Kuvataide (KU)

KUVATAIDE (KU)

Kuvataideopetuksen tarkoituksena on kehittää opiskelijan ymmärrystä erilaisista visuaalisista ilmiöistä ja niiden merkityksistä. Oma kuvallinen työskentely antaa mahdollisuuden taiteesta nauttimiseen, onnistumisen kokemuksiin ja itselle tärkeiden asioiden ilmaisemiseen.

Kuvataiteen opetuksessa syvennetään visuaalisen kulttuurin yleissivistyksen perusteita ja luodaan riittävät edellytykset jatko-opinnoille.

Opiskeluohjeet

Oulun normaalikoulun lukiossa kuvataiteen kursseja voi opiskella vapaassa järjestyksessä. Kaikille yhteinen kurssi KU1 (Minä, kuva ja kulttuuri) suoritetaan yleensä ensimmäisen lukuvuoden aikana. KU 2 (Ympäristö, paikka ja tila) on vaihtoehtoinen musiikin MU 2 kurssin kanssa.

Kuvataiteen opiskelu päättyy kuvataiteen lukiodiplomin tekemiseen. Kuvataiteessa lukiodiplomi on portfoliomuotoinen itsenäinen näyttö, joka toteutetaan yhden kurssin aikana. Lukiodiplomin suorittamiseen on opiskelijalle varattava 38 tuntia. Ennen kurssille osallistumista opiskelijalla täytyy olla suoritettuna neljä kuvataiteen kurssia. Kuvataiteen lukiodiplomi on yksi työpajakursseista.

Kuvataiteen opiskelu lukiossa on peruskoulussa saatujen taitojen syventelyä ja samalla mielekkäiden tekniikoiden valintaa. Kuvataiteen materiaalit ja kirjallisuus/ oppikirjat hankitaan luokkaan yhteisostoina ja kuvataiteen kursseilla on käytössä kurssimaksu (15€), joka kattaa em. koululle tulevia kustannuksia. Opintomatkojen kustannuksista (esim. KU 1 ja KU 2) oppilas vastaa itse.


Arviointi

Kuvataidekurssien arvioinnissa otetaan huomioon kuvalliset ja kirjalliset yksilö- ja ryhmätehtävät, luonnokset, itsenäisesti suoritettavat tehtävät ja yleinen aktiivisuus.

Kuvataiteen työskentelyn arviointi on pitkäkestoista ja vuorovaikutteista. Tavoitteena on kannustaa itseilmaisuun ja kehittää itsearviointitaitoja.

Kurssit, työ ja aktiivisuus arvioidaan numeroin, työpajakurssit arvioidaan opintopäiväkirjan perusteella. Opintopäiväkirjasta annetaan ohjeet työpajakurssin alussa.

Arvioinnin kohteina ovat:
• työprosessit
• työskentelyn tulokset
• sisällölliset, ilmaisulliset ja tekniset taidot
• kyky soveltaa teoriatietoa omassa ilmaisussaan

Kaikille yhteiset kurssit

KU 1 on kaikille yhteinen ja KU 2:n voit valita MU 2 tilalle


1. Minä, kuva ja kulttuuri (KU1)

KU 1 on kaikille yhteinen kurssi, jonka sisältöihin kuuluu mm. taidemuseo- tai galleriakäynti. Kurssin aikana tarkastellaan visuaalista kulttuuria ja perehdytään erialisiin taidekäsityksiin, taiteeseen kulttuurin tulkkina, kuvan rakentamisen keinoihin ja kuvan tulkintaan. Työtapoihin kuuluu mm. piirtäminen, maalaaminen, muovailu, kuvanveisto ja tietokonegrafiikka.


2. Ympäristö, paikka ja tila (KU2)

KU 2 on muotoiluun, arkkitehtuuriin, ympäristösuunnitteluun ja sisustussuunnitteluun keskittyvä kurssi. KU 2 kurssin aikana tehdään myös mahdollisuuksien mukaan opintomatka Helsinkiin tai Tukholmaan. Tilaa, arkkitehtuuria rakennussuunnittelua ja esinesuunnittelua tutkitaan havainnekuvilla, pienoismalleilla ja erilaisilla materiaalikokeiluilla.


Valtakunnalliset syventävät kurssit3. Media ja kuvien viestit (KU3)

KU 3 kurssi on yhteinen osa Oulun normaalikoulun mediadiplomia. Kurssilla tutustutaan kuvajournalismiin, mainontaan, viihteen eri kuviin, populaarikulttuuriin, sarjakuvaan sekä www-sivujen ja tietokonepelien kuvailmaisuun.

Työskentelyssä hyödynnetään erilaisia medioita, valokuvausta ja videokuvausta.

4. Taiteen kuvista omiin kuviin (KU4)

KU 4 kurssilla perehdytään taidehistorian ja nykytaiteen kuvamaailmaan. Kurssin aikana opetellaan taidekuvan tulkintaa, käydään museoissa (myös virtuaalisesti) ja hyödynnetään taidekuvia omassa työskentelyssä. Työskentelyyn kuuluu myös ryhmä- ja parityöskentelyä. Huomion kohteena on kuvan sisältö ja muoto taiteilijan ja kulttuurin viestinä, sommittelu, kuten väri, valo, varjo ja liike sekä illusorisuus ja kolmiulotteisuus sekä pinnan rakenne ja materiaali.

Työskentely tapahtuu pääosin perinteisin menetelmin (grafiikka, piirustus ja maalaus).

5. Nykytaiteen työpaja (KU5) (Työpajakurssi)

Nykytaiteen muodot, tekniikat ja teemat ovat hyvin toisenlaisia kuin klassisessa taiteessa. Mikään ei ole pyhää. Nykytaiteessa perinteiset taidelajien rajat ylittyvät. Nykytaiteen työpajakurssilla perehdytään nykytaiteen ilmiöihin ja materiaaleihin, eri taiteilijoiden työtapoihin sekä uuteen teknologiaan taiteen tekemisen välineenä. Taideteosten lähtökohdat, materiaalit ja tekniikat voivat olla mitä tahansa.


Koulukohtaiset syventävät kurssit ja työpajakurssit (uusia!)


6. Follow me (KU6)


Kurssi keskittyy visuaaliseen viestintään mediassa valokuvan keinoin. Follow me- kurssilaiset tuottavat kuvavirtaa sekä erillisiä kuvia mobiililaitteilla ja kameroilla sosiaaliseen mediaan.

Kurssitöistä kootaan näyttely sosiaaliseen mediaan (esim. Instagram). Kurssin tavoitteena on lisätä ymmärrystä valokuvan merkityksen muutokseen uusissa viestimissä ja uudessa taideilmaisussa. Kurssin aikana tutustutaan nykyvalokuvauksen keskeisiin ilmiöihin myös näyttelykäynnein.

7. See-through (KU7)


Kurssi keskittyy lisätyn todellisuuden hyödyntämiseen (Esim. Aurasma) omassa ilmaisussa. See—through- kurssilaiset luovat yksin tai ryhmissä paikkaan sidotun (esim. eläinmuseoon tai koulun kirjastoon) virtuaalimaailman, jossa muut norssilaiset voivat käydä tutustumassa, pelaamassa tai seikkailemassa. Kurssilaiset tuottavat materiaalia pääsääntöisesti videoimalla mobiililaitteillaan (joko omilla puhelimillaan tai koulun laitteilla).


Työpajakurssit

8. Kuvataiteen lukiodiplomi (KU 8)

Kuvataiteen lukiodiplomi on näyttö, joka suoritetaan itsenäisesti kuvataideopet- tajan valvonnassa. Lukiodiplomi toteutetaan yhden lukion soveltavan kurssin aikana. Sen suorittamiseen varataan 38 tuntia. Ennen lukiodiplomin suorittamista opiskelijalla täytyy olla suoritettuna vähintään neljä (4) lukion hyväksymää kuva- taiteen kurssia.


Kuvataiteen lukiodiplomi koostuu teoksesta ja portfoliosta. Lukiodiplomin tehtä- vävaihtoehtoja on vähintään viisi, joista opiskelija valitsee yhden. Lukiodiplomin tehtävät pohjautuvat lukion opetussuunnitelman perusteissa määriteltyihin kuva- taiteen pakollisiin ja syventäviin kursseihin.

Mediadiplomi (SOVELTAVA KURSSI)

Mediadiplomia pääset suorittamaan, kun olet suorittanut neljä kurssia. Mediadiplomin suorittaminen tapahtuu verkkokurssina.

Mediaosaaminen on lukiossa sekä taitojen että tietojen oppimista. Media on sekä opiskelun kohde että väline. Mediakasvatus on verbaalisten, visuaalisten, auditiivisten, teknisten ja yhteiskunnallisten taitojen sekä opiskelutaitojen kehittämistä.


TYÖPAJAKURSSI on koko lukuvuoden kestävä itsenäisempi kurssi, jonka arvioinnin ja opiskelun pohjana on kurssin aikana luotu henkilökohtainen opintopäiväkirja. Molempien lukukausien alussa järjestetään kaikille uusille työpajakurssin suorittajille yhteinen infotilaisuus. Kurssin alkamisajankohta ja suoritustapa ilmoitetaan lukuvuoden alussa ja on luettavissa myös Norssiportissa lukion kuvataiteen osastolla. Työpajakurssilainen saa ohjausta keskimäärin kerran viikossa. Kurssi on suoritettava lukuvuoden aikana loppuun.

Arviointi: Kurssit, työ ja aktiivisuus arvioidaan numeroin, työpajakurssit arvioidaan opintopäiväkirjan perusteella. Opintopäiväkirjasta annetaan ohjeet työpajakurssin alussa. (Kurssisuunnitelmapohja)