Biologia

Kurssien itsenäinen suorittaminen - vuoden 2016 OPS

BIOLOGIA 1. ELÄMÄ JA EVOLUUTIO (BI1)

Kurssilla perehdytään elämän edellytyksiin ja kaikille eliöille tunnusomaisiin piirteisiin. Kurssilla tutustutaan myös biologian tapaan hankkia ja kuvata tietoa sekä biologiaan osana luonnontieteellistä ajattelua. Keskeinen näkökulma kurssilla on evoluutio ja sen merkityksen ymmärtäminen.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • saa kokemuksia, jotka syventävät kiinnostusta biologiaa ja sen opiskelua kohtaan
 • käyttää ja arvioi kriittisesti biologisia tietolähteitä sekä ilmaisee ja perustelee erilaisia näkemyksiä biologialle ominaisella tavalla
 • tuntee elämän tunnusmerkit ja perusedellytykset sekä tietää, miten elämän ilmiöitä tutkitaan
 • ymmärtää evoluution jatkuvuuden, prosessit ja merkityksen
 • osaa jäsentää nykyisen eliökunnan rakenteen ja tulkita sen kehitystä
 • työskentelee kokeellisesti ja toteuttaa pienimuotoisen tutkimuksen tai projektin yhdessä muiden kanssa.

Keskeiset sisällöt

 • Biologia tieteenä
 • Solu elämän perusyksikkönä
 • Eliön elinkaari
 • Evoluutio
 • Biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti

ITSENÄINEN SUORITUS

Materiaali: Lukion BI 1-kurssin oppikirja sekä sovitut biologiset tietolähteet.

Vaaditut suoritukset:

 • Oppikirjan tehtäviä. Sovitaan vastuuopettajan kanssa. 20%
 • Yksi jäsentely elämän tunnusmerkeistä, eliökunnan rakenteesta tai eliön elinkaaresta. 10%
 • Referaatti evoluution jatkuvuudesta, prosessista ja merkityksestä. 10%
 • Biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti. Aihe ja toteutustapa sovitaan vastuuopettajan kanssa 20%
 • Kurssikoe 40%

Arviointi: Numeroarviointi

Vastuuopettaja: Sirpa Määttä

BIOLOGIA 2. EKOLOGIA JA YMPÄRISTÖ (BI2)

Kurssi tarkastelee ekologian perusteita ja elämän monimuotoisuutta sekä sen uhkia Suomessa ja muualla maailmassa. Keskeisinä teemoina ovat luonnon monimuotoisuutta uhkaavat tekijät ja mahdollisuudet suojella monimuotoisuutta. Kurssi perehdyttää myös muihin ekologisiin ympäristöongelmiin. Kurssilla tehdään itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoinen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai kehittämisprojekti.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää populaatioiden, eliöyhteisöjen ja ekosysteemien rakenteiden, vuorovaikutusten ja toimintojen periaatteet
 • osaa vertailla, analysoida ja arvioida ihmisen toiminnan vaikutuksia ekosysteemeissä
 • ymmärtää luonnon monimuotoisuuden merkityksen ihmiskunnan tulevaisuudelle
 • hahmottaa ympäristöongelmien syitä ja niiden seurauksia ekosysteemeissä sekä tuntee menetelmiä, joilla voidaan tarkkailla ympäristön tilaa ja ratkaista syntyneitä ongelmia
 • ymmärtää ekososiaalisen sivistyksen ja kestävän elämäntavan välttämättömyyden sekä oppii toimimaan niiden mukaisesti
 • osaa suunnitella ja toteuttaa itsenäisesti tai yhteistyössä muiden kanssa pienimuotoisen ekologiaa tai ympäristön tilaa koskevan tutkimuksen tai ympäristön tilaa koskevan yhteisen kehittämisprojektin.

Keskeiset sisällöt

 • Ekologian perusteet
 • Ympäristöongelmat, niiden syyt ja ratkaisumahdollisuudet
 • Kohti kestävää tulevaisuutta
 • Ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai ympäristön kehittämisprojekti

ITSENÄINEN SUORITUS

Materiaali: Lukion BI 2-kurssin oppikirja sekä ajankohtaiset biologiset tietolähteet.

Vaaditut suoritukset:

 • Oppikirjan tehtäviä. Sovitaan vastuuopettajan kanssa. 20%
 • Essee yhdestä ympäristöongelmasta. 10%
 • Ympäristöuutiset. Kerää ajankohtaisia ympäristöuutisia (8-10) ja kokoa ne kansioksi. Kirjoita uutisista lyhyt koonti. 10%
 • Ekologiaa tai ympäristön tilaa koskeva tutkimus tai ympäristön kehittämisprojekti. Aihe ja toteutustapa sovitaan vastuuopettajan kanssa. 20%
 • Kurssikoe 40%

Arviointi: Numeroarviointi

Vastuuopettaja: Sirpa Määttä

BIOLOGIA 3. SOLU JA PERINNÖLLISYYS (BI3)

Kurssin tarkoituksena on auttaa opiskelijaa syventämään ymmärrystä solun rakenteesta ja toiminnasta. Kurssilla tarkastellaan myös solun toiminnan ohjaamista, solujen lisääntymistä ja periytymisen perusteita. Kurssin työtavoille on keskeistä kokeellisuus ja opiskelijan omat tutkimukset.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • käyttää käsitteitä, malleja ja teorioita tarkastellessaan soluihin ja perinnöllisyyteen liittyviä ilmiöitä
 • syventää osaamistaan solun eri osien toiminnasta ja ymmärtää eliöiden rakenteiden ja toimintojen pohjautuvan solutason prosesseihin
 • tutkii erilaisia soluja, solukoita ja kudoksia ja tulkitsee niiden rakenteita
 • arvioi solujen ja geenien toimintaa koskevan tiedon merkitystä yksilön ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • suunnittelee ja toteuttaa kokeellisia tutkimuksia yhteistyössä muiden kanssa.

Keskeiset sisällöt

 • Solu tutkimuskohteena
 • Eliöt rakentuvat soluista
 • Solujen lisääntyminen
 • Periytymisen perusteet
 • Solubiologinen tutkimus laboratoriossa tai sähköisten aineistojen avulla

ITSENÄINEN SUORITUS

Materiaali: Lukion BI 3-kurssin oppikirja sekä sovitut biologiset tietolähteet.

Vaaditut suoritukset:

 • Oppikirjan tehtäviä. Sovitaan vastuuopettajan kanssa. 20%
 • Biologisiin tietolähteisiin perustuva essee. Aihe sovitaan vastuuopettajan kanssa. 10%
 • Yksi jäsentely solujen energiankäytöstä 10%
 • Kokeellinen tutkimus. Aihe ja toteutustapa sovitaan vastuuopettajan kanssa. 20%
 • Kurssikoe 40%

Arviointi: Numeroarviointi

Vastuuopettaja: Sirpa Määttä


BIOLOGIA 4. IHMISEN BIOLOGIA (BI4)

Kurssilla perehdytään ihmisen anatomiaan ja fysiologiaan. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat ihmisen elintoiminnot, lisääntyminen sekä perimän ja ympäristön merkitys ihmisen terveyteen. Kurssilla tarkastellaan ihmiselimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • osaa analysoida kudosten ja elinten rakenteiden toimintaperiaatteita
 • ymmärtää ihmisen kemiallisen tasapainon säätelyä sekä ulkoisten ja sisäisten tekijöiden vaikutuksia siihen
 • ymmärtää hermoston toiminnan ja hormonaalisen viestinnän merkityksen yksilön toimintojen ohjaajana
 • ymmärtää lisääntymiseen ja ihmisen elinkaareen liittyviä fysiologisia muutoksia
 • osaa selittää elimistön kykyä sopeutua muutoksiin ja puolustautua ulkoisia uhkia vastaan
 • ymmärtää perimän ja ympäristön yhteisvaikutuksen ihmisen terveyteen
 • osaa toteuttaa pienimuotoisen ihmisen elimistön toimintaa mittaavan tutkimuksen ja esittää sen tulokset.

Keskeiset sisällöt

 • Energia, aineenvaihdunta ja sen säätely
 • Liikkuminen
 • Elintoimintojen säätely
 • Lisääntyminen
 • Ihmiselimistön toimintaa mittaava tutkimus

ITSENÄINEN SUORITUS

Materiaali: Lukion BI 4-kurssin oppikirja sekä sovitut biologiset tietolähteet.

Vaaditut suoritukset:

 • Oppikirjan tehtäviä. Sovitaan vastuuopettajan kanssa. 20%
 • Yksi jäsentely ihmisen elimistöstä/elimistöistä. 10%
 • Biologisiin tietolähteisiin perustuva essee. Aihe sovitaan vastuuopettajan kanssa. 10%
 • Biologian kokeellisuuteen liittyvä pienimuotoinen tutkimus tai projekti. Aihe ja toteutustapa sovitaan vastuuopettajan kanssa 20%
 • Kurssikoe 40%

Arviointi: Numeroarviointi

Vastuuopettaja: Juha Wedman

BIOLOGIA 5. BIOLOGIAN SOVELLUKSET (BI5)

Kurssin tarkoituksena on, että opiskelija ymmärtää biologisen tutkimuksen merkityksen tulevaisuuden ongelmien ratkaisemisessa. Kurssilla perehdytään biologian erilaisiin sovelluksiin lääketieteessä, teollisuudessa, elintarviketuotannossa ja luonnonvarojen kestävän kehityksen mukaisessa käytössä. Keskeisiä tarkastelun kohteita ovat geeniteknologian ja mikrobiologian erilaiset sovellukset. Kurssilla opiskelija suunnittelee ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen.

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija

 • ymmärtää biologian innovaatioiden ja sovellutusten merkityksen yhteiskunnassa
 • tutustuu bioteknologian menetelmiin, tuotteisiin ja mahdollisuuksiin edistää kestävää tulevaisuutta
 • ymmärtää geeniteknologian mahdollisuudet lääketieteessä ja teollisuudessa
 • ymmärtää mikrobien merkityksen luonnossa ja erilaisissa bioteknologian prosesseissa
 • ymmärtää kasvien ja eläinten jalostuksen merkityksen ravinnontuotannossa
 • osaa arvioida bioteknologian ja genetiikan sovellusten mahdollisuuksia, uhkia ja eettisiä kysymyksiä
 • osaa suunnitella ja toteuttaa biologian soveltamiseen liittyvän kokeen tai tutkimuksen yksin tai yhdessä muiden kanssa.

Keskeiset sisällöt

 • Bioteknologian sovellukset ja merkitys
 • Mikrobiologian sovellukset ja merkitys
 • Geeniteknologian sovellukset ja merkitys
 • Kasvi- ja eläinjalostus
 • Biologian sovellusalaan liittyvä koe tai tutkimus

ITSENÄINEN SUORITUS

Materiaali: Lukion BI 5-kurssin oppikirja sekä sovitut biologiset tietolähteet.

Vaaditut suoritukset:

 • Oppikirjan tehtäviä. Sovitaan vastuuopettajan kanssa. 20%
 • Yksi jäsentely. 10%
 • Biologisiin tietolähteisiin perustuva essee. Aihe sovitaan vastuuopettajan kanssa. 10%
 • Biologian sovellusalaan liittyvä koe tai tutkimus. Aihe ja toteutustapa sovitaan vastuuopettajan kanssa. 20%
 • Kurssikoe 40%

Arviointi: Numeroarviointi

Vastuuopettaja: Eija Paasi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä