetään syksyllä.
Ensiapukoulutukset koko henkilöstön ja oppilaiden ea-taitoja päivitetään säännöllisesti.

Koulun toimenpiteet

Koulun turvallisuus ja kriisisuunnitelma päivitetään vuosittain. Turvallisuusasiat käydään läpi joka syksy ja aina uuden henkilön kanssa silloin, kun hän aloittaa työskentelyn koulussa.

 

 

 

8.3 Koulun turvallisuuden käytänteet ja vastuutus

Koulu maksaa vuokraa tilapalvelulle koulurakennuksesta. Tilojen kunnossapito on tilapalvelun vastuulla. Heille pyritään ilmoittamaan kaikista puutteista välittömästi niiden ilmettyä.

Olemme parantaneet omaa oppimisympäristöämme monella tavalla. Olemme kehittäneet piha-aluetta rakentamalla sinne leikkimökin, pihakoripalloalueen, frisbee-golf-radan. Tietotekniikan ratkaisuja, latauslaitepisteitä, pistokkeita, vaunuja, kuulokkeiden paikkoja jne. suunnittelemme jatkuvasti turvallisuus ja käytännöllisyys lähtökohtana.

Koulun katolle asennettiin lumiesteet.

 

8.4 Kestävä kehitys

Koulun toimenpiteet

Koulu pyrkii toiminnassaan ottamaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet.

 

8.5.Koulukohtainen toiminnallinen tasa-arvosuunnitelma

Koulun toimintaperiaatteet

Vehmaskylän koulussa noudatetaan Keski-Savon koulujen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa.

https://peda.net/opetussuunnitelma/ko2/pvo/oj/otsjo/tjys/ksptjy:file/download/76556c084d9fbeb1ac089102fac1125cf7ad2e15/Keski%20-Savon%20koulujen%20tasa-arvo%20ja%20yhdenvertaisuussuunnitelma.docx