Biologia

Bioogian itsenäinen suorittaminen

Biologian pakollisia ja valtakunnallisia syventäviä kursseja (kurssit BI 1 – BI 5) voidaan suorittaa itsenäisesti seuraavien suoritusohjeiden mukaisesti. Koska pakolliset kurssit (BI 1 – 2) muodostavat pohjan lukion biologian opiskelulle, niiden itsenäistä suorittamista ei kuitenkaan suositella. Koulukohtaiset syventävät biologian kurssit: kurssi BI 6, laborointikurssi, kurssi BI 7 ympäristöetäyhteistyökurssi ja kurssi BI 8, puolen kurssin pituinen biologian kertauskurssi ovat sisällöiltään kursseja, joita ei voi itsenäisesti suorittaa.

BI 1 ELIÖMAAILMA (pakollinen kurssi)

Tavoitteet: Elämän perusolemuksen ja elollisen luonnon ja sen rakenteiden sekä toiminnan moni-muotoisuuden hahmottaminen. Luonnon monimuotoisuuden ja evoluution jatkuvuuden ymmärtä-minen ja eliökunnan jäsentäminen. Sisällöt: Biologia tieteenä, luonnon monimuotoisuuden ilmeneminen, evoluutio – elämän kehittyminen, miten luonto toimii.
Materiaali: Lukion BI 1-kurssin oppikirja ja sovitut tiedejulkaisut.
Suoritukset: Yksi tiedejulkaisuihin tai tiedotusvälineiden seurantaan perustuva essee ja yksi referaatti kurssin sisältöön liittyvistä aiheista. Yksi jäsentely/käsitekartta kurssin evoluutio osiosta. Kurssikoe. Loppukeskustelu vastuuopettajan kanssa.
Arviointi: numeroarviointi Essee ja referaatti 20 % Jäsentely/käsitekartta 10 % Loppukeskustelu 10 % Kurssikoe 60 % Vastuuopettaja: Juha Wedman

BI 2 SOLU JA PERINNÖLLISYYS (pakollinen kurssi)

Tavoitteet: Solun rakenne ja solun energiatalouden prosessien ja niiden merkityksen oppiminen, perinnöllisen tiedon rakenteen, toiminnan, muuttumisen ja sukupolvelta toiselle tapahtuvan siirty-misen ymmärtäminen. Sisällöt: Solu elämän perusyksikkönä, solun energiatalous, solujen toiminnan ohjaaminen, solujen lisääntyminen, periytymisen perusteet, populaatiogenetiikka ja synteettinen evoluutioteoria.
Materiaali: Lukion BI 2-kurssin oppikirja ja sovitut tiedejulkaisut sekä aiheeseen liittyvä ajankoh-tainen tietoverkoista ja tiedotusvälineistä kerättävä materiaali.
Suoritukset: Yksi tiedejulkaisuihin, tietoverkojen tai tiedotusvälineiden seurantaan perustuva essee ja yksi referaatti kurssin sisältöihin liittyvistä aiheista. Yksi jäsentely/käsitekartta kurssin evoluutio- tai ihmisen kehityshistoria osioista. 20 kpl risteytysharjoituksia. Kurssikoe. Loppukeskustelu vastuuopettajan kanssa.
Arviointi: numeroarviointi Essee ja referaatti 20 % Jäsentely/käsitekartta 10 % Risteytysharjoitukset 10 % Kurssikoe 50 % Loppukeskustelu 10 % Vastuuopettaja: Sirpa Määttä

BI 3 YMPÄRISTÖEKOLOGIA (valtakunnallinen syventävä)

Tavoitteet: ihmisen toiminnan luontoon kohdistamien vaikutusten ymmärtäminen, biodiversiteetin merkityksen syventäminen, suomalaisten ekosysteemien erityispiirteisiin perehtyminen, ympäristötutkimuksen tekeminen.
Sisällöt: Ekologinen tutkimus, biodiversiteetti ja sen merkitys, ekologiset ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet, Suomen luonnon haavoittuvuus ja kestävä tulevaisuus. Materiaali: Lukion BI 3 kurssin oppikirja ja sovitut tiede- ja ajankohtaisjulkaisut sekä tietoverkko-jen aiheeseen liittyvä materiaali.
Suoritukset: 3 tutkimuskansiotehtävää tai pientä tutkielmaa sovituista aiheista. Yksi käsitekartta ja yksi essee kurssin sisältöön kuuluvista asioista
Arviointi: numeroarviointi Tutkimuskansiotehtävät 20 % Essee ja käsitekartta 20 % Kurssikoe 50 % Loppukeskustelu 10 % Vastuuopettaja: Juha Wedman

BI 4 IHMISEN BIOLOGIA (valtakunnallinen syventävä)

Tavoitteet: Kurssin tavoitteena on antaa oppilaalle käsitys ihmisen elintoimintojen perusteista, ympäristötekijöiden merkityksestä ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen sekä oman käyttäytymisen osuudesta terveyden ylläpitämisessä.
Sisällöt: Ihmisen rakenne, elimistöt elintoiminnot ja niiden säätely, lisääntyminen, elimistön sopeutuminen ja puolustusmekanismit, ihmisen koko elämänkaari ja sen kuluessa tapahtuvat biologiset muutokset.
Materiaali: Lukion BI 3 kurssin oppikirja, sovitut tiede- ja ajankohtaisjulkaisut ja tietoverkkojen tarjoama materiaali.
Suoritukset: Kaksi tiedejulkaisuihin, tiedotusvälineiden seurantaan tai tietoverkkoihin perustuvaa esseetä kurssin sisältöön liittyvistä aiheista. Käsitekartta/jäsentely ihmisen elämänkaareen liittyvistä asioista. Kurssikoe. Loppukeskustelu vastuuopettajan kanssa.
Arviointi: numeroarviointi Esseet 20 % Käsitekartta/jäsentely 10 % Kurssikoe 60 % Loppukeskustelu 10 % Vastuuopettaja: Sirpa Määttä

BI 5 BIOTEKNOLOGIA (valtakunnallinen syventävä)

Tavoitteet: Biologian ja muiden biotieteiden tuottamaan uusimpaan tutkimustietoon perehtyminen. Geenitekniikan ja biotekniikan perusmenetelmiin tutustuminen. Geenien etsintä- ja tutkimusmenetelmien opettelu ja biotekniikan tarjoamiin sovellusmahdollisuuksiin perehtyminen.
Sisällöt: Solun hienorakenne ja viestintä, mikrobiologia, geenien toiminta ja sen säätely sekä geenitekniikan ja uuden biotekniikan perusmenetelmät ja näiden hyväksikäyttö mm. ihmisen perinnöllisten sairauksien tutkimisessa ja hoidossa, kasvi- ja eläinjalostuksessa, uusien lääkkeiden kehittelyssä ja elintarviketuotannossa.
Materiaali: Lukion BI 5 kurssin oppikirja ja sovitut tiede- ja ajankohtaisjulkaisut sekä tietoverkkojen aiheeseen liittyvä materiaali.
Suoritukset: Käsitekartat solun hienorakenteesta ja bakteerien merkityksestä. Kaksi tiedejulkaisuihin, ajankohtaisaineistoon tai tietoverkkojen lähteisiin perustuvaa esseetä kurssin sisältöön liittyvistä aiheista. Kurssikoe. Loppukeskustelu vastuuopettajan kanssa.
Arviointi: numeroarviointi Käsitekartat 10 % Esseet 20 % Kurssikoe 60 % Loppukeskustelu 10 % Vastuuopettaja: Eija Paasi