TE4 3 jakso / 2019 - 2020

TE1 kurssin kertausta

TERVE 1 OPPIKIRJASTA SYDÄN- JA VERISUONISAIRAUDET

 1. Ateroskleroosi
 • Miten syntyy ja oireet?
 • Miksi ateroskleroosin riski kehittyy miehillä noin kymmenen vuotta aikaisemmin kuin naisilla?
 1. Mitä tarkoittaa sepelvaltimotauti?
 2. Selitä synty: angina pectoris, sydäninfarkti, sydämen vajaatoiminta ja sydämen rytmihäiriöt.
 3. Miten sydänsairauksia voidaan hoitaa?
 4. Miten aivoinfarkti ja aivoverenvuoto syntyvät ja millaisia oireita aiheuttavat?
 5. Selitä dementia. Dementian syyt, millaisia oireita ja miten hoidetaan?
 6. Muistisairaudet luokitellaan kansantaudeiksi. Kuinka paljon Suomessa on muistisairaita ja kuinka paljon vuosittain todetaan uusia tapauksia?
 7. Keskeiset riskitekijät sydän- ja verisuosisairauksiin

Kolesteroli

 • Mikä on kolesterolin tehtävä elimistössä?
 • Miten se muodostuu?
 • HDL ja LDL?
 • Miten voidaan ehkäistä korkeaa kolesterolipitoisuutta?

Kohonnut verenpaine

 • Miten verenpaine muodostuu? Erottele systolinen ja diastolinen paine.
 • Mitä kohonneella verenpaineella tarkoitetaan?
 • Miten voidaan ehkäistä kohonnutta verenpainetta?

Miten tupakointi vaikuttaa sydän- ja verisuonisairauksiin?

Miten diabetes vaikuttaa sydän- ja verisuonisairauksiin?

 

 • Sydän- ja verisuonisairaudet ovat yleisimpiä kansantauteja eri puolilla maailmaa. Yleisin kuolinsyy maailmalla.
 • Suomessa sydän- ja verisuonisairaudet aiheuttavat noin puolet työikäisten tautikuolemista.
 • Suomessa tapahtuu vuosittain noin 23 000 sydäninfarktia.
 • Kohonnutta verenpainetta sairastaa 30-44v 10% ja yli 75-vuotiaista 40%. Joka kymmenes suomalainen saa korvausta verenpainelääkitykseen.

TERVE 1 OPPIKIRJASTA DIABETES

 1. Määrittele diabetes
 2. Selitä: glukoosipitoisuus, insuliini, glukagoni ja verensokerin säätely
 3. Vertaile tyypin 1 ja tyypin 2 diabeteksen syntyä
 4. Mitkä ovat diabeteksen ensimmäisiä oireita (yleisiä oireita)?
 5. Mitä tarkoittaa hypoglykemia ja millaisia ovat sen aiheuttamat oireet?
 6. Selitä insuliinisokki
 7. Mitä seurauksia voi olla, kun verensokeripitoisuus pysyy pitkään liian korkeana?
 8. Tyypin 1 diabeteksen yleisyys Suomessa ja mahdolliset syyt?
 9. Tyypin 2 diabeteksen yleisyys Suomessa ja mahdolliset syyt?
 10. Miten tyypin 1 diabetesta voidaan hoitaa?
 11. Miten tyypin 2 diabetesta voidaan hoitaa?
 12. Mitä tarkoittaa MBO?
 13. Mitä tarkoittaa, että diabeteksen yleisyys kulkee käsi kädessä lihavuuden kanssa?
 14. Millaisia psyykkisiä ja sosiaalisia vaikutuksia diabetekseen sairastuminen voi aiheuttaa yksilölle?
 15. Millaisia vaikutuksia yhteiskunnalle koituu diabeteksen yleistyessä suomalaisten keskuudessa?
 16. Pohdi prevention keinoja diabeteksen ehkäisyssä.

Primaaripreventio

Sekundaaripreventio

Tertiääripreventio

TE2 KERTAUSTA: TERVEYS JA YMPÄRISTÖ

TE2 KERTAUSTA: TERVEYS JA YMPÄRISTÖ 

 • Toimintakyvyn osa-alueet: fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja kognitiivinen 
 • Miten nuoren masennus voi heikentää hänen omaa toimintakykyä?
 • Miten ympäristö voi vaikuttaa yksilön terveyteen ja toimintakykyyn?
  • myönteisesti / kielteisesti
  • suoraan / epäsuorasti
  • yhteiskunnalliset taustatekijät ja ympäristötekijät (fyysinen, toiminnallinen ja psykososiaalinen)
 • Miten kulttuuriympäristö voi vaikuttaa terveyteen ja hyvinvointiin?
 • Mitä tarkoittaa “terveyden sosiaalisten määrittäjien malli”?
 • Mitä tarkoittaa “globaalit megatrendit muuttavat terveyden yhteiskunnallisia taustatekijöitä”?
 • Millä tavoin kestävä kehitys tukee terveyttä ja hyvinvointia?
 • Vertaile seuraavia sanapareja ja selitä, miten ne eroavat toisistaan.
  • geneettinen perimä - sosiaalinen perimä
  • mutaatio - epigeneettinen merkki
  • sosiaalinen perimä - sosiaalinen pääoma
 • Ulkoilman epäpuhtauksien vaikutukset terveyteen.
 • Sisäilman epäpuhtauksien vaikutukset terveyteen.
 • Ympäristöongelmien laajuus
  • paikallinen
  • alueellinen
  • maailmanlaajuinen
 • Pohdi, hyvän sanitaation merkitystä terveydelle.
 • Vesivarojen merkitys terveydelle.
 • Millä tavoin kestävät ruokatottumukset tukevat terveyttä?

ABITREENIT 

TE2

 • 20 / 63 Ilmansaasteet
 • 21 / 63 kaupunkiympäristön suunnittelu
 • 25 / 63 talousveden riskitekijät
 • 37 / 63 ulkoilman hiukkasten haittavaikutukset
 • 56 / 63 sisäilman epäpuhtaudet

TE2 KERTAUSTA: MIELENTERVEYS

TE4 MIELENTERVEYS ansa

VERTAILE, TEOLLISUUSMAAN (SUOMI) JA KEHITTYVÄN MAAN (NIGERIA) ELÄMÄNKULKUA.

 • Mitä elämänkulku tarkoittaa ja miten se jaotellaan?
 • Mitkä tekijät vaikuttavat elämänkulun jaotteluun?
 • Vertaile suomalaisten ja nigerialaisten elämänkulkua. Vertaile ensin yleisesti (huomioiden kaikki elämänkulun vaiheet) ja sitten jokainen vaihe erikseen.
 • Sisällä vastaukseen käsitteet: perusturvallisuus, kehitystehtävä ja herkkyyskaudet.
 • Vertaile myös kehitystehtävien toteutuminen Suomessa ja Nigeriassa esim. aikuisuuden kehitystehtäviä.
 • TE2 s. 82-90

POHDI, SOSIOEMOTIONAALISTEN TAITOJEN MERKITYSTÄ NUORELLE.

 • Mitä tarkoitetaan sosioemotionaalisilla taidoilla?
 • Millaisia ongelmia nuorelle voi kehittyä, jos sosioemotionaaliset taidot ovat heikot?
 • Millä tavoin nuoren sosioemotionaalisia taitoja voidaan kehittää yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla?
 • TE2 s. 97-100

POHDI, KOULUKIUSAAMISEN JA SYRJÄYTYMISEN VAIKUTUKSIA HYVINVOINTIIN.

 • Mitä hyvinvointi tarkoittaa?
 • Selitä koulukiusaaminen sekä miten se ilmenee että esittele erilaisia koulukiusaamisen muotoja.
 • Pohdi, koulukiusaamisen haittoja sekä “hyviä” vaikutuksia hyvinvointiin.
 • Pohdi, syitä koulukiusaamiseen ja miten sitä pyritään ehkäisemään yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.
 • Selitä syrjäytyminen ja sen vaikutuksia hyvinvointiin. 
 • Pohdi, miten syrjäytymistä voidaan ehkäistä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasolla.
 • Koulukiusaamisen ja syrjäytymisen yleisyys tällä hetkellä.
 • TE2 s. 104-105, lisätietoa netistä

PERUSTELE SEURAAVA VÄITE. “VUOROVAIKUTUSTAITOJEN MERKITYS KOROSTUU OPISKELU- JA TYÖELÄMÄSSÄ”.

 • Selitä mitä tarkoittaa vuorovaikutustaidot. Esittele eri vuorovaikutustyylit, rakentava vuorovaikutus sekä sanallinen ja sanaton viestintä.
 • Perustele väite!
 • TE2 s. 106-108

MITEN ERI TAVOIN MIELENTERVEYTTÄ VOIDAAN TUKEA?

 • Selitä lyhyesti mielenterveys.
 • Sosiaalisen tuen merkitys.
 • Sisäisiä ja ulkoisia suojaavia tekijöitä. Resilienssi ja koherenssi.
 • Ota vastauksessa huomioon yksilö, yhteisö ja yhteiskunta sekä eri ikäryhmät.
 • TE2 s. 109-121

PERUSTELE SEURAAVA VÄITE. “YKSINÄISYYS ON TAPPAVAMPAA KUIN YLIPAINO”.

 • Selitä yksin oleminen / yksinäisyys, emotionaalinen yksinäisyys ja sosiaalinen yksinäisyys.
 • Yleisyys eri ikäryhmissä ja tulevaisuuden näkymä.
 • Pohdi syitä ja sen myötä väitettä.
 • Pohdi ennaltaehkäisyä yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan kannalta.
 • TE2 s. 123-126

STRESSI JA UUPUMUS TÄNÄ PÄIVÄNÄ.

 • Selitä: eustressi, distressi, flow-kokemus.
 • Selitä tarkasti stressireaktion synty.
 • Selitä uupumus.
 • Stressin ja uupumuksen vaikutukset yksilön terveyteen ja yhteiskuntaan tänä päivänä.
 • Miten stressiä ja uupumusta voidaan hallita sekä tulevaisuuden haasteet?
 • TE2 127-133

POHDI, TURVALLISUUDEN JA TURVATTOMUUDEN VAIKUTUKSIA NUORTEN HYVINVOINTIIN TÄNÄ PÄIVÄNÄ.

 • Turvallisuus:
  • fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen
  • subjektiivinen ja objektiivinen turvallisuus
  • turvallisuus yksilön, yhteisöjen, yhteiskunnan ja globaalista näkökulmasta
 • Turvattomuus.
 • Vastauksessa selvitä edelliset kohdat lyhyesti ja näiden pohjalta sovella vastaukseen nuoren kokemukset turvallisuudesta esim. miten nuori kokee fyysisen turvallisuuden muodostuvan tänä päivänä.
 • Loppuun pohdi tulevaisuuden haasteita.
 • TE2 s. 170-176

TE3 KURSSIN KOEKYSYMYKSIÄ / 1. jakso 2019

TE 3 TERVEYTTÄ TUTKIMASSA / KOEKYSYMYKSIÄ / ansa

TERVEYTTÄ TUTKIMASSA s. 6-27

 • Tutkimuskysymys, hypoteesi
 • Kvalitatiivinen ja kvantitatiivinen
 • Tutkimusasetelma
 • Epidemiologia
 • Prevalenssi, insidenssi
 • Riskitekijä
 • Altiste, vaste ja sekoittava tekijä
 • Plasebo
 • Otos ja otanta
 • Miten arkitieto ja tieteellinen tieto eroavat toisistaan?
 • Mitkä ovat tieteellisen tiedon tunnusmerkkejä?
 • Mitkä ovat tutkimusprosessin vaiheet?
 • Selitä: perustutkimus, soveltava tutkimus ja yhdistelmätutkimus.
 • Selitä: teoreettinen tutkimus ja empiirinen tutkimus.
 • Selitä ja havainnoi seuraavien tutkimusasetelmien ominaisuuksia
 • poikittaistutkimus
 • pitkittäistutkimus
 • kohorttitutkimus
 • tapausverrokkitutkimus
 • kokeellinen tutkimus
 • interventiotutkimus
 • kaksoissokkotutkimus
 • Miten tutkimussuunnitelma muodostuu?
 • Miten tutkimusraportti muodostuu?
 • Vertaile satunnaisotantaa ja harkintavaraista otantaa.
 • Millaisin menetelmien tutkimusaineistoa voidaan kerätä? Mitkä aineiston hankintamenetelmät sopivat kvalitatiiviseen ja mitkä kvantitatiiviseen tutkimukseen? Perustele vastauksesi.
 • Mitä tarkoittavat reliabiliteetti ja validiteetti?
 • Tehtävänäsi on tutkia lukiolaisten nukkumistottumuksia. Miten toteuttaisit tutkimuksesi aineiston keruun soveltamalla sekä määrällistä että laadullista tutkimusotetta?
 • Kuvaile kokeellinen tutkimusasetelma, jonka avulla selvitetään kehitteillä olevan särkylääkkeen vaikuttavuutta kivun lievittämiseen ihmisillä.

TUTKIMUS JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN s. 28-35

 • Terveyskäyttäytyminen
 • Interventio
 • Mitä tarkoittaa promootio?
 • Mitä tarkoittaa preventio?
 • Milloin Pohjois-Karjala- projekti toteutettiin, mitkä olivat projektin tavoitteet ja miten se edisti suomalaisten terveyttä?
 • Yleisempien sairauksien ehkäisy ja hoito perustuu Suomessa Käypä hoito-suosituksiin. Mitä tämä tarkoittaa?
 • Mitä tarkoittaa näytön aste?
 • Vertaile suunnitellun käyttäytymisen teoriaa ja muutosvaihemallia toisiinsa.

TERVEYDEN JA SAIRAUDEN VARHAINEN HISTORIA s. 36-47

 • Tabu, stigma
 • Demonologinen selitys, teogeeninen selitys
 • Humoraalioppi, miasmateroria, patologinen anatomia
 • Millaisia käsityksiä ihmisillä oli terveydestä ja sairaudesta ennen 1800-lukua?

TERVEYDEN JA SAIRAUDEN MODERNIN AJAN HISTORIA s. 48-59

 • Spesifi etiologia, epidemiologia, sanitaatio, multietiologinen teoria
 • Miten lääketiede ja terveydenhuolto kehittyivät 1800-luvulla maailmalla?
 • Miten lääketiede ja terveydenhuolto kehittyivät 1900-luvulla maailmalla?

TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUIDEN KEHITYS SUOMESSA s. 60-69

 • Miten lääketiede ja terveydenhuolto kehittyivät Suomessa 1800-luvulla?
 • yleisimmät kuolinsyyt ja sairaudet
 • miten sairauksia hoidettiin?
 • mitkä tekijät heikensivät tai paransivat lääketieteen ja terveydenhuollon kehitystä?
 • Miten lääketiede ja terveydenhuolto kehittyivät Suomessa 1900-luvulla?
 • yleisimmät kuolinsyyt ja sairaudet
 • lait ja toimenpiteet, joiden avulla terveydenhuoltoa kehitettiin
 • Tarkastele esimerkkien avulla hygienian kehittymistä, ja arvioi tämän kehityksen merkitystä suomalaisen väestön terveydelle 1800-luvulta tähän päivään.

TERVEYSEROT SUOMESSA s. 70-85

 • Imeväisyyskuolleisuus, lapsikuolleisuus
 • Eliniänodote, ennenaikainen kuolleisuus
 • Toimintakyky, työkyky, koettu terveys
 • Sosioekonominen asema, tautitaakka
 • Väestöstrategia, korkean riskin strategia, ikävakiointi
 • Väestöllinen huoltosuhde
 • Mitkä ovat tänä päivänä suomalaisten yleisimmät kuolinsyyt ja sairaudet sekä ennenaikaiselle eläkkeelle siirtymisen syyt?
 • Pohdi suomalaisten terveyseroja ja niiden syitä. Miten terveyseroja pyritään Suomessa kaventamaan?

GLOBAALI TERVEYS s. 85-101

 • Epidemiologinen transitio
 • Bruttokansantuote, inhimillisen kehityksen indeksi
 • Absoluuttinen köyhyys ja suhteellinen köyhyys
 • Pakolainen, maansisäinen pakolainen, turvapaikanhakija
 • One Health, YK, Unicef, WHO, EU
 • Terveysturismi
 • Kirjan sivulta 87 taulukko, mitä taulukko kertoo?
 • Mitkä ovat ajankohtaisia globaaleja terveyshaasteita ja miten ne vaikuttavat meidän yhteiskunnassamme?
 • Miksi köyhyys on merkittävä matalan tulotason maiden terveyserojen ja terveysongelmien selittäjä?
 • Millaisia ovat matalan tulotasomaiden ravitsemushaasteita?
 • Mitkä ovat yleisimmät kuolinsyyt korkean tulotason maissa? Pohdi syitä.
 • Maapallon kasvava väestötiheys ja teknologian kehittyminen ovat kasvattaneet onnettomuusriskiä. Kuvaile onnettomuusriskejä ja pohdi niiden syitä.
 • Maailmalla erilaiset konfliktit ovat lisääntyneet. Kuvaile konflikteja ja pohdi niiden syitä.

TERVEYTEEN LIITTYVIÄ EETTISIÄ KYSYMYKSIÄ s. 102-111

 • Etiikka, moraali, arvot
 • Etiikan suuntaukset: hyve-etiikka, hyötyetiikka, velvollisuusetiikka, oikeusperustainen etiikka
 • Terveydenhuollon eettiset periaatteet
 • elämän kunnioittaminen
 • ihmisarvon kunnioittaminen
 • itsemääräämisoikeus
 • hoitamisen periaate
 • oikeudenmukaisuus
 • hyödyn maksimointi
 • Pohdi lihavuutta eettisestä näkökulmasta.
 • Mitkä ovat terveydenhuollon keskeiset eettiset periaatteet? Pohdi millä tavoin nämä periaatteet ohjaavat lääkärin työtä vanhusten hoidossa.

TERVEYSPOLITIIKKA s. 113-121

 • Determinantti
 • Voimaantuminen eli empowerment
 • Mitä on terveyspolitiikka?
 • Miten terveyspoliittinen päätös muotoutuu?
 • Terveyspolitiikan tavoitteet muotoutuvat päämääristä, yksimielisyydestä, julkisuudesta, tulevaisuuden visioista, priorisoinnista ja eri toimijoista. Mitä tämä tarkoittaa?
 • Mitkä ovat terveyspolitiikan tasot ja miten ne muotoutuvat?
 • Terveyttä tuetaan suoraan terveydenhuollon toiminnan kautta. Tämän lisäksi terveyttä voidaan tukea epäsuorasti eli muilla tavoin. Mitä muita tapoja / keinoja on tukea terveyttä?

SUOMEN TERVEYDENHUOLTOJÄRJESTELMÄ s. 122-133

 • Priorisointi
 • Suomen terveydenhuoltopalvelut jaetaan rahoituksen ja erityisosaamisen perusteella: julkinen ja yksityinen järjestelmä, perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito. Selitä, miten kyseiset palvelut toimivat ja miten rahoitetaan.
 • Milloin kansanterveyslaki tuli voimaan ja mitkä ovat lain tavoitteet?
 • Mitä tarkoittaa ehkäisevä terveydenhuolto? Miten Suomessa ehkäisevä terveydenhuolto on järjestetty?
 • Terveydenhuollossa priorisointi on jaettu sisäiseen ja ulkoiseen. Mitä tämä tarkoittaa?

ASIAKKAANA TERVEYDENHUOLLOSSA s. 134-145

 • Akuutti kipu, krooninen kipu, heijastekipu
 • Kliininen tutkimus: anamneesi, status
 • Diagnoosi, epikriisi
 •  Selitä mitä kehosta voidaan kuvata ja miten toimivat teknisesti: röntgenkuvaus, ultraäänitutkimus, TT ja MRI.
 • Miten viitearvo ja tavoitearvo muodostuvat?
 • Selitä mitä tarkoittavat ja mitä tietoa antavat:
 • B-Hb, B-Leuk, B-La, P-CRP,
 • fP-Trigly, fP-Kol, fP-Kol-LDL, fP-Kol-HDL, fP-Gluk
 • Potilaan kuntoutus ja hoito perustuu moniammatillisuuteen. Mitä tämä tarkoittaa?
 • Potilaan oikeudet: mikä laki on pohjana, milloin tuli voimaan ja millaisia oikeuksia potilaalla on?
 • Hoitotakuu: milloin tuli voimaan ja mikä on lain sisältö?

 

TERVEYSTEKNOLOGIA s. 146-155

 • eResepti, hoitoilmoitusrekisteri, tartuntatautirekisteri, rokotusrekisteri
 • Kanta-palvelut / Omakanta
 • Tekoäly, Big data
 • Biopankki
 • Etäyhteydet, mHealth
 • Miten tekoälyä hyödynnetään terveydenhuollossa? Pohdi tekoälyn hyötyjä että haittoja terveydenhuollossa.
 • Miten biopankkeja hyödynnetään terveydenhuollossa? Pohdi biopankkien tulevaisuuden haasteita terveydenhuollossa.
 • Mitkä ovat terveysteknologian lisääntymisen haasteita?
 • Millaisia eettisiä kysymyksiä voi liittyä teknologian käyttöön sosiaali- ja terveydenhuollossa? Pohdi eettisiä näkökulmia potilaan oikeuksien kannalta.

OMAN TERVEYDEN MITTAAMINEN s. 156-165

 • Millaisia terveys- ja hyvinvointisovellutuksia on tällä hetkellä?
 • Älykelloilla ja aktiivisuusrannekkeilla voidaan mitata omaa fyysistä aktiivisuutta. Pohdi mittaamisen hyötyjä ja haittoja.

 

 

TE4 TUTKIMUKSEN TEHTÄVIÄ

1. Tehtävänä on tutkia hyvinvointia ja turvallisuutta lukioissa. Mitä asioita ja ilmiöitä tutkimuksen kohteena voisi olla, ja minkälaisia tutkimusmenetelmiä tutkimuksessa voidaan soveltaa?
- määrittele hyvinvointi ja turvallisuus
- pohdi tutkimuskohteita
- millaisia tutkimusmenetelmiä voisi käyttää?

2. Sinut on kutsuttu puhujaksi seminaariin, jonka teemana on toimintakyky. Tehtävänäsi on kertoa seminaarissa toimintakyvyn tutkimukseen liittyviä keskeisiä asioita. Järjestäjä on pyytänyt sinua puhumaan seuraavista teemoista:
a) Mitä tulisi tutkia, kun halutaan tietoa toimintakyvystä?
b) Miksi toimintakykyä tutkitaan?
Laadi esitys.

Toimintakyky
- erottele fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky
- subjektiivinen (ihmisen kokema) ja objektiivinen (ulkopuolisen arvio)
- voimavarojen mukaan: olemassa oleva toimintakyky, sairauslähtöinen toimintakyky
 • yksilötasolla
 • yhteisötasolla
 • yhteikuntatasolla

3. Kuvaile kokeellinen tutkimusasetelma, jonka avulla selvitellään kehitteillä olevan särkylääkkeen vaikuttavuutta kivun lievittämiseen.

4. Selvitä esimerkin avulla, miten epidemiologinen tutkimus toteutetaan, kun tutkimusasetelmana on tapaus-verrokkitutkimus.

ELINAJANODOTE

Suomessa vastasyntyneiden elinajanodote on viimeksi kuluneiden 50 vuoden aikana noussut noin 11 vuotta sekä tytöillä että pojilla. Vuonna 2010 syntyneiden tyttöjen elinajanodote on noin 83 vuotta ja poikien 77 vuotta. Vastaavat luvut olivat 1960-luvun alussa tytöillä noin 72 vuotta ja pojilla 66 vuotta.

Pohdi, mitkä tekijät selittävät tätä toteutunutta eliniän pidentymistä Suomessa 1960-luvun alusta 2010-luvulle.

Miksi 1800-lukua pidetään merkittävänä ajanjaksona kansanterveystieteen ja lääketieteen kannalta Euroopassa? Hyödynnä vastauksessasi myös oheisia kuvia.

Avaa kuva uudessa välilehdessä.


Avaa kuva uudessa välilehdessä.


Avaa kuva uudessa välilehdessä.


Avaa kuva uudessa välilehdessä.


Lähteet: Kuva 1: http://americanmedicalhist.wordpress.com; Kuva 2: http://www.victorianweb.org; Kuva 3: http://commons.wikimedia.org; Kuva 4: http://copac.ac.uk. Luettu 1.6.2014.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä