Maantiede (GE)

MAANTIEDE (GE)

Opetuksen lähtökohtia

Maantieteessä tarkastellaan elottoman ja elollisen luonnon sekä ihmisen luomien järjestelmien rakennetta ja toimintaa. Maantieteen opetuksen tulee ohjata opiskelijaa tiedostamaan luonnon ja ihmistoiminnan vuorovaikutussuhteita sekä tarkastelemaan maailmaa muuttuvana ja kulttuurisesti monimuotoisena elinympäristönä. Maantieteen opetuksessa integroituvat luonnontieteelliset ja yhteiskuntatieteelliset aiheet. Opetuksen tavoitteena on, että opiskelija saa valmiuksia ympäristökysymysten alueelliseen jäsentämiseen ja kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen etsimiseen.

Lukion maantieteen opetuksen tulee auttaa opiskelijaa ymmärtämään maailmanlaajuisia, alueellisia ja paikallisia ilmiöitä ja ongelmia sekä niiden ratkaisumahdollisuuksia. Tavoitteena on, että opiskelija oppii maantieteellisen tiedon avulla havaitsemaan muuttuvaan maailmaan vaikuttavia tekijöitä, muodostamaan perusteltuja mielipiteitä, ottamaan kantaa lähialueilla ja koko maailmassa tapahtuviin muutoksiin sekä toimimaan aktiivisesti luonnon ja ihmisen hyvinvoinnin edistämiseksi.

Tavoitteet

Maantieteen opetuksen tavoitteena on, että opiskelija
  • osaa hankkia, tulkita ja kriittisesti arvioida maantieteellistä tietoa, kuten karttoja, tilastoja, kirjallisia, digitaalisia ja muita medialähteitä sekä hyödyntää monipuolisesti tietotekniikkaa maantieteellisten tietojen esittämisessä
  • ymmärtää, mitä alueellisuus, tila ja paikka merkitsevät maantieteessä ja maantieteellisessä ajattelussa
  • osaa kuvata luonnon ja ihmistoiminnan alueellisia ilmiöitä, rakenteita ja vuorovaikutussuhteita sekä osaa kriittisesti arvioida ajankohtaisia maailman tapahtumia
  • osaa havainnoida, analysoida ja arvioida luonnonympäristön ja rakennetun ympäristön tilaa, niissä tapahtuvia muutoksia sekä ihmisten hyvinvointia paikallisesti ja maailmanlaajuisesti
  • ymmärtää, mitä alueellinen kehittyneisyys merkitsee ja osaa pohtia mahdollisuuksia ratkaista taloudellisia ja sosiaalisia eriarvoisuusongelmia
  • tuntee ja ymmärtää erilaisia kulttuureja sekä suvaitsee ja kunnioittaa erilaisuutta
  • tuntee suunnittelun keinoja eri aluetasoilla ja tietää mahdollisuudet vaikuttaa oman ympäristönsä kehitykseen
  • osaa toimia ympäröivän maailman kysymyksiin kantaaottavana ja kestävän kehityksen puolesta toimivana aktiivisena maailmankansalaisena.

Maantieteen kursseihin liittyvät aihekokonaisuudet

Aktiivinen kansalaisuus ja yrittäjyys -aihekokonaisuus painottuu kursseilla GE1, GE2, GE3 ja GE4. Hyvinvointi ja turvallisuus tulevat esille erityisesti kursseilla GE2 ja GE3. Kestävä kehitys sekä teknologia ja yhteiskunta painottuvat kursseilla GE2, GE3, GE4 ja GE6. Kulttuuri-identiteetti ja kulttuurien tuntemus liittyy kursseihin GE2 ja GE4 sekä viestintä- ja mediaosaaminen kursseihin GE2, GE4, GE5 ja GE6.

Arviointi

Maantieteessä arvioidaan maantieteellisen ajattelun kehittymistä tietojen ja taitojen suhteen. Arvioinnin kohteina ovat peruskäsitteiden hallinta, valmius perustella maantieteellisiä väittämiä ja kannanottoja sekä taito havaita alueellisia riippuvuuksia. Arvioinnissa otetaan huomioon myös taito tulkita ja arvioida maantieteellistä tietoainesta sekä soveltaa maantieteellistä tietoa eri tilanteissa. Arvioitavia taitoja ovat maantieteellisen tiedon analysointi-, käsittely- ja esittämistaidot kuten kartan tulkinta ja muut graafiset taidot sekä opiskelijan yhteistyötaidot. Pakolliset kurssit ja valtakunnalliset syventävät kurssit (GE1-GE4) arvioidaan numeroarvosanalla ja koulukohtaiset syventävät (GE5-GE7) suoritusmerkinnällä.

Kurssien suoritusjärjestys

Pakolliset kurssit on suoritettava numerojärjestyksessä ja ne vaaditaan ennen syventäviä kursseja. Syventävät kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä. Itsenäisesti voi suorittaa vain pakolliset kurssit. Syventävillä kursseilla opiskelija voi osoittaa maantieteellistä harrastuneisuuttaan, joka voidaan ottaa huomioon lukion maantieteen kokonaisarvosanassa.