Kivikierros / Stenrundan

Viime uutiset/Senaste nytt (24.1.2022)

Ke 7.3.22

Naturskyddsföreningens sidor
- endast smärre uppdateringar har gjorts
QR-kodernas skivor
-Lahokallio, Moisio, Pappila ja Liessaari saknar ännu QR-koder. Hittills 25 skivor 
- I budgeten har materialkostnader en betydande parition och därför torde skivor kunna beställas. 300 euro hittils använts för QR-koder. Liessaareen ja Lahokallioon saattaa olla järkevää järjestää vain pahviset laminoituja QR-koodeja. Staden har lamineringsmaskin och därför torde även laminerade info helhetervaramöjliga att skapa.

x Liessaari 1
x Lahokallio 5/4+1 till anslagstavlan
x Taimistonkatu-Rautatien risteys 1 (Litorinameren ranta)
x Tennari 1

Liikuntakeskus har stolpar på Liessaari ö som får användas. Liikuntakeskus måste informeras, men även elstolppar är möjliga. Ancylussjönsstrand nära Liikuntalinna vore även aktuell för en QR-kod. Terrängen har närmast träd. Ett träd får då QR-kod

Kokkokallios skiva torde flyttas till en gatulampas stolpe
En enda helhetkunde vara Hiidensalmi, Kokkokallio och Väderkvarnen. Hiidensalmen saha kunde ev. vara på ett annat ställe.

Annika kollar texterna och Karitta tillfrågas gällande Liessaari. Tarja ser över texterna och alla deltar i att kontrollera texterna. Hamnbanan kan eventuellt tänkas få text ännu. 
Må. 21.2

Möte på distans

Det mesta skall helst vara klart i slutet av mars månad.

Antalet skyltar

Dessa beställs utifrån behovet och antalet texter. Vi får fästanordningar för projektet från firman och kan faktureras utifrån det använda antalet. 

Under sportlovet förverkligas en närmare fastslagning av QR-kodernas placering. Karittas valda platser behöver besökas i första hand. 13 olika QR-koder kunde behövas till geologiska texter varav några enstaka är kopplade till temat istid. (Sågen, växtlighet, väderkvarnen är några.) Marja-Lenas QR-koder kopplas ibland till en och samma QR-kod. Detta kunde gälla Ojamo kalkgruva.

I Liessaari behöver gamla stolpar kunna återanvändas. (Deras storlek torde vara 100x100 och 20x30). Datum och tider för specifik bestämning av QR skyltar fastslogs till ons 23.2 kl 14.05 vid gruvmuseets parkering. Ojamo/Haikari parkering to. 24.2. kl. 10.00. 

Lahokallio har ej längre användbara stolpar. Antingen måste träd eller nya stolpar användas. Info-tavlan kommer åtminstone att användas.

Valaisin- ja puukiinnitys käytetään. Liessaari är de enda som skulle ha färdiga tolpar. Ojamos kalkgruva behöver ännu besök. X elstolpar och y antal träd sänds per e-post till Tarja. 

Material på svenska

Annika, Tarja och Johnny bearbetar ett grundmaterial på svenska. Guider i Lojo frågas möjligen även. Lahokallio kunde ha en tvåspråkig text på infotavlan. En version finns även om Ojamo järngruva. Johnny delar länkar som går att bearbeta till svenska.

Nästa möte

7.3 kl. 18.

Må 24.1.

Möte på distans

Nya texter publiceras på webben preliminärt från och med v. 5

Johnny och Tarja möts för att samlas för att stegvis publicera nytt material må. 31.1.

Stolpars fästen 

Firman behöver veta höjden och diametern på ställen där info läggs. Mer fästen kan ges och räkning ges projektet utifrån faktiskt använda fästen.

Platserna för skyltarna behöver bestämmas och mängden.

QR-koder tas möjligen med för allmän info på skylt som går till en allmän sida. 
Koordinaterna är små på stadens kartor, men torde kunna användas. 

Lyktstolpar är möjliga att använda, men på Liessaari ö kan möjligen QR-koder borras fast i redan existerande stolpar bara staden godkänner detta. På Lahokallios naturstig kan vissa möjligheter till skyltar finnas efter stigarnas restaurering. Suski utreder vad som är möjligt. 

Lahokallios västra strand har fina bilder med text. Mängden halaimia kan sannolikt bestämmas utifrån terrängen då man besöker platsen.
JKR tar med sprayburk och juteband för markering av ställen. Samling sker ti. 1.2. kl. 14.30 vid gamla stigens infotavla. Må. 7.2. kl. 15.15 samlas gruppen vid Haikari parkeringsplats. Även to. 10.2 kl. 15.45 sker en samling på Rusthållsgatans korsning vid båtarnas vinterförvaringsplats. 

Nästa "styrelsemöte"

Vändagen 14.2 kl. 18.00

Talkolistor

Dessa kan föras till Karitta

Miljöföreningen

Minna Laurents är både kassör och sekreterare. Kontroll görs med Ykkösakseli/Leader att allt sker smidigt med denna förändring.Ti 14.12

Möte på distans 14.12.21

Lyktstolpar i Lojo får användas för QR-koder
Varje lyktstolpe har redan koordinater och därför kan denna möjlighet vara av stort värde.
Stadstträdgårdsmästaren tillfrågas om tillstånd behövs för att lägga upp dessa. Ev kunde kanske hjälp även fås av staden för uppsättning. (25 euro/styck i medeltal är priset per QR-kod med skylt.)

Webbsidorna
Tarja publicerar ytterligare texter på Naturskyddsföreningens webbsidor och strukturerar materialet i det digitala arkivet.

Grundkarta för Lojo stad får användas
Kryssen på kartan är var lyktstolpar är och via dessa kan punkter för information placeras.

Texter och översättning:
Marja-Lenas gruvtext kunde översättas, samt ev en eller flera helheter. Stentermer torde vara lätta att översätta eftersom de liknar varandra.

Spelifiering och kontakt med Liikkuva koulu/Lohjan malli
Test med Seppo-spel och Lojomodellens nätverk kunde ske så att de motionsmässiga aspekterna kunde utvecklas. Frågor och därefter svar kunde skapas i ett Seppo-spel.

Talko-arbete
Dessa skall redovisas i samband med ansökan. Sammanräkning sker helst genast efter årsskiftet.Detta års timmar sänds till Tarja Virtanen som är projektkoordinator eller till Karitta Laitinen.

Nästa möte
11.1.2022 kl 17 via Teams.


Möte på distans 23.11.21

Digitala texter
Dessa samlas nu i en Onedrive-katalog och börjar få struktur

De som haft problem med inloggning ges handldening av JKR

Alla kunde gå in på filerna och kontrollera att kvaliteten och att tydligheten är bra

Kartor
Dessa utreds med Lojo stad gällande upphovsrätt och användningsmöjligheter för offentligt bruk.

QR-koder
En gemensam enhetlig per tema och plats kunde finnas

Nästa möte
14.12 klo 17

Möte vid Stenverkstaden 4.10.21

Materialet (nuläget)

-Gruveran:
QR-kod tänks till Järngruvan i Ojamo, Tytyri dagbrott, Tytyri gruva/cykelbanan (f.d. järnvägsspår), De som inte får skyltar är Solhem och Pitkäniemi dagbrott. 

-Stenrundan:
* Lahokallio
* Hiidensalmi
* Kokkokallio
* Tytyris dagbrott
* Ojamos stenpark 
* Aurlahti och Porla.
* Gruvmuseets stenpark

- Spåren av istiden: Detta uppdateras ännu. 

Rundvandringar och utplacering av stolpar.
Detta kontrolleras.En kod och en stolpe som enhetlig för  varje stig görs först. Separata tilläggskoder kan senare lamineras och tilläggas.

Presentation av projektet21.10.21: Preliminärt program i Järnefeltsalen

- Tarja Virtanen:Projektet
- Johnny Kronqvist: QR-koderna (konkret med ett exempel och allmänt 15 min.)
- Gruveran Sanna Westerberg och Marja-Lena Nikander
- Geologin Annika Nyström
- Spåren av istiden Karitta Laitila
- Avslutande diskussion

Slutrapporteringen
- räkningar
- talkotimmar 
- rapporten 

Nästa möte ti. 12.10 kl. 18

Övriga ärenden
Kontakt med Lojo stad gällande formatet på vad somskall på Lojo stads sidor.
Kontroll görs så att inte Lojo stad tar ersättning eller fakturerar för uppbevarat material. Sannolikt kostar det ingenting.


Andra ärendenMontering av QR-skyltar den 9.7.
- på bostadsmässans område uppfördes två skyltar med QR-koder, samt två QR-koder vid Kokkokallio i Hiidensalmi bostadsområde. Utöver detta restes två stolpar med skyltar i trakten av Tytyri gruvas dagbrott.


Möte från den 21.6

- hemsidorna för Hiidensalmi-områdets sevärdheter

Hemsidorna har skapats för området runt bostadsmässan och dessa är läsbara för deltagarna i den inre kretsen i projektet

- QR-koder och skyltar för dessa

QR-koder är skapade och förslag till QR-kodsutrustade skyltar. Bidragsgivarna hörs och en första skylt framställs av den firma vars skyltar kommer att skapas med stolpar i området.

- Stolpar

Stolpar alternativt halain eller fästen för trafikmärken kommer att användas 

- Kontakt och praktisk information om talkoarbete

Listor för utfört talkoarbete ges till Tarja och Karitta så snart möjligt.


Möte från den 6.6
- stenmaterialet i bostadsmässans område diskuterades. En del av stenprodukterna har levererats av Pihapojat
- gruvans djup är för tillfället cirka 350 meter ner från markytan
- tillgång finns nu till SLL's lokalförenings webbsida I Lojo
- versioner av webbsidorna kontrollerades och visades, samt editerades
* källhänvisningar diskuterades och texterna gjordes mer lättilgängliga
* numror läggs för källor som fotnoter i texten och länkar till källor görs då detta är möjligt
* länkar ordnas om möjligt så att exempelvis varje gruvas text öppnas via gruvans "länk" från en del av en sida (detta på sikt)

- JKR tar kontakt med GTK och frågar om Stenrundan får använda deras "Maaperäkartta" eftersom det inte är för kommerciellt bruk. Länk utlovas direkt till materialet. (Yleistietoa levittävä hanke joka ei ole kaupallinen.)

- returcentralens möjligheter att skapa skyltar diskuterades. Mahis har få i arbete och returcentralen har begränsat med arbetsresurser för skapande av stolpar. Gruppen tar kontakt gällande skyltar på omkring 10x10 cm med QR-koder och namnet på stället.

- berättelser/narrativ om stenar diskuterades gällande myter om stenar i regionen
- inventeringsmöte bestämdes till ons 9.6 kl. 16.45 (Kokkokallio/Hiidensalmi) 
- Nordkalk granskar ännu broschyren samt sådana sidor som har koppling till Nordkalks område och gruvhistoria. Senast på midsommar granskar Nordkalk de texter som publiceras. 
- JKR tar skärmdumpar på de sidor som Nordkalk skall kontrollera samt sänder dessa till Nordkalk, projektkoordinatorn och projektets grundare
- QR koder görs på de adresser som är aktuella att använda på området
- nästa möte 21.6 kl. 17 som hybridmöte/Stenföreningens rum. 

Möte från 24.5 

Bostadsmässan
- viss kalksten kan tänkas härstamma från Svartå
- en del sten har sannolikt sprängts loss och återanvänts
- stadens parkavdelning kontaktas närmare för vissa praktiska detaljer (stenarnas ursprung)
- stolpar torde kunda ordnas till mässan
- laminerade QR-koder planeras från den nya webbsidan med information om området, stenprodukterna och områdets historia kopplad till stenförädling
- QR-information om stenrundan i olika material diskuterades
- material läggs på sidorna innan publicering
- första veckan i juni kan ännu vissa delar av parken nära sjön besökas, vilket kan vara bra att beakta innan bostadsmässan.


Möte gällande webbsidor inför Bostadsmässan 23.5.2021

Webbsida är under konstruktion och ramar för arbetet har slagits fast. 

Sammandrag från Stenrundans möte i Lojo 3.5.2021

-Promemorian från senaste möte
Denna godkändes

-Logo
Ny logo har tagits i bruk för projektet

- Material
Material har skapats för Stenrundan i form av information om flera sevärdheter, samt ett förslag på text till en broschyr. En föreläsning som hållits av Torsti Salonen om gruveran har delvis utgjort grund för viss information. Texter har även skrivits av projektet geolog vid Nordkalk. Projektets material kvalitetsgranskas både av Nordkalk och i viss mån av Lojo museum.

- Kontakt med markägarna och intressebevakarna
Sevärdheters ägare kontaktas och tillstånd erhålls innan QR-koder uppsätts.

- Fästande av QR-koder
JKR kontrollerar vad som vore bäst. En hängande lösning som ej skadar träd är möjligen att föredra. Kontroll av vad som vore bäst görs ändå i miljöfostransnätverken.

- Kontakt med Suomen Asuntomessut
Suomen asuntomessut får föreslå mötesdag och tid. Preliminärt sannolikt någon tisdag. 

- Materialet delas ännu och kontrolleras för godkännande
Visuella detaljer preciseras, platsnamn kontrolleras, samt källhänvisningar eftersträvas i slutet av materialet. (Eventuellt används fotnötter för hänvisningar.)

- Arkeologi och Stenrundan
Kontakt har funnits med arkeolog Jan Fast och Stenrundan är intresserad även av samarbete kring det kunnande som finns på arkeologins område.

- Nästa möte: 24.5 kl. 18.00. Detta hålls både vid stenföreningens verkstad och som distansmöte.


Sammandrag från Stenrundans möte i Lojo 22.3.2021

Bostadsmässan
 
- flyer skapas i vykortsformat
- eventuell guidning, men inte på torsdagar p.g.a. att Lojo stad då har guidade turer
- möjligen kunde happening ordnas på Aurlahti strand där samarbete kunde ske med tvåspråkiga föreningar för synlighet

Logo
Logo har skapats och godkändes

Pelare med QR-koder
Lojo stads trädgårdsavdelning tillfrågas

Texterna om Gruveran & Hiidensalmi
Material har börjat skapas på finska och svenska.Deadline är 19.4 materialet färdigt och kommentar sker inom två veckor. Möte igen 3.5. kl. 18. Texter sänds till alla, men kommentarer/feedback endast till upphovsmannen.Sammandrag från Stenrundans möte i Lojo 26.11.2020 

Ekonomisk tilläggsfinansiering har beviljats

Talkoarbete

Talkoarbete efterlyses och dit hör även diskussioner, resor, möten och telefonsamtal.

Korrekturläsning, presentationstexter och informationstexter

Texter av arbetsgruppens medlemmar och Torsti Salonens föreläsningsmaterial börjar stegvis föras över till bilagor dit QR-koder leder

Material uppbevaras och sorteras i mappar i Stenrundans egen Google-Drive.

Material om istiden

Små och allmänna texter med information om istidens påverkan diskuterades. Material insamlas och lokala sakkunniga tillfrågas om sevärdheter som hör till området. Spår av istiden samlas in för frågesporter och information till Stenrundan.

Logo för projektet

En tvåspråkig logo övervägs för Kivikierros / Stenrundan. 

Broschyr

En broschyr för projektet behöver vara klar i april.

Sammandrag från Stenrundans möte i Lojo 20.8.2020 

Leader Projekt/Hanke och Ykkösakseli

Bidrag har utlovats för projektet. Önskvärt är att talkoarbetare deltar på många sätt eftersom detta stöds genom ekonomiskt bidrag.

FÖRELÄSNINGAR:
-Kaivostaival/Gruveran

Föreläsning av Torsti Salonen 8.10 (nytt datum) Materialet från föreläsningen erhålls av Torsti Salonen efter hans föreläsning.

-Geologi Stenrundan-föreläsning

Föreläsning av Annika Nyström 22.9 kl. 16. QR-koder med rubriker sätts ut samt sträckning för rundan görs från Hiidensalmis gruvparkering till Ojamo upp till Ancylussjöns strand och tillbaka till Lojo centrum.

-Spår från istiden

Ännu öppet, men föreläsare söks.

Google-Sites, en uppdaterad webbsida

Strukturen på Google - Sites är i huvsak klar. Fotografier läggs på andra sidor, medan infotext samt ikoner eller färgkoder skulle kunna vara för. Kombinationsrutt (Yhdistelmäreitti) för cykel kunde vara tillfälligt skapad inför Torsti Salonens föreläsning.

Deadlines:

- Torsti Salonens föreläsning så skall senast QR-koder vara utspridda på en testrunda. De områden som berörs är Tytyri gruva, Hiidensalmi och dess bro, samt dagbrottet vid Tennari. 

x Uppgifter: Var finns dessa bilder (Uppgift på sidor länkade via QR-koder) Dessa koder skall helst ha namn såsom ex Tennari dagbrott/Tennarin avolouhos

x Tytyri dagbrott, Kokkokallio såg, Tennaris dagbrott, rantapenger(stranden) i Aurlahti, Porla samt bron vid Porla. Eventuellt från Ojamo gruva till åsens sträckningar med Ancylyssjöns strand (ev ej Neitsytlinna) och sedan tillbaks mot centrum. Antagande om att sträckningen blir omkring 7 km. 
 
Våren 2021

På våren samarbetar Stenrundan förhoppningsvis med den vårliga och årligen återkommande stadsorienteringen 

Promenadinventeringar/cykelinventeringar:

30.8. Hiidensalmi-Ojamo-Lojo  
QR-koder sätts ut med rubriker och en testrunda sträcks från Hiidensalmi till Ojamo och till Lojo centrum 

Nästa möte:

24.9 Stenrundans möte i stenföreningens utrymmen kl. 17.00 

======================================================

Sammandrag från Stenrundans möte i Lojo 15.6.2020 

Kartor och anteckningar från stenrundorna börjar testas i terrängen och lärare i Lojo informeras om projektet


-Tidigare dokumenterat material och websidor sammanfogas med varandra stegvis så långt detta är möjligt. Preliminärt används Google sites för att sammanfoga material kring projektet gällande bilder, kartor och övrigt material. Materialets svenska utformning skrivs av Johnny Kronqvist och det engelskspråkiga materialet av Tarja Virtanen.

-QR-koder lamineras och placeras först ut med buntbindare i terrängen på de ställen man ämnat förse med mer permanenta QR-koder. På det sättet testas ifall QR-koderna och de bilagor fungerar. Stenrundan tar via Johnny Kronqvist kontakt med lärare för att informera biologilärare, geografilärare och historielärare om projektet. Även lärare som är kopplade till Lohjan kulttuuripolku kan tänkas kontaktas. De första QR-koderna behöver vara färdiga senast i augusti. Stenrundan utreder om besöksantalet till textmaterialet kan fås synligt för uppföljnning av hur frekvent materialet använts.

-Kontakt tas även för att infomera att kommentarer kan skrivas för förbättring av texterna och materialet. De första QR-koderna kommer alltså att ge användarna och besökarna kommentarsrätt till det material oms används. 

- Föreläsningen Kaivostaival/Gruveran med Torsti Salonen förverkligas den 6 oktober

- 13.8 håller guiden Tarja Lönnström en allmän guidning om bostadsmässans och Hiidensalmis områdes historia. En skild guidning ordnas ett senare datum för projektet Stenrundans medarbetare med samma guide. Max. 20 pers är gränsen för den guidning som hålls efter detta datum.
 
- Nästa möte to. 20.8 klo. 17.00 Kivipajalla/Stenföreningens utrymmen.

-----
Beslut från Stenrundans möte i Lojo 26.5.2020 

- Finansiering från Leader och Ykkösakseli söks. Rapport görs till Lohjanseudun Ympäristöyhdistys ry om vad som gjorts hittills Karitta Laitinen ansvarar för sammanställning av info kring arbete som gjorts för tiden 1.11.2019 – 30.4.2020.

- Kartor och anteckningar: Rättigheter till programmet Archis har erhållits för ett halvt år. Marja-Leena Nikander samanställer ett material som tangerar spår från istiden.

- GPS-lokaliseringen kan behöva kombineras med noggrannare beskrivninar av platserna. Även QR-koderna börjar bli aktuella att sammanställa och skapa.

- Kaivostaival / Gruveran är förflyttat från den 6.10.2020 till 29.9.2020. 

- Nästa inventeringar sker 

x 1.6. kl 17:00 i Liessaari, samling från parkeringsplatsen 

x 8.6. kl 17:00 Lahokallio, samlingsplatsen ännu ej bestämd, men nära skolan

- Nästa möte 15.6. kl 17:00 i stenföreningen - Kiviharrastajat ry:s utrymmen. Sammandrag från Stenrundan i Lojo 20.4.2020

Aktuellt inom projektet

Leaderpengar söks för fortsättning på projektet åtminstone till oktober månad, men om möjligt ända till december

Kartprogram testas. Både Google maps kombinerat med Google Sites är ett alternativ samt Arcgift

Spelifierade testsfrågesporter och info-insamlande Seppo-spel används för att utveckla det material som finns om Stenrundorna

En utställning hålls i Puu-Anttila. Datumet för utställningens öppnande är 6 oktober. 

Geolog Annika Nyström föreläser 5 november.

Kartläggning över istidens inverkan på Lojo-området görs som nästa steg i projektet.

Under karantäntiden/COVID-19 perioden arbetar arbetsgruppen med att medlemmarna enskilt skriver och fotograferar material för kultur - och motionsstigarna. Dessuutom insamlas material och information om det som är värt att veta om Lojos istida historia. 

Målet är att även ta i beaktande hur cykel- och rullstols-/barnstolsvänliga vissa rutter är, samt om möjligt även fylla i områden där det är skäl att röra sig försiktigt.


Sammandrag från Stenrundan i Lojo 19.3.2020


Aktuellt inom projektet

- Seppo-spel görs för Hiidensalmi-området. Detta testas från och med v. 13

- Föreläsningar skjuts fram till hösten 2020

- Samarbete sker med LOKOVA ry d.v.s. takorganisationen för Lojo områdets föräldraföreningars takorganisation

- Officiell webbsida är under konstruktion

- Talkoarbete görs för skapande, inventering, planering, fotograferande och digitalisering av material. Leader-stöd finns fram till slutet av oktober månad 2020.

Sammandrag från Stenrundan i Lojo. 11.2.2020

Aktuellt inom projektet

  1. Föreläsning planeras: Puu-Anttila eller biblioteket: Gruvhistoria med Torsti Salonen samt föreläsning om Lojonejdens geologi med Annika Nyström och Ilpo Vehkamäki
  2. Talkoarbete görs med möten, textskrivande för internetsidor och info-skyltar
  3. Utställning planeras antingen i biblioteket (20 €/vecka och 15€/h hyra för grupputrymmet) eller i Puu-Anttila
  4. GPS-lokaliseringar till objekt överförs till kartor: Google-map/Google earth
  5. AR-kod kunde göras till det föremål som du skannar.
  6. Tidigare Webdesignern gör möjligen en sammanställning över vad som hittils gjorts, kartor med koordinater och delar det som finns. Sådant som är på hälft förverkligas och betalas av LOHJANSEUDUN ympäristöyhdistys ry (Mot räkning)
  7. Kartor i analog och digital form har gjorts, MEN dessa behöver göras med något program som är i .Shape format
  8. Shape-format är det format som behövs för kartorna som sannolikt skapas.
  9. Denna webbsida görs tvåspråkig och kan informera i enkelhet till bl.a. föräldraföreningar om projektet.
  10. Nästa möte 16.3 kl. 18.15
Övriga mål:

-QR-koder behöver skapas
-Platser för var QR-kodernas skivor placeras behöver väljas och 
-Råversion av kartor läggs på webbsida eller e-post för testgenomgång och kontroll med testgrupper. Dessa kartor förses med kod

--------------------------
Aktiva föreningar, företag och skolor i projektet är 


- Järnefeltin koulun vanhemmat ry
- Kiviharrastajat ry
- Källhagens skola
- Lohjan Kotiseutututkimuksen Ystävät ry
- Lohjan koulujen vanhemmat LOKOVA ry
- Lohjanseudun Ympäristöyhdistys ry
- Nordkalk Oy Ab

- Vanha Lohja Säätiö 
- Virkby gymnasium

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä