Arkeologia ja muinaiskulttuurit

ARKEOLOGIA JA MUINAISKULTTUURIT (ARK)

Tavoitteet

Kurssin keskeisinä tavoitteina on, että opiskelija
• oppii tunnistamaan eri muinaisjäännöstyyppejä
• tuntee muinaismuistolain pääkohdat
• tietää arkeologisen tutkimuksen eri vaiheet: tutkimuksen suunnitteluvaiheen, maastotutkimuksen, kaivausten jälkityöt, esineiden konservoinnin ja tutkimusraportin tekemisen.
• tutustuu Suomen esihistorian eri vaiheisiin
• opiskelee syvällisesti johonkin muinaiskulttuuriin.

Kurssin keskeiset sisällöt

• arkeologia-tieteen tutkimusmenetelmät
• inventointi ja muinaisjäännösten tunnistus
• Suomen esihistorian kaudet ja niiden erityispiirteet
• muinaiskulttuurien yleiskuva
• syventävä tutustuminen omavalintaiseen muinaiskulttuuriin, josta tehdään projektityö

Kurssilla hyödynnetään koulun lähiympäristön arkeologiaan liittyviä kohteita. Tällaisia ovat Oulun yliopiston arkeologian laitos ja Yli-Iin Kierikkikeskus, joihin tehdään opintokäynnit. Lisäksi hyödynnetään kulloinkin tarjolla olevia mahdollisuuksia, joita ovat asiantuntijaluennot, Oulun kaupungin alueella tehtävät kaivaukset ja erilaiset näyttelyt.

Opiskelija tutustuu syvällisesti johonkin muinaiskulttuuriin ja työstää opiskelunsa pohjalta projektityön, joka voi olla tutkielma, power poit -esitys, posteri, näyttely tai kuvallinen tuotos.

Arviointi

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja hyväksytyn projektityön tekemistä.