Maantiede

MAANTIETEEN ITSENÄINEN SUORITTAMINEN

Pakolliset kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä ja ne vaaditaan ennen syventäviä kursseja. Syventävät kurssit voidaan suorittaa missä järjestyksessä vain. Itsenäisesti on mahdollista suorittaa pakolliset kurssit GE1 ja GE2 sekä syventävä kurssi GE3.

GE1 – Sininen planeetta

Tavoitteet Oppilas tuntee elottoman ja elollisen luonnon järjestelmien rakenteet ja toimintaperiaatteet sekä niiden alueelliset ilmenemismuodot. Sisällöt Maa ja avaruus. Maan planetaarisuus. Ilman ja veden liikkeet ja niiden aiheuttama kulutus. Maan sisärakenne ja siitä johtuvat ilmiöt. Maapallon ekosysteemit ja maiseman tulkinta. Materiaali Lukion GE1 –kurssin oppikirja ja sovitut tiede- ja ajankohtaisjulkaisut sekä tietoverkkojen aiheeseen liittyvä materiaali. Suoritukset Kurssikoe Yksi sovittuihin materiaaleihin perustuva essee Yksi referaatti kurssin sisältöön keskeisesti liittyvistä aiheista Loppukeskustelu vastuuopettajan kanssa Arviointi Numeroarviointi Kurssikoe 70% Esseet 20% Loppukeskustelu 10% Vastuuopettaja Esko Kemppainen

GE2 – Yhteinen maailma

Tavoitteet Oppilas jäsentää ihmistoimintojen piirteet eri aluetasoilla ja ihmisen toiminnan edellytykset ja rajoitukset erilaisissa luonnonympäristöissä sekä tuntee ihmisen kehittämät ympäristön säätely- ja suunnittelujärjestelmät. Sisällöt Väestön kasvu, jakautuminen, kulttuurit. Ravinnontuotanto, luonnonvarat ja teollisuus. Kaupungistuminen ja liikenne. Aluesuunnittelu. Materiaali Lukion GE2 –kurssin oppikirja ja muut mahdolliset kirjat, tiede- ja ajankohtaisjulkaisut sekä tietoverkkojen aiheeseen liittyvä materiaali. Suoritukset Yksi jäsentely / käsitekartta annetusta aiheesta Yhden yleismaantieteellisen ilmiön sovellutus paikallisiin oloihin, essee Tutkielma sovitusta aiheesta (n. 10 sivua) Kurssikoe Arviointi: Numeroarviointi Jäsentely 10 % Essee 10 % Tutkielma 30 % Kurssikoe 50 % Vastuuopettaja Eija Paasi

GE3 – Riskien maailma

Tavoitteet Oppilas tuntee eri tyyppiset riskit ja ihmisen vaikutusmahdollisuudet niihin syventäen pakollisten kurssien teemoja. Oppilas harjaantuu erilaisten taitojen alueella: tiedonhakeminen, tiivistäminen, esittäminen. Sisällöt Luonnon ja ihmiskunnan riskit sekä luonnonvaroihin liittyvät riskit Materiaali GE3 –kurssin oppikirja sekä sanoma- ja aikakauslehdet Suoritukset Kurssikoe Uutisvihko tai –kansio (Päivälehtiä seurataan kurssin ajan, etsitään, leikataan ja liimataan kurssiin liittyviä uutisia, ryhmitellään ne aihepiireittäin ja otsikoidaan. Uutisia kommentoidaan kurssin sisältöjen valossa) Arviointi: Numeroarviointi Kurssikoe 50 % Uutiskansio 50 % (Kriteereinä kurssin sisältöjen kattavuus ja kommentointien sisällöllinen perusteellisuus) Vastuuopettaja Eija Paasi