Maantiede

Kurssien itsenäinen suorittaminen - vuoden 2016 OPS

MAANTIEDE 1. MAAILMA MUUTOKSESSA (GE1)

Kurssi perehdyttää opiskelijan muuttuvan maailman ja sen alueellisten ongelmien tarkasteluun. Kurssin aikana seurataan ajankohtaisuutisointia eri puolilta maailmaa ja hahmotetaan globaaleja riskialueita sekä luonnonriskien, ympäristöriskien että ihmiskunnan riskien kannalta. Kurssi käsittelee myös eri puolilla maailmaa tapahtuvaa myönteistä kehitystä ja mahdollisuuksia hillitä, varautua, ennakoida sekä sopeutua riskeihin. Keskeisiä näkökulmia ovat ekososiaalinen kestävyys, kiertotalous ja globaalit kehityskysymykset.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa elämyksiä ja kokemuksia, jotka syventävät hänen kiinnostustaan maantieteeseen ja maantieteen tapaan hahmottaa ja tutkia maailmaa
 • tunnistaa luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutukseen liittyviä riskialueita maapallolla
 • ymmärtää, millaisia riskejä maapallon eri alueilla ilmenee ja mitkä tekijät vaikuttavat niihin
 • osaa vertailla ja arvioida alueiden riskiherkkyyttä ja riskien vaikuttavuutta alueiden luonnonvarojen ja kehittyneisyyden näkökulmasta
 • tietää, millaisten ratkaisujen avulla riskejä voidaan hillitä tai niiden vaikutuksia lieventää, sekä tuntee mahdollisuudet ennakoida ja varautua riskeihin sekä toimia kestävän kehityksen mukaisesti
 • osaa analysoida maailman eri alueiden myönteistä kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä
 • ymmärtää, että ihminen vaikuttaa omalla toiminnallaan maapallon elinkelpoisuuteen sekä ihmisten hyvinvointiin
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa globaaleja kysymyksiä koskevan tiedon hankinnassa, analysoinnissa ja esittämisessä sekä osaa seurata ja kriittisesti arvioida ajankohtaisia alueellisia uutisia eri medioissa.

Keskeiset sisällöt

 • Maantiede tieteenalana
 • Luonnon järjestelmään liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien ennakointi ja niihin varautuminen
 • Luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät keskeiset globaalit riskialueet, riskien hillintä, niihin varautuminen ja sopeutuminen
 • Ihmiskunnan globaalit riskialueet ja keskeiset kehityskysymykset

ITSENÄINEN SUORITUS

GE1 -kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti


MAANTIEDE 2. SININEN PLANEETTA (GE2)

Kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ilma-, vesi- ja kivikehän rakenteen ja toiminnan tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana ovat luonnossa tapahtuvat prosessit ja niihin liittyvät syy-seuraussuhteet. Kurssilla tutustutaan luonnonmaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä. Kurssi perehdyttää luonnonmaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää luonnonmaantieteen peruskäsitteitä
 • osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää luonnonmaantieteellistä tietoa geomediaa hyväksi käyttäen
 • ymmärtää maapallon planetaarisuudesta johtuvia ilmiöitä
 • ymmärtää elottoman ja elollisen luonnon vyöhykkeisyyden maapallolla
 • ymmärtää, miten ja miksi luonnonmaisemat muuttuvat, ja osaa tulkita kuvista ja kartoilta luonnonmaisemien rakennetta, syntyä ja kehitystä
 • ymmärtää luonnonmaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja ihmisten arkielämässä.

Keskeiset sisällöt

 • Maantieteellinen ajattelu
 • Maan planetaariset liikkeet ja niistä johtuvat ilmiöt
 • Ilmakehä ja vesikehä liikkeessä sekä vyöhykkeisyys
 • Maapallon rakenne ja muuttuvat pinnanmuodot
 • Luonnonmaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

ITSENÄINEN SUORITUS

Materiaali: Lukion GE 1-kurssin oppikirja sekä muut maantieteelliset tietolähteet.

Vaaditut suoritukset:

 • Oppikirjan tehtäviä (sovitaan vastuuopettajan kanssa) 40%
 • Jäsentelyjä/käsitekarttoja (sovitaan vastuuopettajan kanssa) 10%
 • Maantieteellisiin tietolähteisiin perustuva essee (sovitaan vastuuopettajan kanssa) 10%
 • Kurssikoe 40%

Arviointi: Numeroarviointi

Vastuuopettaja: Kirsi Valta-Hulkkonen


MAANTIEDE 3. YHTEINEN MAAILMA (GE3)

Kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteen ilmiöitä ja syvennetään ihmistoiminnan alueellisten piirteiden tuntemusta. Keskeisenä näkökulmana on luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien arviointi ihmistoiminnan kannalta. Kurssilla tutustutaan ihmismaantieteen tutkimusmenetelmiin ja harjoitellaan geomediaa hyväksi käyttäen tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Kurssi perehdyttää ihmismaantieteellisen tiedon käyttöön yhteiskunnassa ja arkielämässä.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa käyttää ihmismaantieteen peruskäsitteitä
 • osaa hankkia, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää ihmismaantieteellistä tietoa geomediaa hyväksi käyttäen
 • osaa analysoida ihmistoiminnan alueellisia piirteitä ja arvioida luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutusta niihin
 • tuntee eri kulttuureja ja arvostaa niiden moninaisuutta sekä kunnioittaa ihmisoikeuksia
 • osaa arvioida ihmisten hyvinvointia ja ympäristön tilaa maapallon eri alueilla
 • ymmärtää ekologisesti, taloudellisesti, kulttuurisesti ja sosiaalisesti kestävän kehityksen merkityksen maailman tulevaisuudelle
 • ymmärtää ihmismaantieteellisen tiedon merkityksen yhteiskunnassa ja ihmisten arkielämässä.

Keskeiset sisällöt

 • Maantieteellinen ajattelu
 • Väestö ja asutus
 • Alkutuotanto ja ympäristö
 • Teollisuus ja energia
 • Palvelut, liikkuminen ja vuorovaikutus
 • Ihmistoiminnan alueellinen rakenne
 • Ihmismaantieteellisen tiedon käyttö yhteiskunnassa ja arkielämässä

ITSENÄINEN SUORITUS

Materiaali: Lukion GE3-kurssin oppikirja sekä sovittu geomedia.

Vaaditut suoritukset:

 • Oppikirjan tehtäviä (sovitaan vastuuopettajan kanssa) 20%
 • Yksi jäsentely sovitusta kokonaisuudesta 10%
 • Referaatti 10%
 • Geomediaa laajasti hyödyntävä essee. Aihe sovitaan vastuuopettajan kanssa. 20%
 • Kurssikoe 40%

Arviointi: Numeroarviointi

Vastuuopettaja: Juha Wedman

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä