Kansainvälisyyskurssi

Kansainvälisyyskurssi

Kurssilla tutustutaan jonkin tai joidenkin eurooppalaisten maiden jokapäiväiseen elämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Opiskelun pääosa tapahtuu praktikum-tyyppisinä teema-istuntoina, joissa alustukset pidetään vieraalla kielellä. Kurssilla hyödynnetään eTwinning –keskusportaalin tarjoamia ystävyyskouluyhteyksiä, joiden kautta tutustutaan nuorten elämään muissa Euroopan maissa. Kurssi pidetään hajautettuna useamman jakson aikana. Kansainvälisyyskurssilla tartutaan kulloinkin tarjolla oleviin kilpailuihin, projekteihin ja tempauksiin. Kurssiin voidaan liittää myös ystävyyskoulutapaaminen.

Tavoitteet

Opiskelija • oppii tuntemaan Euroopan eri maiden yhteisiä piirteitä ja eroja • osaa käyttää vierasta kieltä monipuolisesti: ymmärtää lukemansa ja kuulemansa tekstin ja osaa tuottaa tekstiä sekä suullisesti että kirjallisesti • hahmottaa, miten Euroopan unioni vaikuttaa jäsenvaltioihinsa • osaa pohtia Euroopan tulevaisuuteen liittyviä ongelmakohtia • oppii esittämään asioita suullisesti ja argumentoimaan väitteitään.

Keskeiset sisällöt

• eurooppalaisen maan arkipäivää: perhe, koulujärjestelmä, harrastusmahdollisuudet, nuorisokulttuurit, yhteiskunnan perusrakenteet • alueen historian pääpiirteet ja paikallinen kulttuuri • erityisesti nuorten elämään, yhteiskuntaan ja kulttuuriin liittyvän vieraan kielen sanavaraston laajentaminen

Arviointi

Kurssi arvioidaan hyväksytty/hylätty -asteikolla.

Aihekokonaisuudet

Kurssin sisällöt ja työtavat liittyvät kulttuuri-identiteetti-ja kulttuurien tuntemus- sekä media- ja viestintäosaaminen -aihekokonaisuuksiin.