UE2

UE2 - Silta 2 - Kristinuskon historia

TAVOITTEET

Tietotavoitteet
- ymmärtää kristinuskon alkuvaiheeseen vaikuttaneita tekijöitä
- hahmottaa kristinuskon historian keskeisimmät vaiheet alkukirkon ajoista nykypäivään
- tietää nykypäivän kristillisyyden ja ekumenian merkittävimmät ilmenemismuodot

Taitotavoitteet

- osaa ymmärtää nykypäivän maailmanlaajuista kristillisyyttä ja sen ilmenemismuotoja syvemmin, koska kykenee näkemään ne niiden historian valossa
- kykenee laatimaan kirkkohistorian oppimissisältöjä soveltavan esseen, jossa harjoitellaan tieteellisten standardien mukaista kirjoittamista
- kyetä kriittisesti arvioimaan ja soveltamaan kirkkohistoriassa ilmeneviä aatteita ja tapahtumia oman uskonnollisen ja eettisen ajattelun rakentamiseen

Asennetavoitteet
- suvaitsevaisuus ja ymmärrys eri uskonnollisia liikkeitä kohtaan
- historiallisten juurien ymmärtämisen arvostus sekä kotimaisen että maailmanlaajuisen uskonnollisuuden ilmenemisen taustana

Uskonto 2 - Kristinuskon historia - Jaksosuunnitelma

Päiväys Luokka Aihe Tehtävät
14.8. ma 121 Johdantotunti
16.8. ke 121 Kristinuskon alku
17.8. to 121 Kristinuskon alku Elokuva-analyysi
21.8. ma 121 Katolinen kirkko keskiajalla Teht. 1, s. 52 tai teht. 4, s. 79
23.8. ke 121 Ortodoksinen kirkko Teht. 4, s. 103
24.8. to 121 Reformaatio ja katolinen kirkko
- Saksan ja Sveitsin reformaatio
Teht. 6, s. 117 ja Teht. 3, s. 123
28.8. ma 121 Reformaatio ja katolinen kirkko
- Englannin reformaatio ja katolinen kirkko uuden ajan alussa
Teht. 3, s. 131 ja Teht. 1a s. 139
30.8. ke 121 Uuden ajan haasteet Teht. 4, s. 167
31.8. to 121 Kirkot nykyaikana Teht. 3, s. 185, Teht. 3, s. 201
4.9. ma 121 Tieteellisen esseen ensiversio valmiina - palaute esseestä

Tehtävien palautuskansio

Vastaa jaksosuunnitelmassa mainittuihin tehtäviin. Vastaa noin 50-100 sanan vastauksella kuhunkin.
Laita kaikki vastauksesi yhteen tiedostoon ja lähetä kaikki samalla kerralla yhtenä tekstikokonaisuutena palautuskansioon.

Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia lähettää mitään.

Tieteellisen esseen laadintaohjeita

Esimerkkiaiheita

1. Erittele syitä siihen miksi kristinuskosta syntyi maailmanlaajuinen uskonto.
2. Miksi ortodoksinen ja katolinen kirkko ovat eri kirkkokuntia yhä tänä päivänäkin?
3. Luther ja Calvin. Erot ja yhtäläisyydet.
4. Kristinuskon ja evoluutioteorian suhde Darwinin ajoista nykypäivään.
5. Gustavo Gutiérrez ja eteläamerikkalainen vapautuksen teologia.
6. Helluntailaisuus. Oppi, levinneisyys ja ilmenemismuodot.

Yleistä

 • 5 sivua, riviväli 1,5, fontti 11
 • lähteitä 6-10
 • lähteiden tulee olla tieteellisesti päteviä lähteitä (mm. tieteelliset artikkelit, alan asiantuntijoiden kirjoittamat kirjat).

Kirjoitusohjeita

 • aloita esseesi johdannolla, jossa kerrot esseen tarkoituksen, miten tutkit aihettasi ja mitä rajaat esseen ulkopuolelle (n. ½ sivua)
 • käytä väliotsikoita
 • mene suoraan aiheeseen
 • etene loogisesti aihe kerrallaan
 • selitä aihepiirin keskeiset käsitteet siten, että oma kriittinen ajattelusi ja oma äänesi tulevat näkyviin
 • kirjoita asiatekstiä, jota lukion käynyt opiskelija pystyy ymmärtämään
 • päätä esseesi loppulauselmaan, jossa kerrot tiiviisti mihin tulokseen esseessäsi päädyit, mikä tämän tuloksen merkitys on ja miten aihepiirin tutkimista voisi jatkaa (n. ½ sivua)

Lähteiden käyttö

 • muista kirjoittaa omin sanoin
 • käyttäessäsi lähteitä, viittaa lähteisiin alla annettujen ohjeiden mukaisesti
 • vältä suoria lainauksia – lainatessasi suoraan muista lainausmerkit ja suorien lainausten muotoilu
 • kirjoita esseen loppuun lähdeluettelo alla annettujen ohjeiden mukaisesti

ESIMERKKEJÄ - VIITTAAMINEN LÄHTEISIIN TEKSTISSÄ

Lähdeviite lauseen alussa

Rancièren (1991, 1-18) mukaan “asiantuntija”opettajat halvaannuttavat opiskelijoiden itsenäistä oppimista passivoimalla heidät omiksi autettavikseen.

Lähdeviite lauseen lopussa

Erityispiirteenä voidaan nostaa esiin Rogersin ja Maslown ajatuksiin pohjaava kunkin oppijan ainutlaatuisuus, hänen ehdoton hyväksymisensä sekä tarvehierarkian merkitys oppijan oppimiselle ja tavoitteenasettelulle. (Schunk 2014, 401-406.)

Suorat lainaukset:

Mikäli lainaus on enintään 2 riviä:

Uuden ohjatun opetuksen menetelmän myötä historian opettaja voi odottaa, että hänen luokassaan “tulee vallitsemaan vireä työtahti ja siten myös hyvä työrauha” (Ahonen 1980, 5, 10).

Mikäli lainaus on pidempi kuin 2 riviä:

Kokeilumonisteessa opettajien pyydettiin käyttävän uutta, tutkittavaa menetelmää osin suostuttelevaankin sävyyn:

“Emme lainkaan epäile kykyjäsi ja taitojasi opettaa historiaa… Sinun asemaasi luokassa ei varmasti kukaan kadehdi tämän kokeilun aikana, mutta uskomme Sinun saavan runsaasti kokemuksia, jotka ovat omiaan hyödyttämään opetuksen kehittymistä.” (Louhisola 1974, 5, 15.)

LÄHDELUETTELO ESSEEN LOPUSSA - esimerkit internet-lähteeseen, artikkeliin ja kirjaan

- muista tehdä lähdeluettelo aakkosjärjestyksessä

Oulun normaalikoulu (2015). Yhteistoiminnallinen oppiminen. [Viitattu 4.12]. Saatavilla internetissä: http://www.enorssi.fi/opetus-ja-materiaalit/tyotapapankki-1/yhteistoiminnallinen-oppiminen

Westerinen, H. (2013). ADHD. Duodecim, 129, 19, 2025-2026.

Woolfolk, A. (2010). Educational Psychology. Pearson: Lontoo.