Tieteen historia

KATASTROFEJA JA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ - TIETEEN HISTORIAA (KAT)

Tavoitteet

Kurssin tavoitteena on, että opiskelija • saa perustietoja tieteellisen ajattelun ja eri tieteenalojen kehityksestä sekä ymmärtää, miten uusi tieto on muuttanut maailmaa ja ihmisten käsitystä maailmasta • oppii ymmärtämään tieteellisen toiminnan ennakkoluulotonta perusluonnetta ja sen aiheuttamia vaikeuksia tutkimalla menestystarinoiden lisäksi myös tieteellisen toiminnan harhapolkuja ja epäonnistumisia • saa käsityksen tieteellisen toiminnan moninaisuudesta ja ehkä myös vinkkejä ja ideoita oman uranvalinnan tueksi.

Keskeiset sisällöt

• katsaus tieteen ja tieteen filosofian yleiseen kehitykseen
• perehtyminen tieteelliselle toiminnalle tyypillisiin ja tieteenhistorian opiskelussa tarpeellisiin käsitteisiin ja termeihin
• perehtyminen eri tieteenalojen kehitykseen, eli lääketieteen, kemian, biologian, fysiikan, tähtitieteen ja avaruuden tutkimuksen, psykologian, matematiikan, kielitieteiden, historian sekä yhteiskunnallisten tieteiden kehitykseen ja käännekohtiin
• perehtyminen tekniikan kehitykseen uuden tiedon sovelluksina syntyneiden keksintöjen kautta. Aiheita voidaan painottaa osallistujien mielenkiinnon mukaan. Osa kurssin opetuksesta saadaan Oulun yliopiston historian laitoksella

Arviointi

Kurssin aikana pidetään koe tai kaksi pienempää koetta. Opiskelijan kurssin aikana laatimat tuotokset kuten esitelmät ja artikkelit huomioidaan arvioinnissa.

Aihekokonaisuudet

Kurssin kannalta keskeisiä aihekokonaisuuksia ovat teknologia ja yhteiskunta sekä kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus. Kurssin olennaista sisältöä on uuden tiedon ja teknologian vaikutus yhteiskuntaan. Samalla uusi tieto ja sen soveltaminen ovat vaikuttaneet kulttuurien kehittymiseen. Kestävä kehitys -aihekokonaisuus liittyy tieteenharjoittamisen harhapolkuihin, sillä uutta tietoa ei aina ole sovellettu kestävällä tavalla.